Phát triển kinh doanh trực tuyến mặt hàng quà tặng tại Website

Đã bao giờ bạn tự hỏi “Doanh nghiệp của bạn có phải là một doanh nghiệp thích hợp với công việc kinh doanh trên mạng hay không?”Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nhận ra ở thị trường trực tuyến có rất nhiều cơ hội hơn ở thị trường truyền thống. ðặc biệt trong những năm gầnđây, môi trường kinh doanh được quốc tế hoá diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn thế giới.đi liền với xu thế này sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin. Nóđã tạo ra nhiều lớp ứng dụng mới là tiềnđề “số hoá ” cho hoạtđộng kinh tế xã hội của thế kỷ XXI. Một trong những ngợi ca mang lại lợi ích khổng lồ về kinh tế trong thế kỷ nàyđó chính là “Thương mạiđiện tử”. Thương mạiđịên tử rađời là một kết quả tất yếu. Lợi ích mà nó mang lại là làm tăng năng suất, khuyến khích sự tham gia nhiều hơn của khách hàng và tạo ñiều kiện phục vụ khách hàng trên diện rộng,đã phávỡ khoảng cách về biên giới giữa các quốc gia và làm cho “thế giới phẳng”, bên cạnh việc giảm chi phí. Ởđó, lợi íchđược chia sẻ cho tất cả doanh nghiệp nếu biết tận dụngđược cơ hội này. Vì vậy, Internet và CNTTđang là vũ khí cạnh tranh chiến lược của các doanh nghiệp. ðồng thời,đó là một công cụ hỗ trợđắc lực và cần thiết mà doanh nghiệp cần phải nắm bắt, vận dụng sáng tạođể nâng cao hiệu quả hoạtđộng kinh doanh và trong môi trường cạnh tranh khốc liệt này. ðiềuđóđãđược khẳngđịnh trong thực tế với những tên tuổi các công ty dot com trong lĩnh vực này mà ai cũng biếtđến như Amazon, B&N, Alibaba , Dell, Walmart, Yahoo Những lợi thế và hiệu quả mà thương mạiđiện tử mang lại hoàn toàn không thể phủnhận. Bên cạnhđó việc ứng dụng thương mạiđiện tử cũngđặt ra những thách thức to lớn. ðể có thể tồn tại và phát triểnđược trong môi trường kinh tế cạnh tranhkhốc liệtđòi hỏi doanh nghiệp lựa chọn conđường và giải pháp với bài toán chi phí khi doanh nghiệp của bạn bắt ñầu một dự án Thương mại điện tử. “Sản phẩm và mô hình kinh doanh phù hợpđó chính là chìa khoá dẫn đến thành công của bạn”.

pdf59 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2089 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phát triển kinh doanh trực tuyến mặt hàng quà tặng tại Website, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ ðỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI ðã bao giờ bạn tự hỏi “Doanh nghiệp của bạn có phải là một doanh nghiệp thích hợp với công việc kinh doanh trên mạng hay không?”Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nhận ra ở thị trường trực tuyến có rất nhiều cơ hội hơn ở thị trường truyền thống. ðặc biệt trong những năm gần ñây, môi trường kinh doanh ñược quốc tế hoá diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn thế giới. ñi liền với xu thế này sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin. Nó ñã tạo ra nhiều lớp ứng dụng mới là tiền ñề “số hoá ” cho hoạt ñộng kinh tế xã hội của thế kỷ XXI. Một trong những ngợi ca mang lại lợi ích khổng lồ về kinh tế trong thế kỷ này ñó chính là “Thương mại ñiện tử”. Thương mại ñịên tử ra ñời là một kết quả tất yếu. Lợi ích mà nó mang lại là làm tăng năng suất, khuyến khích sự tham gia nhiều hơn của khách hàng và tạo ñiều kiện phục vụ khách hàng trên diện rộng, ñã phá vỡ khoảng cách về biên giới giữa các quốc gia và làm cho “thế giới phẳng”, bên cạnh việc giảm chi phí. Ở ñó, lợi ích ñược chia sẻ cho tất cả doanh nghiệp nếu biết tận dụng ñược cơ hội này. Vì vậy, Internet và CNTT ñang là vũ khí cạnh tranh chiến lược của các doanh nghiệp. ðồng thời, ñó là một công cụ hỗ trợ ñắc lực và cần thiết mà doanh nghiệp cần phải nắm bắt, vận dụng sáng tạo ñể nâng cao hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh và trong môi trường cạnh tranh khốc liệt này. ðiều ñó ñã ñược khẳng ñịnh trong thực tế với những tên tuổi các công ty dot com trong lĩnh vực này mà ai cũng biết ñến như Amazon, B&N, Alibaba , Dell, Walmart, Yahoo…Những lợi thế và hiệu quả mà thương mại ñiện tử mang lại hoàn toàn không thể phủ nhận. Bên cạnh ñó việc ứng dụng thương mại ñiện tử cũng ñặt ra những thách thức to lớn. ðể có thể tồn tại và phát triển ñược trong môi trường kinh tế cạnh tranh khốc liệt ñòi hỏi doanh nghiệp lựa chọn con ñường và giải pháp với bài toán chi phí khi doanh nghiệp của bạn bắt ñầu một dự án Thương mại ñiện tử. “Sản phẩm và mô hình kinh doanh phù hợp ñó chính là chìa khoá dẫn ñến thành công của bạn”. ði cùng với xu thế của thời ñại “số hoá”, doanh nghiệp Việt Nam nhanh chóng tiếp cận Thương mại ñiện tử và ñã ñạt ñược một số kết quả khá khả quan trong hoạt ñộng kinh doanh của mình. ðiều ñó ñược minh chứng qua việc 99% doanh nghiệp kết nối Internet, 45% doanh nghiệp có website, 75% doanh nghiệp có tỷ trọng doanh thu từ thương mại ñiện tử chiếm trên 5% tổng doanh thu trong năm 2008, 38% website của các doanh nghiệp tích hợp tính năng giao dịch thương mại ñịên tử, gia tăng tập ñối tượng khách hàng hướng tới 84% khách hàng doanh nghiệp và 70% khách hàng cá nhân. ðồng thời, cơ cấu các sản phẩm, dịch vụ trên website ngày càng ña dạng, phong phú cho thấy doanh nghiệp ở mọi ngành nghề ñều biết tận dụng website như một kênh ñể quảng bá sản phẩm.. ðiển hình một số website kinh doanh trực tuyến ñã khẳng ñịnh ñược uy tín và thương hiệu ở nước ta như Vinabook.com, Megabuy.vn, golmart.vn, chodientu.vn, vatgia.com. Trong phát triển ở lĩnh vực còn khá mới mẻ này có Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ G.O.L là một trong những công ty ñi ñầu, với việc xây dựng một hệ thống siêu thị ảo bán hàng qua mạng như golmart, golbook, golwow, golaodai, golshops, is-tours…Trong ñó, có website golgift.com - kinh doanh trực tuyến mặt hàng quà tặng, ñang phát triển như một hiện tượng của GOL tại khu vực Hà Nội. Bài toán về sản phẩm và mô hình kinh doanh ñược công ty ñi ñúng hướng. Bên cạnh những kết quả mà công ty ñạt ñược, cũng gặp phải những trở ngại trong việc phát triển, mở rộng kinh doanh mặt hàng này như xác ñịnh mặt hàng, tìm kiếm nguồn hàng, nghiên cứu thị trường, khách hàng, triển khai hoạt ñộng mua hàng, bán hàng, kiểm soát, ñánh giá quá trình phát triển kinh doanh,…ðó là những vấn ñể cần thiết mà công ty cần phải giải quyết làm cho hiệu quả ñể ñáp ứng nhu cầu kinh doanh của công ty. 1.2 XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ðỀ TRONG ðỀ TÀI Qua quá trình thực tập tại công ty và tìm hiểu quá trình kinh doanh trực tuyến mặt hàng quà tặng tại website golgift.com gặp phải một số mặt hạn chế như trên, còn chưa hoàn thiện. Xuất phát từ những ñòi hỏi nâng cao hiệu quả kinh doanh các mặt hàng quà tặng trên website www.golgift.com, em xin mạnh dạn ñưa ra ñề tài nghiên cứu “Phát triển kinh doanh trực tuyến mặt hàng quà tặng tại website www.golgift.com” của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Công nghệ thông tin G.O.L. 1.3 CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài bao gồm: Thứ nhất, ñề tài tóm lược và hệ thống hoá vấn ñề lý luận cơ bản về kinh doanh trực tuyến và ứng dụng kinh doanh trực tuyến vào việc phát triển sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Thứ hai, vận dụng tổng hợp cơ sở lý luận, kết hợp với phương pháp nghiên cứu, ñiều tra, phân tích ñiều kiện thực tại trên cơ sở lý ñánh giá mặt ưu và mặt tồn tại trong việc triển khai ké hoạch phát triển kinh doanh trực tuyến mặt hàng quà tặng tại website www.golgift.com. Thứ ba, trên cơ sở nghiên cứu thực trạng tình hình phát triển hoạt ñộng kinh doanh, từ ñó ñưa ra một số ñề xuất, giải pháp phát triển trực tuyến mặt hàng quà tặng tại website www.golgift.com. 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ðỀ TÀI Về không gian: Tìm hiểu hoạt ñộng phát triển kinh doanh trực tuyến mặt hàng quà tặng tại website www.golgift.com của công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và CNTT GOL (trên ñịa bàn TP.Hà Nội), kinh doanh trong môi trường trực tuyến gắn liền với các tác nghiệp trong môi trường thương mại truyền thống. Về thời gian: Do ñiều kiện hạn chế về thời gian cũng như về nguồn thông tin thu thập nên trong ñề tài luận văn em tập trung nghiên cứu những vấn ñề mang tính chất cần thiết ñối với hoạt ñộng phát triển kinh doanh trực tuyến ñối với mặt hàng quà tặng tại siêu thị quà tặng golgift.com trong thời gian 3 năm từ năm 2006 – năm 2008. 1.5 KẾT CẤU LUẬN VĂN Nôi dung chính của luận văn bao gồm 4 phẩn : Chương I: Tổng quan nghiên cứu ñề tài. Chương II: Một số lý luận cơ bản của vịêc triển khai phát triển kinh doanh mặt hàng tại một doanh nghiệp. Chương III: Phương pháp nghiên cứu và phân tích thực trạng kinh doanh trực tuyến mặt hàng quà tặng tại website www.golgift.com của công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và CNTT GOL. Chương IV: Kết luận và một số ñề xuất phát triển hoạt ñộng kinh doanh trực tuyến mặt hàng quà tặng tại website www.golgift.com. CHƯƠNG II MỘT SỐ LÍ LUẬN CƠ BẢN PHÁT TRIỂN KINH DOANH MẶT HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP 2.1 TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH TRỰC TUYẾN 2.1.1 Một số khái niệm cơ bản về kinh doanh trực tuyến Trong kinh tế tất cả các hoạt ñộng kinh doanh ñều liên quan ñến sử dụng công sức và tiền vốn ñể tạo ra sản phẩm hàng hoá hay dịch vụ ñể cung ứng cho thị trường nhằm mục ñích kiếm lời. “Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công ñoạn của quá trình ñầu tư, từ sản xuất ñến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục ñích sinh lợi” (Trích ðiều 4- Luật Doanh nghiệp 2005) Hoạt ñộng kinh doanh không chỉ ñơn thuần thực hiện trong môi trường truyền thống mà còn ñược mở rộng ra cả môt trường “ảo” và hình thành nên một phương thức kinh doanh mới chính là kinh doanh trực tuyến. Theo ñó, kinh doanh trực tuyến ñược hiểu là việc ñưa các hoạt ñộng kinh doanh lên môi trường mạng. Một số thuật ngữ kinh doanh tiếng Anh như “e-business”, “online trade”, “ cyber trade”, “paperless trade” dịch sang Tiếng việt ñều có nghĩa là “kinh doanh ñiện tử, kinh doanh trực tuyến, kinh doanh theo mạng, thương mại ñiều khiển học..” Kinh doanh ñiện tử bao gồm việc mua bán hàng hoá, dịch vụ, cung cấp dịch vụ khách hàng, các hoạt ñộng hợp tác với các ñối tác kinh doanh, thực hiện các giao dịch trong nội bộ tổ chức thông qua mạng máy tính. Qua ñó, việc ñồng hoá thuật ngữ “kinh doanh trực tuyến” và “kinh doanh ñiện tử” là một và có thể ñưa ra khái niệm chung như sau: “Kinh doanh trực tuyến là một quá trình tối ưu hoá liên tục các hoạt ñộng kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc sử dụng công nghệ số hoá ñể thu hút và giữ chân khách hàng và các nhân vật có liên quan nhằm mục ñích sinh lợi.” Công nghệ số hoá cho phép lưu trữ và truyền số liệu dưới dạng số hoá.. Trong kinh doanh trực tuyến công cụ công nghệ thông tin và truyền thông ñược sử dụng ñể tăng cường kinh doanh cho từng chủ thể, nó sẽ bao gồm bất kì quy trình nào mà tổ chức kinh doanh tham gia thực hiện thông qua mạng máy tính. Kinh doanh trực tuyến bao gồm các hoạt ñộng kinh doanh từ sản xuất ñến tiêu thụ sản phẩm, cung ứng hàng hoá trên thị trường thông qua mạng máy tính nhằm mục ñích sinh lợi. ðối với các doanh nghiệp thương mại, kinh doanh trực tuyến bao gồm các hoạt ñộng mua bán hàng hoá, dịch vụ xúc tiến thương mại, xúc tiến thương mại là chủ yếu trong môi trường mạng. Ngoài ra, doanh nghiệp thương mại còn có thể thực hiện các hoạt ñộng khác như sản xuất, cung ứng dịch vụ, ñầu tư…Do ñó, trong bài luận văn, em xin tiếp cận kinh doanh trực tuyến dưới góc ñộ là các quá trình mua bán hàng hoá, dịch vụ thông qua mạng máy tính. 2.1.2 Phân loại kinh doanh trực tuyến * Căn cứ theo phương thức kinh doanh Kinh doanh trực tuyến bao gồm kinh doanh bán lẻ trực tuyến và kinh doanh bán buôn trực tuyến. - Kinh doanh bán lẻ trực tuyến: là hoạt ñộng diễn ra giữa doanh nghiệp với các khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng thông qua mạng truyền thông và các phương tiện ñiện tử khác. - Kinh doanh bán buôn trực tuyến là hoạt ñộng diễn ra giữa doanh nghiệp với các doanh nghiệp và tổ chức khác thông qua mạng Internet, mạng truyền thông và các phương tiện ñiện tử khác. * Căn cứ theo quy trình kinh doanh Kinh doanh trực tuyến chia làm các quy trình sản xuất, quy trình tập trung vào khách hàng, quy trình quản lý nội bộ. - Quy trình sản xuất bao gồm việc mua hàng, ñặt hàng và cung cấp hàng vào kho, quy trình thanh toán, các mối liên kết ñiện tử với nhà cung cấp và quy trình quản lý sản xuất. - Quy trình tập trung vào khách hàng bao gồm việc phát triển và marketing, bán hàng qua mạng, xử lý ñơn hàng, thanh toán mua hàng của khách hàng, hỗ trợ khách hàng. - Quy trình quản lý nội bộ bao gồm nghiệp vụ cho nhân viên, ñào tạo, chia sẽ thông tin nội bộ,…Các ứng dụng ñiện tử tăng cường luồng thông tin giữa việc sản xuất và lực lượng bán hàng nhằm tăng sản lượng bán. 2.2 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU Em xin trích ñưa một số công trình mang tính tổng quan nhất về tình hình ứng dụng thương mại ñiện tử ñến một số công trình triển khai kinh doanh trực tuyến trong lĩnh vực cụ thể. Và một số ñề tài liên quan ñến phát triển kinh doanh các mặt hàng trong kinh doanh truyền thống. - ðề tài: “Những ñiều kiện áp dụng Thương mại ñiện tử ở Việt Nam” * Thể loại: ðề tài cấp Bộ do PGS.TS Nguyễn Văn Minh nghiên cứu. * Thời gian: Năm 2006 * Nội dung: ðề tài nghiên cứu tổng quan những vấn ñề liên quan ñến thương mại ñiện tử và thực trạng ứng dụng thương mại ñiện tử ở Việt Nam ở các góc ñộ hạ tầng viễn thông, bảo mật thông tin, pháp lí, thanh toán, hạ tầng công nghệ..Qua ñó, ñưa ra ñề xuất mang tầm vi mô và vĩ mô nhằm tạo ñiều kiện và triển khai ứng dụng ở nước ta. * Vấn ñề liên quan nghiên cứu ñề tài: mô hình kinh doanh cửa hàng trực tuyến, bán hàng trên mạng và ảnh hưởng của môi trường bên trong, bên ngoài ñến kinh doanh trực tuyến mặt hàng. - ðề tài: “Khả năng ứng dụng thương mại ñiện tử trong kinh doanh du lịch ở Việt Nam” * Thể loại: ðề tài cấp trường do Ths.Trần Thị Bích Hằng nghiên cứu. * Thời gian: năm 2004 * Nội dung: ðề tài nghiên cứu kinh nghiệm ứng dụng thương mại ñiện tử trong kinh doanh du lịch, nhân tố ảnh hưởng (như hạ tầng công nghệ, trình ñộ văn hoá, môi trường pháp lý, phát triển của hoạt ñộng du lịch…), thực trạng ứng dụng kinh doanh trực tuyến du lịch (như kinh doanh lữ hành, dịch vụ lưu trú, vận chuyển du lịch…). ðưa ra giải pháp và kiến nghị nâng cao ứng dụng thương mại ñiện tử hoạt ñộng kinh doanh du lịch. * Vần ñề liên quan ñể tài: ñặc ñiểm của kinh trực tuyến dịch vụ du lịch và xây dựng hướng phát triển kinh doanh trực tuyến cho sản phẩm là dịch vụ du lịch. - ðề tài: “Một số ñề xuất nâng cao hiệu quả chiến lược TMðT B2C tại website kinh doanh hoa và quà tặng Việt Nam” * Thể loại: Nghiên cứu khoa học Sinh viên- Trường ðH Thương mại * Thời gian: năm 2007. * Nội dung: Công trình nghiên cứu thực trạng ứng dụng TMðT B2C tại một số website với mục ñích ñánh giá khả năng ñáp ứng các chức năng cơ bản của TMðT B2C như hiện diện sản phẩm, thanh toán, ñặt hàng, dịch vụ khách hàng, giao hàng…Qua ñó, công trình ñưa ra một số ñề xuất nâng cao hiệu quả kinh doanh dưới góc ñộ chiến lược, E-marketing, tác nghiệp (phương thức thanh toán, dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến..). * Vấn ñề liên quan nghiên cứu ñề tài: tìm hiểu một số website kinh doanh trực tuyến mặt hàng quà tặng, ñặc ñiểm mặt hàng, chức năng hiện diện mặt hàng trên website, giải pháp nâng cao công cụ xúc tiến ñiện tử như email marketing, quảng cáo trực tuyến, liên kết website. - ðề tài: “ Phát triển tổ chức bán hàng mặt hàng mây tre ñan của Công ty cổ phần lâm ñặc sản mây tre ñan xuất khẩu” * Thể loại: Luận văn- khoa Quản trị doanh nghiệp- ðH Thương mại * Thời gian: năm 2008 * Nội dung: ðề tài nghiên cứu ñặc ñiểm hoạt ñộng kinh doanh theo các yếu tố như thị trường, sản phẩm, nguồn lực của công ty, tình hình kinh doanh và thực trạng công tác tổ chức bán hàng (xây dựng mạng lưới, nguồn lực, phát triển công tác bán hàng). Qua ñó, ñưa ra một số giải pháp phát triển tổ chức bán hàng. Trong ñó, có giải pháp ñẩy mạnh hoạt ñộng kinh doanh trên mạng ñể nâng cao hiệu quả. * Vấn ñề có liên quan: Vấn ñể triển khai hoạt ñộng bán hàng truyền thống mặt hàng mây tre ñan và giải pháp phát triển công tác bán hàng của công ty. - ðề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh theo quy mô mặt hàng bánh cao cấp Danisa tại Công ty cổ phần G&H” * Thể loại: Luận văn- Khoa kinh tế- Trường ðH Thương mại. * Thời gian: năm 2007 * Nội dung: ðề tài hệ thống một số cơ sở lý thuyết liên quan ñến hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh, công tác mua hàng ñối với hiệu quả kinh doanh. ðánh giá chung hiệu quả sử dụng của các yếu tố tham gia vào quá trình nâng cao hiệu quả kinh doanh. ðồng thời ñưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh theo quy mô như nghiên cứu, dự báo thị trường, hoàn thiện chính sách về sản phẩm, giá, kênh phân phối, công cụ xúc tiến… * Vấn ñề có liên quan ñến ñề tài: công tác bán hàng ñối với hiệu quả kinh doanh, biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh mặt hàng bánh Danisa. 2.3 PHÂN ðỊNH NỘI DUNG VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU ðỀ TÀI 2.3.1 ðặc ñiểm của kinh doanh trực tuyến * Một số ñặc ñiểm chung của kinh doanh: - Sự trao ñổi hàng hoá và dịch vụ giữa các chủ thể kinh tế mà mỗi cá nhân tham gia vào quá trình này ñều hướng tới ñạt lợi ích của mình. - Kinh doanh là một công việc khó khăn phức tạp và luôn chứa ñựng những yếu tố rủi ro do tính phức tạp và bất ñịnh từ phía môi trường. Do ñó, ñòi hỏi nhà kinh doanh phải có kiến thức, kinh nghiệm, óc sáng kiến, và sự sáng suốt. * Các ñặc ñiểm riêng của kinh doanh trực tuyến: - Sử dụng phương tiện ñiện tử, công nghệ số hoá thực hiện kinh doanh. - Hoạt ñộng kinh doanh trực tuyến ñược thực hiện trên cơ sở các nguồn thông tin dưới dạng số hoá của mạng ñiện tử. Nó cho phép hình thành dạng thức kinh doanh mới và những cách thức mới ñể tiến hành hoạt ñộng kinh doanh. - Các bên tiến hành các giao dịch trong kinh doanh trực tuyến không nhất thiết phải gặp gỡ nhau trực tiếp và không phải biết nhau trước. Việc sử dụng các phương tiện ñiện tử, các thông tin thương mại ñược số hoá cho phép giao dịch Người- máy - máy - người giữa các bên ñược tiến hành. - Các giao dịch hoạt ñộng trong kinh doanh trực tuyến không chỉ tập trung vào việc mua bán hàng hoá, dịch vụ ñể trự tiếp tạo ra thu nhập cho doanh nghiệp mà bao gồm nhiều giao dịch, hoạt ñộng hỗ trợ tạo ra lợi nhuận như hệ thống hỗ trợ việc chào bán, cung cấp các dịch vụ khách hàng hoặc tạo ñiều kiện thuận lợi cho quá trình, thông tin liên lạc giữa các ñối tác kinh doanh. 2.3.2 Bản chất và lợi ích của kinh doanh trực tuyến Bản chất của kinh doanh trực tuyến ñịnh hướng bên trong và bên ngoài. Bao gồm các hoạt ñộng cơ bản: + Bên trong chia sẻ thông tin , hỗ trợ quản lí tự ñộng thông qua các phần mềm + Bên ngoài hỗ trợ các giao dịch với nhà cung ứng và khách hàng. Lợi ích của kinh doanh trực tuyến như: * Tạo ra nguồn lực mới của giá trị khách hàng. * Tối ưu hoá quá trình kinh doanh * Tiếp cận thị trường mới, củng cố thị trường hiện tại. * Tạo ra những sản phẩm mới, ñáp ứng nhu cầu cá biệt. * Tăng hiệu quả mua sắm của khách hàng. * Cải tiến chuỗi cung ứng. * Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp cho sự thành công trong kỉ nguyên CNTT * Xây dựng lòng trung thành của khách hàng. 2.3.3 Nôi dung phát triển kinh doanh trực tuyến mặt hàng tại doanh nghiệp 2.3.3.1 Xác ñịnh mặt hàng ðể có các quyết ñịnh mua hàng chính xác và ñáp ứng nhu cầu của khách hàng , doanh nghiệp cần nhận thức ñược các loại hàng hoá và dịch vụ rất ña dạng, có tầm quan trọng khác nhau. Có thể phân loại hàng hoá ñầu vào thành các tiêu thức khác nhau: * Cặp tiêu thức mức ñộ rủi ro và giá trị hàng hoá ñược sử dụng phổ biến trong việc phân loại. Giá trị hàng hoá thể hiện những ñặc ñiểm mà nó góp phần vào trong quá trình kinh doanh, tạo lợi nhuận tiềm năng và chất lượng ñầu ra. Mức ñộ rủi ro phản ánh xác suất bị thất bại và không chấp nhận trên thị trường nếu không ñáp ứng ñúng nhu cầu. Bốn nhóm mặt hàng cần mua bao gồm: Hình 2.1: Phân loại hàng hoá cần mua theo cặp tiêu thức rủi ro/giá trị. - Nhóm mặt hàng tác nghiệp: là những mặt hàng có giá trị thấp, rủi ro thấp, chúng là những vật tư gián tiếp, không có mặt trong thành phần của sản phẩm ñầu ra.` - Nhóm mặt hàng ñòn bẩy: là những mặt hàng có rủi ro thấp nhưng giá trị cao. Rủi ro thấp vì chúng không cần những phẩm chất ñặc biệt, dễ tìm và có nhiều ở các nhà cung ứng cạnh tranh, nhưng chúng chiểm một tỷ trọng tương ñối lớn trong giá trị sản phẩm ñầu ra. Vì vậy, cần có các quyết ñịnh mua liên quan ñến khối lượng và giá cả cần có phương án tối ưu. ðồng thời, hệ thống mua hàng ñúng thời ñiểm (JIT) có thể góp phần giảm ñáng kể chi phí dự trữ ñầu vào. - Mặt hàng then chốt: là những mặt hàng có tính rủi ro lớn, giá trị không cao. Sự gián ñoạn trong cung ứng nhóm hàng này có thể dẫn ñến sự gián ñoạn trong dây truyền sản xuất và ảnh hưởng ñến thị trường ñầu ra. Lựa chọn nhà cung ứng tin cậy và có dự trữ bảo hiểm tương ñối ñủ lớn là cần thiết. Then chốt Chiến lược - Rủi ro cao, giá trị thấp - Rủi ro cao, giá trị cao - Vật tư kỹ thuật - Thiệt bị máy móc - Ít nhà cung ứng - Vật tư thiết yếu Tác nghiệp ðòn bẩy - Rủi ro thấp, giá trị thấp - Rủi ro thấp, giá trị cao - Văn phòng phẩm - Vật tư, bao bì thường - Vật tư gián tiếp - Dịch vụ hậu cần Rủi ro Giá trị Thấp Cao Thấp Cao - Mặt hàng chiến lược: là những mặt hàng có tính rủi ro và giá trị cao. Chúng có ảnh hưởng trực tiếp ñến sự cạnh tranh của sản phẩm ñầu ra trên cả hai khía cạnh chất lượng và giá cả. * Mặt hàng theo loại hình kinh doanh bán buôn, bán lẻ. Trong kinh doanh bán buôn, mặt hàng ít ña dạng, phong phú hơn trong kinh doanh bán lẻ, nhưng khối lượng từng mặt hàng trong bán buôn sẽ cao hơn trong bán lẻ. * Mặt hàng mang lại lợi nhuận khác nhau (như lợi nhuận cao, lợi nhuận trung bình, lợi nhuận thấp ), mặt hàng nhằm mục ñích thu hút khách, mặt hàng giới thiệu, trưng bày, mặt hàng ñặc trưng của tên miền website (như bán sách, bán hàng tiêu dùng, quà tặng, bán ñồ chơi…) 2.3.3.2 Xác ñịnh nguồn hàng Hoạch ñịnh nguồn hàng: chất lượng cung ứng và hiệu quả mua hàng phụ thuộc rất lớn vào việc xác ñịnh ñúng nguồn hàng. Sau khi thiết lập danh mục mặt hàng và xác ñịnh ñược các mặt hà