Tình hình hoạt động marketing của công ty cổ phần đại lý Ford Thủ Đô

Sau quá trình thực tập, tìm hiểu ban đầu về quá trình thành lập, hoạt động kinh doanh dịch vụ của công ty cổ phần đại lý Ford Thủ Đô, em có thể đưa ra bản báo cáo thực tập tổng hợp sau: Lµ mét trong c¸c doanh nghiÖp cã chøc n¨ng ph©n phèi s¶n phÈm vµ dÞch vô cña c«ng ty Ford ViÖt Nam ( d­íi ®©y ®­îc gäi t¾t lµ FVN ), c«ng ty cổ phần đại lý Ford Thủ Đô ( đ­îc gäi t¾t lµ FTĐ ) ho¹t ®éng víi c¸c chøc n¨ng chÝnh lµ ®¹i lý b¸n xe Ford, dÞch vô b¶o hµnh, b¶o d­ìng vµ söa ch÷a xe «t«, b¸n vµ thay thÕ c¸c lo¹i phô tïng chÝnh hiÖu. Mục đích kinh doanh của công ty là “Phát triển mang định hướng khách hàng” được gắn liền với phương châm hành động “Vì lợi ích lâu dài của khách hàng”. Công ty luôn nỗ lực hết mình trong các hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm cung cấp cung cấp dịch vụ tốt nhất cũng như tạo dựng niềm tin và sự tiện nghi cho khách hàng khi sử dụng những sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp. Với nền tảng vững chắc trong lĩnh vực kinh doanh ô tô hơn 15 năm qua, công ty đã hiết lập được mối quan hệ rộng rãi với các đối tác kinh doanh ô tô và nhiều khách hàng lớn trên toàn quốc. Từ khi thành lập cho tới nay, công ty đã thu hút được một lượng lớn khách hàng mua xe và làm dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa. Mặc dù ph¶i ®­¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh khèc liÖt trªn thÞ tr­êng, c«ng ty vÉn duy tr× vµ ph¸t triÓn m¹nh đồng thời chứng tỏ được vÞ thÕ của mình trªn thÞ tr­êng «t« ViÖt Nam hiÖn nay. Ngoài phần mở đầu và kết lận, b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp cña em gåm 4 phÇn: PhÇn 1: Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần đại lý Ford Thủ Đô. PhÇn 2: Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Phần 3: Tình hình hoạt động marketing của công ty PhÇn 4: Đánh giá tổng quát công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty

doc32 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2127 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tình hình hoạt động marketing của công ty cổ phần đại lý Ford Thủ Đô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Sau quá trình thực tập, tìm hiểu ban đầu về quá trình thành lập, hoạt động kinh doanh dịch vụ của công ty cổ phần đại lý Ford Thủ Đô, em có thể đưa ra bản báo cáo thực tập tổng hợp sau: Lµ mét trong c¸c doanh nghiÖp cã chøc n¨ng ph©n phèi s¶n phÈm vµ dÞch vô cña c«ng ty Ford ViÖt Nam ( d­íi ®©y ®­îc gäi t¾t lµ FVN ), c«ng ty cổ phần đại lý Ford Thủ Đô ( đ­îc gäi t¾t lµ FTĐ ) ho¹t ®éng víi c¸c chøc n¨ng chÝnh lµ ®¹i lý b¸n xe Ford, dÞch vô b¶o hµnh, b¶o d­ìng vµ söa ch÷a xe «t«, b¸n vµ thay thÕ c¸c lo¹i phô tïng chÝnh hiÖu. Mục đích kinh doanh của công ty là “Phát triển mang định hướng khách hàng” được gắn liền với phương châm hành động “Vì lợi ích lâu dài của khách hàng”. Công ty luôn nỗ lực hết mình trong các hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm cung cấp cung cấp dịch vụ tốt nhất cũng như tạo dựng niềm tin và sự tiện nghi cho khách hàng khi sử dụng những sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp. Với nền tảng vững chắc trong lĩnh vực kinh doanh ô tô hơn 15 năm qua, công ty đã hiết lập được mối quan hệ rộng rãi với các đối tác kinh doanh ô tô và nhiều khách hàng lớn trên toàn quốc. Từ khi thành lập cho tới nay, công ty đã thu hút được một lượng lớn khách hàng mua xe và làm dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa. Mặc dù ph¶i ®­¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh khèc liÖt trªn thÞ tr­êng, c«ng ty vÉn duy tr× vµ ph¸t triÓn m¹nh đồng thời chứng tỏ được vÞ thÕ của mình trªn thÞ tr­êng «t« ViÖt Nam hiÖn nay. Ngoài phần mở đầu và kết lận, b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp cña em gåm 4 phÇn: PhÇn 1: Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần đại lý Ford Thủ Đô. PhÇn 2: Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Phần 3: Tình hình hoạt động marketing của công ty PhÇn 4: Đánh giá tổng quát công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ FORD THỦ ĐÔ 1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần đại lý Ford Thủ Đô Địa chỉ : Km8 Đường Giải Phóng, Ph¸p V©n, Hoµng Mai, Hµ Nội Điện thoại :04-6811888 / 999 Fax :04-6811666 Hotline :04-6811111 Website : www.capitalford.com E-mail : capitalford@fpt.vn C«ng ty cæ phÇn ®¹i lý Ford Thñ §« ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 0103001260 ngµy 10/03/2003. C«ng ty cæ phÇn ®¹i lý Ford Thñ §« lµ mét c«ng ty kinh doanh xe «t« duy nhÊt t¹i Hµ néi víi 100% vèn t­ nh©n. C«ng ty ho¹t ®éng theo luËt c«ng ty do Së kÕ ho¹ch ®Çu t­ thµnh phè Hµ néi th«ng qua ngµy 29/07/2002 vµ luËt söa ®æi bæ sung ®iÒu luËt c«ng ty ngµy 10/03/2003. Cïng víi viÖc C«ng ty cæ phÇn ®¹i lý Ford Thñ §« ®· ra ®êi ®Ó cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng chiÕc xe hiÖn ®¹i, thêi trang phï hîp víi t×nh h×nh tµi chÝnh cña tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng còng nh­ gióp cho c«ng ty Ford ViÖt Nam b¸n ®­îc nhiÒu xe h¬n vµ còng chÝnh lµ gióp cho viÖc kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn ®¹i lý Ford Thñ §« cã lîi nhuËn cao h¬n. Tuy nhiªn s¶n phÈm nµo còng vËy dï cã tèt ®Õn ®©u nh­ng dïng l©u hay qua va ch¹m còng sÏ háng hãc ®i ®Õn kÐm chÊt l­îng ban ®Çu. §Ó gióp kh¸ch hµng cã nh÷ng chiÕc xe dïng l©u mµ vÉn nh­ míi c«ng ty cæ phÇn ®¹i lý Ford Thñ §« cã x­ëng dÞch vô söa ch÷a b¶o d­ìng gióp cho nh÷ng chiÕc xe cò