Tiểu luận Vai trò của chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Đảng ta ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đảng ra đời đã chấm dứt cuộc khủng hoảng lãnh đạo cách mạng nước ta kéo dài hàng mấy chục năm trời. Cách mạng Việt Nam đã có một chính đảng chân chính duy nhất lãnh đạo - chính đảng của giai cấp công nhân. Đó là nhân tố quyết định đầu tiên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Và ngày nay, nước ta đang tiến hành đổi mới, công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, hoà nhập với các nước trên thế giới dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam cùng những thắng lợi của cách mạng gắn liền với tên tuổi của Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng. Qua tiến trình lịch sử, sự chuẩn bị về tư tưởng, đường lối và công tác tổ chức của Hồ Chủ tịch là những bằng chứng lịch sử hùng hồn nói lên vai trò không thể thiếu của Hồ Chủ tịch trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể nói Người là ngọn đuốc soi sáng cho con đường độc lập, tự do của dân tộc, là người tiên phong trên con đường độc lập, thống nhất đất nước. Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng của Hồ Chí Minh đã, sẽ và vẫn mãi là đường lối cách mạng khoa học sáng tạo, mang tầm lịch sử và trường tồn cùng sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và bảo vệ tổ quốc của dân tộc Việt Nam.

doc29 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 6253 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Vai trò của chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan