Luận văn Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam hiện nay

Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, khu vực kinh tế tư nhân đã phát triển nhanh chóng và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Hiện nay, đại bộ phận doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân là doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa. Đây là mô hình sản xuất kinh doanh phổ biến ở hầu hết các nước phát triển và đang phát triển, nhất là ở các nước trong khu vực Asean, nó được coi như là một mô hình kinh tế mới. Việc khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực kinh tế tư nhân là rất cần thiết, phù hợp với điều kiện kinh tế và trình độ quản lý của Việt Nam. Thời gian qua, doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực kinh tế tư nhân đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kinhtế – xã hộinhư thu hút vốn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho dân cư. Tuy nhiên, sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực kinhtế tư nhân còn chậm và chưa ổn định. Vấn đề khó khăn nhất hiện nay của doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực kinh tế tư nhân là thiếu vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân xuất phát từ bản thân các doanh nghiệp và do chúng tachưa có chính sách, cơ chế tài chính phù hợp để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vựckinh tế tư nhân. - 3 - Trước thực tiễn đó, tôi mạnh dạn nghiên cứu và thực hiện luận văn Thạc sĩ Kinh tế với đề tài: “GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY”. Mục đích nghiên cứu của đề tài là phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nói chung, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực kinh tế tư nhân, từ đó đề xuất một số giải pháp tài chính nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực kinh tế tư nhân. Nội dung của luận văn được nghiên cứu theo phương pháp duy vật biện chứng kết hợp vớicác phương pháp tổng hợp, phân tích thống kê, diễn giải, quy nạp . với kết cấu gồm 3 chương như sau: - Chương 1: “Vai trò của doanh nghiệp nhỏ - vừa và chính sách tài chính hỗ trợ phát triển chúng trong khu vực kinh tế tư nhân”. - Chương 2: “Thực trạng về tác động của chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vựckinh tế tư nhân”. - Chương 3: “Các giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực kinh tế tư nhân”. Do hạn chế về thời gian và tài liệu nghiên cứu, có thể luận văn còn rất nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và các bạn quan tâm.

pdf76 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1942 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan