Luận văn Tóm tắt Phát triển đánh bắt thủy sản quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Khai thác biển đã trởthành vấn đềquan trọng mang tính chiến lược của hầu hết các quốc gia trên thếgiới. Việt Nam là quốc gia có bờbiển dài hơn 3.260 km, có một vùng biển rộng, hội tụnhiều đảo, đa dạng về kiểu loại đất ngập nước với nhiều hệsinh thái đa dạng sinh học cao, đã tạo ra cho đất nước ta tính đa dạng vềtiềm năng phát triển và nguồn lợi thủy sinh . Từbao đời nay, biển luôn gắn bó chặt chẽvới mọi hoạt động sản xuất, đời sống của dân tộc Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta nhận định: “Biển có ý nghĩa to lớn đểnước ta phát triển, mởcửa giao lưu với quốc tếvà ngày càng có vai trò lớn trong định hướng phát triển tương lai”. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng, vùng biển Việt Nam mang trong mình những tiềm năng nổi bật như: khai thác dầu khí, khoáng sản; nuôi trồng và đánh bắt thủy - thủy sản; du lịch; Vì vậy, vấn đềtiến ra biển đểphát triển kinh tế đang là một xu thếtất yếu trong đó đánh bắt thủy sản là lĩnh vực quan trọng trong việc phát triển kinh tếbiển của Việt Nam. Đánh bắt thủy sản trong những năm qua phát triển đã tạo cho ngành thủy sản Việt nam thực sựcó một chỗ đứng ngày một vững chắc trên thịtrường thếgiới, góp phần vào tăng trưởng kinh tếtrong nước, giải quyết việc làm và góp phần đổi mới đời sống nhân dân cho các tỉnh ven biển nói chung.

pdf13 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2251 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Tóm tắt Phát triển đánh bắt thủy sản quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ PHÚC ĐỒNG PHÁT TRIỂN ĐÁNH BẮT THUỶ SẢN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2012 2 Công trình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. BÙI QUANG BÌNH Phản biện 1: TS. ĐÀO HỮU HÒA Phản biện 2: TS. NGUYỄN PHÚ THÁI Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 11 năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 3 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của ñề tài Khai thác biển ñã trở thành vấn ñề quan trọng mang tính chiến lược của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Việt Nam là quốc gia có bờ biển dài hơn 3.260 km, có một vùng biển rộng, hội tụ nhiều ñảo, ña dạng về kiểu loại ñất ngập nước với nhiều hệ sinh thái ña dạng sinh học cao, ñã tạo ra cho ñất nước ta tính ña dạng về tiềm năng phát triển và nguồn lợi thủy sinh ... Từ bao ñời nay, biển luôn gắn bó chặt chẽ với mọi hoạt ñộng sản xuất, ñời sống của dân tộc Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta nhận ñịnh: “Biển có ý nghĩa to lớn ñể nước ta phát triển, mở cửa giao lưu với quốc tế và ngày càng có vai trò lớn trong ñịnh hướng phát triển tương lai”. Với ñiều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và ña dạng, vùng biển Việt Nam mang trong mình những tiềm năng nổi bật như: khai thác dầu khí, khoáng sản; nuôi trồng và ñánh bắt thủy - thủy sản; du lịch;… Vì vậy, vấn ñề tiến ra biển ñể phát triển kinh tế ñang là một xu thế tất yếu trong ñó ñánh bắt thủy sản