Phát triển cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Các nhà quản lý kinh tế vĩ mô luôn hướng đến mục tiêu nâng cao đời số ng vật chấ t tinh thần của người lao động trong xã hội. Nền kinh tế phát triể n sẽ là m tăng thu nhập của người lao độ ng là điều kiệ n cơ bả n để cải thiện mứ c sống, đa dạng và phong phú nhu cầu của ngườ i lao độ ng. Khi nhucầu tăng lên sẽ tiê u thụ sản phẩm hàng hóa dịch vụ lớn hơn, tạo điều kiện cho việ c ổn định và mở rộ ng sả n xuất của các doanh nghiệp, đẩy nhanh tốc độ phá t triển của nền kinh tế. Nước ta trả i qua mộ t thời gian dà i chiế n tranh, nền sản xuất nhỏ manh mú n, sản phẩm hà ng hóa – dịch vụ không đủ đá p ứng cho nhu cầu củ a người tiêu dùng. Đại hội Đả ng toàn quốc lần thứ VI đã xóa bỏ cơ chế quản lý quan liêu bao cấp, chuyển sang nề n kinh tế sản xuất hà ng hóa theo hướ ng thị trường đã thúc đẩ y nền kinh tế phá t triển với tố c độ ngày càng cao. Nhu cầu tiê u dùng củ a người lao động ngày càng đượ c đáp ứ ng tốt hơn, đa dạng và phong phú hơn, đã mở ra thị trường cho vay tiêu dù ng đối vớ i các ngân hàng thương mại. Trong nhữ ng nă m gần đây các ngân hàng thươngmại đã đưa ra nhiều hình thứ c cho vay tiêu dùng: cho vay xâ y dựng – sửa chữa nhà ở, mua sắm hà ng tiêu dùng, cho vay du họ c đá p ứng mộ t phầ n nhu cầu tiêu dùng của ngườ i lao động. Tuy nhiê n mức độ cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại trê n địa bà n tỉnh Tiền Giang chưa tương xứng với tốc độ phá t triển kinh tế củ a tỉnh và mứ c độ tăng thu nhậ p của người lao độ ng. Việ c mở rộng cho vay trên địa bà n tỉnh Tiề n Giang cò n gặp nhiều khó khă n, tỷ trọ ng cho vay tiê u dùng còn thấp so với tổng dư nợ. Hạn chế này do nhiề u nguyên nhân trong đó có nguyê n nhân từ chính cá c ngân hàng thương mại.

pdf78 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1691 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phát triển cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH ------------------------- LEÂ THÒ THU HAØ PHAÙT TRIEÅN CHO VAY TIEÂU DUØNG TAÏI CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH TIEÀN GIANG Chuyeân ngaønh : Kinh teá taøi chaùnh - ngaân haøng Maõ soá : 60.31.12 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ KINH TEÁ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : GS.TS DÖÔNG THÒ BÌNH MINH TP. HOÀ CHÍ MINH – NAÊM 2009 LÔØI CAM ÑOAN Toâi ca m ñoan l uaän va ê n thaïc syõ kinh teá: ”Ph aùt t ri eån cho vay tieâu d uøng taïi caùc ngaân haø ng thöôn g maïi t reân ñò a baøn tænh Tieà n Giang” laø keát quaû cuûa quaù trình ho ïc t aäp, nghieân cöù u khoa hoïc ñoä c l aäp vôùi tinh t haàn nghieâ m tuù c. Soá lieä u t rong luaän vaê n coù nguoà n go ác roõ raøng, ñaùng tin caäy. M yõ Tho, nga øy 20 t haùn g 02 naê m 2 009 Taùc giaû Leâ T hò Thu Haø DANH MUÏC CAÙC TÖØ VIEÁT TAÉT TCTD : Toå chöù c tín duïn g Ñ BS CL : Ñoàng baèn g soâng Cö ûu Long TP HCM : Thaønh phoá H oà Chí M inh H MTD : Haïn möù c tín duïng G HTD : Giôùi haïn tín duïng N HTM : Ngaân haøng thöông m aïi N HTW : Ngaân haøng tru ng öô ng N HNN : Ngaân haøng Nha ø nöô ùc D NNN : Doanh nghieäp nhaø n öôùc CBTD : Caùn boä tín du ïng DANH MUÏC CAÙC BAÛNG BIEÅU Baûng Teân baûng Trang BA ÛNG 2.1 Thò phaàn tín duïng ñeán 30/06/2008 taïi ñòa baøn Tieàn G iang 20 BA ÛNG 2.2 Baûng phaân tích tình hình t ín duïng taïi Tieàn G iang naêm 2005, 2006, 2007, 6 thaùng na êm 20 08 21 BA ÛNG 2.3 Tình hình cho vay m u a, xaây dö ïng, s öûa chöõa nhaø ôû tre ân ñòa baø n t ænh Tieàn Giang ñeán 3 0/06/2008 23 BA ÛNG 2.4 Tình hình cho vay tieâu duøng caù n boä coâ ng n haân vieân treân ñò a baøn tænh Tieàn Gi ang ñeán 3 0/06/2008 24 BA ÛNG 2.5 Tình hình cho vay tieâu duøng qua theû tín duïng treân ñòa baøn tænh Tieàn Gi ang ñeán 30/06/2008 26 BA ÛNG 2.6 Haïn mö ùc caáp tín duï ng qua theû ñeán 3 0/06/2008 26 BA ÛNG 2.7 Caùc hình thö ùc cho vay tieâu duøng khaùc treân ñ òa baøn tænh Tieàn Giang ñeán 30/06/ 2008 28 BA ÛNG 2.8 Tình hình cho vay tieâu duøng ñeán ngaø y 30/06/ 2008 29 BA ÛNG 2.9 Tình hình cho vay tieâu duøng qua theû tín duïng ñeán n gaøy 30/06/ 2008 32 BAÛNG 2.10 Tình hình va y voá n tieâu duøng theo toå chöù c ñ eán ngaøy 30/06/2008 29 MUÏC LUÏC Trang Lôøi môû ñaàu 1 CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ CHO VAY TIEÂU DUØNG CUÛA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI 4 1.1 Cô sôû lyù luaän veà cho vay tieâu duøng cuûa ngaân haøng thöông maïi: 4 1.1.1 Khaù i n ieä m v eà ch o vay tieâ u du øng cuûa n g aân haøng th öông maï i: 4 1.1.2 Ñaë c ñ ieå m cuûa ch o vay tieâ u du øng : 4 1.1.3 Lôï i ích cuûa cho v ay tieâu d uøn g: 5 1.1.4 Sö ï khaù c b ieä t g iöõ a tín duïn g tieâ u du øng v aø tín duï ng saûn xuaá t: 6 1.1.5 Taùc ñoä ng qua laï i giöõa tín du ïng tieâu d uøn g vaø tín duïn g saûn x uaát: 7 1.2 Phaân loaïi cho vay tieâu duøng cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi: 8 1.3 Caùc hình thöùc cho vay tieâu duøng chuû yeáu: 10 1.4 Quy trình cho vay tieâu duøng cuûa ngaân haøng thöông maïi: 10 1.5 Söï caàn thieát phaûi môû roäng cho vay tieâu duøng: 11 1.5.1 Vai tr oø cuûa cho v ay tieâu d uøn g ñoá i v ôùi n eàn k inh teá : 11 1.5.2 Ño ái v ôù i caù nhaân : 13 1.5.3 Ño ái v ôù i caù c n gaân haøng : 13 1.6 Cho vay tieâu duøng cuûa caùc Ngaân haøng thöông maïi ôû moät soá nöôùc treân theá giôùi: 14 1.6.1 Khaùi quaùt cho vay tieâu duøng cuûa ngaân haøng thöông maïi ôû Myõ vaø Singapore: 14 1.6.2 Ca ùc ba øi hoï c kinh nghieä m: 15 Keát luaän chöông 1 16 CHÖÔNG 2: THÖÏC TRAÏNG CHO VAY TIEÂU DUØNG TAÏI CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH TIEÀN GIANG 17 2.1. Toång quan tình hình kinh teá, xaõ hoäi tænh Tieàn Giang: 17 2.2 Khaùi quaùt veà cho vay voán tín duïng taïi caùc ngaân haøng thöông maïi treân ñòa baøn tænh Tieàn Giang: 18 2.2.1 Khaù i q uaùt veà caù c ngaân ha øng thöô ng maï i tr eân ñòa ba øn tænh Tieà n Giang : 18 2.2.2 K haùi quaù t v eà ch o vay voán tín duïn g taïi caùc ngaâ n haø ng thöô ng maïi tr eân ñòa baøn tænh Tie àn Gia ng: 20 2.3 Thöïc traïng cho vay tieâu duøng cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi treân ñòa baøn tænh Tieàn Giang: 23 2.3.1 Ca ùc h ìn h th öùc ch o vay tieâ u du øng chu û yeá u tre ân ñ òa baøn tænh Tieà n Giang : 23 2.3.1.1 Cho vay mua, xaây döïng, söûa chöõa nhaø ôû: 23 2.3.1.2 Cho vay caùn boä coâng nhaân vieân: 24 2.3.1.3 Cho vay qua theû: 26 2.3.1.4 Caùc hình thöùc cho vay tieâu duøng khaùc: 27 2.3.2 Thöï c traï ng cho v ay tieâ u duøn g cuûa caù c n gaân haøng thöôn g maï i treân ñòa baø n tænh Tieàn Giang: 29 2.3.3 Thö ïc traïn g quy trì nh cho vay tieâu duø ng cu ûa caù c NHTM tr eân ñ òa baøn tænh Tie àn Giang: 32 2.3.3. 1 Thöï c traïng vaä n duïn g quy ch eá cho va y: 32 2.3.3. 2 Th öï c tra ïng va än duïng quy che á baûo ñaû m tieà n vay : 35 2.3.3. 3 Coø n nh ieà u vöô ù ng maé c kh i x öû lyù taøi saû n baûo ña ûm thu hoà i nô ï: 36 2.3.3. 4 Vie äc thu thaä p thoâng tin ve à khaù ch haøn g coø n nh ieà u haïn ch eá: 37 2.3.3. 5 Saûn p haåm cho vay tieâu duø ng chöa ph uø hôï p: 38 2.3.3. 6 Taâ m lyù n göô øi d aân tr eân ñ òa baø n kho âng kích th ích nh u caà u vay voán : 39 2.3.3. 7 Moä t soá toà n ño ïn g khaù c: 39 2.4 Ñaùnh giaù thöïc traïng cho vay tieâu duøng taïi caùc NHTM treân ñòa baøn tænh Tieàn Giang: 40 2.4.1 Öu ñie åm : 40 2.4.2 Toà n taï i: 41 2.4.3 Ng uyeâ n nhaâ n toàn taïi: 44 Keát luaän chöông 2 45 CHÖÔNG 3: CAÙC GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN CHO VAY TIEÂU DUØNG TAÏI CAÙC NHTM TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH TIEÀN GIANG 46 3.1 Ñònh höôùng cho vay tieâu duøng taïi caùc ngaân haøng thöông maïi treân ñòa baøn tænh Tieàn Giang: 46 3.1.1 Ñ ònh h öôù ng pha ùt trieån kin h te á xaõ hoä i tæn h Tieàn G iang ñeán 201 5: 46 3.1.2 Nh u caà u voá n tín duïng cho tieâu duø ng ñe á n 2015 : 46 3.1.3 Ñ ònh h öôù ng cho vay tieâu duø ng cuûa ca ùc ngaân haø ng thöô ng maïi: 47 3.2.Caùc giaûi phaùp phaùt trieån cho vay tieâu duøng: 48 3.2.1 Mo ät so á k ieán ngh ò ñoái vôù i cô quan quaûn lyù nhaø nöôù c: 48 ª Ñoá i vô ùi cô q uan Tru ng öôn g: 48 ª Ñoá i vô ùi Ngaâ n haøn g Nhaø nöôù c Vieä t Nam : 50 3.2.2 Caùc giaûi phaùp ñoái vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi treân ñòa baøn tænh Tieàn Giang: 51 3.2.2.1 Nguoàn voán tín duïng: 51 3.2.2.2 Chính saùch khaùch haøng: 53 3.2.2.3 Ñoåi môùi hình thöùc cho vay: 55 3.2.2.4 Phöông thöùc quaûn lyù moùn vay: 59 3.2.2.5 Quy trình cho vay: 61 3.2.2.6 Ñoäi nguõ caùn boä: 62 3.2.3 Ca ùc g iaû i phaù p ho ã trôï tö ø chín h quyền địa phương 67 Keát luaän chöông 3 69 KEÁT LUAÄN 70 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 71 1 Lôøi môû ñaàu Caùc nhaø qua ûn ly ù kin h teá vó m oâ lu oân hö ôùn g ñeán m uïc tie âu naân g ca o ñôøi soá ng vaät chaá t tin h thaàn cuûa ngöô øi lao ñoän g trong xaõ ho äi. Neàn kinh teá phaùt tr ieå n seõ laø m taêng thu nha äp cu ûa ng öôøi lao ñoä ng laø ñie àu kieä n cô baû n ñeå caûi th ieän möù c soán g, ña daïng va ø ph ong phuù nh u caàu cuûa ng öôø i lao ñ oä ng. Kh i nh u ca àu taêng leân se õ tieâ u thuï saûn phaåm haøn g ho ùa d òch v uï lôùn hôn , taïo ñie àu kie ä n ch o v ieä c oån ñònh vaø môû roä ng saû n xua át cuûa caùc doanh ngh ieäp , ñaåy nhan h toác ñoä phaù t trieån cuûa neàn kinh teá. Nöôùc ta traû i qua moä t thôøi g ian daø i ch ieá n tra nh, n eàn sa ûn x uaát nh oû manh muù n, saûn phaåm haø ng ho ùa – dòch v uï kho âng ñu û ñaù p öùng cho nhu caàu cuû a ngöôøi tieâu du øng. Ñaïi ho äi Ñaû ng toaøn qu oác laàn thö ù VI ñaõ xo ùa boû cô cheá quaûn ly ù qu an lieâu bao caáp, chuy eån sang neà n kinh teá saûn xuaát haø ng hoùa theo höôù ng th ò tr öôøn g ñaõ thuùc ñaå y neàn kinh teá phaù t trieån vô ùi toá c ñ oä ngaøy ca øng cao. Nhu caàu tieâ u d uøn g cuû a ngöô øi lao ño äng ngaøy caøng ñöôï c ña ùp öù ng to át hôn, ña daïn g vaø phong phu ù hôn , ñaõ m ôû ra thò trö ôøn g ch o vay tieâu duø ng ño ái vôù i caùc ngaân haøng thö ông maïi. Tron g nhöõ ng naê m gaàn ñaây caùc nga ân haøng thöông maïi ñaõ ñ öa ra nhie àu hì nh thöù c cho vay tie âu duøn g: cho vay xaâ y dö ïng – söûa chöõa nhaø ôû, mu a saém haø ng tieâu duøng, cho vay d u hoï c …… ñaù p öùng moä t phaà n nhu caàu tieâu du øng cuûa ngöôø i lao ño äng. Tuy nh ieâ n mö ùc ño ä ch o vay tie âu du øng cuûa caùc ngaân ha øng thöôn g maïi treâ n ñòa baø n tæn h Tie àn Giang chöa töôn g x öùng vô ùi to ác ño ä phaù t tr ieån k inh te á cuû a tænh vaø möù c ño ä taêng th u nhaä p cuûa n g öôøi lao ñoä ng. V ieä c m ôû ro äng cho vay tre ân ñòa baø n tænh Tieà n Giang coø n gaëp nh ieàu khoù khaê n, tyû troï ng ch o vay tieâ u duøn g coøn thaáp so vôùi toång d ö nôï. Haïn che á naøy do n hieà u nguye ân nhaân tron g ñoù coù ng uyeâ n nhaân töø chính caù c ngaân haøng thöô ng maïi. Do ñoù, coù theå nhaän th aáy tro ng thôø i ñ ieå m h ieä n nay cu øng v ôùi s öï pha ù t tr ieå n cu ûa tín du ïng no ùi chung thì tín duï ng tieâu d uøng caàn phaûi ñ öôï c quan taâ m giaûi qu yeá t the o höôùn g m ôû ro äng hôn n öõa. Ñeà taø i “Phaù t trie ån cho vay tieâ u du øng taï i caù c n gaân haø ng thöô ng maïi tr eân ñòa b aøn tænh Tieàn Giang ” laø caàn th ie át ñöa ra ñeå trao ñoå i va ø la øm roõ. Goùp phaà n ñöa caùc dòch vuï n gaân ha øng ñ eán v ôùi so á ñoâ ng coân g chuùn g tre ân ñ òa baøn , taï o ñieà u kieän toá t ñ eå h oäi nh aäp taø i chín h trong khu vöïc vaø qu oá c te á. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu: Xuaát phaù t töø nh öõng g ì ñaõ ñeà caäp ôû treân v eà söï caàn thieát cuûa ñeà ta øi cuøng nhö õng muï c tie âu maø ñeà taø i caà n gia ûi quye át, ño ái ch ieá u vôù i thö ïc tieãn coâng v ieä c vaø ñ ieàu kieän 2 thöï c te á phaù t sinh, pha ï m vi ngh ie ân cö ùu cu ûa luaän vaên kho âng bao haø m taá t caû caù c ñôn v ò ngaân haø ng ca áp tín d uïn g tieâu d uøng noù i chung maø chæ taäp trun g vaøo ñ oái töôï ng r ieâ ng laø caùc ngaân haøng thö ông maïi hie än ñan g hoaï t ñ oä ng tr eân ñòa baø n tænh Tieàn Gian g. Muïc tieâu nghieân cöùu: Treâ n cô sôû xe m xe ùt m oät caù ch toån g qua ùt vaø h eä thoán g ho ùa la ïi nhöõ ng lyù th uyeá t cô ba ûn mang tính lyù luaän v eà cho vay tieâ u d uøng, keá t hôï p theâ m vôù i v ieä c tha m k haûo nhöõn g baø i h oïc k inh n ghie äm veà ch o vay tieâ u duø ng taïi caù c nöôù c p haùt tr ieån treân th e á giôù i. Qua ñoù , ñoá i ch ieá u vôùi thö ïc traïng cho v ay tie âu duø ng cu ûa caù c ngaân haøn g thö ôn g maïi tre ân ñòa ba øn ñeå chæ ra nhö ng öu vaø khu yeát ñ ie åm coøn toàn taï i. Töø ño ù, ñ i ñeán muï c tie âu cuo ái cuøng laø ñöa ra caùc giaû i phaùp th ieát th öï c nhaèm g iuùp ch o caùc ngaâ n haøng thöô ng ma ïi môû roä ng v aø phaùt tr ieå n cho vay tieâu du øng tre ân ñ òa baøn tænh Tieà n Giang . Phöông phaùp nghieân cöùu: Luaän vaê n söû duïn g ph öông phaù p duy vaä t bieän chö ùng, p höôn g phaù p toån g hôïp, dieã n giaû i, phaâ n tích, th oáng ke â, so saùnh vaø ñoá i chie áu nhaè m cho ïn soá lieäu thöï c te á ñaùng tin caäy , xöû lyù ñuù ng ñaé n vaø khoa hoï c. Söû duïn g caù c phö ông p haùp n g hieâ n cö ùu naø y, luaän vaên ñi töø cô sô û lyù thu yeát ñ eà caä p ñeán nh öõn g gì die ãn ra tro ng th öïc teá vaø töø ño ù ñöa ra caùc b ieä n phaù p nhaè m khaéc p huï c vaø ca ûi b ieá n tìn h hì nh. Vieäc löïa choï n caù c phö ông phaùp ngh ie ân cö ùu naøy laø phuø hôï p vôù i mu ïc ñ ích cô baû n maø luaän vaê n caàn phaû i ñaï t tôù i vaø thích ö ùng vô ùi quaù trình ñan g tieáp tuï c bie á n ñoåi cuûa neà n kinh te á nöôù c ta vaø cu ûa the á giôù i, ñoàn g thôø i cuõ ng p huø h ôïp vôù i n höõ ng d öï baùo tìn h h ình phaù t tr ie ån trong töông la i taïi ñòa ba øn tænh