Luận văn Nghiên cứu miền công tác của các PhotoDiode trong hệ thống thông tin quang tốc độ cao

Ngày nay, thế giới đang bước sang kỷ nguyên của nền kinh tế tri thức, trong đó thông tin là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Do đó, nhu cầu truyền thông ngày càng lớn với nhiều dịch vụ mới băng rộng và đa phương tiện trong đời sống kinh tế – xã hội của từng quốc gia cũng như kết nối toàn cầu. Để đáp ứng được vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của kỷ nguyên thông tin, mạng truyền thông cần phải có khả năng truyền dẫn tốc độ cao, băng thông rộng, dung lượng lớn. Một trong giải pháp để tạo ra mạng truyền thông có khả năng truyền dẫn tốc độ cao hay băng rộng với dung lượng lớn và đa dịch vụ, đó là công nghệ truyền dẫn thông tin quang tốc độ cao. Khi truyền dẫn tín hiệu có tốc độ cao hay băng tần rộng, thì quá trình biến đổi điện – quang của các phần tử phát quang (LED, LD) và quá trình biến đổi quang-điện của các phần tử thu quang (PIN-Photodiode, APD) không tuân theo đặc tuyến tĩnh của nó nữa, mà là hàm số của tần số (đó chính là quá trình biến đổi động của các phần tử phát và thu quang). Khi tốc độ truyền dẫn càng lớn và do đó tần số truyền dẫn của hệ thống càng cao, thì ảnh hưởng của quá trình biến đổi động của các phần tử phát và thu quang đến chất lượng truyền dẫn càng lớn. Cũng như tất cả các hệ thống viễn thông khác, trong hệ thống thông tin quang một trong những tham số truyền dẫn có tính chất quyết định chất lượng của hệ thống, đó là tỷ số tín hiệu trên nhiễu (đối với truyền dẫn analog) hoặc BER (đối với truyền dẫn số). Để bảo đảm chất lượng truyền dẫn cho phép thì tỷ số tín hiệu trên nhiễu của hệ thống hệ thống thông tin quang (đối với truyền dẫn analog) cần phải lớn hơn một giá trị cho trước hoặc BER (đối với truyền dẫn số) cần phải nhỏ hơn một giá trị cho trước, các giá trị này đã được ITU-T khuyến nghị. Tham số tỷ số tín hiệu trên nhiễu (đối với truyền dẫn analog) hoặc BER (đối với truyền dẫn số) của hệ thống hệ thống thông tin quang được xác định thông qua các phần tử phát quang, thu quang và sợi quang trong hệ thống. Để hệ thống bảo đảm tỷ số tín hiệu trên nhiễu (đối với truyền dẫn analog) lớn hơn một giá trị cho trước hoặc BER (đối với truyền dẫn số) nhỏ hơn một giá trị cho trước, trước hết các phần tử phát quang, thu quang và sợi quang trong hệ thống cũng phải bảo đảm tỷ số tín hiệu trên nhiễu (đối với truyền dẫn analog) lớn hơn một giá trị cho trước hoặc BER (đối với truyền dẫn số) nhỏ hơn một giá trị cho trước. Khi truyền dẫn tín hiệu có tốc độ cao hay băng tần rộng, thì tỷ số tín hiệu trên nhiễu (đối với truyền dẫn analog) hoặc BER (đối với truyền dẫn số) của các bộ thu quang không chỉ là hàm số của các tham số cấu trúc mà còn là hàm số của các tham số tín hiệu truyền dẫn tại đầu vào các Photodiode (biên độ và tần số/tốc độ bit của ánh sáng tới). Vì vậy, cần phải xem xét với điều kiện nào của tín hiệu truyền dẫn tại đầu vào các Photodiode trong các hệ thống thông tin quang tốc độ cao để tỷ số tín hiệu trên nhiễu của Photodiode (đối với truyền dẫn analog) lớn hơn một giá trị cho trước hoặc BER (đối với truyền dẫn số) nhỏ hơn một giá trị cho trước. Giải quyết vấn đề này, sẽ dẫn ta đến việc xác định miền công tác của các Photodiode. Miền công tác của Photodiode là tập hợp các giá trị (các tham số) của tín hiệu đầu vào Photodiode trong các hệ thống thông tin quang tốc độ cao để tỷ số tín hiệu trên nhiễu của Photodiode (đối với truyền dẫn analog) lớn hơn một giá trị cho trước hoặc BER (đối với truyền dẫn số) nhỏ hơn một giá trị cho trước. Do đó, việc nghiên cứu xác định được miền công tác của các Photodiode trong hệ thống thông tin quang tốc độ cao là một vấn đề cấp thiết. Để thực hiện mục tiêu đó, đề tài “Nghiên cứu miền công tác của các photodiode trong hệ thống thông tin quang tốc độ cao” đã được đặt ra và một chương trình máy tính xác định được miền công tác của các photodiode trong các hệ thống thông tin quang tốc độ cao. Trên cơ sở nghiên cứu đó, đề tài cung cấp các cơ sở khoa học, công cụ tính toán hỗ trợ cho các nhà tính toán thiết kế các hệ thống thông tin quang lựa chọn tối ưu các phần tử của hệ thống hay sử dụng hiệu quả các phần tử thông tin quang hiện có. Để đạt được mục tiêu đó, đề tài đã thực hiện các nội dung chính sau đây: - Các phần tử biến đối quang điện trong hệ thống thông tin quang - Mô hình toán học của các photodiode hoạt động ở tốc độ cao - Các tham số truyền dẫn của các photodiode hoạt động ở tốc độ cao - Miền công tác của các photodiode hoạt động ở tốc độ cao - Chương trình phần mềm xác định miền công tác của các photodiode hoạt động ở tốc độ cao

doc91 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1829 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu miền công tác của các PhotoDiode trong hệ thống thông tin quang tốc độ cao, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên