Một số suy nghĩ về phương pháp hạch toán các khoản dự phòng ở các doanh nghiệp hiện nay

Mục lục Mục lục1 Lời mở đầu2 Phần 14 Những lý luận về dự phòng và hạch toán các khoản dự phòng theo chế độ kế toán tài chính hiện hành của việt nam4 1.1 Bản chất và ý nghĩa của dự phòng4 1.2 Đối tượng và phương pháp lập dự phòng4 1.3 Hạch toán dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán5 1.3.1 Đối tượng và điều kiện lập5 1.3.2 Mục đích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán5 1.3.3 Phương pháp lập và xác định dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán6 1.3.4 Tài khoản hạch toán7 1.3.5 Trình tự hạch toán8 1.4 Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho9 1.4.1 Đối tượng và điều kiện kiên lập9 1.4.2 Mục đích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho9 1.4.3 Phương pháp lập và xác định dự phòng giảm giá hàng tồn kho9 1.4.4 Tài khoản hạch toán11 1.4.5 Trình tự hạch toán11 1.5 Hạch toán dự phòng phải thu khó đòi12 1.5.1 Đối tượng và điều kiện lập12 1.5.2 Mục đích lập dự phòng phải thu khó đòi12 1.5.3 Phương pháp lập và xác định dự phòng phải thu khó đòi.12 1.5.4 Xử lý xoá nợ các khoản nợ không thu hồi được14 1.5.5 Tài khoản hạch toán15 1.5.6 Trình tự hạch toán15 1.6 Tổ chức sổ sách kế toán phản ánh tình hình lập và hoàn nhập các khoản dự phòng16 Phần 220 Một số kiến nghị về hạch toán các khoản dự phòng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong các doanh nghiệp20 2.1 Chế độ trích lập các khoản dự phòng20 2.1.1 Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho20 2.1.2 Trích lập dự phòng phải thu khó đòi21 2.2 Chế độ hạch toán các khoản dự phòng23 Kết luận28 Tài liệu tham khảo29

doc29 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 1554 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số suy nghĩ về phương pháp hạch toán các khoản dự phòng ở các doanh nghiệp hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan