Luận văn Tóm tắt Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Bình Định

Kinh doanh có hiệu quả và từng bước phát triển ngành ngân hàng là mục tiêu của mỗi ngân hàng trong hoạt động kinh doanh của mình. Trong đó, tín dụng là hoạt động cơ bản của các NHTM. Tuy nhiên, từ xưa tới nay, các ngân hàng mới chỉ quan tâm đến cho vay các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa mà chưa thực sự chú ý tới nhu cầu vay tiêu dùng của người dân. Nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống là vô hạn tuy nhiên, để nhu cầu được đáp ứng đúng lúc, đúng thời điểm không phải lúc nào cũng dễ dàng thực hiện được bởi nó còn phụ thuộc vào một nhân tố rất quan trọng, đó là khả năng thanh toán. Và tất yếu các NHTM nhanh chóng nắm bắt được nhu cầu đó và đã phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng nhằm tạo điều kiện cho khách hàng của mình thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

pdf26 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2179 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tóm tắt Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Bình Định, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢƠNG THANH HIỀN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG - CN BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2012 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.NGUYỄN THỊ NHƯ LIÊM Phản biện 1: PGS.TS.LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 2: PGS.TS. ĐỖ NGỌC MỸ Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại Học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 01 năm 2013. * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại Học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Kinh doanh có hiệu quả và từng bước phát triển ngành ngân hàng là mục tiêu của mỗi ngân hàng trong hoạt động kinh doanh của mình. Trong đó, tín dụng là hoạt động cơ bản của các NHTM. Tuy nhiên, từ xưa tới nay, các ngân hàng mới chỉ quan tâm đến cho vay các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa mà chưa thực sự chú ý tới nhu cầu vay tiêu dùng của người dân. Nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống là vô hạn tuy nhiên, để nhu cầu được đáp ứng đúng lúc, đúng thời điểm không phải lúc nào cũng dễ dàng thực hiện được bởi nó còn phụ thuộc vào một nhân tố rất quan trọng, đó là khả năng thanh toán. Và tất yếu các NHTM nhanh chóng nắm bắt được nhu cầu đó và đã phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng nhằm tạo điều kiện cho khách hàng của mình thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Xuất phát từ thực tế nêu trên, tôi đã chọn đề tài “Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng - CN Bình Định” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận cơ bản phát triển cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại. - Đề tài đánh giá thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng tại VPBank Bình Định từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng - Chi nhánh Bình Định trong những năm tiếp theo. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng - Chi nhánh Bình Định. 2 - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu hoạt động cho vay tiêu dùng, thực trạng cho vay tiêu dùng trong giai đoạn từ 2009-2011. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông tin - số liệu và phương pháp xử lý thông tin số liệu 5. Bố cục Luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP VPBank - Chi nhánh Bình Định. Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP VPBank - Chi nhánh Bình Định. 6. Tổng quan tài liệu Hoạt động cho vay tiêu dùng đã được nhiều tác giả nghiên cứu và xuất bản nhiều giáo trình, nội dung những giáo trình này mang tính chất cơ sở lý luận về tài chính ngân hàng nói chung và lĩnh vực cho vay tiêu dùng nói riêng. “Phát triển cho vay tiêu dùng” là một đề tài không mới nhưng được nhiều sự quan tâm và được nhiều tác giả nghiên cứu ở nhiều góc độ khác nhau như các đề tài “Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng” của tác giả Đỗ Thị Thùy Trang - Đại học Đà Nẵng, Luận văn đã phân tích được các chỉ tiêu đánh giá phát triển cho vay tiêu dùng, từ đó đánh giá, phân tích thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng tại Agribank Đà Nẵng và đưa ra các giải pháp cụ thể đó là: Hoàn thiện chính sách khách hàng, thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường quảng cáo tiếp thị. Hay tương tự như đề tài “Phát 3 triển cho vay tiêu dùng tại Vietcombank Quảng Nam” của tác giả Phạm Doãn Quốc - Đại học Đà Nẵng, tác giả cũng đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về cho vay tiêu dùng và phát triển cho vay tiêu dùng; phân tích thực trạng, đánh giá kết quả và những hạn chế, đối với hoạt động cho vay tiêu dùng tại Vietcombank Quảng Nam từ đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển cho vay tiêu dùng tại đơn vị. Hay luận văn “Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam chi nhánh 6” của tác giả Triều Mạnh Đức - Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh; Trong luận văn của mình tác giả vẫn chưa đi sâu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động tín dụng bán lẻ mà chỉ đánh giá thực trạng chung của hoạt động tín dụng bán lẻ. Các luận văn trên đều đưa người đọc có cái nhìn tổng quan về cho vay tiêu dùng và phát triển cho vay tiêu dùng, và cũng là một mục tiêu, chiến lược phát triển quan trọng của tất cả các ngân hàng trong giai đoạn đi theo định hướng ngân hàng bán lẻ trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, mỗi tác giả đều đưa ra các giải pháp khác nhau nhưng nhìn chung đều nhằm phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng. Tất cả các nội dung trên phần nào giúp tôi có thêm định hướng cho luận văn của mình. 4 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. KHÁI QUÁT DỊCH VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng là hình thức cho vay trong đó ngân hàng thỏa thuận để khách hàng là cá nhân và hộ gia đình sử dụng một khoản tiền với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi theo một cách thức nhất định trong một thời gian xác định, để sử dụng vào các nhu cầu phục vụ đời sống như mua nhà ở, sửa chữa nhà ở, mua sắm phương tiện đi lại, đồ dùng gia đình, chi phí chữa bệnh, giáo dục và du lịch,… 1.1.2. Đặc điểm cho vay tiêu dùng của NHTM a. Giá trị mỗi khoản vay nhỏ nhưng số lượng các khoản vay lớn b. Các khoản cho vay tiêu dùng có chi phí khá lớn c. Các khoản cho vay tiêu dùng thường có độ rủi ro cao d. Các khoản cho vay tiêu dùng có lãi suất cao và cứng nhắc e. Cho vay tiêu dùng là một trong những khoản mục có khả năng sinh lời cao 1.1.3. Vai trò của cho vay tiêu dùng a. Vai trò đối với người tiêu dùng Nhờ vào dịch vụ cho vay tiêu dùng mà khách hàng cá nhân có thể nâng cao chất lượng cuộc sống, sẵn sàng cho mọi nhu cầu chi tiêu bất chợt, thỏa mãn các nhu cầu mua sắm khi chưa có đủ nguồn tài chính, thậm chí đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu cấp bách như khám chữa bệnh. 5 b. Vai trò đối với người sản xuất Việc khuyến khích người dân mua sắm sẽ giúp cho nhà sản xuất tiêu thụ sản phẩm được thuận lợi hơn, quay vòng vốn nhanh, mở rộng sản xuất và lợi nhuận cũng sẽ tăng lên do vậy nó thúc đẩy sản xuất phát triển. c. Vai trò đối với NHTM Hoạt động cho vay tiêu dùng giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Bên cạnh đó, với xu hướng tiến đến mục tiêu ngân hàng bán lẻ hiện nay thì hoạt động này góp phần giúp cho ngân hàng thu hút thêm được một lượng lớn khách hàng sử dùng thêm nhiều dịch vụ khác của ngân hàng. d. Vai trò đối với nền kinh tế Từ vai trò của cho vay tiêu dùng đối với người dân, nhà sản xuất ta có thể thấy được vai trò đối với nền kinh tế. Dịch vụ cho vay tiêu dùng sẽ góp phần làm ổn định thị trường giá cả trong nước, một xã hội phát triển mạnh, đời sống ổn định, … đó là tiền đề quan trọng để ổn định trật tự xã hội, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 1.1.4. Phân loại cho vay tiêu dùng a. Phân loại theo mục đích vay - Cho vay tiêu dùng cư trú (Residential Mortgage Loan) - Cho vay tiêu dùng phi cư trú (Nonresidential Loan) b. Phân loại theo phương thức hoàn trả - Cho vay tiêu dùng trả góp - Cho vay tiêu dùng phi trả góp - Cho vay tiêu dùng tuần hoàn c. Căn cứ vào nguồn gốc khoản nợ - Cho vay tiêu dùng gián tiếp (Indirect Consumer Loan) - Cho vay tiêu dùng trực tiếp (Direct Consumer Loan) 6 1.2. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.2.1. Quan niệm phát triển cho vay tiêu dùng Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng là sự tăng trưởng quy mô cung ứng dịch vụ, hợp lý hóa cơ cấu dịch vụ, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ đảm bảo tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trên cơ sở kiểm soát rủi ro và gia tăng hiệu quả kinh doanh phù hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh của ngân hàng trong từng thời kỳ. Kết quả của sự phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng này là mang lại hiệu quả cho ngân hàng cả về doanh thu và vị thế của ngân hàng trên thị trường NHTM. 1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá sự phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng a. Sự tăng trưởng quy mô cung ứng dịch vụ và thu nhập cho vay tiêu dùng - Tăng số lượng khách hàng vay tiêu dùng: đó là tổng số khách hàng vay vốn tiêu dùng tại một thời kỳ nhất định, một thời điểm nào đó và những khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng mà ngân hàng đang hướng tới và chăm sóc. - Tăng dư nợ cho vay tiêu dùng: Dư nợ tín dụng phản ánh số tiền mà khách hàng đang nợ ngân hàng tại một thời điểm nhất định. Dư nợ tín dụng cho vay tiêu dùng tăng chứng tỏ quy mô cho vay tiêu dùng phát triển, khả năng cho vay tiêu dùng của ngân hàng tăng. - Tăng trưởng thu nhập cho vay tiêu dùng: Tăng thu nhập cho vay là kết quả đánh giá sự phát triển về mặt lượng của quá trình phát triển cho vay tiêu dùng. b. Đa dạng hóa dịch vụ cho vay tiêu dùng Để đánh giá sự đa dạng hóa trong cơ cấu cho vay tiêu dùng chúng ta cần xem xét các tiêu chí sau: 7 - Mở rộng danh mục các sản phẩm dịch vụ cho vay tiêu dùng - Kết cấu dư nợ theo hướng hợp lý c. Sự hoàn thiện chất lượng dịch vụ Hoàn thiện chất lượng dịch vụ về các mặt thời gian nhanh chóng, thủ tục đơn giản thuận tiện và nâng cao sự hài lòng khách hàng trong dịch vụ cho vay tiêu dùng. Có thể đánh giá chất lượng dịch vụ thông qua các bảng câu hỏi điều tra. d. Kiểm soát rủi ro trong dịch vụ cho vay tiêu dùng Mỗi hoạt động của ngân hàng nói chung và hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng đều tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro, việc kiểm soát rủi ro sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của việc phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng, đảm bảo cho ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả. 1.2.3. Các nhân tố ảnh hƣởng phát triển cho vay tiêu dùng a. Các nhân tố bên ngoài - Môi trường kinh tế xã hội - Môi trường pháp lý và chính sách kinh tế của Nhà nước - Nhân tố về bản thân khách hàng - Đối thủ cạnh tranh b. Các nhân tố bên trong - Chính sách tín dụng của ngân hàng - Năng lực tài chính của ngân hàng - Chính sách Marketing của ngân hàng - Trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của các cán bộ tín dụng - Trình độ khoa học công nghệ và khả năng quản lý của ngân hàng 8 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 Trong xu hướng kinh tế hội nhập với thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã không ngừng tăng trưởng mạnh, mức sống người dân được nâng cao, nhu cầu tiêu dùng trở nên đa dạng và phong phú. Do vậy thị trường cho vay tiêu dùng là một thị trường đầy tiềm năng mà các ngân hàng thương mại phải tập trung mở rộng. Chương 1 đã trình bày những cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại như: khái niệm cho vay tiêu dùng, đặc điểm, vai trò và phân loại cho vay tiêu dùng. Ngoài ra, chương 1 còn đưa ra quan niệm phát triển cho vay tiêu dùng, các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay tiêu dùng. Có thể nói chương 1 đã khái quát về dịch vụ cho vay tiêu dùng và phát triển cho vay tiêu dùng, là cơ sở cho việc đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ này tại Ngân hàng TMCP VPBank - CN Bình Định. 9 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VPBANK - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG (VPBANK) - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 2.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Định đi vào hoạt động ngày 12/01/2008 căn cứ văn bản số 1877/QĐ- NHNN ngày 10/08/2007 của NHNN Việt Nam. Chi nhánh là đơn vị cấp 1 trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), có con dấu riêng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Ngân hàng Nhà nước. 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của NH TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng (VPBank) - chi nhánh Bình Định a. Cơ cấu tổ chức b. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban tại chi nhánh Mỗi một phòng ban có trách nhiệm và hoạt động riêng nhưng vẫn tạo ra sự liên kết, đồng thời không thể tách rời hệ thống bộ máy của Ngân hàng. c. Các hoạt động chính của NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - chi nhánh Bình Định * Hoạt động huy động vốn * Hoạt động tín dụng * Hoạt động trung gian 2.1.3. Môi trƣờng kinh doanh ảnh hƣởng đến phát triển cho vay tiêu dùng tại VPBank Bình Định a. Môi trường kinh tế xã hội 10 Nền kinh tế ổn định, không có khủng hoảng người dân sẽ thấy yên tâm về công việc của mình và lạc quan về tương lai. Từ đó họ có xu hướng muốn thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của mình để đạt được mức sống như mong muốn và tìm đến ngân hàng như một nguồn tài trợ hiệu quả. Ngược lại, khi nền kinh tế suy thoái và bất ổn, dân cư có xu hướng tích luỹ hơn là tiêu dùng. Điều này làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt cho vay tiêu dùng của các ngân hàng nói chung và VPBank Bình Định nói riêng. b. Pháp luật và chính sách Nhà nước Mọi hoạt động trong nền kinh tế đều dưới sự điều chỉnh của các quy định pháp luật, CVTD của NHTM cũng như vậy. Bên cạnh những quy định của Ngân hàng Nhà nước, hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung và CVTD nói riêng đều liên quan đến rất nhiều quy định của các ngành, lĩnh vực khác có liên quan. c. Khách hàng Khách hàng là yếu tố ảnh hưởng quan trọng nhất đối với mọi tổ chức kinh doanh cũng như đối với ngân hàng. Trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, có nhiều yếu tố thuộc về phía khách hàng ảnh hưởng đến chất lượng của một khoản CVTD như: đạo đức, năng lực pháp lý, khả năng tài chính, tài sản đảm bảo. d. Đối thủ cạnh tranh Trong môi trường ngân hàng luôn có sự cạnh tranh khốc liệt cả về khách hàng lẫn con người ở tất cả các dịch vụ ngân hàng nói chung và dịch vụ cho vay tiêu dùng nói riêng. 2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của VPBank Bình Định trong 3 năm Lợi nhuận của ngân hàng gia tăng qua các năm. Năm 2009, ngân hàng mới khai trương nên còn khó khăn về thị phần khách hàng nên lợi nhuận không cao, chỉ đạt 6 triệu/năm. Nhưng đến năm 11 2010, lợi nhuận tăng lên vượt bậc đến 3.808 triệu đồng, năm 2011 là con số 6.014 triệu đồng, gấp 2 lần so với năm trước. 2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI VPBANK - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 2.2.1. Khái quát chung về hoạt động cho vay tiêu dùng tại VPBank Bình Định Dư nợ cho vay tiêu dùng điều tăng qua các năm, nhưng tốc độ tăng chưa cao, sự phát triển cho vay theo chiều hướng thận trọng. So với huy động vốn thì chưa phát triển đúng tầm. Việc này cũng dễ thấy rằng trong giai đoạn từ năm 2009 dến năm 2011 do tình hình chung là bị ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên việc phát triển dư nợ cũng bị ảnh hưởng, tốc độ tăng trưởng tín dụng khá thận trọng. 2.2.2. Quy trình cho vay tiêu dùng tại VPBank Bình Định Quy trình cho vay tiêu dùng được quy định rõ tại Hội sở và tất cả các chi nhánh VPBank trên toàn quốc, thực hiện qua tám bước từ khi khách hàng biết và đến với dịch vụ ngân hàng đến khi khách hàng được giải ngân và theo dõi thu nợ, tất toán hợp đồng vay. 2.2.3. Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng tại VPBank - Chi nhánh Bình Định a. Sự tăng trưởng quy mô cung ứng dịch vụ và thu nhập cho vay tiêu dùng Chỉ tiêu này đánh giá sự phát triển của dịch vụ thông qua các chỉ tiêu về mặt lượng, đó là sự tăng trưởng lượng khách hàng vay tiêu dùng qua các năm; là sự tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng; là tốc độ mở rộng thị phần và sự tăng trưởng thu nhập cho vay tiêu dùng qua các năm. * Số lượng khách hàng: 12 Bảng 2.3: Số lƣợng khách hàng vay tiêu dùng tại VPBank Bình Định qua các năm Đơn vị tính: khách hàng Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 Số lượng khách hàng vay tiêu dùng 52 85 135 163% 158% (Nguồn: báo cáo tổng kết năm của VPBank - CN Bình Định) Lượng khách hàng vay tiêu dùng qua các năm vẫn chưa cao so với các NHTM khác trên địa bàn nhất là các ngân hàng cổ phần thương mại với lợi thế dịch vụ thanh toán lương qua tài khoản như các, điều này tạo điều kiện cho dịch vụ cho vay tiêu dùng phát triển dễ dàng, thuận lợi. * Dư nợ cho vay tiêu dùng: Dư nợ cho vay tiêu dùng của VPBank Bình Định đã tăng lên với tốc độ khá nhanh và chất lượng tương đối ổn định nhưng vẫn là con số khá khiêm tốn nếu so với tổng dư nợ nói chung. VPBank Bình Định vẫn chưa thật sự chú trọng trong công tác cho vay tiêu dùng, vẫn còn e ngại rủi ro cao nên hạn chế cho vay tín chấp chỉ ưu tiên vay thế chấp nhưng cũng chỉ giải ngân từ 50-65% giá trị tài sản thế chấp bảo đảm. * Tốc độ mở rộng thị phần dịch vụ cho vay tiêu dùng: Kinh tế thị trường ngày càng phát triển, thu nhập người dân tăng theo cũng như chất lượng cuộc sống ngày càng tăng kéo theo nhu cầu tiêu dùng tăng lên. Tuy nhiên, dư nợ cho vay tiêu dùng của VPBank tuy cao hơn ngân hàng Đông Á và Quốc tế nhưng chỉ chiếm tỷ lệ thấp so với tổng dư nợ, thể hiện quy mô tăng trưởng dư nợ chưa cao so với các ngân hàng thương mại trên toàn tỉnh. 13 * Tăng trưởng thu nhập: Bảng 2.7: Thu nhập từ lãi CVTD tại VPBank Bình Định Đơn vị tính: triệu đồng CHỈ TIÊU 2009 2010 2011 Tổng dư nợ CVTD 10.425 15.250 21.850 TN từ lãi cho vay 12.042 21.438 31.705 TN từ lãi CVTD 1.445 1.950 2.730 Mức sinh lời CVTD 0,14 0,13 0,12 (Nguồn: báo cáo tổng kết năm của VPBank - CN Bình Định) b. Đa dạng hóa dịch vụ cho vay tiêu dùng Nhìn chung danh mục các sản phẩm cho vay tiêu dùng của VPBank khá hợp lý, ngân hàng đã tập trung cho vay những lĩnh vực có nhu cầu cao, đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng. Hiện tại, ngân hàng đã và đang phát triển nhiều sản phẩm cho vay tiêu dùng đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng cá nhân. c. Chất lượng dịch vụ Công tác chăm sóc khách hàng mới và khách hàng mục tiêu được ngân hàng chú trọng bằng các chính sách tặng thưởng quà nhân dịp ngày lễ, sinh nhật,… Chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng cũng được thể hiện qua kết quả khảo sát đo lường mức độ hài lòng khách hàng. Kết quả khảo sát tổng quan về dịch vụ cho vay tiêu dùng tại VPBank Bình Định cho thấy mức độ rất hài lòng chỉ chiếm 23,5 %, mức độ hài lòng chiếm 33,3 % và mức độ bình thường chiếm đến 36,4 %, ngoài ra ở mức độ kém hài lòng là 6,8 %. Kết quả này cho thấy chất lượng dịch vụ này tuy đã có nhiều cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của khách hàng. 14 d. Sự kiểm soát rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng Rủi ro trong cho vay tại VPBank là khá thấp và tương đối an toàn, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay nói chung và mảng tiêu dùng nói riêng luôn ở mức thấp có thể kiểm soát được. Cuối năm 2010, tỷ lệ nợ xấu chỉ là 0,16 % và 0,06 % năm 2011 trên tổng dư nợ cho vay. Riêng mảng cho vay tiêu dùng, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,079 % năm 2010 và năm 2011 là 0,078 %. Có thể nói, dư nợ cho vay tiêu dùng hiện tại chưa cao nên rủi ro trong cho vay tiêu dùng tại VPBank Bình Định là khá thấp và tương đối an toàn. 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI VPBANK BÌNH ĐỊNH 2.3.1. Những mặt thuận lợi và kết quả đạt đƣợc a. Những mặt thuận lợi - Nhân tố khách quan Sự tăng trưởng phát triển của nền kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng dẫn đến chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng lên, thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện tạo điề
Luận văn liên quan