Phân Tóm tắt Luận văn tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Lilama

Trong nền kinh tế, các doanh nghiệp hoạt động hầu hết vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Để có thể tối đa hóa lợi nhuận thì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải đạt hiệu quả cao. Muốn vậy, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải đưa ra được các quyết định tối ưu và kịp thờ dựa trên cơ sở các thông tin tài chính nhận được. Phân tích tài chính tại doanh nghiệp sẽ đánh giá được hoạt động của doanh nghiệp, những gì đạt được và những gì còn tồn tại, từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp cho tình hình tài chính của doanh nghiệp. Từ thực tế tìm hiểu công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Lilama, tác giả nhận thấy công tác phân tích tài chính ở doanh nghiệp này chưa đầy đủ cả về nội dung và phương pháp phân tích, chưa là công cụ giúp những nhà quản trị doanh nghiệp ra quyết định. Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Lilama” được chọn làm đề tài nghiên cứu.

pdf10 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Lượt xem: 446 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân Tóm tắt Luận văn tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Lilama, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Trong nền kinh tế, các doanh nghiệp hoạt động hầu hết vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Để có thể tối đa hóa lợi nhuận thì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải đạt hiệu quả cao. Muốn vậy, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải đưa ra được các quyết định tối ưu và kịp thờ dựa trên cơ sở các thông tin tài chính nhận được. Phân tích tài chính tại doanh nghiệp sẽ đánh giá được hoạt động của doanh nghiệp, những gì đạt được và những gì còn tồn tại, từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp cho tình hình tài chính của doanh nghiệp. Từ thực tế tìm hiểu công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Lilama, tác giả nhận thấy công tác phân tích tài chính ở doanh nghiệp này chưa đầy đủ cả về nội dung và phương pháp phân tích, chưa là công cụ giúp những nhà quản trị doanh nghiệp ra quyết định. Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Lilama” được chọn làm đề tài nghiên cứu. 1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan Phân tích tài chính là một vấn đề mà có nhiều các công trình nghiên cứu trước kia đã đề cập đến. Các đề tài trước kia của nhiều tác giả cũng đã khái quát cơ sở lý luận về phương pháp và nội dung phân tích tài chính, cùng với đó là áp dụng cơ sở lý luận vào tình hình của doanh nghiệp cụ thể. Các đề tài trên đều đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận, các phương pháp, chỉ tiêu để phục vụ công tác phân tích tài chính trong doanh nghiệp. Trong quá trình nghiên cứu các tác giả cũng nghiên cứu thực trạng công tác phân tích tài chính, về tổ chức công tác phân tích, các phương pháp phân tích và nội dung phương pháp và các tác giả cũng đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại doanh nghiệp. Một số đề tài nghiên cứu công tác phân tích tài chính trong doanh nghiệp xây lắp, hay có đề tài nghiên cứu về công tác phân tích tài chính tại Tổng công ty lắp ii máy Việt Nam, tuy nghiên phạm vi nghiên cứu và khía cạnh của các đề tài trước kia và đề tài tác giả đang nghiên cứu là khác nhau Tuy nhiên, với mỗi một doanh nghiệp riêng biệt trong nền kinh tế đều có những đặc thù riêng về ngành nghề kinh doanh, về quy mô sản xuất, về tổ chức nhân sựDo đó, đề tài này tập trung nghiên cứu và làm rõ nội dung và đồng thời đưa ra các đề xuất nhằm hoàn thiện thực trạng phân tích tài chính tại công ty Lilama UDC mà các đề tài trước kia chưa đề cập tới. 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về nội dung công tác phân tích tài chính doanh nghiệp Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại công Lilama UDC và phân tích nguyên nhân gây nên hạn chế Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty Lilama UDC 1.4 Câu hỏi nghiên cứu Đề tài được nghiên cứu nhằm trả lời các câu hỏi được đặt ra sau đây: khi nghiên cứu thực trạng phân tích tình hình tài chính thì những chỉ tiêu nào được sử dụng; ý nghĩa của công tác phân tích tình hình tài chính với các nhà quản trị doanh nghiệp như thế nào; công tác phân tích tài chính đang diễn ra tại công ty Lilama UDC như thế nào và có những mặt đạt được, hạn chế và nguyên nhân; các phương pháp nào có thể hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty Lilama UDC 1.5 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tình hình phân tích tài chính tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Lilama trong 3 năm từ năm 2008 đến năm 2010. Các đối tượng được tập trung nghiên cứu trong luận văn là cơ sở lý luận, thực trạng phương pháp và nội dung phân tích tình hình tài chính tại công ty Lilama UDC 1.6 Phương pháp nghiên cứu Đề tài đã sử dụng kết hợp nhiều phương pháp để nghiên cứu như phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, , phương pháp thống kê tổng hợp và đặc biệt iii là phương pháp điều tra khảo sát thực tế. 1.7 Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu Đề tài Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Lilama có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn Đề tài đã làm rõ hơn, hệ thống hóa, khái quát hóa một số nội dung về phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp xây dựng Đánh giá được thực trạng phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Lilama, và thấy được ưu nhược điểm của công tác phân tích tài chính tại đây. Từ đó, một số giải pháp được đặt ra nhằm hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. 1.8 Kết cấu của đề tài Ngoài phần kết luận, đề tài gồm 4 chương: Chương 1. Giới thiệu đề tài phân tích tài chính tại doanh nghiệp Chương 2. Cơ sở lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp Chương3. Thực trạng phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Lilama Chương 4. Các kết luận, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng phân tích tài chính tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Lilama iv CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI DOANH NGHIỆP 2.1 Hoạt động tài chính và sự cần thiết của phân tích tài chính trong doanh nghiệp Hoạt động tài chính là một nội dung cơ bản thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm giải quyết các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh, được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ để thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá giá trị doanh nghiệp. Hoạt động tài chính giữ vị trí và vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Do đó, việc tổng kết, phân tích và đánh giá tình hình tài chính là nhiệm vụ cần thiết và quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Phân tích tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, nó giúp các đối tượng quan tâm nắm bắt được tình hình tài chính doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định kịp thời và đúng đắn. Trong hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu khác nhau đều bình đẳng trước pháp luật trong việc lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Do vậy sẽ có nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính doanh nghiệp như: Chủ doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà cung cấp, khách hàng,kể cả các cơ quan quản lý Nhà Nước và người lao động trong công ty. Mỗi đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp trên các giác độ khác nhau. 2.2 Cơ sở dữ liệu phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp Trong quá trình phân tích hình hình tài chính doanh nghiệp, để có một kết quả chính xác, đưa ra các đánh giá, dự báo đúng và trọn vẹn thì yêu cầu phải có cơ sở dữ liệu chuẩn xác và đầy đủ. Do đó có rất nhiều các tài liệu được sử dụng trong quá trình phân tích tài chính. Ngoài các thông tin chung của nền kinh tế, thông tin của ngành thì cơ sở dữ liệu được sử dụng nhiều trong phân tích tài chính doanh nghiệp là thông tin nội tại doanh nghiệp và được sử dụng nhiều nhất là hệ thống báo cáo tài chính (bảng cân đối kết toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính) v 2.3 Phương pháp phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp Phương pháp phân tích tài chính bao gồm một hệ thống các công cụ và biện pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng, các mối quan hệ bên trong và bên ngoài, các luồng dịch chuyển và biến đổi tài chính, các chỉ tiêu tài chính tổng hợp và chi tiết, nhằm đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. Về mặt lý thuyết có rất nhiều phương pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, nhưng trong phạm vi nghiên cứu của đề tài tôi chọn một số phương pháp cơ bản sau: phương pháp so sánh, phương pháp tỷ số, phương pháp phân tích tài chính Dupont 2.4 Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. 2.4.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp là việc xem xét sơ bộ về tình hình tài chính doanh nghiệp Ngoài việc đánh giá sự biến động về vốn của doanh nghiệp thì các chỉ tiêu thường được sử dụng: hệ số tài trợ, hệ số tự tài trợ dài hạn, hệ số tự tài trợ tài sản cố định, hệ số thanh toán tổng quát, hệ số thanh toán nhanh, ROI, ROE 2.4.2 Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh Phân tích cấu trúc tài chính là việc phân tích cơ cấu tài sản, nguồn vốn và mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn. Khi xem xét mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn, các chỉ tiêu được sử dụng là: hệ số nợ so với tài sản, hệ số tài sản so với vốn chủ sở hữu phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính là việc xem xét mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp. Mối quan hệ này phản ánh cân bằng tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy, khi phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh, các nhà phân tích thường xem xét tình hình bảo đảm vốn theo quan điểm luân chuyển vốn và tình hình bảo đảm vốn theo quan điểm ổn định nguồn tài trợ cùng với cân bằng tài chính của doanh nghiệp. Ngoài các nội dung phân tích trên, khi phân tích tình hình bảo vi đảm vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, một số chỉ tiêu còn được sử dụng đó là: hệ số tài trợ thường xuyên, hệ số tài trợ tạm thời, Hệ số vốn chủ sở hữu so với nguồn tài trợ thường xuyên 2.4.3. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Tình hình công nợ của doanh nghiệp là một trong những nội dung cơ bản mà các nhà quản trị quan tâm. Các khoản công nợ ít, không dây dưa kéo dài sẽ tác động tích cực đến tài chính, thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển Khi phân tích tình hình các khoản phải thu, nợ phải trả của doanh nghiệp, một số chỉ tiêu thường được dùng như sau: số vòng luân chuyển các khoản phải thu, số vòng luân chuyển các khoản phải trả, tỷ lệ các khoản phải thu so với các khoản phải trả, tỷ lệ vốn bị chiếm dụng so với vốn chiếm dụng Khi phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp thì khả năng thanh toán nợ ngắn hạn cũng là yếu tố cần quan tâm. Các chỉ tiêu được sử dụng khi phân tích khả năng nợ ngắn hạn của doanh nghiệp: hệ số khả năng thanh toán nhanh, hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, hệ số khả năng chuyển đổi của tài sản ngắn hạn, hệ số khả năng thanh toán nhanh bình thường Khi phân tích tình hình khả năng thanh toán nợ dài hạn. Chúng ta sử dụng các nguồn thông tin từ các báo cáo kế toán và có các chỉ tiêu sau: hệ số khả năng thanh toán tổng quát, hệ số nợ dài hạn so với tổng nợ phải trả, hệ số khả năng thanh toán nợ dài hạn 2.4.4 Phân tích hiệu quả kinh doanh Bất kì một doanh nghiệp nào hoạt động cũng vì mục tiêu lợi nhuận. Vì vậy, khi phân tích tình hình tài chính thì một phần không thể thiếu đó là phân tích hiệu quả kinh doanh. Các chỉ tiêu được sử dụng là: ROI, ROS, ROE, ROA, số vòng quay của tài sản, sức sinh lời của tài sản, suất hao phí của tài sản với doanh thu thuần, sức sinh lời của vốn chủ sở hữu 2.4.5 Phân tích rủi ro tài chính Là các rủi ro thường gắn với hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Để phản ánh rủi ro tài chính của công ty, ngoài các chỉ tiêu phản vii ánh về khả năng thanh toán như hệ số khả năng thanh toán ngay, hệ số khả năng thanh toán nhanh và các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh như ROS, ROE, ROI, còn sử dụng hệ thống chỉ tiêu sau: hệ số nợ trên tổng tài sản, đòn bẩy tài chính, độ nhạy của đòn bẩy tài chính 2.4.6 Phân tích dự báo tài chính Báo cáo tài chính cung cấp thông tin để người sử dụng đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp hiện tại và dự báo tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tương lai, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh của mình. Như vậy, công tác dự báo tài chính quan trọng không những đối với người sử dụng thông tin doanh nghiệp mà còn rất quan trọng đối với các nhà quản trị doanh nghiệp viii CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LILAMA 3.1 Tổng quan về công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Lilama Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Lilama (tên viết tắt Lilama – UDC) là doanh nghiệp được thành lập theo chủ trương số 522-BXD/TCKT ngày 2/4/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là tư vấn, xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các công trình giao thông và thủy lợi; khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng cùng nhiều lĩnh vực khác Trong tương lai căn cứ vào sự đánh giá về tiềm năng và xu hướng phát triển của ngành xây dựng và bất động sản trên địa bàn, Công ty xác định sẽ tiếp tục phát triển mạnh lĩnh vực kinh doanh cốt lõi có thế mạnh là xây lắp trên cơ sở năng lực và kinh nghiệm của lĩnh vực quản lý và thi công xây dựng vốn có. Công ty được tổ chức và hoạt động theo luật doanh nghiệp. Các hoạt động của công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các luật khác có liên quan, Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổ chức công tác kế toán trong công ty theo hình thức vừa tập trung vừa phân tán. Hệ thống sổ sách theo hình thức Nhật ký chung. 3.2 Thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Lilama Trong quá trình phân tích tài chính, công ty Lilama UDC chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh. Phương pháp này được áp dụng nhiều và thường xuyên nhất để xác định xu hướng, mức độ biến động của chỉ tiêu phân tích. Các phương pháp phân tích tài chính khác ít được sử dụng. Bên cạnh đó khi đánh giá khái quát tình hình tài chính, với mỗi nội dung đánh giá, công ty đều sử dụng hệ thống các chỉ tiêu tài chính và đã đưa ra một số những nhận xét về tình hình tài chính tại doanh nghiệp mình ix CHƯƠNG 4 CÁC KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LILAMA 4.1 Thảo luận kết quả nghiên cứu Sau khi nghiên cứu phần thực trạng phân tích tài chính tại công ty Lilama UDC đã đánh giá được tình hình phân tích tài chính tại công ty, rút ra được những kết luận, các mặt đạt được, hạn chế và nguyên nhân. Thứ nhất, hệ thống chỉ tiêu công ty sử dụng còn ít, nội dung còn đơn giản Thứ hai, về phương pháp phân tích công ty đã áp dụng phương pháp so sánh. Tuy nhiên nhiều phương pháp có hiệu quả phân tích cao chưa được sử dụng như: phương pháp loại trừ, phương pháp Dupont Thứ ba, nguồn thông tin mà công ty sử dụng còn đơn giản, chưa sử dụng nhiều thông tin của ngành và của nền kinh tế 4.2 Các giải pháp đề xuất 4.2.1 Tăng cường công tác phục vụ phân tích tài chính Thông tin phục vụ phân tích tài chính có hiệu quả phải đảm bảo tính đầy đủ (gồm thông tin chung, thông tin theo ngành kinh tế, thông tin về doanh nghiệp,), tính chính xác và tính kịp thời. Do đó, công ty mà cụ thể là phòng Tài chính kế toán – nơi thực hiện công việc phân tích tài chính – phải tổ chức thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin một cách hệ thống và hiệu quả 4.2.2 Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính. Công ty có thể đưa thêm các phương pháp khác như phương pháp loại trừ vào quá trình phân tích 4.2.3 Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính. Với mỗi nội dung trong công tác phân tích tình hình tài chính. Công ty có thể đưa thêm các chỉ tiêu bổ sung, nhằm đảm bảo công tác phân tích tài chính đạt hiệu quả cao hơn. Các chỉ tiêu bổ sung theo nội dung sau: Phân tích khái quát tình hình x tài chính doanh nghiệp; phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp; phân tích hiệu quả kinh doanh; phân tích rủi ro tài chính, phân tích dự báo tài chính 4.3 Đóng góp của đề tài nghiên cứu Đề tài đã hệ thống hóa lý luận về nội dung và phương pháp phân tích tình hình tài chính Đánh giá thực trạng nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty Lilama UDC Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính tại công ty Lilama UDC 4.4 Những hạn chế của đề tài nghiên cứu và một số gợi ý cho các đề tài nghiên cứu trong tương lai Đề tài đã nghiên cứu tình hình thực hiện nội dung và phương pháp phân tích tài chính, đã bước đầu đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty Lilama UDC. Tuy nhiên, do thời gian và phạm vi luận văn còn hạn chế nên tác giả chưa đưa ra được những giải pháp cụ thể hơn cho việc hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty mà mới chỉ dừng lại ở phương hướng. Nếu có điều kiện tác giả sẽ đi sâu hơn các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty cũng như các biện pháp nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh trong bối cảnh các doanh nghiệp cùng lĩnh vực xây dựng xuất hiện nhiều và cạnh tranh gay gắt như hiện nay. 4.5 Kết luận của đề tài Qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng công tác phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Lilama UDC, luận văn “Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Lilama” đã được tác giả hoàn thành và phần nào đáp ứng được yêu cầu đề ra
Luận văn liên quan