Tiểu luận Nhận thức về nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam

(Bản scan) Bản sắc văn hóa Việt Nam là tố chất được hợp luyện cùng chiều với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữa nước của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên bản sắc đó không phải là một hằng số, là những giá trị bất biến mà có những giá trị mới được hình thành bồi tụ trong từng giai đoạn kế tiếp nhau

pdf12 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2672 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Nhận thức về nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan