Tiểu luận Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà không phép

Đất đai là sản phẩm của tự nhiên ban tặng cho con người, là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn của đất nước, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. Đất đai có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Dân téc Việt Nam ta đã trải qua hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, nhiều thế hệ đi trước đã tốn biết bao công sức và xương máu mới tạo lập, bảo vệ được vốn đất đai như ngày nay. Vì vậy, trách nhiệm của chúng ta và các thế hệ mai sau là phải quản lý, giữ gìn đất đai một cách chặt chẽ, sử dụng đất một cách hợp lý, tiết kiệm, bảo vệ và cải tạo đất nhằm mang lại hiệu quả sử dụng cao và bền vững.

doc26 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3735 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà không phép, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu luận Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất , xây dựng nhà không phép LỜI NÓI ĐẦU Đất đai là sản phẩm của tự nhiên ban tặng cho con người, là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn của đất nước, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. Đất đai có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Dân téc Việt Nam ta đã trải qua hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, nhiều thế hệ đi trước đã tốn biết bao công sức và xương máu mới tạo lập, bảo vệ được vốn đất đai như ngày nay. Vì vậy, trách nhiệm của chúng ta và các thế hệ mai sau là phải quản lý, giữ gìn đất đai một cách chặt chẽ, sử dụng đất một cách hợp lý, tiết kiệm, bảo vệ và cải tạo đất nhằm mang lại hiệu quả sử dụng cao và bền vững. Sau hơn hai mươi năm đổi mới tình hình chính trị nước ta đã ổn định, kinh tế - xã hội đang phát triển mạnh, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Kinh tế nông nghiệp đã thoát khỏi tình trạng tù cấp, tự túc và chuyển sang sản xuất hàng hoá và thành quả quan trọng là nước ta trở thành một trong những nước đứng hàng đầu thế giới về xuất khẩu nông sản, thuỷ sản. Cơ cấu sử dụng đất được chuyển đổi cùng với quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Diện tích đất dành cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị tăng nhanh, đáp ứng phần lớn nhu cầu sử dụng đất của giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được đảm bảo và là một nguồn vốn để sử dụng đất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Công tác quản lý nhà nước về đất đai đã đạt được những tiến bộ rõ rệt, hệ thống quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường, từng bước được phân cấp và phát huy tính tự chủ của địa phương. Tuy nhiên, tình hình quản lý và sử dụng đất đai hiện nay còn bộc lé nhiều yếu kém như: Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai của các cấp nhìn chung còn yếu, cán bộ địa chính cơ sở còn nhiều hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ. Tình trạng vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất còn phổ biến, biểu hiện dưới nhiều hình thức như giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái thẩm quyền; xây dựng, mở rộng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng mà không tiến hành làm thủ tục giao đất, thu hồi đất, lấn chiếm đất công, đất hành lang bảo vệ an toàn công trình, đất di tích lịch sử - văn hoá; sử dụng đất không đúng mục đích; chuyển nhượng đất trái pháp luật… Tranh chấp về đất đai diễn ra phức tạp, dẫn đến khiếu nại, tố cáo gay gắt, kéo dài và có xu hướng gia tăng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, chương II, Điều 18 qui định "Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật, bảo đảm sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Nhà nước giao đất cho các tổ chức và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài". Nội dung này đều được Luật đất đai năm 1993, Luật đất đai sửa đổi, bổ sung năm 1998, 2001 và Luật đất đai năm 2003 khẳng định. Nhà nước là đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai nhưng Nhà nước không trực tiếp sử dụng đất mà thực hiện việc giao đất cho các tổ chức và cá nhân sử dụng đất bằng hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Trong thời gian qua, công tác giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã từng bước đáp ứng được yêu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện điều kiện sinh hoạt của nhân dân, ổn định an ninh chính trị của đất nước. Tuy nhiên, việc giao đất, cho thuê đất vào mục đích chuyên dùng và đất ở tại một số địa phương còn một số tồn tại và bất cập. Việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện quyết định giao đất, cho thuê đất chưa được các địa phương quan tâm đúng mức. Nhiều công trình được sử dụng không đúng vị trí, sai lệch về diện tích được giao, sử dụng đất không đúng mục đích. Do vậy, các cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện nghiêm túc công tác giao đất, cho thuê đất, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc giao đất, cho thuê đất cũng như việc sử dụng đất được giao, được cho thuê được thực hiện một cách tiết kiệm, có hiệu quả, việc sử dụng đất phải đảm bảo nguyên tắc đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi Ých chính đáng của người sử dụng đất xung quanh; người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Trong thời gian theo học Líp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính khoá II - 2009 tại Học viện Hành chính thuộc Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng với những hiểu biết về chuyên môn trong lĩnh vực đất đai và xây dựng cơ bản. Để hiểu và nhận thức hơn nữa về công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng cơ bản. Tôi chọn đề tài: "Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất , xây dựng nhà không phép". Với nguyện vọng áp dụng kiến thức được bồi dưỡng tại Học viện vào thực tiễn. Do thời gian học tập ngắn, trình độ hiểu biết và nhận thức còn hạn chế, kinh nghiệm công tác chưa nhiều. Kính mong nhận được sự đóng góp qúy báu và tạo điều kiện giúp đỡ của các thầy, cô giáo Học viện để bài viết hoàn chỉnh hơn. Chân thành cảm ơn ! Bố cục bài viết gồm các phần sau: I. Nội dung tình huống. II. Phân tích tình huống. III. Xử lý tình huống. IV. Kiến nghị. V. Kết luận. I. NỘI DUNG TÌNH HUỐNG Tình huống mô tả sau đây là một sự việc có thực đã và đang diễn ra tại Thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng . (Trong quá trình mô tả có sự hư cấu thêm) 1-Hoàn cảnh ra đời của tình huống : Thị xã Cao Bằng đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị để đến năm 2010 cơ bản đạt tiêu trí đô thị loại III ; Các hoạt động xây dựng diễn ra trên khắp địa bàn Thị xã. Tốc độ đô thị hoá diễn ra nhanh chóng nhất là các vùng ven Thị xã, công tác quản lý đô thị rất khó khăn và phức tạp ; trong khi đó đội ngò cán bộ làm công tác quản lý đô thị thiếu và yếu, nhất là cấp cơ sở xã, phường. Công tác tuyên truyền, phổ biến các đồ án Qui hoạch xây dựng, Qui hoạch sử dụng đất, các văn bản Qui phạm pháp luật không được thường xuyên và đầy đủ, cộng với trình độ hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn yếu kém đã dẫn đến việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xây nhà không phép xảy ra phổ biến như tình huống sẽ mô tả dưới đây. 2- Mô tả tình huống : Gia đình ông Hoàng Quang Hoà và bà Nông Thị Kim là một gia đình thuần nông, hiện đang sinh sống xóm Gia Cung, xã Ngọc Xuân, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (thuộc vùng ven thị xã Cao Bằng). Gia đình Ông sinh được 5 người con đều đã đến tuổi trưởng thành. Đầu năm 2004 gia đình ông Hoàng Quang Hoà tổ chức đám cưới cho cậu con trai cả là Hoàng Văn Miên sau một thời gian sinh sống, Anh Miên quyết định xin phép bố mẹ được tách hộ và ra ở riêng, ông Hoàng Quang Hoà và bà Nông Thị Kim nhất trí cho vợ chồng anh Miên ra ở riêng và triệu tập các thành viên trong gia đình lại để họp và bàn bạc chia đất đai cho vợ chồng anh Miên để dựng nhà cửa và canh tác sản xuất, gia đình ông Hoàng Quang Hoà thống nhất chia cho vợ chồng anh Miên 150 m2 đất thổ cư và 1.500 m2 đất trồng lúa để canh tác và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử đất. Sau gần hai năm ra sống ở riêng, vào cuối năm 2005 vợ chồng anh Miên cần có một số vốn để tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nên vợ chồng anh Miên quyết định chuyển nhượng 300 m2 đất trồng lúa (thửa đất cạnh Tỉnh lé 203) cho gia đình anh Nguyễn Văn Nam hiện đang cư trú tại thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Sau khi việc mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất được tiến hành xong, hai bên đã cùng nhau đến Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Xuân làm thủ tục chứng nhận việc sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, còn việc kê khai nép thuế trước bạ và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử đất thì chưa được anh Nam đến cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân thị xã Cao Bằng làm thủ tục. Đầu năm 2006, vợ anh Nam được chuyển công tác đến một Trường THCS tại thị xã Cao Bằng. Anh đã quyết định chuyển toàn bộ ra đình đến thị xã Cao Bằng sinh sống. Do có khó khăn về chỗ ở, tháng 8 năm 2006 gia đình anh Nam cho san lấp mặt bằng tại thửa đất của gia đình anh đã mua với gia đình anh Hoàng Văn Miên và tiến hành động thổ xây nhà mới (nhà 2 tầng). Đến ngày 05 tháng 10 năm 2006 công trình gia đình anh Nam đang thi công chuÈn bị đổ sàn tầng thứ 1, thì Đội Trật tự đô thị - thuộc Uỷ ban nhân dân thị xã Cao Bằng đến kiểm tra Giấy phép xây dựng của gia đình anh Nam, nhưng do không biết qui định, nên gia đình Anh xây nhà không xin cấp phép xây dựng. Đội Trật tự đô thị đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu gia đình anh Nguyễn Văn Nam cho dõng thi công công trình và đề nghị Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Xuân ra quyết định xử phạt hành chính gia đình anh Nguyễn Văn Nam 200.000, đ và yêu cầu gia đình anh Nguyễn Văn Nam tiến hành làm thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng tại cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân thị xã Cao Bằng. Ngày 10 tháng 10 năm 2006 anh Nguyễn Văn Nam mang các giấy tờ có liên quan đến Phòng Quản lý đô thị - thị xã Cao Bằng để làm thủ tục xin cấp phép xây dựng. Sau khi kiểm tra hồ sơ, giấy tờ cán bộ chuyên môn cho biết hồ sơ, giấy tờ của gia đình anh Nguyễn Văn Nam còn thiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên chưa cấp Giấy phép xây dựng được và hướng dẫn anh về hoàn tất thủ tục còn thiếu (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Ngày 11 tháng 10 năm 2006, anh Nguyễn Văn Nam đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của Thị xã để làm thủ tục kê khai nép thuế trước bạ và xin kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua kiểm tra, thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đÊt của gia đình anh Nguyễn Văn Nam, Phòng Tài nguyên Môi trường Thị xã có Công văn gửi cho gia đình anh Nguyễn Văn Nam với nội dung như sau: gia đình anh Nguyễn Văn Nam đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép, từ đất trồng lúa thành đất ở, vi phạm quy hoạch sử dụng đất của xã Ngọc Xuân. Do vậy, Phòng Tài nguyên Môi trường Thị xã đã xác nhận vào hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử đất của gia đình anh Nguyễn Văn Nam và tạm dừng làm thủ tục trình Uỷ ban nhân dân thị xã Cao Bằng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhận được công văn gia đình anh Nam vô cùng lo lắng và bức xúc và anh đã gửi đơn khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân thị xã Cao Bằng với những lý do sau: Thửa đất gia đình anh mua phù hợp với qui hoạch xây dùng khu dân cư , đã được Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Xuân chứng nhận và gia đình anh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo khung giá của đất ở và đề nghị Uỷ ban nhân dân thị xã Cao Bằng xem xét giải quyết hợp tình, hợp lý cho gia đình anh. II. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG 1- Mục tiêu phân tích tình huống : Căn cứ vào các văn bản qui phạm pháp luật và các qui định hiện hành của Trung ương và Địa phương trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về xây dựng, đất đai và đô thị để làm rõ hành vi tù ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép và xây dựng nhà không phép của gia đình ông Nguyễn Văn Nam ; đồng thời chỉ ra được những yếu kém trong công tác quản lý đô thị, đất đai của đội ngò cán bộ, công chức của cơ sở từ xã ,phường đến các phòng ban chuyên môn của Thị xã ; Từ đó đưa ra những giải pháp xử lý hợp tình, hợp lý và những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý về xây dựng, đất đai và đô thị của địa phương. 2- Cơ sở lý luận : - Luật xây dựng sè : 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ IV. - Luật Đất đai sè 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ IV. - Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 ( Sửa đổi- bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004 và 2005 ). - Nghị định số 181/2004/ND-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính Phủ về việc thi hành Luật Đất đai. - Nghị định số 182/2004/ND-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai. - Nghị định số 88/1994/ND-CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất đô thị. - Nghị định số 126/2004/ND-CP ngày 26 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà. - Quyết định số 1066/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2006 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v Ban hành Qui định trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. - Quyết định sè : 3362/2004/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v phê duyệt Điều chỉnh Qui hoạch chung Thị xã Cao bằng giai đoạn 2003 - 2020 . - Quyết định sè : 1074/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v phê duyệt Qui hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu Gia cung - Nà cáp Thị xã Cao Bằng. 3- Phân tích diễn biến tình huống : Trên lĩnh vực Quản lý Nhà nước, Tình huống được xuất hiện từ khi anh Nguyễn Văn Nam mua đất với anh Hoàng Văn Miên, đã được UBND xã Ngọc xuân - Thị xã Cao Bằng làm thủ tục chứng nhận sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và anh Nam đã nép thuế chuyển quyền sử dụng đất ( 4% giá trị lô đất theo giá khung giá đất ở do Nhà nước qui định ). Trong hồ sơ hợp đồng chuyển nhượng đất của anh Nam và anh Miên được UBND xã Ngọc Xuân chứng nhận sang tên chuyển quyền sử dụng đất, trong đó ghi rõ loại đất chuyển nhượng là đất trồng cây hàng năm, nằm liền kề với tỉnh lé 203 ; Thuế chuyển quyền được tính theo khung giá đất ở ( Đường loại 7, vị trí I giá 1.250.000đ/m2 ). điều đó dẫn đến sù hiểu nhầm của anh Nam coi lô đất anh mua đã là đất ở đô thị. Theo Quyết định sè : 3362/2004/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v phê duyệt Điều chỉnh Qui hoạch chung Thị xã Cao bằng giai đoạn 2003 - 2020 ; Quyết định sè : 1074/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v phê duyệt Qui hoạch chi tiết Khu Gia cung - Nà cáp Thị xã Cao Bằng tỷ lệ 1/2000. Lô đất anh Nam mua, theo phân khu chức năng là đất ở đô thị, nằm trong khu dân cư tự xây dựng, công trình xây dựng nhà ở của anh Nam qua kiểm tra cơ bản phù hợp với chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cao độ nền của qui hoạch được duỵệt. Theo Luật xây dựng sè : 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ IV, điều 62 Khoản 1: "Trước khi khởi công xây dựng công trình chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp." Điều 34 Khoản 1 Điểm đ : Người có thẩm quyền theo phân cấp " Đình chỉ xây dựng, xử phạt hành chính, cưỡng chế phá dỡ những công trình xây dựng trái phép, xây dùng sai phép, xây dựng không tuân thủ theo qui hoạch xây dùng ". Do vậy việc anh Nam tù ý xây dựng nhà khi chưa có giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp là vi phạm pháp luật, Đội Trật tự đô thị - thuộc Uỷ ban nhân dân thị xã Cao Bằng đến kiểm tra và tiến hành lập biên bản, yêu cầu gia đình anh Nguyễn Văn Nam cho dõng thi công công trình và đề nghị Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Xuân ra quyết định xử phạt hành chính gia đình anh Nguyễn Văn Nam 200.000, đ ( Theo Nghị định số 126/2004/ND-CP ngày 26 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà, Điều 6 Khoản 1 Điểm b : Xây dựng trên đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, phạt tiền 100.000đ. Điều7 Khoản 1 Xử phạt chủ đầu tư có hành vi vi phạm các qui định về giấy phép xây dựng, phạt tiền100.000đ, Thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã ) và yêu cầu gia đình anh Nguyễn Văn Nam tiến hành làm thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng tại cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân thị xã Cao Bằng. Theo Điều 63- Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 qui định hồ sơ xin cấp phép xây dựng bao gồm : - Đơn xin cấp giấy phép xây dùng ; - Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình ; - Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật về đất đai. Do đó khi anh Nguyễn Văn Nam đến Phòng Quản lý đô thị - thị xã Cao Bằng để làm thủ tục xin cấp phép xây dựng. Qua kiểm tra hồ sơ, giấy tờ cán bộ chuyên môn cho biết hồ sơ, giấy tờ của gia đình anh còn thiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật về đất đai, nên chưa cấp Giấy phép xây dựng được và hướng dẫn anh về hoàn tất thủ tục còn thiếu (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Từ đây tình huống lại xuất hiện một tình tiết mới . Anh Nguyễn Văn Nam đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của Thị xã để làm thủ tục kê khai nép thuế trước bạ và xin kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua kiểm tra, thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đÊt của gia đình anh Nam, Phòng Tài nguyên Môi trường Thị xã có Công văn gửi cho gia đình anh Nguyễn Văn Nam ghi rõ : gia đình anh Nguyễn Văn Nam đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép, từ đất trồng lúa thành đất ở, tạm dừng làm thủ tục trình Uỷ ban nhân dân thị xã Cao Bằng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo Điều 36 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ IV, Khoản 1 ghi rõ Việc chuyển mục đích sử dụng đất giữa các loại đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Khoản 4 có ghi : Khi chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp qui định tại khoản 1 điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo qui định : nép tiền sử dụng đất theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng trừ đi giá trị quyền sử dụng đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dông tính theo giá đất do Nhà nước qui định tại thời điểm được phép chuyển mục đích sử dụng đất. Việc tù ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất của gia đình anh Nguyễn Văn Nam là vi phạm pháp luật, theo Khoản 4 diều 36 Luật Đất đai năm 2003, cần phải được xử phạt nghiêm minh. Theo Nghị định số 182/2004/ND-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai Điều 9 khoản1: sử dụng đất không đúng mục đích, Điểm d : Phạt tiền từ 2 triệu đến 10 triệu đồng thuộc mức 4 ( Mức 4 trường hợp giá trị quyền sử dụng đối với diện tích đất bị vi phạm qui đổi thành tiền từ 10 triệu đồng trở lên đối với đất nông nghiệp. Diện tích đất vi phạm là 300m2 x 60.000đ/m2 = 18.000.000,0đ , Thuộc thẩm quyền của UBND Thị xã ). Qua phân tích diễn biến của tình huống ở trên cho thấy việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xây dựng nhà không phép của anh Nguyễn Văn Nam là vi phạm pháp luật về Đất đai và Xây dựng. Đồng thời cũng thấy rõ những yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ và thiếu tinh thần trách nhiệm của đội ngò cán bộ địa chính, quản lý đô thị, chủ tịch UBND xã, phường trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất được qui định trong Điều 182- Nghị định số 181/2004/ND-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính Phủ về việc thi hành Luật Đất đai. 4- Nguyên nhân đẫn đến tình huống : a. Nguyên nhân khách quan : Do chính sách sách quản lý đất đai, quản lý xây dựng thay đổi qua nhiều thời kỳ; quản lý Nhà nước chuyển từ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp sang cơ chế thị trường đặt ra nhiều vấn đề mới, trong khi đó cơ quan quản lý và cán bộ lại thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Bé máy quản lý nhà nước ở cơ sở còn mang tính mô hình chung ( Huyện- Thị, quận ; Xã - Phường, thị trấn ) chưa thực sù có được mét bộ máy đầy đủ của chính quyền đô thị. b. Nguyên nhân chủ quan : Do chưa nhận thức đúng mức đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là nguồn nội lực quan trọng và nguồn vốn to lớn của đất nước; chưa khẳng định rõ quyền sử dụng đất là hàng hoá đặc biệt và cần có cơ chế quản lý phù hợp; Quản lý nhà nước về đất đai , xây dùng còn nhiều hạn chế, yếu kém; Người sử dụng đất chưa thực tốt quyền và nghĩa vụ đối với Nhà nước; Một số chủ trương, chính sách lớn rất quan trọng của Đảng về đất đai, xây dựng chưa được cụ thể hoá, văn bản pháp luật về đất đai, xây dựng ban hành nhiều, nhưng chồng chéo, thiếu đồng bộ. Chưa làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật đất đai, quản lý đô thị trong nhân dân. Nhiều chính sách đã ban hành chưa tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn và thi hành nghiê
Luận văn liên quan