Mô tả hệ thống website tin tức - Phần: Cơ Sở Dữ Liệu

Một website tin tức sẽ đăng những tin tức mới nhất và nổi bật cho độc giả, website cũng quản lý việc upload bài viết của các nhà báo, duy ệt bài viết đó của các biên tập viên và các mục quảng cáo trên website. Sau đây là phần mô tả dữ liệu của website: Website gồm nhiều trang, mỗi trang có một chủ đề và chức năng riêng. Mỗi Chủ đề phải có đường dẫn đến từng trang, có tên và chủ đề, nội dung của từng trang. Trang chủ sẽ tóm tắt nội dung của toàn bộ website bao gồm các tin tức mới nhất, tin tức tổng hợp của từng chủ đề, các mục quảng cáo và thông tin của tòa soạn. Trang chủ đề sẽ đăng những tin tức thuộc chủ đề đó. Và trang đăng nhập để nhà báo và biên tập viên đăng nhập tác nghiệp. Trang web làm việc của các nhà báo, biên tập viên và admin. Mỗi chủ đề phải khác nhau và phân biệt với các chủ đề khác. Biên tập của tòa soạn sẽ quản lý được số chủ đề hiện có của website và tên của từng chủ đề. Mỗi chủ đề sẽ có 1 từ khóa để nhận biết các chủ đề. Mỗi chủ đề sẽ có giao diện riêng biệt cho từng chủ đề và phù hợp với chủ đề đó.

pdf8 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 6364 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mô tả hệ thống website tin tức - Phần: Cơ Sở Dữ Liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa Điện – Điện tử viễn thông Trường ĐH giao thông vận tải tp HCM --:.:--:.:--:.:-- Mô tả hệ thống website tin tức Phần: Cơ Sở Dữ Liệu Giáo viên hướng dẫn: Lưu Huỳnh Châu Pha Nhóm SPC: Hà Thị Bích Phượng – 0751150042 Nguyễn Ngọc Quang Sáng – 0751150040 Nguyễn Thiên Ca – 0751150007 (NT) Cơ sở dữ liệu version 1.0 Thứ hai, ngày 27 tháng 09 năm 2010 A. Mô tả CSDL Website tin tức: Một website tin tức sẽ đăng những tin tức mới nhất và nổi bật cho độc giả, website cũng quản lý việc upload bài viết của các nhà báo, duyệt bài viết đó của các biên tập viên và các mục quảng cáo trên website. Sau đây là phần mô tả dữ liệu của website: Website gồm nhiều trang, mỗi trang có một chủ đề và chức năng riêng. Mỗi Chủ đề phải có đường dẫn đến từng trang, có tên và chủ đề, nội dung của từng trang. Trang chủ sẽ tóm tắt nội dung của toàn bộ website bao gồm các tin tức mới nhất, tin tức tổng hợp của từng chủ đề, các mục quảng cáo và thông tin của tòa soạn. Trang chủ đề sẽ đăng những tin tức thuộc chủ đề đó. Và trang đăng nhập để nhà báo và biên tập viên đăng nhập tác nghiệp. Trang web làm việc của các nhà báo, biên tập viên và admin. Mỗi chủ đề phải khác nhau và phân biệt với các chủ đề khác. Biên tập của tòa soạn sẽ quản lý được số chủ đề hiện có của website và tên của từng chủ đề. Mỗi chủ đề sẽ có 1 từ khóa để nhận biết các chủ đề. Mỗi chủ đề sẽ có giao diện riêng biệt cho từng chủ đề và phù hợp với chủ đề đó. Mục quảng cáo sẽ do người quản trị quản lý, mỗi mục quảng cáo phải phân biệt với nhau. Người quản trị website sẽ quản lý số lượng các quảng cáo trong website. Việc quản lý quảng cáo sao cho người quản trị có thể biết nội