Tiểu luận Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dựng nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

Làn sóng văn minh thứ ba đang đưa loài người tới một kỉ nguyên mới, mở ra biết bao khả năng cho con người tìm ra những con đường tối ưu đi tới tương lai. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá có thể được coi là một con đường như thế, đặc biệt là đối với những quốc gia mà trình độ phát triển còn hạn chế như Việt Nam. Việt Nam tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước từ một nền sản xuất nhỏ lẻ. Ruộng đất canh tác bình quân đầu người thấp. Tài nguyên khoáng sản tuy đa dạng, phong phú nhưng phân bố không tập trung, trữ lượng không lớn. Cơ sở vật chất - kỹ thuật còn nghèo nàn, lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Hiện nay Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tụt hậu ngày càng xa hơn về kinh tế, khoa học - kỹ thuật. Vì vậy, nền kinh tế muốn phát triển nhanh, mạnh và bền vững thì phải phát huy tốt mọi nguồn lực, mà quan trọng nhất là nguồn lực con nguời. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ VIII của Đảng cũng đã khẳng định: “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của con người Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá”.

doc13 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2739 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dựng nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan