Phóng sự Truyền Hình-Tình trạng thiếu nước sạch ở Hà Nội

Những điều cần chú ý khi biên tập; - Đọc kĩ để hiểu tác phẩm và dụng ý tác giả (đề tài, chủ đề, hướng triển khai ) - Nhận xét chung tác phẩm - Phát hiện và sửa các lỗi: lỗi lo gíc, lỗi dùng từ, lỗi ngữ pháp, lỗi phong cách ở tít, sa po, ở toàn bộ nội dung bài.

ppt8 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1824 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phóng sự Truyền Hình-Tình trạng thiếu nước sạch ở Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Biªn tËp v¨n b¶n b¸o chÝ Ng­êi tr×nh bµy: Vò ThÞ Kim Hoa Gi¶ng viªn khoa B¸o chÝ Häc viÖn B¸o chÝ vµ Tuyªn truyÒn Ho¹t ®éng xuÊt b¶n b¸o chÝ - lªn kÕ ho¹ch tæ chøc ®Ò tµi - Tæ chøc thùc hiÖn ®Ò tµi - Biªn tËp b¶n th¶o - Theo dâi in vµ söa bµi - Ph¸t hµnh Nguyªn t¾c biªn tËp v¨n b¶n b¸o chÝ - §¶m b¶o tÝnh ®Þnh h­íng - §¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c - §¶m b¶o tÝnh hÊp dÉn TÝnh ®Þnh h­íng - §Ò tµi ph¶i ®óng víi t«n chØ môc ®Ých, chøc n¨ng cña tê b¸o. - Ph¶n ¸nh ®óng ®­êng lèi, quan ®iÓm, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. - Gãp phÇn ®Þnh h­íng d­ luËn vµ thÞ hiÕu cña ®éc gi¶. TÝnh chÝnh x¸c - ChÝnh x¸c vÒ th«ng tin - ChÝnh x¸c vÒ ng«n tõ sö dông - ChÝnh x¸c vÒ ng÷ ph¸p - ChÝnh x¸c vÒ phong c¸ch ng«n ng÷ TÝnh hÊp dÉn - Ho¹t ®éng trë l¹i trong ngµnh c«ng nghiÖp mò - Thêi trang lµm sèng l¹i ngµnh c«ng nghiÖp mò - Ngµnh c«ng nghiÖp mò l¹i ho¹t ®éng - Thêi trang vùc dËy nghÒ mò Nh÷ng ®iÒu cÇn chó ý khi biªn tËp; - §äc kÜ ®Ó hiÓu t¸c phÈm vµ dông ý t¸c gi¶ (®Ò tµi, chñ ®Ò, h­íng triÓn khai…) - NhËn xÐt chung t¸c phÈm - Ph¸t hiÖn vµ söa c¸c lçi: lçi lo gÝc, lçi dïng tõ, lçi ng÷ ph¸p, lçi phong c¸ch…ë tÝt, sa po, ë toµn bé néi dung bµi.
Luận văn liên quan