dung quảng cáo, đường dẫn lien kết trên các mục quảng cáo đó, ngày đăng quảng cáo và số lượng bạn đọc click vào quảng cáo đó. Trên trang chủ của website sẽ có mục tin nhanh. Mỗi tin nhanh phải phân biệt với nhau và thuộc một chủ đề. Nội dung của tin nhanh phải được mô tả rõ ràng. Mỗi chủ đề sẽ có nhiều mục tin tức. Mỗi tin tức phải phân biệt và thuộc 1 chủ đề nào đó. Mỗi một tin tức sẽ gồm có tiêu đề tin tức, nội dung tin tức, phần tóm tắt tin tức đó, đường dẫn liên kết đến hình ảnh liên quan đến tin tức. Ngày đăng tin tức, người đăng, ngày duyệt, người duyệt cũng phải được lưu trữ lại. Mỗi tin tức phải có nội dung chi tiết, và cập nhật số lần đọc qua tin tức đó của độc giả. Các tin tức sẽ có 1 từ khóa để có thể dễ quản lý. Mỗi nhà báo và biên tập viên phải cung cấp thông tin cá nhân cũng như địa chỉ và điện thoại và email của mình. Mỗi nhà báo và biên tập sẽ có một mã số để phân biệt với nhau. Người quản trị sẽ lưu trữ số lần và ngày tháng đăng nhập, đăng xuất của các nhà báo và biên tập viên. 1.1 Đăng ký Mỗi nhà báo và biên tập viên phải đăng ký thông tin cá nhân bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, số điện thoại, giới tính, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Người quản trị hay master sẽ kích hoạt và phân nhóm cho nhà báo đó, cũng như định ra ngày hết hạn của tài khoản user đó. 1.2 Đăng bài Mỗi một nhà báo khi đăng bài mới đòi hỏi phải cung cấp đầy đủ thông tin liên quan cho bài viết như: thuộc chủ đề nào, tựa đề bài viết, hình ảnh đính kèm. Mỗi bài viết sẽ được sắp xếp theo thứ tự bài mới nhất. Những bài viết nào chưa được duyệt sẽ được đánh dấu lại. 1.3 Duyệt bài Mỗi biên tập viên khi duyệt bài sẽ được cung cấp các bài viết chưa duyệt. Khi duyệt, phải duyệt đầy đủ thông tin, nội dung của bài viết. Những bài viết nào đã duyệt phải được đánh dấu làm nổi bật để chuyển sang phần up bài lên website. 1.4 Phát sinh báo cáo thông kê Thống kê về tình hình của độc giả đối với website a) Có bao nhiêu độc giả đến với website trong 1 ngày? b) Mục nào được độc giả xem nhiều nhất? c) Số lần click quảng cáo của độc giả? B. Các Bảng trong cơ sở dữ liệu : Trang( idTrang, tenTrang, urlTrang, titleTrang, ghichuTrang) idTrang : mã trang. tenTrang : tên trang. urlTrang : đường dẫn đến trang. titleTrang : tựa đề của trang. ghichuTrang : các ghi chú. Chude(sttCD, idCD, tenCD, tukhoaCD, cssCD) idCD : mã chủ đề. tenCD : tên chủ đề. tukhoaCD : các từ khóa có lien quan đến chủ đề. cssCD: css sử dụng cho chủ đề. Quangcao(sttQC, idQC, motaQC, urlQC, urlhinhQC, solanclickQC, ngaydangQC) idQC: mã quảng cáo. motaQC: mô tả quảng cáo. urlQC: đường dẫn đến website công ty được quảng cáo. urlhinhQC: hình quảng cáo. solanclickQC: số lần khách xem click vào quảng cáo. ngaydangQC: ngày đăng quảng cáo. Tinnhanh(sttTN, idTN, motaTN, idCD) idTN: mã tin nhanh. motaTN: mô tả tin nhanh. idCD: mã của chủ đề mà tin nhanh này thuộc