Tiểu luận Kinh tế trong quản trị

Bài 1: Wage = 632.244 + 142.510Educ + 43.225 Expert – 1.913 Age a. Ta kiểm định giả thiết: H0 : β2 = 0 H1 : β2 ≠ 0 Với mức ý nghĩa α = 0.05 Ta có: β2 = 142.510 Giá trị kiểm định: t = 4.088 Với mức ý nghĩa α = 0.05 ta tìm được giá trị tới hạn t0.025 = 2.306 Ta thấy t = 4.088 > t0.025 =2.306 , nên ta bác bỏ giá trị H0, tức là số năm đi học kể từ sau khi tốt nghiệp trung học ( Educ) có ảnh hưởng tới lương (Wage). * Ta kiểm định giả thiết: H0 : β3 = 0 H1 : β3 ≠ 0 Với mức ý nghĩa α = 0.05 Ta có: β3 = 43.225 Giá trị kiểm định: t = 3.022 Với mức ý nghĩa α = 0.05 ta tìm được giá trị tới hạn t0.025 = 2.306 Ta thấy t= 3.022 > t0.025 =2.306 , nên ta bác bỏ giá trị H0, tức là số năm thâm niên công tác (Expert) có ảnh hưởng tới lương (Wage). * Ta kiểm định giả thiết: H0 : β4 = 0 H1 : β4 ≠ 0 Với mức ý nghĩa α = 0.1, β4 = (-1.913) Giá trị kiểm định: t = (-0.22) Ta thấy, t = -0.22 < t0.05 = 2.014, nên ta chấp nhận H0, tức là tuổi (Age) không ảnh hưởng đến lương (Wage).

doc1 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2365 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Kinh tế trong quản trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 1: Wage = 632.244 + 142.510Educ + 43.225 Expert – 1.913 Age a. Ta kiểm định giả thiết: H0 : β2 = 0 H1 : β2 ≠ 0 Với mức ý nghĩa α = 0.05 Ta có: β2 = 142.510 Giá trị kiểm định: t = 4.088 Với mức ý nghĩa α = 0.05 ta tìm được giá trị tới hạn t0.025 = 2.306 Ta thấy t = 4.088 > t0.025 =2.306 , nên ta bác bỏ giá trị H0, tức là số năm đi học kể từ sau khi tốt nghiệp trung học ( Educ) có ảnh hưởng tới lương (Wage). * Ta kiểm định giả thiết: H0 : β3 = 0 H1 : β3 ≠ 0 Với mức ý nghĩa α = 0.05 Ta có: β3 = 43.225 Giá trị kiểm định: t = 3.022 Với mức ý nghĩa α = 0.05 ta tìm được giá trị tới hạn t0.025 = 2.306 Ta thấy t= 3.022 > t0.025 =2.306 , nên ta bác bỏ giá trị H0, tức là số năm thâm niên công tác (Expert) có ảnh hưởng tới lương (Wage). * Ta kiểm định giả thiết: H0 : β4 = 0 H1 : β4 ≠ 0 Với mức ý nghĩa α = 0.1, β4 = (-1.913) Giá trị kiểm định: t = (-0.22) Ta thấy, t = -0.22 < t0.05 = 2.014, nên ta chấp nhận H0, tức là tuổi (Age) không ảnh hưởng đến lương (Wage).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctieu luan kinh te trong quan tri.doc
  • docbai tieu luan quan tri hoat dong san xuat.doc
  • docbai_tieu luan_ke_toan_tong_hop_an_phat_2604.doc
  • docbang cau hoi ve dau goi mamp244n maketting can ban.doc
  • docBao cao Tot nghiep ke toan.doc
Luận văn liên quan