là lĩnh vực quan trọng trong việc phát triển kinh tế biển của Việt Nam. Đánh bắt thủy sản trong những năm qua phát triển ñã tạo cho ngành thủy sản Việt nam thực sự có một chỗ ñứng ngày một vững chắc trên thị trường thế giới, góp phần vào tăng trưởng kinh tế trong nước, giải quyết việc làm và góp phần ñổi mới ñời sống nhân dân cho các tỉnh ven biển nói chung. Đánh bắt thủy sản là một nghề truyền thống của thành phố Đà Nẵng nói chung và quận Sơn Trà nói riêng, quận Sơn Trà có số lượng tàu thuyền phương tiện ĐBTS chiếm hơn 2/3 số lượng tàu thuyền ĐBTS của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên với thực trạng chung của cả nước và thành phố Đà Nẵng, hiện nay ĐBTS của quận Sơn Trà nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, tàu thuyền ĐBTS quận Sơn Trà chủ yếu là tàu có công suất nhỏ, phương tiện, trang thiết bị ñánh bắt lạc hậu. Do tàu thuyền nhỏ nên khai thác ven bờ là chủ yếu vì vậy nguồn lợi thủy sản ven bờ bị cạn 4 kiệt, năng suất khai thác trên một ñơn vị tàu thuyền giảm, hoạt ñộng ĐBTS hiệu quả kinh tế không cao. Do ñó việc nghiên cứu thực trạng ĐBTS quận Sơn Trà ñể ñề ra các giải pháp phát triển bền vững ĐBTS quận Sơn Trà là vấn ñề cấp bách trong giai ñoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Đó là lí do mà tôi chọn ñề tài : “ Phát triển ĐBTS Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng” ñể làm luận văn tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hoá các vấn ñề lý luận liên quan ñến phát triển ĐBTS. Phân tích thực trạng phát triển kinh tế ĐBTS quận Sơn Trà trong thời gian qua. Đề xuất giải pháp phát triển bền vững ĐBTS của quận Sơn Trà trong thời gian ñến. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu a. Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung tìm hiểu những vấn ñề lý luận và thực tiễn phát triển ĐBTS quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng như: ĐBTS phát triển như thế nào? Các hình thức phát triển? Giải pháp phát triển bền vững? b. Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu sự phát triển của ĐBTS quận Sơn Trà thông qua các hộ ĐBTS. Về mặt không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu việc phát triển ĐBTS trên ñịa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Về mặt thời gian: Các giải pháp, ñề xuất trong luận văn có ý nghĩa áp dụng ñến năm 2020. 4. Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp thống kê dùng trong phân tích tình hình phát triển của ñánh bắt thủy sản : Phương pháp so sánh ; Phương pháp chỉ số ; Phương pháp dãy số thời gian ; Tốc ñộ phát triển. Việc áp dụng các phương pháp thống kê trong phân tích và ñánh giá tác ñộng của các yếu tố ảnh hưởng ñến vấn ñề ñang quan tâm là một quy trình mang tính khoa học cao. 5 5. Bố cục ñề tài Ngoài phần mở ñầu, phụ lục, danh mục các biểu, ñồ thị, các chữ viết tắt và danh mục tài liệu tham khảo, bố cục ñề tài gồm 3 chương: Chương 1: Một số cơ sở lý luận về phát triển ĐBTS. Chương 2: Thực trạng phát triển ĐBTS Quận Sơn Trà 2007 - 2011. Chương 3: Các giải pháp phát triển bền vững ĐBTS quận Sơn Trà ñến năm 2020. 6. Tổng quan nghiên cứu ĐBTS biển là một trong những thế mạnh của kinh tế Việt Nam. Nhận thức ñược vai trò, vị trí của ngành thủy sản nói chung và ĐBTS nói riêng là thế mạnh của nền kinh tế. Chính vì thế, thời gian qua ñã có nhiều chính sách, nhiều công trình nghiên cứu ñề cập ñến vấn ñề này, có thể lược khảo một số chính sách, công trình nghiên cứu như: Ngày 16 tháng 9 năm 2010 Thủ tướng chính phủ ñã quyết ñịnh phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam ñến năm 2020 ; Nghiên cứu “Việt nam: Nghiên cứu ngành thủy sản” của các tác giả Ronald D.Zweig chủ nhiệm vụ phát triển Nong thôn và Tài nguyên thiên nhiên Khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, Ngân Hàng Thế giới; Hà Xuân Thông Viện kinh tế và Quy hoạch Thủy sản Bộ thủy sản, Hà Nội, Việt Nam;… Một nghiên cứu về “xây dựng khung phân tích ña chiều và hệ thống chỉ số ñánh giá phát triển bền vững ngành thủy sản – Trường hợp ngành thủy sản Khánh Hòa” của nhóm tác giả: Lê thế Giới, Nguyễn Trường Sơn ở Đạ học Đà Nẵng và Nguyễn thị Trâm Anh ở Đại học Nha Trang. Phan thị Dung trường Đại học Nha Trang (2010) « Phân tích các nhân tố ảnh hưởng phát triển bền vững khai thác thủy sản vùng duyên hải nam trung bộ » Tóm lại, các chính sách và công trình ñã nghiên cứu về ngành thủy sản nói chung và ĐBTS nói riêng ở các góc ñộ khác nhau với những 6 phương pháp khác nhau, tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển ĐBTS như: bảo về nguồn lợi thủy sản, năng lực tàu thuyền, chuyển ñổi cơ cấu nghề, vốn ñầu tư, hiểu quả vốn ñầu tư, lao ñộng, năng xuất lao ñộng ñánh bắt, cơ chế chính sách… của Việt Nam và ở các ñịa phương. Đến nay, chưa có một nghiên cứu cụ thể nào về phát triển ĐBTS ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, nên ñề tài mà bản thân tác giả lựa chọn ñể nghiên cứu không trùng với bất kỳ công trình nghiên cứu nào ñã ñược công bố. Trong luận văn này, tác giả ñã kế thừa những thành quả ñã nghiên cứu của các công trình trên về mặt cơ sở lý luận, từ ñó vận dụng phương pháp phân tích thực chứng, chuẩn tắc kết hợp với ñiều tra khảo sát thực tế ñể ñề xuất các giải pháp hiệu quả nhằm thúc ñẩy ĐBTS quận Sơn Trà phát triển bền vững. CHƯƠNG 1 MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐÁNH BẮT THỦY SẢN 1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM ĐBTS 1.1.1. Khái niệm ĐBTS Khai thác thuỷ sản là việc khai thác nguồn lợi thuỷ sản trên biển, sông, hồ, ñầm, phá và các vùng nước tự nhiên khác 1.1.2. Vai trò của ĐBTS a) Vị trí của ĐBTS ñối với sự phát triển kinh tế - xã hội Quận Sơn Trà là một trong những ñịa phương ven biển ñi lên từ xuất phát ñiểm thấp, nền kinh tế còn nghèo nàn và lạc hậu. Đánh bắt thủy sản có vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã họi của quận Sơn Trà. b) Vai trò của ĐBTS ñối với sự phát triển kinh tế - xã hội Đánh bắt thủy sản có vai trò to lớn ñối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của các ñịa phương ven biển nói riêng. 7 Sản lượng ĐBTS ở vùng biển ñược dùng làm thực phẩm ñáp ứng cho nhu cầu của người dân ñồng thời ñảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm. Không những thế ĐBTS còn là một lĩnh vực kinh tế tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân. Sản phẩm của ñánh bắt thuỷ sản là nguồn nguyên liệu ñầu vào trong ngành chế biến thủy sản xuất khẩu của quận và của thành phố. 1.1.3. Đặc ñiểm của ĐBTS Hoạt ñộng ĐBTS phụ thuộc nhiều vào những thay ñổi của tự nhiên, của môi trường sinh thái biển, phải thường xuyên ñối mặt với rủi ro hơn các lĩnh vực kinh tế khác. Phương tiện ñánh bắt trên biển hầu hết là tàu vỏ gỗ, có công suất nhỏ vẫn ñang còn chiếm ña. Việc ñánh bắt chủ yếu dựa vào kinh nghiệm do người ñi trước dạy cho người ñi sau nên chưa tiếp cận ñược với khoa học công nghệ hiện ñại. ĐBTS quận còn mang tính cá thể. 1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN ĐBTS 1.2.1. Nội dung của phát triển ĐBTS a) Tăng số lượng và nâng cao công suất tàu ñánh bắt Việc nâng cao và sử dụng hợp lý năng lực ĐBTS là một vấn ñề hết sức quan trọng trong lĩnh vực ĐBTS hiện nay. Muốn nâng cao năng lực ĐBTS cần phải có vốn và nâng cao năng lực như thế nào ñể phát triển lĩnh vực ĐBTS bền vững là vẫn ñề mà các cấp các ngành quan tâm. b) Thay ñổi cơ cấu khai thác Trong khai thác thủy sản có thể là sự thay ñổi cơ cấu nghề khai thác theo hướng bền vững, gắn khai thác với bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản giảm mạnh các nghề cấm, huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản, tăng các nghề khai thác tuyến lộng, tuyến khơi có hiệu quả kinh tế cao. c) Tăng vốn cho ĐBTS Vốn có vai trò to lớn ñối với sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển ĐBTS nói riêng. Sự gia tăng nhanh nguồn vốn ñồng thời với 8 việc phân bổ và sử dụng chúng một cách hiệu quả sẽ tác ñộng rất lớn ñến phát triển ĐBTS. d) Tăng lao ñộng cho ĐBTS Nguồn lực trong một ngành kinh tế nói chung và trong ĐBTS nói riêng bao giờ cũng không thể thiếu ñược ñó là nguồn lực con người …Thiếu lao ñộng của con người thì các nhân tố sản xuất như máy móc, tàu thuyền … không thể hoạt ñộng ñược. e) Gia tăng giá trị và sản lượng ĐBTS Sản lượng ñánh bắt tăng lên và ñảm bảo chất lượng sẽ ñem tới cho người sản xuất khả năng có ñược thu nhập cao và lợi nhuận ñể tích lũy mở rộng sản xuất và nâng cao ñồi sống hay có thể thực hiện tái sản xuất mở rộng trên mọi khía cạnh. f) Nâng cao hiệu quả ĐBTS Tăng hiệu quả ñánh bắt sẽ là cơ sở tăng thu nhập lợi nhuận cho người sản xuất vì khi ñó với nguồn lực cho trước nhưng kết quả sẽ cao hơn do ñó ĐBTS mới có thể phát triển ñược. 1.2.2. Các tiêu chí phản ánh phát triển ĐBTS a) Nhóm chỉ tiêu số lượng và nâng cao công suất tàu ĐBTS Số tàu và mức tăng số lượng tàu thuyền. Công suất và mức tăng công suất tàu thuyền ñánh bắt. b) Nhóm chỉ tiêu phản ánh thay ñổi cơ cấu ñánh bắt Tỷ lệ và mức thay ñổi tỷ lệ tàu thuyền cho mỗi phương thức ñánh bắt. Tỷ lệ và mức thay ñổi tỷ lệ sản lượng ñánh bắt từ mỗi phương thức. c) Nhóm chỉ tiêu phản ánh tăng vốn Tổng vốn và mức tăng vốn cho ĐBTS. Tổng tài sản cố ñịnh và mức tăng tài sản cố ñịnh trong ĐBTS. d) Nhóm chỉ tiêu phản ánh tăng lao ñộng Tổng số