về. Tintuc(idTT, tieudeTT, noidungTT, tomtatTT, urlhinhTT, ngaydangTT, idUserDang, daduyetTT, ngayduyetTT, idUserDuyet, solanxemTT, tukhoaTT, idCD) idTT: mã tin tức. tieudeTT: tieu đề tin tức. noidungTT : nội dung tin tức. tomtatTT: tóm tắt tin tức. urlhinhTT: hình của tin tức. ngaydangTT: ngày đăng tin. idUserDang: mã của nhà báo viết tin này. daduyetTT: xem tin đã duyệt hay chưa. ngayduyetTT: ngày tin được duyệt. idUserDuyet: mã người duyệt tin. solanxemTT: số lần khách xem tin. tukhoaTT: từ khóa có lien quan đến tin. idCD: mã cảu chủ đề mà tin thuộc về. Userlog(sttUser, idUser, ipUser, LastLoginDate) idUser : mã người sử dụng (nhà báo, master, admin …) ipUser : địa chỉ ip của người sử dụng. LastLoginDate : ngày đăng nhập lần cuối. Users(idUser, hotenUser, loginnameUser, passUser, diachiUser, dienthoaiUser, emailUser, ngaydkUser, nhomUser, ngaysinhUser, gioitinhUser, ngayhethanUser, kichhoatUser) idUser : mã người dùng. hotenUser : họ tên người dùng. loginnameUser : tên đăng nhập. passUser : mật khẩu người dùng. diachiUser : địa chỉ người dùng. dienthoaiUser : số điện thoại liên lạc. emailUser : email của người dùng. ngaydkUser : ngày đăng ký. nhomUser : xác định nhóm người dùng (nhà báo, admin,…) ngaysinhUser : ngày sinh của nguoi dùng. gioitinhUser : giới tính. ngayhethanUser : ngày hết hạn tài khoản. kichhoatUser : xem User đã kích hoạt hay chưa. C. Chi tiết các thuộc tính trong CSDL : chude Field Type Null Default Comments idCD int(11) No KHÓA CHÍNH tenCD varchar(200) No tukhoaCD varchar(200) No cssCD varchar(200) No quangcao Field Type Null Default Comments idQC int(11) No KHÓA CHÍNH motaQC varchar(200) Yes NULL urlQC varchar(200) No urlhinhQC varchar(200) No solanclickQC int(11) No ngaydangQC date No tinnhanh Field Type Null Default Comments idTN int(11) No KHÓA CHÍNH motaTN varchar(200) Yes Null idCD Int(11) No KHÓA NGOẠI tintuc Field Type Null Default Comments idTT int(11) No KHÓA CHÍNH tieudeTT varchar(255) No noidungTT text Yes NULL tomtatTT varchar(100) Yes NULL urlhinhTT varchar(255) Yes NULL ngaydangTT datetime No idUserDang int(11) No KHÓA NGOẠI daduyetTT int(2) No ngayduyetTT date No idUserDuyet int(11) No KHÓA NGOẠI solanxemTT int(11) No tukhoaTT varchar(255) No idCD Int(11) No KHÓA NGOẠI trang Field Type Null Default Comments idTrang int(11) No KHÓA CHÍNH tenTrang varchar(200) No urlTrang varchar(200) No titleTrang varchar(100) No ghichuTrang varchar(200) Yes NULL userlog Field Type Null Default Comments sttUser int(11) No KHÓA CHÍNH idUser int(11) No ipUser varchar(50) No LastLoginDate datetime No session varchar(100) No users Field Type Null Default Comments idUser int(11) No KHÓA CHÍNH hotenUser varchar(200) Yes NULL loginnameUser varchar(200) Yes NULL passUser varchar(20) No diachiUser varchar(100) No dienthoaiUser varchar(20) No emailUser varchar(50) No ngaydkUser date No nhomUser varchar(10) No ngaysinhUser date Yes NULL gioitinhUser int(2) No ngayhethanUser date No kichhoatUser int(2) No D. EERDiagram:
Luận văn liên quan