Tiểu luận Các biện pháp thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài

Đứng trước xu thế quốc tế húa, toàn cầu hoỏ nền kinh tế thế giới đang diễn ra mạnh mẽ ở mọi nơi, trong đó có Việt Nam. Để phát triển kinh tế, xõy dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuật, tiến hành cụng cuộc cụng nghiệp hoỏ, hiện đại hóa đất nước chúng ta cần phải huy động mọi nguồn lực đặc biệt là nguồn lực về tài chính, kĩ thuật, cụng nghệ.Nguồn vốn từ nội lực bao giờ cũng được đánh giá là nguồn lực có tính chất quyết định đến thành công của sự nghiệp xây dựng đất nước nhưng cũng cần coi trọng đúng mức vai trũ quan trọng của nguồn vốn từ bên ngoài nhất là trong điều kiện chúng ta đi lên từ một nước với xuất phát điểm thấp, nền kinh tế nụng nghiệp lạc hậu. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đó trở thành tất yếu khỏch quan khụng chỉ của Việt Nam núi riờng mà cũn là của các nước đang trong quá trình tiến hành cụng nghiệp hoỏ hiện đại hoá nền kinh tế nói chung. Chỉ có thu hút vốn đầu tư nước ngoài chúng ta mới tranh thủ được nguồn vốn để xây dựng hạ tầng cơ sở, tiếp thu cụng nghệ, tranh thủ nguồn vốn để phát triển sản xuất, đổi mới nền kinh tế theo hướng hiện đại. Nhưng tiếp nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài chúng ta không chỉ tiếp nhận những thời cơ, vận hội mới cho đất nước mà cũn là những thỏch thức khụng nhỏ. Nhận thức được tính cấp thiết của đề tài vỡ vậy em quyết định nghiờn cứu vấn đề “Các biện pháp thu hỳt và sử dụng cú hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài” cho bài tiểu luận của mình làm vấn đề nghiên cứu trước xu thế hội nhập nền kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay.

doc24 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 3376 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Các biện pháp thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan