Tiểu luận Các phương tiện thông tin đại chúng với nhiệm vụ đấu tranh chống diễn biến Hòa Bình

Sau khi Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa đế quốc (CNĐQ) và các thế lực phản động càng ráo riết thực hiện "diễn biến hoà bình" ("DBHB") nhằm xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) còn lại, hòng nhanh chóng áp đặt "trật tự thế giới mới" do Mỹ cầm đầu và khống chế. Việt Nam là một trong những mục tiêu trọng điểm mà chúng đặc biệt quan tâm và chống phá quyết liệt. Một trong những phương tiện được CNĐQ và các thế lực thù địch sử dụng tích cực nhất là hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng (TTĐC). Đây là một mũi tấn công cực kỳ lợi hại nhằm triển khai chiến lược "DBHB" một cách rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, xây dựng Đảng, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. để mau chóng xoá bỏ chế độ chính trị ở nước ta. Không ngừng nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chống trả, đập tan mọi mưu toan, đẩy lùi và đánh bại các thủ đoạn thâm hiểm của "DBHB", giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững định hướng XHCN là nhiệm vụ hết sức cấp bách, lại vừa mang tính chất lâu dài của toàn Đảng và toàn thể nhân dân Việt Nam. Nhiệm vụ này đã được Đảng ta xác định thường xuyên và không ngừng nêu cao cảnh giác. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, khi phân tích thời cơ và thách thức đối với cách mạng Việt Nam, Đảng ta tiếp tục xác định "DBHB" vẫn là một trong bốn nguy cơ lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Và Đại hội X mới đây (5-2006), Đảng ta tiếp tục nhận định "các thế lực thù địch vẫn đang tiếp tục thực hiện âm mưu "DBHB", gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền" hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta" (1) . Vì vậy chúng ta cần phải có những biện pháp tích cực hơn nữa, phải tiến hành bằng sức mạnh tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, bằng nhiều lực lượng, công cụ, phương tiện, nhiều giải pháp đồng bộ. Đặc biệt, chúng ta đang và sẽ tiếp tục sử dụng tích cực, phát huy vai trò của các phương tiện TTĐC để đấu tranh chống "DBHB" một cách rộng rãi và hiệu quả.

pdf20 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 4007 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Các phương tiện thông tin đại chúng với nhiệm vụ đấu tranh chống diễn biến Hòa Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu luận Các phương tiện thông tin đại chúng với nhiệm vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình Mở đầu Sau khi Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa đế quốc (CNĐQ) và các thế lực phản động càng ráo riết thực hiện "diễn biến hoà bình" ("DBHB") nhằm xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) còn lại, hòng nhanh chóng áp đặt "trật tự thế giới mới" do Mỹ cầm đầu và khống chế. Việt Nam là một trong những mục tiêu trọng điểm mà chúng đặc biệt quan tâm và chống phá quyết liệt. Một trong những phương tiện được CNĐQ và các thế lực thù địch sử dụng tích cực nhất là hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng (TTĐC). Đây là một mũi tấn công cực kỳ lợi hại nhằm triển khai chiến lược "DBHB" một cách rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, xây dựng Đảng, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền... để mau chóng xoá bỏ chế độ chính trị ở nước ta. Không ngừng nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chống trả, đập tan mọi mưu toan, đẩy lùi và đánh bại các thủ đoạn thâm hiểm của "DBHB", giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững định hướng XHCN là nhiệm vụ hết sức cấp bách, lại vừa mang tính chất lâu dài của toàn Đảng và toàn thể nhân dân Việt Nam. Nhiệm vụ này đã được Đảng ta xác định thường xuyên và không ngừng nêu cao cảnh giác. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, khi phân tích thời cơ và thách thức đối với cách mạng Việt Nam, Đảng ta tiếp tục xác định "DBHB" vẫn là một trong bốn nguy cơ lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Và Đại hội X mới đây (5-2006), Đảng ta tiếp tục nhận định "các thế lực thù địch vẫn đang tiếp tục thực hiện âm mưu "DBHB", gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền" hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta"(1). Vì vậy chúng ta cần phải có những biện pháp tích cực hơn nữa, phải tiến hành bằng sức mạnh tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, bằng nhiều lực lượng, công cụ, phương tiện, nhiều giải pháp đồng bộ. Đặc biệt, chúng ta đang và sẽ tiếp tục sử dụng tích cực, phát huy vai trò của các phương tiện TTĐC để đấu tranh chống "DBHB" một cách rộng rãi và hiệu quả. (1) Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQG, H., 2006, tr.412. Từ nhiều năm qua việc nghiên cứu chiến lược "DBHB" nói chung và nghiên cứu vai trò, nhiệm vụ của các phương tiện TTĐC trong việc đấu tranh chống "DBHB" nói riêng đã có rất nhiều đề tài khoa học của nhiều ngành, nhiều tác giả thực hiện dưới nhiều dạng, nhiều góc độ ở những mức độ và yêu cầu khác nhau. ở phạm vi một tiểu luận, bài viết này trên tinh thần kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đó, với mục đích tìm hiểu vấn đề sâu hơn hy vọng góp phần nhỏ bé, hữu ích vào việc tích cực đấu tranh chống lại "DBHB" trong giai đoạn hiện nay. Từ việc xác định đề tài thuộc loại hình nghiên cứu ứng dụng, cho nên để thực hiện bài viết này, cần nhận diện "DBHB" trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn. Về mặt lý luận, nhằm làm rõ âm mưu, thủ đoạn và những mục tiêu, bản chất cơ bản của chiến lược này. Mặc dù đã được CNĐQ và các thế lực phản động thực hiện từ cuối những năm 40, đầu những năm 50 của thế kỷ XX, song từ đó đến nay, tình hình thế giới và cục diện đấu tranh giữa hệ thống XHCN và ĐQCN đã có nhiều thay đổi. Cho nên những tính toán của các thế lực đế quốc, phản động trong việc thực hiện "DBHB" đối với các nước XHCN nói chung, đối với Việt Nam nói riêng cũng được điều chỉnh liên tục. Nhận diện "DBHB" về mặt thực tiễn là điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp chúng ta nắm được phương thức hoạt động và các thủ đoạn cụ thể của CNĐQ và bè lũ phản động trong quá trình tiến hành "DBHB" ở từng giai đoạn. Từ đó làm rõ diện mạo của "DBHB" một cách đầy đủ và toàn diện để có những đối sách thích hợp, hiệu quả với phương châm "biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng". Đây là một trong những quy luật mà cha ông ta đã tổng kết, "biết địch" có nghĩa là nắm chắc được ý đồ chiến lược, thủ đoạn, phương thức hoạt động và thực lực của "địch", đồng thời phải coi tất cả các yếu tố chủ quan của địch là những yếu tố khách quan phải được tính đến đối với "ta". Như vậy, để giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh chống "DBHB" trên các phương tiện TTĐC, chúng ta cần phải biết, phải nắm rõ tình hình của các thế lực thù địch, của việc chúng sử dụng các phương tiện TTĐC để chống phá chúng ta. Với nhận thức trên, bài viết được kết cấu như sau: I. Nhận diện chiến lược "DBHB" 1. "DBHB" là gì? 2. Bối cảnh ra đời của "DBHB" 3. Mục tiêu, bản chất và nội dung cơ bản của DBHB đối với CNXH. 4. Âm mưu và hoạt động "DBHB" đối với Việt Nam. II. Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc sử dụng các phương tiện TTĐC để thực hiện "DBHB" ở Việt Nam 1. Mục tiêu, thủ đoạn thực hiện "DBHB" trên các phương tiện TTĐC của các thế lực thù địch 2. Các phương tiện TTĐC là công cụ tấn công cực kỳ lợi hại để thực hiện "DBHB" của các thế lực thù địch III. Các phương tiện TTĐC với nhiệm vụ đấu tranh chống "DBHB" 1. Thực trạng tình hình các phương tiện TTĐC ở nước ta 2. Vai trò, nhiệm vụ của các phương tiện TTĐC đối với việc đấu tranh chống "DBHB" hiện nay I. Nhận diện chiến lược "diễn biến hoà bình" 1. "Diễn biến hoà bình" là gì? Thuật ngữ "DBHB" xuất hiện lần đầu tiên trong sinh hoạt chính trị quốc tế vào năm 1949. Ngoại trưởng Mỹ lúc đó là Đin A-ki-xơn, trong một bức thư gửi Tổng thống Tơ-ru-man, đã sử dụng khái niệm "DBHB" để chỉ sự chuyển hoá chế độ XHCN thành chế độ tư bản chủ nghĩa (TBCN), chuyển hoá các nước XHCN thành các nước TBCN. Sau đó, khái niệm "DBHB" đã nhanh chóng phổ cập trên thế giới. Ngay từ những năm 50 (thế kỷ XX), các nước XHCN đều đã đề cập âm mưu "DBHB" của các thế lực đế quốc và phản động quốc tế, coi đấu tranh chống "DBHB" là một nội dung quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ CNXH. Cho đến nay, trong thực tiễn chính trị thế giới, trong khoa học chính trị, trong sách báo và các văn kiện chính trị, thuật ngữ "DBHB" được sử dụng dưới nhiều góc độ khác nhau, được thể hiện qua nhiều cụm từ như "chiến thắng không cần chiến tranh', "chiến tranh không khói súng", "chiến tranh phi bạo lực"... Tuy nhiên, dù được đề cập ở góc độ nào đi chăng nữa, thì "DBHB", tựu chung lại, vẫn là khái niệm phản ánh về thủ đoạn, phương thức chống phá CNXH của CNĐQ, về hình thái của cuộc đấu tranh giữa CNXH và CNTB trong thời đại ngày nay. "DBHB" là cuộc "chiến tranh không cần chiến tranh", "chiến tranh không có khói lửa". Bản chất của chiến lược này là chống CNXH., chống độc lập dân tộc. "DBHB" và đấu tranh chống "DBHB" thực chất là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc rất quyết liệt, gay gắt nhằm giải quyết vấn đề "ai thắng ai" giữa CNXH và CNTB, giữa độc lập dân tộc và CNĐQ(1). 2. Bối cảnh ra đời của "DBHB" Sau chiến tranh thế giới thứ II, hệ thống XHCN ra đời và ngày càng lớn mạnh khiến cho các ý đồ xoá bỏ CNXH bằng biện pháp quân sự thông qua việc tiến hành chiến tranh tổng lực trở nên khó thực hiện. (1) Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương: Quyết tâm làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, Nxb CTQG, H., 1994, tr.3. Cuối những năm 40 của thế kỷ XX, những ý tưởng ban đầu về "DBHB" được các nhà hoạch định chiến lược của Mỹ và phương Tây soạn thảo, sau đó được họ bổ sung; tới cuối thập kỷ 80 (thế kỷ XX), khi hệ thống XHCN lâm vào khủng hoảng sâu sắc, những ý tưởng trên được nâng lên và hoàn chỉnh thành chiến lược "DBHB". CNĐQ chưa bao giờ từ bỏ ý định dùng các biện pháp quân sự, gây bạo loạn, lật đổ, chống phá các nước XHCN và phong trào độc lập dân tộc. Song, trong điều kiện mới của tình hình so sánh lực lượng trên thế giới, các thế lực thù địch với CNXH và độc lập dân tộc thực hiện âm mưu chống phá chủ yếu bằng các thủ đoạn phi quân sự, nhằm "chuyển hoá hoà bình" các nước XHCN theo CNTB. Sau khi Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ, chính quyền Mỹ Bin Clintơn công khai tuyên bố chuyển hướng chiến lược "kiềm chế" sang chiến lược "mở rộng" nhằm thiết lập "trật tự thế giới mới" do Mỹ điều khiển. Hai nội dung cơ bản của chiến lược "mở rộng" là "dân chủ hoá về chính trị" và "tự do hoá về kinh tế" theo quan điểm phương Tây. Vấn đề "nhân quyền", "dân chủ" được coi là vũ khí lợi hại để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước. 3. Mục tiêu, bản chất và nội dung cơ bản của "DBHB" đối với CNXH Mục tiêu cơ bản của chiến lược "DBHB" là chống phá, tiến tới xoá bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, làm thay đổi chế độ chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa và các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa, đưa các nước này vào quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Bản chất của chiến lược "DBHB" là hết sức phản động, biểu hiện ở việc âm mưu xoá bỏ CNXH., phủ nhận sự vận động tiến bộ của xã hội, tiến bộ của lịch sử; bên cạnh đó nó còn biểu hiện sự hiếu chiến cố hữu của CNĐQ. Tuy đặt các biện pháp tự diễn biến hoà bình lên vị trí ưu tiên, nhưng sức mạnh quân sự vẫn được duy trì thường xuyên, công khai răn đe và sẵn sàng sử dụng khi cần thiết. CNĐQ không hề từ bỏ tham vọng bá chủ thế giới dựa trên sức mạnh, trong đó sức mạnh quân sự, vũ lực là yếu tố không hề suy giảm tính thực tiễn. Nội dung cơ bản của "DBHB" đối với các nước XHCN:  Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng: Các thế lực thù địch coi đây là lĩnh vực hàng đầu nhằm làm tan rã hệ tư tưởng Mác - Lênin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, làm cho trong đảng cộng sản và xã hội mơ hồ, mất phương hướng chính trị. Đây là thủ đoạn rất nguy hiểm, thâm độc và gây tác động lớn, chủ yếu bằng con đường thẩm thấu và xâm nhập; là sách lược "đánh vào lòng người", xoá bỏ vai trò của Đảng Cộng sản, bôi đen và phủ định thành tựu của chế độ xã hội chủ nghĩa. Thủ đoạn của chúng ta tìm mọi cách làm thay đổi quan điểm về chính trị của cán bộ, đảng viên; làm suy yếu khối đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự nhất trí về chính trị trong xã hội, dần dần làm "đổi màu" đường lối chính trị, đi đến xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đưa lực lượng chống đối lên nắm chính quyền". Hướng tập trung về mặt chính trị là đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng, từ chỗ hình thành đa nguyên quan điểm, đi đến tạo ra tổ chức đối lập.  Trên lĩnh vực kinh tế: Chúng lợi dụng tình trạng trì trệ kém phát triển về kinh tế của các nước XHCN và dùng các quan hệ kinh tế nhằm làm chệch hướng XHCN, khiến nền kinh tế các nước XHCN ngày càng chuyển dần sang CNTB.  Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội: Mục tiêu là xoá dần truyền thống văn hoá dân tộc, truyền thống cách mạng và các chuẩn mực đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa; truyền bá, ca ngợi, khuyến khích lối sống tư bản chủ nghĩa, đề cao chủ nghĩa cá nhân, chạy theo dục vọng thấp hèn, bạo lực, vô trách nhiệm, tôn thờ đồng tiền. 4. Âm mưu và hoạt động "DBHB" của các thế lực phản động đối với Việt Nam Để nhận diện một cách rõ nét mục tiêu chiến lược "DBHB" của các thế lực thù địch đối với nước ta hiện nay, có thể khái quát ba mục tiêu chính như sau: Một là, mưu toan xoá bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của chúng ta. Hai là, mưu toan xoá bỏ chủ nghĩa xã hội, mục tiêu, lý tưởng của Đảng và của dân tộc ta. Ba là, mưu toan xoá bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Ba mục tiêu trên mà các thế lực thù địch nhằm vào là ba vấn đề cốt tử của cách mạng nước ta và có mối quan hệ biện chứng với nhau. Bất cứ yếu tố nào trong ba yếu tố đó bị đánh sập sẽ đều làm rung chuyển và kéo theo sự sụp đổ của các yếu tố kèm theo(1). Mặc dù bị thất bại nặng nề trong việc dùng sức mạnh quân sự và can thiệp vũ trang, các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ mưu đồ chống phá độc lập dân tộc và xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, chúng dự đoán: "Việt Nam không tránh khỏi có những chuyển biến" có lợi cho chúng. Chúng đẩy mạnh các hoạt động chống phá ta. Tăng cường hoạt động chiến tranh tâm lý, phá hoại trận địa tư tưởng - văn hoá, gieo rắc tâm lý hoài nghi, dao động trong cán bộ, nhân dân ta. Hỗ trợ, khuyến khích và tổ chức bọn phản động lưu vong xâm nhập về nước móc nối, tập hợp các lực lượng phản động chuẩn bị thời cơ nổi dậy. Núp dưới chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền", đa nguyên chính trị"..., chúng ráo riết hoạt động hòng chia rẽ nội bộ, phá hoại sự thống nhất trong