thµnh míi, l¹c hËu thµnh hiÖn ®¹i - ®©y chÝnh lµ n¬i duy tr× mèi quan hÖ cña c«ng ty víi kh¸ch hµng. Kho phô tïng víi diÖn tÝch 250 m2 chøa mét l­îng lín phô tïng míi vµ chÝnh hiÖu ®¸p øng mäi nhu cÇu cña quý kh¸ch hµng về thay thÕ phô tïng xe ô tô. Gióp quý kh¸ch cã nh÷ng chiÕc xe ­ng ý vµ tho¶ m·n mäi nhu cÇu khi ®i l¹i trªn chiÕc xe cña m×nh ®­îc cao nhÊt. MÆc dï míi kinh doanh xe «t« Ford tõ th¸ng 10 n¨m 2002 nh­ng thùc chÊt c«ng ty ®· cã nÒn t¶ng v÷ng ch¾c trong lÜnh vùc kinh doanh « t« h¬n 15 n¨m qua vµ thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ réng r·i víi c¸c ®èi t¸c kinh doanh « t« vµ nhiÒu kh¸ch hµng lín trªn toµn quèc. C«ng ty ®· thu hót ®­îc mét l­îng lín kh¸ch hµng mua xe vµ lµm dÞch vô b¶o hµnh, b¶o d­ìng, söa ch÷a vµ thay thÕ ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu míi ho¹t ®éng cho ®Õn nay. §­îc kh¸ch hµng tÝn nhiÖm, c«ng ty cæ phÇn đ¹i lý Ford Thñ §« ®· cung cÊp mét sè l­îng xe lín chØ trong 12 th¸ng gÇn ®©y qua c¸c ®ît ®Êu thÇu cña mét sè Tæng côc, Bé vµ tæng c«ng ty, vÝ dô nh­: Bé c«ng an, Ban tµi chÝnh qu¶n trÞ Trung ­¬ng, Tæng côc thuÕ, ViÖn kiÓm s¸t Nh©n d©n tèi cao, Tæng c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam, Tæng c«ng ty điÖn lùc ViÖt Nam, Côc hËu cÇn CSND - Tæng côc c¶nh s¸t. C«ng ty ®· t×m ra h­íng kinh doanh riªng cho m×nh ®ång thêi chøng tá được vÞ thÕ trªn thÞ tr­êng kinh doanh. 1.1.1. Ngµnh nghÒ kinh doanh: Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty khi míi thµnh lËp lµ 3 tû (3 000 000 000). Th¸ng 10 n¨m 2002 C«ng ty cæ phÇn ®¹i lý Ford Thñ §« trë thµnh ®¹i lý chÝnh thøc cña c«ng ty Ford ViÖt Nam t¹i miÒn B¾c, C«ng ty cã chøc nhiÖm vô kinh doanh sau: - Kinh doanh bu«n b¸n c¸c lo¹i xe « t« Ford hiÖn t¹i ®ang cã mÆt t¹i thÞ tr­êng viÖt nam, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i vµ phô tïng thay thÕ cho tÊt c¶ c¸c lo¹i xe. - DÞch vô, kü thuËt b¶o d­ìng, söa ch÷a, b¶o hµnh, b¶o tr× «t«, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. DÞch vô ñy th¸c xuÊt nhËp khÈu §¹i lý mua, ®¹i lý b¸n, ký göi hµng hãa ThiÕt kÕ, ®ãng míi c¶i t¹o, chuyÓn ®æi c«ng n¨ng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. 1.1.2.Chiến lược và kế hoạch kinh doanh Chiến lược kinh doanh của công ty cæ phÇn ®¹i lý Ford Thñ §« đó là thực hiện đúng theo chiến lược kinh doanh của công ty Ford ViÖt Nam. Công ty cæ phÇn ®¹i lý Ford Thñ §« lu«n cè g¾ng lµm hµi lßng kh¸ch hµng vì mục đích kinh doanh của công ty là “Phát triển mang định hướng khách hàng” được gắn liền với phương châm hành động “Vì lợi ích lâu dài của khách hàng” nh»m tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng vµ ®¹t ®­îc môc tiªu kinh doanh cña c«ng ty, ®ã lµ thu vÒ lîi nhuËn. Ngoµi ra, FTĐ còn tËp trung vµo yÕu tè con ng­êi, trang bÞ cho nh©n viªn của mình những kiÕn thøc trong giíi thiÖu s¶n phÈm và b¸n hµng ( v× ®Æc thï hµng ho¸ cña c«ng ty lµ mang gi¸ trÞ lớn). 1.1.3. VÒ nh©n sù Víi sù nç lùc cña Ban gi¸m ®èc cïng toµn thÓ 152 c¸n bé c«ng nh©n viªn lu«n tËn t×nh ®ãng gãp c«ng søc vµo c«ng viÖc kinh doanh ®Ó gãp phÇn kh«ng nhá ®Õn sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. Đéi ngò c¸n bé qu¶n lý: C¸n bé trÎ, cã b»ng cÊp, cã tr×nh ®é, cã kinh nghiÖm, n¨ng ®éng chÞu khã, cã kü thuËt qu¶n lý vµ am hiÓu c¬ chÕ thÞ tr­êng. §éi ngò kü thuËt viªn cã b»ng cÊp kü thuËt, lµnh nghÒ ham häc hái, trung thùc. Nh©n viªn b¸n hµng trÎ, nhanh nhÑn, cã kh¶ n¨ng giao tiÕp vµ trung thµnh. Toµn bé c¸n bé nh©n viªn cña c«ng ty ®­îc ®µo t¹o theo tiªu chuÈn cña FORD. C«ng ty trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c lo¹i tµi liÖu cã gi¸ trÞ khoa häc vµ thùc tiÔn ®Ó gióp c¸n bé nh©n viªn tù häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tay nghÒ. Ngoµi ra, c«ng ty cßn mêi chuyªn gia cña FORD vÒ c«ng ty nh»m ®µo t¹o thªm cho c¸n bé nh©n viªn. VÒ chÕ ®é tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng: C«ng ty cã mét bËc thang l­¬ng theo c¸c tr×nh ®é cã trong c«ng ty. Ng­êi lao ®éng sÏ ®­îc xem xÐt ®iÒu chØnh møc l­¬ng hiÖn gi÷ trong kho¶ng thêi gian tõ 01 ®Õn 03 n¨m. C«ng ty sö dông c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian ( giê, ngµy, tuÇn, th¸ng ) theo s¶n phÈm, kho¸n, tuú theo tõng thêi kú vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh. L­¬ng cña ng­êi lao ®éng sÏ ®­îc quyÕt ®Þnh dùa trªn c¸c vÞ trÝ c«ng viÖc vµ tr×nh ®é cña mçi ng­êi trªn c¬ së tho¶ thuËn gi÷a c«ng ty vµ ng­êi lao ®éng Mçi n¨m 1 lÇn, c«ng ty sÏ tiÕn hµnh xem xÐt ®iÒu chØnh t¨ng l­¬ng dùa trªn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty vµ sù ®¸nh gi¸ thµnh tÝch cña mçi c¸ nh©n C¸c lo¹i l­¬ng liªn quan ®Õn viÖc lµm thªm giê, ®i lµm vµo ngµy nghØ, lµm ®ªm sÏ ®­îc qui ®Þnh c¸c møc l­¬ng víi møc phÇn tr¨m t­¬ng øng dùa trªn LuËt lao ®éng cña n­ãc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. + TiÒn l­¬ng cña nh©n viªn c«ng ty trung b×nh hµng th¸ng lµ 1.000.000 ®Õn 2.000.000 VND + Riªng bé phËn lÔ t©n, b¶o vÖ th× møc tiÒn l­¬ng: 1.000.000 VND/th¸ng. C«ng ty cã c¸c h×nh thøc th­ëng hîp lý cho nh©n viªn theo kÕt qu¶ lµm viÖc cña mçi ng­êi, dùa vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. ViÖc th­ëng nµy sÏ do ban gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. Nguồn nhân lực của FTĐ cụ thể như sau: + L·nh ®¹o c«ng ty (Ban gi¸m ®èc): 03 ng­êi. + Bé phËn b¸n hµng : 32 ng­êi. +Bộ phận khách hàng: 12 người. + Bé phËn hµnh chÝnh: 12 ng­êi. + X­ëng dÞch vô: 75 ng­êi. Trong ®ã: Nh©n viªn qu¶n lý: 05 ng­êi. Nh©n viªn kü thuËt: 03 ng­êi. Nh©n viªn v¨n phßng: 