THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHO THỊ TRẤN 50.000 DÂN

1. LÝ DO THIẾT KẾ Song song v?i vi?c h?c lý thuy?t ? trn l?p sinh vin ph?i th?c hi?n d? n mơn h?c, nh?m hồn thnh v n?m v?ng mơn h?c “x? lý nu?c c?p”. 2. NHI?M V? THI?T K? Thi?t k? nh my c?p nu?c cho Th? tr?n v?i s? dn 50.000 ngu?i, Th? tr?n khơng cĩ nh my xí nghi?p, cĩ vi h? gia dình lm ti?u th? cơng nghi?p. Ph?n: Thuy?t minh Tính tốn cơng su?t tr?m x? lý (m 3 /ngd) Tính tốn cc cơng trình don v? Ph?n: B?n v? Tr?c d?c theo nu?c B? trí m?t b?ng tr?m B?n v? chi ti?t (m?t cơng trình don v? t? ch?n)

pdf20 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1626 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHO THỊ TRẤN 50.000 DÂN, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC CHO THÒ TRAÁN 50.000 DAÂN GVHD : GS.TS Laâm Minh Trieát - 1 - SVTH: Nguyeãn Nhaät Nam Thi I. LYÙ DO VAØ NHIEÄM VUÏ THIEÁT KEÁ 1. LYÙ DO THIEÁT KEÁ Song song với việc học lý thuyết ở trên lớp sinh viên phải thực hiện đồ án môn học, nhằm hoàn thành và nắm vững môn học “xử lý nước cấp”. 2. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ Thiết kế nhà máy cấp nước cho Thị trấn với số dân 50.000 người, Thị trấn không có nhà máy xí nghiệp, có vài hộ gia đình làm tiểu thủ công nghiệp. Phần: Thuyết minh Tính toán công suất trạm xử lý (m3/ngđ) Tính toán các công trình đơn vị Phần: Bản vẽ Trắc dọc theo nước Bố trí mặt bằng trạm Bản vẽ chi tiết (một công trình đơn vị tự chọn) THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC CHO THÒ TRAÁN 50.000 DAÂN GVHD : GS.TS Laâm Minh Trieát - 2 - SVTH: Nguyeãn Nhaät Nam Thi II. CAÙC SOÁ LIEÄU THIEÁT KEÁ 1. Daân soá cuûa thò traán: N = 50.000 daân 2. Caùc chæ tieâu veà chaát löôïng nöôùc soâng: STT Chæ tieâu Nöôùc maët TCVN- 5501 01 PH 6,7 6 – 8.5 02 Ñoä ñuïc (N.T.U) 40 < 5 03 Ñoä maøu (Pt – Co) 70 < 10 04 Ñoä kieàm (mgñl/l) 2 < 10 05 Ñoä maën mg/l (Cl-) 200 < 250 06 Saét (mg/l) 0.4 < 0.3 07 Nitrit mg/l (N–NO2) 0,002 0 08 Nitrat mg/l (N – NO3) 0,2 < 5 09 Amonia mg/l (N –NH3) 0,1 < 3 10 Mangan (mg/l) 0.2 < 0.1 11 Ca2+(mg/l) 20 12 HCO32- (mg/l) 1,5 13 Vi Sinh(Coliform/100mg) 4000 0 14 Ñoä oxy hoaù (mg/l) 5,3 15 Haøm löôïng caën (mg/l) 500 III. XAÙC ÑÒNH LÖÔÏNG NÖÔÙC TIEÂU THUÏ: - N= 50.000 daân THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC CHO THÒ TRAÁN 50.000 DAÂN GVHD : GS.TS Laâm Minh Trieát - 3 - SVTH: Nguyeãn Nhaät Nam Thi - qtc= 120 l/ng.ngñ ( tra baûng 3.1/14 – TCXD 33-2006) 1. Löôïng nöôùc duøng cho sinh hoaït: 78003,1 1000 000.50120 1000 .    dngsh K qNQ m3 /ngñ Trong ñoù: - qtc: löôïng nöôùc 1 ngöôøi tieâu thuï trong 1 ngaøy ñeâm (l/ng.ngñ) - N: soá daân tính toaùn - K: heä soá khoâng ñieàu hoaø, K=1,3 2. Löu löôïng nöôùc phuïc vuï coâng coäng ( töôùi caây xanh, röûa ñöôøng, cöùu hoûa … ) : Theo baûng 3.1 – TCXD 33 - 2006 cho ñoâ thò loaïi II, III 7807800%10%101  shQQ m 3/ngñ 3. Löu löôïng nöôùc cho coâng nghieäp dòch vuï: 7807800%10%102  shQQ m 3/ng.ñ 4. Löu löôïng nöôùc cho khu coâng nghieäp: 23407800%30%303  shQQ m 3/ng.ñ 5. Löôïng nöôùc thaát thoaùt: 925.2700.11%25)%(25 3214  QQQQQ sh m 3/ngñ 6. Löôïng nöôùc cho yeâu caàu rieâng cuûa nhaø maùy xöû lyù nöôùc: 170.1625.14%8)%(8 43215  QQQQQQ sh m 3/ngñ 7. Vaäy coâng suaát coâng trình thu: Q = (QSh + Q1 + Q2 + Q3 +Q4+Q5 ) = 7.800+ 780 + 780 + 2.340+ 2.925 + 1.170 = 15.795 m3/ngñ  Q = 16.000 m3/ngñ = 666,67 m3/h = 0,19 m3/s IV. TÍNH TOAÙN COÂNG NGHEÄ CHO XÖÛ LYÙ NÖÔÙC CAÁP: NOÄI DUNG TÍNH TOAÙN BAO GOÀM: 1. ÑEÀ SUAÁT COÂNG NGHEÄ CUÛA TRAÏM XÖÛ LÍ THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC CHO THÒ TRAÁN 50.000 DAÂN GVHD : GS.TS Laâm Minh Trieát - 4 - SVTH: Nguyeãn Nhaät Nam Thi 2. TÍNH TOAÙN CAÙC COÂNG TRÌNH ÑÔN VÒ 3. TÍNH TOAÙN CHI PHÍ XÖÛ LÍ 1. ÑEÀ SUAÁT COÂNG NGHEÄ CUÛA TRAÏM XÖÛ LÍ Theo chaát löôïng nöôùc nguoàn thì phöông aùn xöû lyù ñöôïc ñeà ra laø :  Phöông aùn 1:  Phöông aùn 2 THUYEÁT MINH COÂNG NGHEÄ  Phöông aùn 1: Beå phaûn öùng coù lôùp caën lô löûng Beå troän cô khí Beå loïc nhanh Beå laéng ngang Beå chöùa Coâng trình thu Clo Pheøn Beå laéng trong coù lôùp caën lô löûng Beå troän cô khí Beå loïc nhanh Beå chöùa Coâng trình thu Clo Pheøn THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC CHO THÒ TRAÁN 50.000 DAÂN GVHD : GS.TS Laâm Minh Trieát - 5 - SVTH: Nguyeãn Nhaät Nam Thi - Nöôùc töø soâng seõ ñöôïc bôm leân traïm bôm caáp 1, taïi mieäng thu nöôùc laép ñaët song chaén raùc ñeå caûn laïi nhöõng vaät raén troâi noåi trong nöôùc. Sau ñoù nöôùc ñöôïc bôm ñeán beå troän cô khí. - Taïi beå troän nöôùc seõ ñöôïc tieáp xuùc vôùi hoùa chaát pheøn ñeå taïo keát tuûa. Nhôø coù beå troän maø hoùa chaát ñöôïc phaân phoái nhanh vaø ñeàu vaøo trong nöôùc, nhaèm ñaït hieäu quaû xöû lyù cao nhaát. - Sau khi nöôùc taïo boâng caën laéng ôû beå troän seõ ñöôïc daãn ñeán beå phaûn öùng. Taïi ñaây - Sau ñoù caùc boâng caën ñoù seõ ñöôïc laéng ôû beå laéng ngang. Tieáp theo nöôùc seõ chaûy vaøo möông phaân phoái vaø ñöôïc ñöa vaøo beå loïc nhanh - Nhöõng haït caën coøn soùt laïi sau quaù trình laéng seõ ñöôïc giöõ laïi trong vaät lieäu loïc, coøn nöôùc sau loïc thì seõ tieáp tuïc qua caùc coâng trình xöû lyù tieáp theo. - Nöôùc sau khi ñöôïc laøm saïch caùc caën laéng thì caàn phaûi ñöôïc khöû truøng ñeå tieâu dieät vi khuaån vaø vi truøng tröôùc khi ñöa vaøo söû duïng - Nöôùc sau khi khöû truøng seõ ñöôïc ñöa ñeán beå chöùa. Sau moät thôøi gian nöôùc seõ ñöôïc bôm ra maïng löôùi ñeå ñaùp öùng cho nhu caàu cuûa ngöôøi daân.  Phöông aùn 2 Cuõng gioáng nhö phöông aùn 1 nhöng ôû phöông aùn 2 khoâng duøng beå laéng ngang maø thay vaøo laø duøng beå laéng trong coù lôùp caën lô löûng. ÔÛ beå naøy caùc haït caën seõ töï keát hôïp taïo thaønh boâng caën lôùn hôn vaø laéng xuoáng ñaùy beå. Vì theá sô ñoà xöû lyù naøy khoâng söû duïng beå phaûn öùùng. LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN TÍNH TOAÙN:  Phöông aùn 1:  Öu ñieåm : THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC CHO THÒ TRAÁN 50.000 DAÂN GVHD : GS.TS Laâm Minh Trieát - 6 - SVTH: Nguyeãn Nhaät Nam Thi - Beå laéng ngang hoaït ñoäng oån ñònh, coù theå hoaït ñoäng toát ngay caû khi chaát löôïng nöôùc ñaàu vaøo thay ñoåi. - Beå ñöôïc hôïp khoái neân cuïm xöû lyù ñöôïc thu goïn thuaän lôïi trong vaän haønh.  Nhöôïc ñieåm : - Khoái löôïng coâng trình lôùn, chieám dieän tích lôùn.  Phöông aùn 2:  Öu ñieåm: - Khoái löôïng coâng trình nhoû hôn, tieát kieäm dieän tích ñaát xaây döïng. - Beå laéng trong coù lôùp caën lô löûng ñaït hieäu quaû xöû lyù raát toát.  Nhöôïc ñieåm: - Beå laéng trong coù lôùp caën lô löûng raát nhaïy caûm vôùi söï dao ñoäng veà löu löôïng vaø nhieät ñoä cuûa nguoàn nöôùc : thay ñoåi löu löïông khoâng ñöôïc quaù 15% vaø nhieät ñoä khoâng quaù 1oC trong voøng 1h. Neáu löu löôïng thay ñoåi thaát thöôøng coù theå gaây xaùo troän caën gaây hieäu quaû xöû lyù raát thaáp. - Quaûn lyù vaän haønh phöùc taïp : taàng caën lô löûng ñoøi hoûi phaûi ôû moät chieàu cao nhaát ñònh, theo doõi thöôøng xuyeân chaát löôïng nöôùc ñaàu ra sau beå laéng ñeå thu caën hôïp lyù.  Choïn Phöông aùn 1 ñeå tính toaùn. 2. TÍNH TOAÙN CAÙC COÂNG TRÌNH ÑÔN VÒ 2.1 COÂNG TRÌNH THU: Choïn loaïi coâng trình thu nöôùc vaø traïm bôm boá trí keát hôïp trong moät nhaø Tính toaùn coâng trình thu goàm noäi dung sau:  Song chaén raùc THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC CHO THÒ TRAÁN 50.000 DAÂN GVHD : GS.TS Laâm Minh Trieát - 7 - SVTH: Nguyeãn Nhaät Nam Thi  Löôùi chaén raùc  Ngaên huùt - Ngaên thu 2.1.1 SONG CHAÉN RAÙC Song chaén raùc ñaët ôû cöûa thu nöôùc cuûa coâng trình. Tính toaùn song chaén raùc döïa treân caùc thoâng soá sau: - Löu löôïng coâng trình, Q = 0,19 m3/s - Ñöôøng kính thanh theùp, choïn d= 8mm - Khoaûng caùch giöõa caùc thanh theùp, a=(40  50)mm, choïn a=40 mm. - Vaän toác nöôùc chaûy qua song chaén, theo TCVN-33-85, v=(0,4  0,8)m/s, choïn v=0,5 m/s - Soá cöûa thu nöôùc, choïn n=2 Khi ñoù, tính ñöôïc: - Heä soá co heïp do caùc thanh theùp: 2,1 40 840 1      a daK - Heä soá co heïp do raùc baùm vaøo song: thöôøng laáy K2 = 1,25 - Heä soá keå ñeán hình daïng cuûa thanh theùp: K3 =1,25 Do ñoù, tieát dieän cuûa song chaén raùc laø: 2 321 35,025,0 25,125,12,119,0 mKKK nv Q       Choïn kích thöôùc song chaén raùc laø: Bs x Hs = 0,35 m x 1 m THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC CHO THÒ TRAÁN 50.000 DAÂN GVHD : GS.TS Laâm Minh Trieát - 8 - SVTH: Nguyeãn Nhaät Nam Thi 2.1.2 LÖÔÙI CHAÉN RAÙC Löôùi chaén raùc laø moät taám löôùi ñan baèng daây theùp coù ñöôøng kính 1,5 mm, löôùi chaén ñöôïc ñaët cuoái ñöôøng oáng, giöõa ngaên thu vaø ngaên huùt. Choïn loaïi löôùi phaúng ñeå tính toaùn Tính toaùn löôùi chaén raùc vôùi caùc thoâng soá sau: - Q: Löu löôïng coâng trình, Q=0,19 m3/s - n: soá löôïng cöûa ñaët löôùi, n=2 - v: vaän toác nöôùc chaûy qua löôùi, v = (0,2  0,4)m/s, choïn v=0,3m/s - d: ñöôøng kính daây ñan löôùi, d=(1  1,5)mm, choïn d=1,5 mm - Kích thöôùc maét löôùi, a=4 mm Khi ñoù: - Heä soá co heïp :     89,1 4 5,14 2 22 21      a daK - Heä soá co heïp do raùc baùm vaøo löôùi: K2 = 1,5 - Heä soá keå ñeán hình daïng: K3 =(1,15  1,5), choïn K3=1,3  Dieän tích löôùi chaén laø:  THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC CHO THÒ TRAÁN 50.000 DAÂN GVHD : GS.TS Laâm Minh Trieát - 9 - SVTH: Nguyeãn Nhaät Nam Thi 14,1 23,0 3,15,189,119,0 321      KKK nv Q  Choïn kích thöôùc maét löôùi laø: Bl x Hl = 0,8 m x 1,4 m 2.1.3 NGAÊN THU –NGAÊN HUÙT o Kích thöôùc maët baèng ngaên thu: - Chieàu daøi : A1 = (1,6  3 )m, choïn A1 = 2,5 m - Chieàu roäng : B1 = Bl +2e = 1 + 2x0,5 = 2,0 m vôùi e = (0,4  0,6) , choïn e = 0,5 m o Kích thöôùc maët baèng ngaên huùt: - Ñöôøng kính oáng huùt: m v QDh 45,02,1 19,044         Choïn vaän toác nöôùc chaûy trong oáng laø : v=1,2m/s Vaäy choïn oáng huùt laøm baèng gang coù ñöôøng kính Dh = 450 mm - Ñöôøng kính phieãu huùt: Df = (1,3  1,5)Dh = 1,4 450 = 630 mm - Chieàu roäng: ñeå tieän thi coâng ta choïn B2 = B1 = 2 m - Chieàu daøi: A2 = (1,5  3)m , choïn A2=3m Trong ngaên huùt ta ñaët caùc bôm truïc ly taâm ngang ñeå huùt nöôùc ñöa vaøo traïm xöû lyù, Söû duïng 2 bôm chìm ( 1 hoaït ñoäng, 1 döï phoøng ) coù löu löôïng 670 m3/h. 2.2 TÍNH TOAÙN LIEÀU LÖÔÏNG HOÙA CHAÁT 2.2.1 THIEÁT BÒ ÑÒNH LÖÔÏNG LIEÀU LÖÔÏNG PHEØN Tính toaùn döïa treân caùc thoâng soá sau: - Q = 16.000 m3/ngaøy - Haøm löôïng caën laø: 500 mg/l - Ñoä maøu: 70 Pt – Co THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC CHO THÒ TRAÁN 50.000 DAÂN GVHD : GS.TS Laâm Minh Trieát - 10 - SVTH: Nguyeãn Nhaät Nam Thi - Ñoä ñuïc: 40 N.T.U  Caên cöù vaøo haøm löôïng caën cuûa nguoàn nöôùc maët laø: 500mg/l, choïn lieàu löôïng pheøn nhoâm khoâng chöùa nöôùc duøng ñeå xöû lyù nöôùc ñuïc theo baûng 6.3 Lieàu löôïng pheøn ñeå xöû lí nöôùc trang 47 “TCXD 33-2006” laø: 50 mg/l  Caên cöù vaøo ñoä maøu cuûa nguoàn nöôùc laø 70 Pt-Co , neân lieàu löôïng pheøn nhoâm ñöôïc xaùc dònh laø: lmgPAl /47,33704  So saùnh lieàu löôïng pheøn caàn duøng ñeå khöû ñoä ñuïc vaø lieàu löôïng pheøn caàn ñeå khöû ñoä maøu thì ta choïn lieàu löôïng pheøn tính toaùn laø: PAl = 50 mg/l  Dung tích beå hoaø troän: 333,3 110000.10 501067,666 000.10 m b PnQW h Al h        Trong ñoù: - Q : löu löôïng nöôùc xöû lyù, Q = 666,67 m3/h - n : thôøi gian giöõa hai laàn hoaø tan pheøn, vôùi coâng suaát (10000 50000) m3/ngaøy , n =(8  12)h, choïn n = 10h - Pp : lieàu löôïng pheøn döï tính cho vaøo nöôùc , Pp = 50 mg/l - bh : noàng ñoä dung dòch pheøn trong thuøng hoaø troän (1017 %), laáy bh =10% -  : khoái löôïng rieâng cuûa dung dòch,  =1 taán/m3 Choïn 1 beå hoaø troän, kích thöôùc beå laø: 2m x 1,5m x 1,1 m = 3,3 m3  Dung tích beå tieâu thuï: 366,6 5 1033,3 m b bWW t hh t    Trong ñoù: - bt = (4  10)% , choïn bt = 5% - bt : noàng ñoä dung dòch pheøn trong thuøng tieâu thuï Choïn 1 beå tieâu thuï, kích thöôùc moãi beå laø: 2,0m x 1,96m x 1,7m = 6,664 m3  Choïn chieàu cao an toaøn ôû beå hoaø troän vaø beå tieâu thuï laø:(0,3  0,5)m THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC CHO THÒ TRAÁN 50.000 DAÂN GVHD : GS.TS Laâm Minh Trieát - 11 - SVTH: Nguyeãn Nhaät Nam Thi  Choïn quaït gioù vaø tính toaùn oáng daãn khí neùn Löu löôïng gioù phaûi thoåi thöôøng xuyeân vaøo beå hoaø troän laø: Qh = 0,06 xWh x F = 0,06 x 10 x 3,0 = 1,8 m3/phuùt Trong ñoù: Wh = cöôøng ñoä khí neùn ôû thuøng hoaø troän 10l/sm2(theo qui phaïm)  Löu löôïng gioù caàn thieát ôû beå tieâu thuï laø: Qt = 0,06 x 5 x3,92 = 1,176 m3/phuùt Trong ñoù : cöôøng ñoä khí neùn ôû thuøng tieâu thuï laáy baèng 5 l/sm2  Toång löông gioù phaûi vaøo beå hoaø troân vaø beå tieâu thuï laø: Qgioù = Qh + Qt = 1,8 + 1,176 = 2,976 m3/phuùt = 0,05 m3/s  Ñöôøng kính oáng gioù chính: mmm v Q D gc 65065,015 05,044      v= (10  15)m/s, choïn v=15m/s  Ñöôøng kính oáng daãn gioù ñeán thuøng hoaø troän mmm v QD hh 5005,01514,3 03,044        Choïn Dh = 50 mm  Ñöôøng kính oáng daãn gioù ñeán ñaùy thuøng hoaø troän mmm v QD hdh 36036,021514,3 03,04 2 4          Ñöôøng kính oáng nhaùnh vaøo thuøng hoaø troän - Thieát keá 3 nhaùnh Q slsmnh /5/005,032 03,0 3    - Suy ra: mmmDnh 2002,01514,3 005,04     Tính soá loã khoan treân giaøn oáng gioù ôû beå hoaø troän: THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC CHO THÒ TRAÁN 50.000 DAÂN GVHD : GS.TS Laâm Minh Trieát - 12 - SVTH: Nguyeãn Nhaät Nam Thi Theo qui phaïm ( 6.22 – 52 TCXD 33-2006 ) : - dl = 3  4mm - vl = 20  30m/s  Chieàu daøi oáng nhaùnh; ln=1,5m , choïn dl = 3mm ; vl= 25m/s  Dieän tích loã 4 003,0 4 22    ldfl = 7,0710 -6 m  Toång dieän tích caùc loã treân 1 oáng nhaùnh 410.2 25 005,0  l n l V QF m2  Soá loã treân 1 nhaùnh 28 10.07,7 10.2 6 4    l l f Fn loã Khoan 1 haøng loã thì khoaûng caùch giöõa caùc loã laø: l mmmm n Ln 5457,53 28 1500  SÔ ÑOÀ BEÅ PHA PHEØN SUÏC BAÈNG KHOÂNG KHÍ NEÙN 1. Voøi nöôùc 2. OÁng gioù 3. Pheøn 4. Ghi ñôõ pheøn 5. OÁng daãn dung dòch hoaù chaát sang beå ñònh löôïng 6. OÁng xaû THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC CHO THÒ TRAÁN 50.000 DAÂN GVHD : GS.TS Laâm Minh Trieát - 13 - SVTH: Nguyeãn Nhaät Nam Thi 2.2.2 LIEÀU LÖÔÏNG VOÂI CHO VAØO Lieàu löôïng chaát kieàm hoùa ( voâi ) ñöôïc tính theo coâng thöùc: Pk =e1( Pp/e2 – Kt + 1 )100/c Trong ñoù: - Pk: haøm löôïng chaát kieàm hoùa( mg/l) - Pp: haøm löôïng pheøn caàn duøng ñeå keo tuï, Pp = 50 (mg/l) - e1, e2: trong löôïng ñöông löôïng cuûa chaát kieàm hoùa vaø cuûa pheøn, ta coù e1 = 28, e2 = 57 (mg/mgñl ) - Kt: ñoä kieàm nhoû nhaát cuûa nöôùc nguoàn, Kt = 2 ( mgñl/l) - c: tæ leä chaát kieàm hoùa nguyeân chaát coù trong saûn phaåm söû duïng, c = 80 (%)  Pt = 28(50/57 – 2 + 1)x100/80 < 0  Ñoä kieàm töï nhieân cuûa nöôùc ñuû ñaûm baûo cho quaù trình thuûy phaân pheøn, tröôøng hôïp naøy khoâng caàn kieàm hoùa nöôùc. 2.3 BEÅ TROÄN CÔ KHÍ Beå troän coù taùc duïng giuùp cho hoùa chaát tieáp xuùc ñeàu vôùi nöôùc. Noù ñöa caùc phaàn töû hoùa chaát vaøo traïng thaùi phaân taùn ñeàu trong nöôùc khi phaûn öùng xaûy ra, ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän toát nhaát giöõa chuùng vôùi caùc phaàn töû tham gia phaûn öùng. Khi cho pheøn vaøo nöôùc chuùng seõ taùc duïng vôùi muoái kieàm cuûa Ca, Mg ñeå taïo thaønh caùc hydroxit keùm tan deã keát tuûa. Boâng keát tuûa cuûa pheøn seõ haáp daãn caùc haït keo töï nhieân. Do ñoù, caùc haït seõ coù kích thöôùc lôùn vaø seõ deã laéng hôn. 2.3.1 KÍCH THÖÔÙC BEÅ: Q = 16.000 m3/nñ = 666,67 m3/h = 0,19 m3/s Choïn thôøi gian khuaáy troän trong beå laø 30 giaây. - Theå tích beå troän laø: V = 30 x 0,19 = 5,56 (m3 ) Choïn 1 beå troän coù tieát dieän vuoâng. THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC CHO THÒ TRAÁN 50.000 DAÂN GVHD : GS.TS Laâm Minh Trieát - 14 - SVTH: Nguyeãn Nhaät Nam Thi - Chieàu daøi caïnh cuûa beå: 41,13 2 56,53 2  Va m - Chieàu cao höõu ích cuûa beå: 81,2 241,1 56,5 2  a V hih m - Chieàu cao toaøn phaàn cuûa beå H = hhi + hbv = 2,81 + 0,4 = 3,2 m Taïi cuoái beå ta boá trí möông traøn daãn nöôùc sang coâng trình tieáp theo. Möông coù chieàu ngang 0,6 m, cao 1 m Chieàu daøi maùng lm = 1,4m. 2.3.2 THIEÁT BÒ KHUAÁY TROÄN: Duøng maùy khuaáy tuabin 4 caùnh nghieâng 45o höôùng leân ñeå khuaáy troän ñoàng thôøi keùo nöôùc töø döôùi leân Ñöôøng kính caùnh tuabin: D  0,5a = 0,5x 1,41 = 0,71 m. Choïn D = 0,7 m Naêng löôïng caàn truyeàn vaøo nöôùc : P = G2V =10002  5,56 0,0009= 5004 J/s = 5kW. Vôùi G = 1000 s-1 : gradient vaän toác  = 0,0009 Ns/m2 : ñoä nhôùt ñoäng löïc cuûa nöôùc öùng vôùi t = 25oC Hieäu suaát ñoäng cô  = 0,8 Coâng suaát thöïc teá cuûa ñoäng cô: 26,6 8,0 5 N kW - Số vòng quay của máy khuấy: 3/1 5 3/1 5 7,0100008,1 5004 ..                Dk Pn  =3,02 voøng/s =181 (voøng/phuùt ) THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC CHO THÒ TRAÁN 50.000 DAÂN GVHD : GS.TS Laâm Minh Trieát - 15 - SVTH: Nguyeãn Nhaät Nam Thi - Chieàu daøi moãi maùi cheøo: L = 0,25 D = 0,25 x 0,7 = 0,175 (m) - Chieàu roäng caùnh khuaáy: B = 0,2.D = 0,2 x 0,7 = 0,14 (m) 2.3.3 TÍNH TOAÙN ÑÖÔØNG OÁNG DAÃN NÖÔÙC VAØO VAØ RA: - Ñöôøng kính oáng daãn nöôùc vaøo beå d = 500 mm - Vaän toác nöôùc chaûy trong oáng: 47,0 5,02 19,04 2 .4 22    d Qv ( m/s ) - Vaän toác nöôùc daâng töø ñaùy leân:  241,1 19,0 S Qvd 0,09 ( m/s ) - Chieàu cao möïc nöôùc chaûy vaøo maùng    3 2 2 3 2 2 4,181,94 19,0 .4 Bg Qhn 0,08 m - Vaän toác nöôùc chaûy qua maùng:    41,108,02 19,0 2 ah Qv n 0,82 ( m/s ). 2.4 BEÅ PHAÛN ÖÙNG COÙ LÔÙP CAËN LÔ LÖÛNG: 2.4.1 KÍCH THÖÔÙC BEÅ - Dieän tích maët baèng cuûa beå: 3102,22 19,0 .   vN QS = 42,09 m2 Vôùi : Q = 0,19 m3/s : coâng suaát traïm xöû lyù v: vaän toác ñi leân cuûa doøng nöôùc trong beå phaûn öùng, vôùi haøm löôïng caën 500 mg/l, tra baûng ñöôïc v = 2,2 mm/s. N: soá beå phaûn öùng laáy baèng soá beå laéng ngang, N = 2 THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC CHO THÒ TRAÁN 50.000 DAÂN GVHD : GS.TS Laâm Minh Trieát - 16 - SVTH: Nguyeãn Nhaät Nam Thi TC nöôùc nguoàn Haøm löôïng caën (mg/l) v(mm/s) - Nöôùc nguoàn coù ñoä ñuïc thaáp - Nöôùc coù ñoä ñuïc trung bình - Nöôùc coù ñoä ñuïc lôùn < 20 20 - 50 50 - 250 250 – 2500 0,9 1,2 1,6 2,2 - Choïn chieàu roäng cuûa beå phaûn öùng baèng chieàu roäng cuûa beå laéng ngang laø: B = 5,6 m. - Chieàu daøi ngaên phaûn öùng:  6,5 09,42 B SL 7,5 m - Theå tích beå phaûn öùng öùng vôùi thôøi gian löu nöôùc trong beå laø 25 phuùt: 139 260 2567,666 60 .     N tQV (m3) - Chieàu cao höõu ích cuûa beå phaûn öùng: hhi = 3,36,55,7 139   F V m thoûa (theo quy phaïm > 3m) - Choïn chieàu roäng ñaùy beå bd = 0,3 m - Chieàu cao phaàn hình thaùp: hd =        3,0 22 3600 Batg = 2,16 m - Chieàu cao toång coäng cuûa beå: H = hhi + hd + hbv = 3,3 + 2,16 + 0,44 = 5,9 m 2.4.2 HEÄ THOÁNG PHAÂN PHOÁI NÖÔÙC - Nöôùc theo möông vaøo maùng phaân phoái nöôùc roài theo caùc ñöôøng oáng xuoáng ñaùy beå. - Möông phaân phoái saâu 2,5 m, roäng 0,8 m THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC CHO THÒ TRAÁN 50.000 DAÂN GVHD : GS.TS Laâm Minh Trieát - 17 - SVTH: Nguyeãn Nhaät Nam Thi - Kích thöôùc maùng phaân phoái: cao hm = 1 m, daøi L = 7,5 m, chieàu roäng maùng 0,8 m. - Theå tích maùng: Vm= 1x 7,5 x 0,8 = 6 m3 - Thôøi gian löu nöôùc trong maùng: 32,126 19,0 462.    Q NVt m (s) = 2,1(phuùt) > 1 phuùt Choïn 6 oáng nhöïa ñeå daãn nöôùc töø maùng xuoáng ñaùy beå - Löôïng nöôùc qua moãi oáng chính 008,0 64 19,0 9.2    N Qqc (m 3/s) Choïn oáng coù ñöôøng kính dc = 150 mm - Vaän toác nöôùc chaûy: 45,0 15,0 008,044 22     c c c d qv (m/s) Töø oáng chính nöôùc seõ ñöïôc phaân theo hai höôùng bôûi hai oáng nhaùnh ñeå phaân phoái nöôùc. - Löôïng nöôùc qua moãi oáng nhaùnh 004,0 2 008,0 2  cn qq (m/s) - Ñöôøng kính oáng nhaùnh: 09,0 6,0 004,044      n n n v q d (m) Laáy d = 90 mm - Khoaûng caùch giöõa caùc oáng chính: 25,1 6 5,7 6  Lec (m) Hai oáng ñaàu tieân caùch thaønh beå 0,5 m. - Khoaûng caùch giöõa hai oáng nhaùnh: THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC CHO THÒ TRAÁN 50.000 DAÂN GVHD : GS.TS Laâm Minh Trieát - 18 - SVTH: Nguyeãn Nhaät Nam Thi 4,1 4 6,5 4