Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

7/1920 NAQ đọc bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin 12/1920 bỏ phiếu tán thành việc gia nhập QTCS và tham gia thành lập ĐCSP =>Con đường cứu nước đúng đắn “muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”

ppt20 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 8302 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
goognejahoo@yahoo.com * PHONG TRÀO YÊU NƯỚC THEO KHUYNH HƯỚNG VÔ SẢN * Phong trào yêu nước của Nguyễn Ái Quốc 5/6/1911 NAQ ra đi tìm đường cứu nước. => Cách mạng VN chỉ có thể đi theo con đường cách mạng tháng 10 Nga mới thực sự đem lại độc lập và hạnh phúc cho nhân dân. * Phong trào yêu nước của Nguyễn Ái Quốc 7/1920 NAQ đọc bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin 12/1920 bỏ phiếu tán thành việc gia nhập QTCS và tham gia thành lập ĐCSP =>Con đường cứu nước đúng đắn “muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” * Hoạt Động của NAQ: Tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin vào VN ,thông qua các bài báo:Người cùng khổ,Nhân Đạo,Đời sống công nhân,Đặc biệt là Bản án chế độ thực dân Pháp,1925 =>Khơi dậy tinh thần yêu nước mạnh mẽ Thành lập các tổ chức công sản: * Các tổ chức cộng sản được thành lập Hội VN cách mạng thanh niên (6/1925) Cộng sản đoàn (2/1925) Tâm tâm xã (1923) “Là quả trứng từ đó nở ra con chim non cộng sản” Nguyễn Ái Quốc 1927 xuất bản tác phẩm “Đường cách mệnh” => tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn đối với việc thành lập CMVN sau này. * * CÁC PHONG TRÀO YÊU NƯỚC THEO KHUYNH HƯỚNG VÔ SẢN -Bãi công -Đòi tăng lương _Giảm giờ làm Các hình thức đấu tranh của công nhân trong giai đoạn tự phát * Đồng chí Tôn Đức Thắng và Phong trào của công nhân Ba Son: 1925 * Những mẩu tin về phong trào yêu nước sau năm 1925 * * Trong những năm 1926-1929 -Phong trào công nhân đã có sự lãnh đạo của tổ chức: +Hội VN CM thanh niên +Công hội đỏ +Các tổ chức cộng sản ra đời từ năm 1929 -Từ 1928-1929 có khoảng 40 cuộc đấu tranh của công nhân cả nước. * Các giai đoạn phát triển của phong trào công nhân VN từ 1918-1929 KINH TẾ+CHÍNH TRỊ Phong trào CN ViệtNam * Lê Hồng Sơn Hồ Tùng Mậu * Cơ quan ngôn luận của hội * Sự ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam Ngôi nhà số 5D,Hàm Long,Hà Nội nơi thành lập Nhóm Cộng Sản Đầu Tiên ở VN 3/1929 * Sự ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam Đông Dương CSĐ * Tuyên ngôn của đảng ĐCS Đông Dương tổ chức đại đa số và thực hành công nông liên hiệp mục đích để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa….thực hiện xã hội bình đẳng ,tự do bác ái,tức là xã hội công sản, * An Nam Cộng sản Đảng Căn phòng trong khách sạn của Pháp “Phong cảnh khách lầu” * Điều lệ của Đảng: “Ai tin theo chương trình của Quốc tế Cộng sản ,hăng hái phấn đấu trong một bộ phận đảng,phục tùng mệnh lệnh đảng và góp nguyệt phí,có thể cho vào đảng được” * Đông Dương cộng sản liên đoàn “Những người giác ngộ cộng sản chân chính trong Tân Việt Cách mệnh đảng trịnh trọng tuyên ngôn cùng toàn thể đảng viên Tân Việt cách mệnh đảng, toàn thể thợ thuyền, dân cày và lao khổ biết rằng chúng tôi chính thức thành lập ra Đông Dương Cộng sản liên đoàn” (Trích dẫn nội dung của bản Tuyên đạt năm 1929, Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, NXB CTQG, tập 1, tr.404) * Các tổ chức Đảng
Luận văn liên quan