Đảng và trong nhân dân, vu cáo và xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta để kích động những phần tử xấu, bất mãn, lôi kéo quần chúng nổi dậy lật đổ chính quyền. Hiện nay, chúng đang tập trung vào những hoạt động sau đây: 1. Thúc đẩy hình thành các khuynh hướng, nhân tố chống đối từ bên trong. Tìm cách phân hoá và chia rẽ nội bộ ta, lôi kéo những người có tư tưởng sai trái, bất mãn, cơ hội, hữu khuynh, cài cắm nội gián; xây dựng lực lượng ngầm; tìm chọn, tạo dựng "ngọn cờ" và những nhóm đối lập. 2. Tập trung mũi nhọn tiến công về tư tưởng - văn hoá, coi việc làm suy yếu và tan rã tư tưởng, niềm tin là khâu đột phá. Chúng tập trung xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận lịch sử và thành quả cách mạng, bôi nhọ chủ nghĩa xã hội, làm mất uy tín hòng xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng; ca ngợi "đa nguyên chính trị", "đa đảng", "dân chủ", kích động vấn đề "nhân quyền", "tôn giáo", "dân tộc" để gây rối về chính trị. (1) Vũ Hiền, Trần Quang Nhiếp (chủ biên): Báo chí trong đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", Nxb CTQG, H., 2000, tr.17. 3. Lợi dụng các hình thức hợp tác quốc tế về kinh tế (kể cả hình thức viện trợ phi chính phủ, từ thiện, nhân đạo) để gây sức ép, can thiệp vào công việc nội bộ của ta, xâm nhập sâu hơn vào nền kinh tế nước ta, khoét sâu các mâu thuẫn xã hội, mua chuộc, lôi kéo, làm tha hoá cán bộ. 4. Tăng cường tài trợ, nuôi dưỡng và chỉ đạo bọn phản động người Việt lưu vong, tác động vào cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hình thành các tổ chức phản động, các toán vũ trang, đưa người xâm nhập nội địa, xâm nhập vào nội bộ của ta, móc nối với bọn phản động và các phần tử có tư tưởng chống đối để phát triển lực lượng, tìm cách liên kết giữa trong và ngoài nước, tiến hành hoạt động khủng bố, phá hoại, gây mất ổn định chính trị. 5. Sử dụng phương thức công khai hợp pháp, đấu tranh dưới chiêu bài "dân chủ", "tự do"..., sử dụng các phần tử phản động trong tôn giáo, dân tộc, số người Việt Nam mang quốc tịch nước ngoài có tư tưởng hận thù chống đối; lôi kéo, sử dụng một bộ phận cán bộ, đảng viên muốn dựa vào Mỹ, phương Tây đưa đất nước theo con đường tư bản chủ nghĩa. 6. Dưới chiêu bài "bảo vệ nhân quyền", chúng tăng cường chương trình của các đài, báo làm chiến tranh tâm lý, tập trung vu cáo ta bóp nghẹt dân chủ, đàn áp, bắt bớ những người bất đồng chính kiến, những người đã cộng tác với chế độ cũ. Đáng chú ý là hoạt động tập hợp các lực lượng phản động trong tôn giáo, kích động đòi tự do tín ngưỡng ngoài pháp luật... II. Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc sử dụng các phương tiện TTĐC để thực hiện "DBHB" ở Việt Nam 1. Mục tiêu thực hiện "DBHB" ở Việt Nam trên các phương tiện TTĐC của các thế lực thù địch Thời gian qua, các phương tiện TTĐC của địch đã được huy động đến mức cao nhất vào mục tiêu phá hoại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là mục tiêu số một của báo chí địch. Để thực hiện mục tiêu này, chúng thường tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau đây: Một là, chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kẻ địch coi đây là trọng tâm để tiến hành các hoạt động phá hoại về mặt tư tưởng. Vì thế chúng không từ một thủ đoạn nào nhằm đạt được mục tiêu đó. Chúng thường xuyên rêu rao về sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô. Từ đó chúng đi đến kết luận: hệ thống xã hội chủ nghĩa, hệ tư tưởng Mác - Lênin đã chính thức bị sụp đổ hoàn toàn. Chúng tuyên truyền và khát vọng đến điên cuồng chuyển "cơn lốc đa nguyên" tràn vào Việt Nam. Hai là, xuyên tạc, bôi nhọ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Chúng ồ ạt mở nhiều chiến dịch tuyên truyền hòng làm lu mờ tư tưởng Hồ Chí Minh, đánh vào niềm tin của nhân dân ta vào con đường đi lên CNXH mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Ba là, tập trung đả kích, bôi xấu, hạ uy tín các cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta. Kích động, tung tin chia rẽ, gây mâu thuẫn trong nội bộ Đảng ta, gieo rắc những hoài nghi trong nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Chúng tập trung lôi kéo, tập hợp các ý kiến đó trên hệ thống các phương tiện TTĐC để hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo trong bộ máy của Đảng và Nhà nước ta. Đây là một trong những thủ đoạn phá hoại rất khôn khéo, tinh vi và hết sức cay độc, xảo quyệt, nguy hiểm không thể xem thường. Bốn là, các thế lực thù địch thường xuyên vu cáo chúng ta vi phạm nhân quyền. Chúng dựng lên chuyện Nhà nước ta đàn áp tôn giáo, bóp nghẹt dân chủ; xuyên tạc các cuộc bầu cử Quốc hội, các Đại hội Đảng; vu cáo trắng trợn Đảng ta bóp nghẹt tự do sáng tạo của giới văn nghệ sĩ. Năm là, xuyên tạc, phá hoại đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, kẻ địch dùng các phương tiện TTĐC tập trung chĩa mũi nhọn nhằm xuyên tạc, vu cáo các bước đi cụ thể trong chính sách đối ngoại, nhằm làm cô lập nước ta với các nước khác trên thế giới, nhất là từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN). Sáu là, tuyên truyền, chuyển tải những báo chí, phim ảnh, băng đĩa và các loại hình nghệ thuật khác để đưa văn hoá độc hại, đồi truỵ vào nước ta nhằm huỷ hoại nền văn hoá dân tộc. Chúng ra sức tuyên truyền cho nền văn hoá, văn minh tư sản, coi đó là thế giới "tự do", "nhân bản", "nhân quyền", là "chế độ vĩnh hằng"... Chúng mở những chiến dịch chuyển tin tức và tài liệu, sách báo phản động về trong nước bằng nhiều hình thức, nhiều con đường khác nhau. Đặc biệt hướng vào giới trẻ, nhằm ru ngủ, mua chuộc thế hệ trẻ, buộc thế hệ trẻ tin theo và hướng về thế giới phương Tây. 2. Sử dụng các phương tiện TTĐC để thực hiện "DBHB" là một mũi tấn công cực kỳ lợi hại của các thế lực thù địch Thực hiện âm mưu "DBHB" chống Việt Nam, các thế lực thù địch tiến hành hoạt động phá hoại điên cuồng trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, văn hoá, đối ngoại, kinh tế, giáo dục... Thực hiện "DBHB" trên các phương tiện TTĐC cũng là hình thức, biện pháp tiến hành thâm độc mà kẻ thù thực hiện ở các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô, ngay từ khi chủ nghĩa xã hội ở các nước này còn rất vững mạnh. "Ngay từ những năm 50, Tổng thống Mỹ Aixenhao đã nói: "Chi một đôla cho tuyên truyền bằng chi 5 đôla cho quốc phòng". Níchxơn, cựu Tổng thống Mỹ thì nói "Mỗi nguồn tin tức phương Tây xuyên qua tấm màn sắt của chủ nghĩa cực quyền (thông qua khách viếng thăm, hay trao đổi sách báo, hoặc qua đài phát thanh), sẽ đem lại niềm hy vọng cho hàng triệu người sau bức màn sắt đó, và sẽ làm mục nát nền tảng của chế độ Liên Xô, cũng giống như nước thấm lâu có thể làm mục nát nền móng ngục tù"(1). Để làm cho đất nước ta suy sụp về kinh tế, nhiễu loạn về tư tưởng, kẻ thù âm mưu sử dụng sức mạnh của thông tin báo chí của hệ thống TTĐC. Có thể nói đây là thứ vũ khí lợi hại nhất, vì nó thẩm thấu từ từ, lặng lẽ, tiến tới triệt tiêu hoàn toàn, một việc mà trước đây, hàng trăm tỷ USD đã không làm được. Không ít dân tộc bị mất dân các giá trị văn hoá ngay trên chính tổ quốc mình. Chỉ có dân tộc nào có nội lực văn hoá mạnh mẽ mới vượt qua được sự "bức tử văn hoá" từ các phương tiện báo chí truyền thông của các thế lực thù địch từ bên ngoài. Trong những năm vừa qua, từ bên ngoài lãnh thổ đã có gần 40 đài phát thanh truyền hình có chương trình tiếng Việt, gần 500 tờ báo, tạp chí, bản tin (1) Vũ Hiền, Trần Quang Nhiếp: Sđd, tr.76. bằng tiếng Việt xuất bản ở nước ngoài, trong đó có không ít cơ qua
Luận văn liên quan