Tieà n Giang. Nhöõng ñoùng goùp cuûa luaän vaên: Qua nhöõn g phaâ n tích vaø luaä n baøn veà sö ï caà n thieát cu ûa vieäc phaù t tr ieån cho vay tie âu duøn g taïi caù c ngaân haøng thöôn g maïi treân ñòa baøn tænh Tieà n Giang, luaän vaên ñ a õ ñöa ra nhieàu b ieä n phaù p coù lieân quan ñe án mu ïc ñích naøy, ñ i töø v ieä c söû duïng caù c bieän phaùp to ång hôï p töø ch ín h saùch tín du ïng, coâng taù c tieáp th ò, ñeá n caûi tieán thuû tu ïc, h ìn h thöù c tieáp caän caù c nhu caàu vay voán cuûa kha ùch haøn g; ñaû m baûo m oät chín h saùch tín duïng rieâng ch o maûng tieâu duøn g theo höô ùn g phu ïc vuï ngaøy caø ng toá t hô n cho n göô øi vay. Ñoà ng thô øi vô ùi caù c noã löïc vaø phaá n ñaá u cuû a heä th oáng nga ân haøng treâ n ñ òa ba øn luaâ n vaên cuõn g ñe à caäp ñeán vai troø cu ûa ca ùc cô qua n quaûn lyù coù lieâ n qua n nhö Ngaân haøng Nhaø nöô ùc Vie ät Nam, Ngaân haøng Nhaø nöôù c tæn h Tie àn G iang vaø caù c cô quan ban ngaønh höõu quan. 3 Ñeà taø i cu õng taäp tru ng nghieân cöùu caù c hì nh th öùc vaø khaû na êng cung caáp caù c saûn phaåm dòch vuï cho vay cuûa caù c nga ân ha øng th öông maï i. Caù c n gaân h aøng thöô ng maïi caàn xe m cho vay tieâ u duøng la ø moä t ch ieá n löô ï c phaùt trieån, ca àn coù caù c chính saùch r ieâ ng ñeå ñaå y maïnh, phaù t tr ieån loïa i h ình dòch vuï n aøy. Kh i cho vay tieâ u d uøng ñöôï c môû roä ng ñeán s oá ñoân g daâ n chuù n g laø ñ ieàu k ieän vaø tieàn ñeà q uan tro ïng ñeå phaù t trieån caù c loaï i h ình dòch vuï ngaân haøn g khaù c phu ïc vuï caù nha ân. Keát caáu Luaän vaê n co ù khoá i löôï ng 71 tran g, 10 baû ng soá lieäu. Ngoa øi lôø i môû ñaàu, danh muï c caùc töø vieát ta ét, da nh muï c caùc baû ng bie åu, keá t luaä n, taøi lie äu tha m khaûo coù caáu truù c nhö sau: + Chöôn g 1: To ång qua n veà cho vay tieâ u du øng . + Chöô ng 2 : Thö ïc traï ng cho vay tie âu duøn g taïi caù c NH TM treâ n ñ òa baøn tænh Tie àn Gia ng. + Chöông 3: Ca ùc g iaû i phaùp pha ùt trieån cho v ay tie âu du øng taïi caù c NHTM tre ân ñòa baøn tænh Tieàn G ian g. 4 CHÖÔNG 1 TOÅNG QUAN VEÀ CHO VAY TIEÂU DUØNG CUÛA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI 1.1 Cô sôû lyù luaän veà cho vay tieâu duøng cuûa ngaân haøng thöông maïi: 1.1.1 Khaù i n ieä m v eà ch o vay tieâ u du øng cuûa n g aân haøng th öông maï i: Tín duï ng tie âu d uøn g ra ñôøi cu øng vôù i söï phaù t tr ieån cu ûa he ä thoán g ngaâ n haøng. Ñaâ y laø mo ät h ìn h thö ùc k haù p hoå bieán h ie än nay, ña ëc bieä t la ø ôû m oä t soá nö ôùc phaùt trieån tre ân the á giôù i. Tuy n hie ân h ình thöùc naøy coøn chöa p hoå bieá n ôû Vieä t Nam. Ch uù ng ta ñaõ q uen v ôù i vieä c mua haøn g hoùa tieâu du øng coù giaù tr ò tö ø vaøi trieäu leâ n ñeá n vaø i traêm trieäu ñöôï c tra û tröï c tieáp baèng tieà n m aët n höng vieäc naøy la ø raát hie ám ho i ôû nö ôùc n goaøi. Bôû i vì nöô ùc ngoaøi vieäc than h toaùn haàu he át ñ öôï c thöï c h ieän thoâ ng q ua heä tho áng n gaân haøn g. Cho vay tieâu duøn g cu ûa ngaân ha øng thöô ng maï i ñöô ïc hie åu n hö sau: - Cho vay tie âu duøn g laø v ieä c n gaân haøng ch o vay g iao cho khaù ch haøng mo ät khoaûn tieàn vay the o thoûa th uaän v ôùi nguy eân taéc coù h oaøn traû caû go á c vaø la õi tron g m oät thôø i g ian nhaá t ñ ònh ñ eå söû du ïng cho muï c ñ ích tieâ u duø ng, sinh ho aït vaø caùc n hu ca àu phuï c vuï ñôø i soá ng k haùc. - Hoaëc theo ñòn h ng hóa cu ï th eå hô n thì ch o vay tieâu duøn g cu ûa ngaân haø ng thöô ng maïi laø caù c k ho aûn ch o vay taø i trôï nhaè m ñaùp öù ng n hu caàu ch i tieâu cuûa caù nhaân , hoä g ia ñì nh kh i h oï chö a ñuû tích luõy ñ uû tie àn teä ñeå thoûa maõn n hu caàu. Caùc nh u caà u vay tie âu duø ng th oâng thöô øn g: nhaø ôû , phöôn g tieän vaän chu yeån , ñoà du øng gia ñìn h, du lòch, giaùo duï c ……vaø caù c nh u caàu k haùc phuï c v uï ñ ôøi soáng. 1.1.2 Ñaë c ñ ieå m cuûa ch o vay tieâ u du øng : - Moùn vay coù giaù tr ò nhoû hôn n hieàu vôù i nh u caàu vay v oán cho hoï at ñoä ng saûn xuaát k inh doanh , n goaï i tröø ca ùc khoa ûn vay mu a vaø sö ûa chöõa nhaø ôû coù giaù trò töông ño ái lôùn . - Soá löôïn g ca ùc moù n va y lôù n. Nhu caàu tieâu duø ng ngaø y caø ng ña da ïng, tröô ùc ñaây vay tieâ u d uøng chuû yeá u laø cho n hu caàu vaä t chaá t nh ö mua saé m taø i saûn, nay n hu caàu tie âu duøn g ñaõ ñö ôï c môû roäng cho caùc m uï c ñ ích nhö : g iaùo du ïc, y te á, d u lòch …… Do n hu caàu nga øy caø ng ña daïn g phong phuù theo möù c ñoä phaù t tr ie ån cu ûa neà n kinh teá, so á lö ôïng khaùch haøng vay tie âu d uøng n gaøy caøng lô ùn. 5 - Thôø i haïn cho vay tieâu duø ng ñöô ïc xaù c ñ òn h döïa vaøo nh u caàu va y voán, k ha û naêng traû nôï, thô øi haï n söû duïn g coø n laï i cu ûa taøi saûn ñaû m baûo. Thôø i haïn cho vay tieâu duøng thö ôøn g laø keùo daø i tr eân 1 naê m, ta äp trun g vaøo trung daøi haïn laø chuû ye áu. - Cho vay tie âu d uøng mang h ình th öù c cuûa n gaân haø ng baù n leû, mo ùn vay nh oû, so á löôï ng lô ùn, ch i ph í gia o dòch cao neân thoâ ng thöô øng laõ i suaá t vay th öôøng ca o hôn caù c hình thö ùc khaù c. - Ngöôø i vay quan taâm nhie àu ñe án so á tieàn than h toaù n vaø thôø i haï n thanh toa ùn c o ù phuø hôï p v ôùi kha û naê ng th u nha äp cuûa mình tr ong töô ng lai, ít quan taâm ñe án laõ i suaá t. Saûn phaå m tieâu duøn g p huï thuo äc raá t lôùn vaøo möù c ñ oä thu nhaäp vaø tr ì nh ño ä ho ïc vaán cu ûa ngöôø i vay. - Tö caù ch, ñaï o ñöù c cuûa khaùch haø ng laø ye áu to á quyeá t ñònh khaû naê ng h oaøn traû n ô ï vay cho n gaân haøng . C aùc moùn vay co ù g iaù tr ò thöôøn g kh oâng lôùn, laï i ñ öôïc keù o da øi tr ong nhie àu naêm vaø th öï c h ieä n traû tre ân nhieàu kyø haï n nô ï ne ân soá tieàn traû tr eân moã i kyø haïn la ø khoân g lôù n. Khi ngö ôøi vay coù tra ùch n hie äm, coù ñaïo ñöù c seõ coá gaé ng thu xeáp caù c khoaû n chi tieâu ñeå ñaûm baûo k haû naêng tra û nôï kh i ngu oàn thu n haäp tron g töôn g lai bò giaû m suù t. - Nhu caàu vay tie âu duø ng thay ñoå i the o chu kyø cuûa ne àn kin h teá , taê ng cao khi neàn k inh te á ñang p haùt trieån va ø co ù xu höôù ng g iaûm thaá p kh i neà n k inh teá k hoù k haên, su y thoaù i. Maë t khaù c nh u caàu tieâ u d uøng coøn bò aûn h höô ûng khaù lô ùn bôû i trì nh ño ä h oïc thöù c va ø nhu nha äp cuûa ng öôø i ñ i vay: * Ngöôø i coù tr ình ñoä h oïc vaán cao thöô øng coù nhu caàu vay tieâ u du øn g cao hôn, nhaát laø caùc nhu caàu veà giaùo duï c, y teá vaø d u lòch. * Ngöôøi coù th u nhaäp cao cuõ ng co ù nhu caàu vay tie âu duø ng cao hô n nhaèm ñaùp öùng caùc tieän n ghi nga y tro ng h ieän taï i, ñaï t ñ öôïc möù c soá ng nh ö mo ng mu oán h ôn laø phaûi ñôï i trong töô ng lai hay tron g caù c tröô øng hôïp k haån caáp. - Cho vay tieâ u du øng coù ñoä ruû i r o cao . Nguo à n hoaøn traû cu ûa ch o va y tieâu duøn g laø n guoà n thu nhaäp cuûa ngöô øi lao ño äng, ngu oà n th u n haäp naøy co ù theå bò thay ñoå i tro ng töôn g la i hoaë c maát ñi khi ngöô øi lao ñ oäng thay ñoå i ca ùc ñie àu k ieä n lao ño äng hoaë c bò thaá t ngh ieä p. Caù c nga ân haøng thöô øng aù p duï ng laõi s uaát cao ño ái vôù i cho vay tie âu du øng nhaèm buø ña ép tín h ru ûi r o cuûa noù. 1.1.3 Lôï i ích cuûa cho v ay tieâu d uøn g: 6 - Ñoái vôù i ngaâ n haøn g: Cho vay tieâu d uøng laø moä t loaïi h ìn h dòch v uï ngaân haø ng, neáu phaù t trieån to át s eõ taïo ra n guo àn thu nhaäp , ña daïng caù c hoïa t ño äng , phaân taù n r uûi ro. Maët khaù c saûn phaåm ch o vay tie âu duø ng höô ùng ñeán soá lö ôïng lôùn k haùch haøng neá u xöû ly ù toá t seõ laø caà u noá i höõu hieä u ñeå ñöa caù c dòch vuï khaù c cuûa nga ân haø ng ñeán vô ùi coâng chuù ng, n haát laø caùc nöô ù c co ù he ä th oán g ngaâ n haø ng co øn k eùm phaù t trie ån nhö nö ôùc ta. - Ñoái vôù i ngö ôø i vay: hoï ñöô ïc hö ôûng caùc ñ ieàu kieän soán g to át hôn , tröôù c khi ñ uû khaû naê ng tích lu õy. Maë c kha ùc hoï co ù theå ñaùp öù ng ñö ôïc caù c nhu caàu b öùc th ieá t n hö: g iaùo duïc, y teá khoâ ng chæ th oûa maõ n m oät phaà n nhu caàu hie än taïi maø co ù k haû naên g taï o ñ ieàu kieä n söù c khoû e, tr í tueä tron g töô
Luận văn liên quan