lao ñộng và mức tăng lao ñộng cho ĐBTS 9 e) Nhóm chỉ tiêu phản ánh sự gia tăng sản lượng ñánh bắt Sản lượng và mức tăng sản lương thủy sản ñánh bắt. Tổng giá trị sản lượng thủy sản ñánh bắt thuy sản và mức tăng (GO) - Gía trị tăng thêm của ĐBTS (VA) f) Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả ĐBTS - Nhóm chỉ tiêu hiệu quả kinh tế chi phí thường xuyên (CPTX) của ĐBTS Đối với ĐBTS, chi phí thường xuyên bao gồm các loại chi phí sau : CPthường xuyên=CPtrung gian+CPLao ñộng+CP TSCĐ - Hiệu quả vốn ñầu tư cơ bản: Để ñánh giá hiệu quả vốn ñầu tư cơ bản người ta thường dùng chỉ tiêu kết quả GTSX hoặc giá trị tăng thêm so sánh với tổng vốn ñầu tư của ĐBTS. - Năng suât lao ñộng bình quân Năng suất lao ñộng bình quân có thể ñược xác ñịnh bằng chỉ tiêu trên cơ sở so sánh chỉ tiêu kết quả sản xuất với nguồn lực về lao ñộng. 1.3. CÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỘNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐBTS: 1.3.1. Nhóm nhân tố thuộc về ñiều kiện tự nhiên Trong các nhân tố thuộc về ñiều kiện tự nhiên thì ñất ñai, nguồn lợi, khí hậu, vị trí ñịa lý… ảnh hưởng trực tiếp ñến sự phát triển của ĐBTS, là ñiều kiện tiên quyết của sản xuất thủy sản. 1.3.2. Nhóm nhân tố kinh tế Nhân tố vốn ; nhân tố thị trường ; nhân tố khoa học kỹ thuật và công nghệ. 1.3.3. Nhóm nhân tố chính sách Nhân tố chính sách của chính quyền giúp ĐBTS tiếp cận ñược thị trường quốc tế, thúc ñẩy quá trình phân công lao ñộng, phân công sản xuất quốc tế và nâng cao hiệu quả của các hoạt ñộng SXKD. 10 Kết luận chương 1 Đề cập ñến phát triển ĐBTS quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, trước hết cần phải hệ thống hóa lại một số cơ sở lý luận về ĐBTS và phát triển ĐBTS. Sau khi làm rõ khái niệm, vai trò và ñặc ñiểm của ĐBTS, ñề tài ñã ñưa ra ñược nội dung và các tiêu chí phát triển ĐBTS, ñánh giá ñược các nhân tố tác ñộng ñến ĐBTS và phát triển ĐBTS của Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng trong ñó có quận Sơn Trà. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐÁNH BẮT THỦY SẢN QUẬN SƠN TRÀ 2.1. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐBTS QUẬN SƠN TRÀ NĂM 2007 - 2011 2.1.1. Thực trạng về tăng số lượng và nâng cao công suất tàu ĐBTS quận Sơn Trà So với các quận, huyện ven biển của thành phố Đà Nẵng thì quận Sơn Trà có số lượng tàu thuyền chiếm tỷ trọng cao nhất. Bảng 2.1: Năng lực ĐBTS quận Sơn Trà 2007 -2011 Năm Chỉ tiêu ĐVT 2007 2008 2009 2010 2011 - Số tàu Chiếc 1.665 1.728 1.738 1.553 1.415 Tỷ lệ so với thành phố % 95,09 82,36 95,29 91,3 88,16 - Công xuất Cv 48112 53.696 53.576 45.562 48.035 Tỷ lệ so với thành phố % 60,77 63,36 71,21 64,21 67,11 - Công xuất bình quân/1tàu Cv/Chiếc 28,9 31,07 30,83 29,34 33,95 Công suất bq 1tàu thành phố Cv/Chiếc 45,21 40,39 41,25 41,72 44,59 Nguồn : Chi cục Thống kê quận Sơn Trà Từ số liệu nêu trong Bảng 2.1 về năng lực tàu thuyền quận Sơn Trà cho thấy việc triển khai các chính sách về phát triển nghề cá trên ñịa bàn quận ñã có những bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên phát triển chuyển ñổi cơ cấu công suất tàu thuyền ĐBTS của quận còn chưa hợp lý, tàu có công suất nhỏ vẫn còn nhiều. Số lượng tàu thuyền ñánh bắt 11 những năm gần ñây có xu hướng giảm dần nhưng công suất bình quân của tàu tăng. Về trang thiết bị, ngư cụ và thông tin liên lạc Trong thời gian qua, các tàu khai thác thủy sản ñã có sự quan tâm, chú trọng ñến việc áp dụng cơ giới hóa trong khai thác. Đến nay, cơ bản 100% các tàu làm nghề lưới cản, lưới kéo, lưới vây ñều ñược trang bị tời kéo lưới. Máy dò ñứng chỉ có vài tàu làm nghề lưới vây trang bị, còn lại máy dò ngang chưa ñược trang bị. Việc phát triển công nghệ ñánh bắt kết hợp với thông tin liên lạc, dự báo ngày càng ñược cải thiện ñã góp phần tăng sản lượng ñánh bắt giảm thời gian ñi lại, tìm cá và xử lý ngư cụ. 2.1.2.Thực trạng về thay ñổi cơ cấu nghề ĐBTS quận Sơn Trà Năm 2006 Năm 2011 Biểu ñồ 2.2: Cơ cấu nghề ĐBTS quận Sơn Trà 2006, 2011 Thực hiện chủ trương của Nhà nước về chuyển ñổi cơ cấu nghề khai thác theo hướng bền vững, gắn khai thác với bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Trong thời gian qua, cơ cấu nghề khai thác có sự chuyển biến ñáng kể theo hướng tích cực, giảm mạnh các nghề khai thác cấm, huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản, tăng các nghề khai thác tuyến lộng, tuyến khơi có hiệu quả kinh tế cao. 12 2.1.3. Thực trạng về tăng vốn phát triển ĐBTS a) Tổng vốn và mức tăng vốn cho ĐBTS sản quận Sơn Trà Để phát triển nền kinh tế nói chung và ĐBTS nói riêng vốn ñầu tư là một yếu tố vô cùng quan trọng. Nhưng thực tế nguồn vốn ñầu tư vào ĐBTS trong những năm qua gặp rất nhiều khó khăn. Mức ñầu tư này có xu hướng tăng dần theo các năm tuy nhiên ñây vẫn là một mức ñầu tư thấp dẫn ñến những bất cập và hạn chế cho phát triển ĐBTS. Bảng 2.6: Tốc ñộ tăng VĐT phân theo phường năm 2007-2011 Đvt: Tr. Đồng Tốc ñộ tăng liên hoàn 08/07 09/08 10/09 11/10 Tốc ñộ tăng b/q 2007-2011 Quận -2,19 -0,26 4,26 1,49 0,8 Thọ Quang -23,84 3,17 -2,9 5,84 -5,2 Nại Hiên Đông 7,3 -6,28 3,1 7,44 2,73 Mân Thái 41,39 -11,27 21,3 5,19 12,48 An Hải Bắc 9,17 -0,15 13,63 11,59 8,43 Phước Mỹ -6 -25,08 31,45 -7,12 -3,71 An Hải Tây 8,69 7,96 4,57 -10,04 2,5 An Hải Đông -20,46 -34,69 -29,75 -100 -100 Nguồn: Chi cục Thống kê quận Sơn Trà b) Tổng Tài sản cố ñịnh và mức tăng TSCĐ trong ĐBTS Đối với ĐBTS giá trị TSCĐ càng cao cho thấy năng lực khai thác thủy sản càng lớn. Bảng 2.8: Tăng (giảm) TSCĐ trong ĐBTS năm 2007 - 2011 Năm Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 Tài sản cố ñịnh 172.756 183.327 189.546 178.975 183.950 Lượng tăng (giảm) ñịnh gốc. 0 10.571 16.790 6.219 11.194 Lượng tăng (giảm) liên hoàn. 0 10.571 6.219 -10.571 4.975 Nguồn: Chi cục Thống kê quận Sơn Trà Từ số liệu phân tích nêu trong Bảng 2.8 ta thấy tài sản cố ñịnh của ĐBTS quận Sơn Trà tăng giảm không ñều qua các năm. Năm 2010 tài sản cố ñịnh giảm là do ĐBTS không hiệu quả các tàu thuyền cũ ngư dân xả bản và bán ñi ñể lấy vốn ñầu tư chuyển ñổi ngành nghề khác. Năm 2011 tài sản cố ñịnh tăng lên nhưng cũng chỉ băng xấp xỉ năm 13 2008, tuy nhiên số lượng tàu thuyền ñánh bắt năm 2011 ít hơn năm 2008 ñiều ñó chứng tỏ ngư dân ñã nhận thức ñược rằng muốn tăng doanh thu và có lợi nhuận cao thì sản lượng ĐBTS phải có giá trị xuất khẩu ngày càng cao. 2.1.4. Về phát triển lao ñộng cho ĐBTS quận Sơn Trà Trước ñây lao ñộng khai thác thủy sản quận ñủ ñáp ứng cho số lượng tàu trên ñịa bàn, gần ñây lao ñộng tham gia ĐBTS của quận có xu hướng giảm dần, dẫn ñến tình trạng thiếu lao ñộng. Điều này cho thấy ñang có sự chuyển dịch lao ñộng từ ñánh bắt nghề thủy sản sang các ñánh bắt nghề khác. 2.1.5. Thực trạng về gia tăng và sản lượng ĐBTS quận Sơn Trà a) Thực trạng về GTSX và sản lượng ĐBTS Bảng 2.11: GTSX (Giá CĐ 94) và sản lượng ĐBTS năm 2007 -2011 Năm Chỉ tiêu Đvt 2007 2008 2009 2010 2011 1. GTSX ñánh bắt thủy sản Tr.ñ 144799 144156 137195 167107 191842 + Tốc ñộ tăng b/q 2007-2011 % 7,29 2. Sản lượng ñánh bắt thủy sản Tấn 16.890 15.976 14.572 15.946 17.475 + Tốc ñộ tăng b/q 2007-2011 % 0,85 Nguồn: Chi cục Thống kê quận Sơn Trà Với số liệu nêu trong Bảng 2.11 về GTSX (Giá CĐ 94) và sản lượng ĐBTS cho thấy tốc ñộ tăng bình quân của GTSX thủy sản tăng nhanh và nhiều hơn tốc ñộ tăng của sản lượng ñánh bắt. Trong những năm qua, khai thác thuỷ sản quận ñã có những bước phát triển rõ rệt, ngư trường khai thác ngày càng ñược mở rộng, nhiều tàu thuyền công suất lớn ñã vươn khơi ra vùng biển quốc tế khai thác các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao hơn so với trước, ñáp ứng tốt hơn cho nhu cầu chế biến xuất khẩu. 14 Biểu ñồ 2.5: GTSX bình quân trên 1 tấn SL ĐBTS Biểu ñồ trên cho thấy sản lượng và giá trị của các phường thể hiện ñược việc ĐBTS với tàu công suất lớn thì giá trị sản lượng sẽ cao hơn giá trị sản lượng ñánh bắt tàu có công suất nhỏ. b) Về giá trị tăng thêm (VA) của ĐBTS quận Sơn Trà Bảng 2.15: Bảng giá trị tăng thêm ĐBTS của quận năm 2007 - 2011 Năm Chỉ tiêu ĐVT 2007 2008 2009 2010 2011 1. GO (giá CĐ 94) Tr.ñ 144.799 144.156 137.195 167.107 191.842 2. VA Tr.ñ 83.976 81.568 74.222 89.436 98.223 Cơ cấu VA/GO % 57,99 56,58 54,10 53,52 51,20 3. IC Tr.ñ 60.823 62.588 62.973 77.671 93.619 Cơ cấu IC/GO % 42,01 43,42 45,90 46,48 48,80 Nguồn: Chi cục Thống kê quận Sơn Trà Từ số liệu nêu trong Bảng 2.5 về VA của ĐBTS của quận cho thấy trong những năm qua cơ cầu của VA với GO thì giảm liên tục còn cơ cấu giữa IC với GO thì tăng liên tục. Điều này càng khẳng ñịnh tăng trưởng ĐBTS những năm qua chủ yếu dựa vào những nhân tố tăng trưởng theo chiều rộng. Các sản phẩm tạo ra hao phí vật tư cao, chưa ñi sâu vào chất lượng sản phẩm, ĐBTS của Quận còn phải phụ thuộc rất lớn vào tài nguyên thiên nhiên và thời tiết, chưa ñi sâu vào phát triển phát triển công nghệ, trang thiết bị ñánh bắt. 15 2.1.6. Thực trạng về nâng cao hiệu quả ĐBTS quận Sơn Trà a) Hiệu quả kinh tế của chi phí thường xuyên (CPTX) của ĐBTS quận Sơn Trà Bảng 2.17: Hiệu quả CPTX ĐBTS Quận Sơn Trà năm 2007-2011 Năm Chỉ tiêu Đvt 2007 2008 2009 2010 2011 GTSX (giá HH) Tr.ñ 207.321 286.051 373.735 515.388 751.839 CPTX (giá HH) Tr.ñ 99.642 127.109 167.769 214.813 448.908 Hiệu quả CPTX Lần 2,08 2,2
Luận văn liên quan