Luận văn Giải pháp phát triển nguồn nhân lực của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ môi trường đô thị đồng nai đến năm 2020

Từ xưa đến nay con người là đối tượng nghiên cứu, là vấn đề trung tâm của mọi ngành khoa học. Trong bất kỳ chế độ nào, con người cũng đều được xác định là mục tiêu và động lực phát triển xã hội. Xã hội ngàycàng phát triển, nhận thức của con người ngày càng sâu rộng hơn, các vấn đề xung quanh con người ngày càng phức tạp hơn. Vì vậy việc nghiên cứu con người cũngđòi hỏi chiều sâu hơn, khó khăn hơn và cần thiết hơn. Trong thời đại ngày nay, nguồn nhân lực được xem là nguồn lực của mọi nguồn lực, giữ vị trí trung tâm trong toàn bộ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ở phạm vi doanh nghiệp, nguồn nhân lực được xem là nguồn tài nguyên quý giá, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai là một doanh nghiệp hoạt động công ích của tỉnh Đồng Nai, cung cấp các dịch vụ công cộng đô thị, ngành nghề kinh doanh của công ty hiệnnay đang được xã hội rất quan tâm. Làm thế nào để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty để phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty trong thời giantới là vấn đề đang được lãnh đạo công ty hết sức quan tâm. Với mong muốn tìm giải pháp góp phần vào việc xây dựng đội ngũ lao động tại Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai cả về số lượng lẫn chất lượng và sự ổn định nguồn nhân lực lâu dài, tác giả chọn đề tài “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Mộtthành viên Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai đến năm 2020” để làm đề tài tốt nghiệp

pdf112 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2669 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giải pháp phát triển nguồn nhân lực của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ môi trường đô thị đồng nai đến năm 2020, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH  TTRRẦẦNN VVÕÕ HHOOÀÀII HHƯƯƠƠNNGG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60.34.05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS NGUYỄN VĂN DŨNG TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2012 Ơ ơư oaaoe eư a ơưưoa aưeo ơoaoaoaa ưeo ơo ưaa aoa o ưo ưa oeưo AA aoa ưa aaooư aaưưoa aưo oo a Ơ AA AU AU A U Ơ U U A a ư ooa ooa oươ aoư aaa a U AYƯ A a ư ơe e a ươe ưe ooa ưa ư e aUea ư ư UAY ƯA aa a a a ươ aoư ooư aeooa o aoơ ư oa oa oao oaư ooooo oaooư a ooư aoaeooa ươ ao o ao oao ư ư ư ư U UA AU oa a eooaư a oaeaaoươ AU a oaaeooa aoeooa ơaoeo ơaoeo ea ơaoeoaeooa ơaoeoư ooa ooeooa ươooa a aoeoo aa aưaoa aa A a ơ ưaeooa aưaoa U a ưaaoưưa oaoooưư a oươaoư ơoươ ơơ oa ưe a ooa aoaưe aoa ưa oaoaa oaaaaưa oaoưa aoaaưo a ooao ưa ưư ư ơ aoaa oaa a ưa o o ơao ưaư aaooưa oaoa ư ưaao ao a ưa o ưa ưa ao ưoa ưoa oaoaư oooưaaư ooa a ưaoươa ươư aaoư ươơ ơưaa ưa ươ aoươ aưa aoee ươ ư ươeo aaưa aơa ao a ưa oaao aưươơ ươ ơ ươ ư ươ
Luận văn liên quan