Tìm hiểu về Rational Rose và các tính năng

 Bổ sung chi tiết cho nộ xử lý: Để gán stereotype cho bộ xử lý ta làm như sau: 1. Mở cửa sổ đặc tả bộ xử lý cần gán 2. Chọn bảng General 3. Nhập stereotype vào cửa sổ Stereotype  Bổ sung thiết bị: 1. Chọn biểu tượng Device từ Tools. 2. Nhấn trên biểu đồ để tạo thiết bị 3. Đặt tên cho thiết bị.  Bổ sung kết nối: 1. Chọn biểu tượng Connection trên Tools. 2. Nhấp chuột vào bên trong biểu đổ để tạo kết nối. 3. Di chuyển đường kết nối đến nút khác.  Bổ sung và hủy bỏ tiến trình Bổ sung tiến trình 1. Click chuột phải lên bộ xử lý cần bổ sung. 2. Chọn New => Process. 3. Đặt tên cho tiến trình. Hủy bỏ tiến trình: 1. Click chuột phải lên tiến trình muốn hủy. 2. Chọn Delete 3. Để hiển thị tiến trình : chọn Show Processes.

docx58 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 4021 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tìm hiểu về Rational Rose và các tính năng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1.Giới thiệu stuck Rational rose là phần mềm công cụ mạnh hỗ trợ phân tích,thiết kế hệ thống phần mềm theo đối tượng.Nó giúp ta mô hình hóa hệ thống trước khi viết mã trình. Rational rose hỗ trợ cho việc làm mô hình doanh nghiệp,giúp bạn hiểu được hệ thống của mô hình doanh nghiệp. Giúp chúng ta phân tích hệ thống và làm cho chúng tacos thể thiết ké được mô hình. Mô hình Rose là bức tranh của hệ thống từ những phối cảnh khác nhau nó bao gồm tất cả các mô hình UML,actors,use cases,objects,component và deployment nodes,trong hệ thống.Nó mô tả chi tiết mà hệ thống bao gồm và nó sẽ làm việc như thế nào vì thế người lập trình có thể dùng mô hình như một bản thiết kế cho công việc xây dựng hệ thống. Theo phong cách lập trình truyền thống thì sau khi đã xác định yêu cầu hệ thống,người phát triển sẽ lấy một vài yêu cầu,quyết định thiết kế và viết mã chương trình. 1.1. jkhjkhjkjkkjh Rational rose là phần mềm công cụ mạnh hỗ trợ phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm theo đối tượng. Nó giúp ta mô hình hóa hệ thống trước khi viết mã trình. Rational rose hỗ trợ cho việc làm mô hình doanh nghiệp, giúp bạn hiểu được hệ thống của mô hình doanh nghiệp. Giúp chúng ta phân tích hệ thống và làm cho chúng tacos thể thiết ké được mô hình. Mô hình Rose là bức tranh của hệ thống từ những phối cảnh khác nhau nó bao gồm tất cả các mô hình UML,actors,use cases,objects,component và deployment nodes,trong hệ thống. Nó mô tả chi tiết mà hệ thống bao gồm và nó sẽ làm việc như thế nào vì thế người lập trình có thể dùng mô hình như một bản thiết kế cho công việc xây dựng hệ thống. Theo phong cách lập trình truyền thống thì sau khi đã xác định yêu cầu hệ thống,người phát triển sẽ lấy một vài yêu cầu,quyết định thiết kế và viết mã chương trình. Rational rose là phần mềm công cụ mạnh hỗ trợ phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm theo đối tượng. Nó giúp ta mô hình hóa hệ thống trước khi viết mã trình. Rational rose hỗ trợ cho việc làm mô hình doanh nghiệp, giúp bạn hiểu được hệ thống của mô hình doanh nghiệp. Giúp chúng ta phân tích hệ thống và làm cho chúng tacos thể thiết ké được mô hình. Mô hình Rose là bức tranh của hệ thống từ những phối cảnh khác nhau nó bao gồm tất cả các mô hình UML,actors,use cases,objects,component và deployment nodes,trong hệ thống. Nó mô tả chi tiết mà hệ thống bao gồm và nó sẽ làm việc như thế nào vì thế người lập trình có thể dùng mô hình như một bản thiết kế cho công việc xây dựng hệ thống. Theo phong cách lập trình truyền thống thì sau khi đã xác định yêu cầu hệ thống,người phát triển sẽ lấy một vài yêu cầu,quyết định thiết kế và viết mã chương trình. Rational rose là phần mềm công cụ mạnh hỗ trợ phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm theo đối tượng. Nó giúp ta mô hình hóa hệ thống trước khi viết mã trình. Rational rose hỗ trợ cho việc làm mô hình doanh nghiệp, giúp bạn hiểu được hệ thống của mô hình doanh nghiệp. Giúp chúng ta phân tích hệ thống và làm cho chúng tacos thể thiết ké được mô hình. Mô hình Rose là bức tranh của hệ thống từ những phối cảnh khác nhau nó bao gồm tất cả các mô hình UML,actors,use cases,objects,component và deployment nodes,trong hệ thống. Nó mô tả chi tiết mà hệ thống bao gồm và nó sẽ làm việc như thế nào vì thế người lập trình có thể dùng mô hình như một bản thiết kế cho công việc xây dựng hệ thống. Theo phong cách lập trình truyền thống thì sau khi đã xác định yêu cầu hệ thống,người phát triển sẽ lấy một vài yêu cầu,quyết định thiết kế và viết mã chương trình. Rational rose là phần mềm công cụ mạnh hỗ trợ phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm theo đối tượng. Nó giúp ta mô hình hóa hệ thống trước khi viết mã trình. Rational rose hỗ trợ cho việc làm mô hình doanh nghiệp, giúp bạn hiểu được hệ thống của mô hình doanh nghiệp. Giúp chúng ta phân tích hệ thống và làm cho chúng tacos thể thiết ké được mô hình. Mô hình Rose là bức tranh của hệ thống từ những phối cảnh khác nhau nó bao gồm tất cả các mô hình UML,actors,use cases,objects,component và deployment nodes,trong hệ thống. Nó mô tả chi tiết mà hệ thống bao gồm và nó sẽ làm việc như thế nào vì thế người lập trình có thể dùng mô hình như một bản thiết kế cho công việc xây dựng hệ thống. Theo phong cách lập trình truyền thống thì sau khi đã xác định yêu cầu hệ thống,người phát triển sẽ lấy một vài yêu cầu,quyết định thiết kế và viết mã chương trình. Rational rose là phần mềm công cụ mạnh hỗ trợ phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm theo đối tượng. Nó giúp ta mô hình hóa hệ thống trước khi viết mã trình. Rational rose hỗ trợ cho việc làm mô hình doanh nghiệp, giúp bạn hiểu được hệ thống của mô hình doanh nghiệp. Giúp chúng ta phân tích hệ thống và làm cho chúng tacos thể thiết ké được mô hình. Mô hình Rose là bức tranh của hệ thống từ những phối cảnh khác nhau nó bao gồm tất cả các mô hình UML,actors,use cases,objects,component và deployment nodes,trong hệ thống. Nó mô tả chi tiết mà hệ thống bao gồm và nó sẽ làm việc như thế nào vì thế người lập trình có thể dùng mô hình như một bản thiết kế cho công việc xây dựng hệ thống. Theo phong cách lập trình truyền thống thì sau khi đã xác định yêu cầu hệ thống,người phát triển sẽ lấy một vài yêu cầu,quyết định thiết kế và viết mã chương trình. Rational rose là phần mềm công cụ mạnh hỗ trợ phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm theo đối tượng. Nó giúp ta mô hình hóa hệ thống trước khi viết mã trình. Rational rose hỗ trợ cho việc làm mô hình doanh nghiệp, giúp bạn hiểu được hệ thống của mô hình doanh nghiệp. Giúp chúng ta phân tích hệ thống và làm cho chúng tacos thể thiết ké được mô hình. Mô hình Rose là bức tranh của hệ thống từ những phối cảnh khác nhau nó bao gồm tất cả các mô hình UML,actors,use cases,objects,component và deployment nodes,trong hệ thống. Nó mô tả chi tiết mà hệ thống bao gồm và nó sẽ làm việc như thế nào vì thế người lập trình có thể dùng mô hình như một bản thiết kế cho công việc xây dựng hệ thống. Theo phong cách lập trình truyền thống thì sau khi đã xác định yêu cầu hệ thống,người phát triển sẽ lấy một vài yêu cầu,quyết định thiết kế và viết mã chương trình. Rational rose là phần mềm công cụ mạnh hỗ trợ phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm theo đối tượng. Nó giúp ta mô hình hóa hệ thống trước khi viết mã trình. Rational rose hỗ trợ cho việc làm mô hình doanh nghiệp, giúp bạn hiểu được hệ thống của mô hình doanh nghiệp. Giúp chúng ta phân tích hệ thống và làm cho chúng tacos thể thiết ké được mô hình. Mô hình Rose là bức tranh của hệ thống từ những phối cảnh khác nhau nó bao gồm tất cả các mô hình UML,actors,use cases,objects,component và deployment nodes,trong hệ thống. Nó mô tả chi tiết mà hệ thống bao gồm và nó sẽ làm việc như thế nào vì thế người lập trình có thể dùng mô hình như một bản thiết kế cho công việc xây dựng hệ thống. Theo phong cách lập trình truyền thống thì sau khi đã xác định yêu cầu hệ thống,người phát triển sẽ lấy một vài yêu cầu,quyết định thiết kế và viết mã chương trình. Rational rose là phần mềm công cụ mạnh hỗ trợ phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm theo đối tượng. Nó giúp ta mô hình hóa hệ thống trước khi viết mã trình. Rational rose hỗ trợ cho việc làm mô hình doanh nghiệp, giúp bạn hiểu được hệ thống của mô hình doanh nghiệp. Giúp chúng ta phân tích hệ thống và làm cho chúng tacos thể thiết ké được mô hình. Mô hình Rose là bức tranh của hệ thống từ những phối cảnh khác nhau nó bao gồm tất cả các mô hình UML,actors,use cases,objects,component và deployment nodes,trong hệ thống. Nó mô tả chi tiết mà hệ thống bao gồm và nó sẽ làm việc như thế nào vì thế người lập trình có thể dùng mô hình như một bản thiết kế cho công việc xây dựng hệ thống. Theo phong cách lập trình truyền thống thì sau khi đã xác định yêu cầu hệ thống,người phát triển sẽ lấy một vài yêu cầu,quyết định thiết kế và viết mã chương trình. Rational rose là phần mềm công cụ mạnh hỗ trợ phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm theo đối tượng. Nó giúp ta mô hình hóa hệ thống trước khi viết mã trình. Rational rose hỗ trợ cho việc làm mô hình doanh nghiệp, giúp bạn hiểu được hệ thống của mô hình doanh nghiệp. Giúp chúng ta phân tích hệ thống và làm cho chúng tacos thể thiết ké được mô hình. Mô hình Rose là bức tranh của hệ thống từ những phối cảnh khác nhau nó bao gồm tất cả các mô hình UML,actors,use cases,objects,component và deployment nodes,trong hệ thống. Nó mô tả chi tiết mà hệ thống bao gồm và nó sẽ làm việc như thế nào vì thế người lập trình có thể dùng mô hình như một bản thiết kế cho công việc xây dựng hệ thống. Theo phong cách lập trình truyền thống thì sau khi đã xác định yêu cầu hệ thống,người phát triển sẽ lấy một vài yêu cầu,quyết định thiết kế và viết mã chương trình. Rational rose là phần mềm công cụ mạnh hỗ trợ phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm theo đối tượng. Nó giúp ta mô hình hóa hệ thống trước khi viết mã trình. Rational rose hỗ trợ cho việc làm mô hình doanh nghiệp, giúp bạn hiểu được hệ thống của mô hình doanh nghiệp. Giúp chúng ta phân tích hệ thống và làm cho chúng tacos thể thiết ké được mô hình. Mô hình Rose là bức tranh của hệ thống từ những phối cảnh khác nhau nó bao gồm tất cả các mô hình UML,actors,use cases,objects,component và deployment nodes,trong hệ thống. Nó mô tả chi tiết mà hệ thống bao gồm và nó sẽ làm việc như thế nào vì thế người lập trình có thể dùng mô hình như một bản thiết kế cho công việc xây dựng hệ thống. Theo phong cách lập trình truyền thống thì sau khi đã xác định yêu cầu hệ thống,người phát triển sẽ lấy một vài yêu cầu,quyết định thiết kế và viết mã chương trình. Rational rose là phần mềm công cụ mạnh hỗ trợ phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm theo đối tượng. Nó giúp ta mô hình hóa hệ thống trước khi viết mã trình. Rational rose hỗ trợ cho việc làm mô hình doanh nghiệp, giúp bạn hiểu được hệ thống của mô hình doanh nghiệp. Giúp chúng ta phân tích hệ thống và làm cho chúng tacos thể thiết ké được mô hình. Mô hình Rose là bức tranh của hệ thống từ những phối cảnh khác nhau nó bao gồm tất cả các mô hình UML,actors,use cases,objects,component và deployment nodes,trong hệ thống. Nó mô tả chi tiết mà hệ thống bao gồm và nó sẽ làm việc như thế nào vì thế người lập trình có thể dùng mô hình như một bản thiết kế cho công việc xây dựng hệ thống. Theo phong cách lập trình truyền thống thì sau khi đã xác định yêu cầu hệ thống,người phát triển sẽ lấy một vài yêu cầu,quyết định thiết kế và viết mã chương trình. Chuong 2.Tính năng abc Rational Rose cung cấp những tính năng sau đây để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích thiết kế và xây dượng những ứng dụng của bạn: Mô hình hướng đối tượng. Mô hình cung cấp cho UML,COM,OMT và BOOCH’93. Kiểm tra ngữ nghĩa . Hỗ trợ phát sinh mã cho một số ngôn ngữ như JAVA và C#. Hỗ trợ việc phát triễn cho việc kiểm soát lặp đi lặp lại. Phát triễn cho nhiều người dùng và cung cấp cho cá nhân; Hợp nhất những công cụ làm mô hình dữ liệu. Phát sinh tài liệu. Bản chính Rational Rose là sự thống nhất và mở rộng. Sự liên kết tự động hóa OLE. Nhiều nền tảng sẵn có. Các bước phát sinh mã: Kiễm tra mô hình. Tạo lập thành phần. Thực hiện ánh xạ lớp vào thành phần. Đặt thuộc tính phát sinh mã trình. Chọn lớp,thành phần hay gói. Phát sinh mã trình. 3.Cài đặt Yêu cầu hệ thống: Hệ điều hành Windows NT 4.0 with Service Pack 6a and SRP (security Rollup Package). Windows 2000 with Service pack 2 or 3or 4 (English OS) Windows XP with Service pack 1or 2. Pham cứng Cấu hình phần cứng tối thiểu như sau: Bộ xử lý :600 MHz. Bộ nhớ RAM:512 MB. Không gian đĩa cứng : Typical Installtion -720MB,Compact Installtion 173MB. Các bước cài đặt. Bước 1: chạy file setup.exe. Bước 2: Click(hoặc nhấn Enter) Next để tiếp tục. Bước 3: Chọn phiên bản cài đặt chọn Rational Rose Enterprise Edition và nhấp Next Bước 4: Chọn phương thức cài đặt của Rational Rose cọn cài từ đĩa CD Bước 5: Chương trình tự động chạy cập nhật vào hệ thống. Bước 6: Chọn next để tiếp tục cài đặt. Bước 7: xem các khuyến cáo của Rational Rose Bước 8: Đọc các điều khoảng của IBM về chương trình Rational Rose. các bạn chọn vào dòng chử như hình bên dưới. Bước 9: chọn đường dẫn để lưu trữ bản cài đặt trên ổ đĩa cứng. mặt định là ổ logic C: nếu dung lượng ổ đĩa C còn ít thì bạn nên thây đổi đường dẫn qua ổ đĩa có dung lượng còn tróng nhiều hơn. Bước 10: Tùy chọn các gói cài đặt bổ sung cùng chương trình để hổ trợ việc phát sinh ra các mã nguồn các chương trình như Java,C#,C++,….. Bước 11: Công việc chuẫn bị cài đặt đã hoàn tất giờ ta tiếng hành cài đặt trên ỗ đĩa và các dụng ta đã chọn. Bước 12: chường trình đang trạng thái cài đặt Bước 13: Chương trình cài đặt kết thúc. lưu ý: khi cài xong chương trình ta không vội mở chương trình lên mà ta phải bẽ khóa chương trình trước khi chạy Bước 14: Ta tiến hành import file crack để mở khóa chương trình Bước 15: khi xuất hiện 1 hộp thoại ta tìm và kịch chọn vào dòng chử import Bước 16: Ta làm tiếp như sau. Bước cuối cùng: khi ta import xong thì sẽ xuất hiện 1 hộp thoại ta chỉ cần nhấp vào chử OK là chúng ta đã bẽ khóa được chương trình Rational Rose. 3.2 Chạy chương trình Bắt đầu với Rational Rose ta kích vào biểu tượng [starl] menu-> chọn All Programs chọn IBM Rational->chọn IBM Rational Rose Enterprise Edition Ta đợi họp thoại Create New model xuất hiện ta chọn rational và bấm ok để mở chương trình Lưu ý: ta chỉ chọn rational còn ngoài các ngôn ngữ khác ta không cần để ý Getting started with Rational Rose Titlebar Menu bar Toolbox: hộp công cụ sẽ chứa nhiều icon tùy vào model tương ứng Standard Toolbars Môi trường Rational Rose bao gồm 3 cửa sổ chính: Browser window - cửa sổ trình duyệt chứa toàn bộ phần tử mô hình trong mô hình hiện hành. -Browser cí thể trôi nỗi hay bám dính (docked) bằng cách nhấp đúp chuột trên biên cửa sổ.Các phần tử mô hình hiển thị trong Bowser dưới dạng cây.Các thong tin nén được thể hiện bằng dấu cộng (+),nếu nhấp chuột trên dấu (+) ta sẽ có thong tin nén. Documentation window: - cửa sổ tài liệu là nơi tạo lập,sữa đổi văn bản để gắn vào phần tử mô hình (tác nhân,UC,quan hệ,thuộc tính,thao tác,thành phần,nút). -Để tạo tài liệu cho mô hình ta làm như sau: chọn phần tử (click chuột trên phần tử),nhập tài liệu vào cửa sổ tài liệu.Cửa sổ tài liệu cũng tắt/mở,trôi nổi hay bám dính như cửa sổ Browser. Diagram window -Cửa sổ biểu đồ là nơi cho phép ta tạo lập và sửa đổi khung nhìn đồ họa mô hình hiện hành. - Mỗi biểu tượng trong biểu đồ biểu diễn một thành phần mô hình hóa khác nhau.Cửa sổ biểu đồ xuất hiện khi nhấp đúp chuột trên cửa sổ biểu đồ trong cửa sổ Browser. Overview window : Di chuyển chuột đến biểu tượng Khi thấy xuất hiện dấu cộng (+) ta Drag mouse. Specification window: cửa sổ đặt tả.Để hiển thị cửa sổ này ta làm như sau: Cách 1: nhấp chuột phải trên sơ đồ hoặc Browser -> chọn Open specification cách 2:Click trên sơ đồ hoặc Browser-> chọn [Browser] menu-> chọn lệnh specification 4.Một số ký hiệu thông dụng 1. Phần tử cấu trúc. Lớp (Class): Mô tả các đối tượng cùng chung thuộc tính, thao tác, quan hệ, ngữ nghĩa ký hiệu: Giao diện(interface): Tập hợp các thao tác làm dịch vụ của lớp hau thành phần. ký hiệu: Use case: Mô tả trình tự các hành động hệ thống sẽ thực hiện để đạt được một số kết quả cho tác nhân nào đó.Tác nhân là những gì bên trong hệ thống. Ký hiệu: Thành phần (component): Biểu diễn vật lý mã nguồn, cá tệp nhị phân trong quá tình phát triển hệ thống. 2.Phần tử hành vi: Tương tác (interaction): Thông điệp trao đổi giữa các đối tượng. Ký hiệu: Trạng thái (state): chỉ ra các trạng thái các đối tượng hay tương tác đi qua để đáp ứng sự kiện. ký hiệu: 3.Phần tử nhóm. Nhóm hay còn gọi là gói (package), nó dung để tổ chức các lớp có chức năng chung lại với nhau. Ký hiệu: 4.Chú thích: Dùng để giải thích cho các phần tử trong mô hình Ký hiệu: 5.Quan hệ: Phụ thuộc (dependence) - Quan hệ ngữ nghĩa giữa hai phần tử, khi thây đổi phần tử độc lập sẽ tác động đến phần tử phụ thuộc. - ký hiệu: Kết hợp (association) - Mô tả liên kết giữa các đối tượng. - Ký hiệu: Khái quát hóa (generalization) - Quan hệ mà trong đó đối tượng cụ thể sẽ kế thừa phương thức,thuộc tính của đối tượng tổng quát. - Ký hiệu: Hiện thực hóa (realization) - Quan hệ ngữ nghĩa giao diện và lớp (hay thành phần) hiện thực lớp, giữa UC và hợp tác thực hiện UC. - Ký hiệu; HIỆN THỰC CÁC SƠ ĐỒ UML TRÊN RATIONAL ROSE Các sơ đồ trong UML Sơ đồ đối tượng (Object diagram). Sơ đồ tình huống đối tượng(Use case diagram). Sơ đồ trạng thái (State diagram). Sơ đồ trình tự (Sequence diagram). Sơ đồ hoạt động (Activity diagram). Sơ đồ cộng tác (Collaboration diagram). Sơ đồ thành phần (Component diagram). Sơ đồ triển khai (Deployment diagram). Use case Diagram Một biểu đồ Use case chỉ ra một số lượng các tác nhân ngoại cảnh và mối liên kết của chúng đối với Use case mà hệ thống cung cấp. Một Use case là một lời miêu tả của một chức năng mà hệ thống cung cấp, lời miêu tả Use case thường là văn bản,tài liệu,nhưng kèm theo đó cũng có thể là một biểu đồ hoạt động. Các Use case được miêu tả duy nhất theo hướng nhìn từ ngoài vào của các tác nhân. Các Use case định nghĩa yêu cầu về chức năng đối với hệ thống. 1.2 Sử dụng Rational để thiết kế Tạo biểu đồ Use case mới: Nhấp chuột phải trên gói Use case view trong Browser. Chọn new->Use case diagram từ menu. Đặt tên cho biểu đồ mới. Nhấp đúp trên tên của biểu đồ mới để mở. Xóa biểu đồ Use case: Có thể xóa biểu đồ use case trong browser, một khi biểu đồ use case bị xóa thì không thể lấy lại nó được. 1. Nhấp chuột phải lên biểu đồ trong browser. 2. Chọn delete từ menu file. Xóa Use case - Xóa UC khỏi biểu đồ UC như sau: 1. Chọn UC trong biểu đồ UC. 2. Nhấn phím Delete. 3.UC đã chọn sẽ biết mất khỏi biểu đồ UC nhưng nó còn trong browser và trong các biểu đồ khác. - Việc xóa UC trong toàn bộ mô hình được thực hiện như sau: 1. Chọn UC trong biểu đồ. 2. Chọn Edit-> chọn Delete From Model hay nhấn phím tắt Ctrl+D. 3.UC vừa chọn bị loại khỏi trong toàn bộ mô hình Browser. Đặt tả Use case. Mở đặt tả UC theo các bước sau. Nhấn chuột phải trên UC trong biểu đồ UC. Chọn menu file chọn open specification. Hoặc Nhấp chuột phải trên UC trong Browser. Chọn menu file chọn open specification. Import file vào Use case Nhấp chuột phải vào UC và chọn Open specification và chọn tiếp thể tab file. Kích chuột phải vào vùng trắng của files tab. Sử dụng hộp thoại open để tìm tên tệp sẽ gán. Cọn open để gắn tệp vào UC. Tạo Use case trừu tượng ta chọn vào đánh dấu hộp abstract. Tác nhân (Actor) Tạo tác nhân: Trình tự tạo tác nhân mới trong biểu đồ UC như sau: Chọn nhãn Actor trên thanh công cụ. Nhấn bấy kì đâu trong biểu đồ UC. Tác nhân mới sẽ được gán tên mặt định là New class. Nhập tên cho tác nhân mới,nó được tự động gán vào browser. Xóa tác nhân: thao tác tương tự xóa Use case. Đặt tả tác nhân: tương tụ như Use case Tạo tác nhân trừu tượng. Tạo tác nhân trong browser hay biểu đồ UC. Nhấn chuột phải chọn open Specification. Chọn Detail tab. Đánh dấu hộp Abstracht. Các quan hệ trong biểu đồ. Tạo quan hệ Bổ sung quan hệ uses hay include vào biểu đồ UC theo các bước như : Chọn nhãn Generalization trên thanh công cụ Nối UC cụ thể đến UC trừu tượng Nhấn chuột phải trên đương quan hệ,chọn menu open specification. Trông cửa sổ Sterectype: Nhập uses Mở cửa sổ UC specification của UC trừu tượng Đánh dấu hộp Abstract Xóa quan hệ Xóa quan hệ uses trong biểu đồ UC theo các bước sau: Chọn quan hệ trên biểu đồ UC Chọn Edit-> chọn Delete from Model hãy nhấn các phím Ctrl+D Việc bổ sung hay xóa quan hệ extends trong biểu đồ UC được thực hiện tương tụ như bổ sung hay xóa quan hệ uses Thao tác với gói (Packages) Trong khung hình UC ta có thể nói nhóm UC và tác nhân vào gói.Các phần tử có ngữ nghĩa gần nhau thì được nhóm vào cùng gói. Bổ xung gói vào mô hình trong Rose 2003 như sau: Nhấn chuột phải trên khung nhìn UC trong browser Chọn New -> Package Nhập tên của gói mới Gói trong biểu đồ UC bị hủy bỏ bằng cáh nhấn các phím Ctrl+D sau khi nó đã được chọn, hoặc nhấn phím phải của chuột trên gói định hủy bõ trong browser rồi chọn de