02 ng­êi. Kü thuËt viªn söa ch÷a: 62 ng­êi. Phßng kinh doanh phô tïng: 03 ng­êi. + Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: 06 ng­êi. + Tæ b¶o vÖ: 07 ng­êi. + Bé phËn vÖ sinh c«ng nghiÖp: 05 ng­êi. 1.1.4. VÒ ®Þa ®iÓm kinh doanh. Nhê cã vÞ trÝ thuËn lîi cho viÖc giao th«ng ®i l¹i cña kh¸ch hµng, trô së cña c«ng ty ®­îc ®Æt t¹i Km8, Ph¸p V©n, Hoµng Mai, Hµ néi víi c¬ së vËt chÊt khang trang. Phòng trưng bày và trung tâm bảo hành sử chữa nằm cùng một địa diểm trên trục đường quốc lộ chính nối liền Bắc – Nam với tổng diện tích sử dụng là 3000 m2. T¹i ®©y cã mét Showroom tr­ng bÇy tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm xe Ford hiÖn ®ang cã t¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam vµ mét trung t©m söa ch÷a, b¶o d­ìng lín ngay liÒn kÒ víi diÖn tÝch mÆt b»ng gÇn 2000 m2 – trung t©m ®­îc thiÕt kÕ ®¸p øng c«ng suÊt 1.200 xe/ th¸ng gåm 10 khoang söa ch÷a chung vµ 9 khoang söa ch÷a th©n vá ®­îc l¾p ®Æt m¸y mãc, cÇu n©ng vµ c¸c thiÕt bÞ hiÖu chØnh ®iÖn tö, hiÖn ®¹i víi c«ng nghÖ míi nhÊt theo tiªu chuÈn cña Ford vµ ®éi ngò nh©n viªn, kü thuËt viªn giµu kinh nghiÖm, tay nghÒ cao ®­îc ®µo t¹o chuyªn nghiÖp theo tiªu chuÈn cña Ford ¸p dông trªn toµn cÇu vµ ®Òu ®­îc cÊp chøng chØ kü thuËt viªn lu«n ®¸p øng mäi yªu cÇu vÒ b¶o hµnh, söa ch÷a cña quý kh¸ch hµng. Tõ n¨m 2002 c«ng ty ®· cã h­íng ®i míi trong kinh doanh, tõng b­íc khai th¸c lîi thÕ tiÒm n¨ng kinh tÕ theo nh­ ngµnh nghÒ kinh doanh cña m×nh nªn ®· ph¸t huy t¸c dông tèt trong kinh doanh. HiÖn nay cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ trong c¶ n­íc, ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®· ®i vµo æn ®Þnh, ph¸t triÓn hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ n­íc, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn h¬n. 1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty cổ phần đại lý Ford Thủ Đô Tæng sè nh©n lùc cña c«ng ty lµ 152 ng­êi, v× vËy viÖc tæ chøc bé m¸y ®iÒu hµnh cña c«ng ty lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Sau ®©y lµ s¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty cæ phÇn §¹i lý Ford Thñ §« Gi¸m ®èc c«ng ty Phã gi¸m ®èc kinh doanh Phßng kÕ to¸n Phã gi¸m ®èc dÞch vô Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kinh doanh Phßng kü thuËt (Cè vÊn dÞch vô) X­ëng dÞch vô KÕ to¸n b¸n hµng KÕ to¸n dÞch vô Phòng khách hàng Phßng phô tïng 1.2.1. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban, tõng bé phËn 1.2.1.1. Gi¸m ®èc Phô tr¸ch chung t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty §Ò ra c¸c môc tiªu, c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn cña c«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®¹i diÖn cña c«ng ty tr­íc ph¸p luËt trong c¸c quan hÖ kinh tÕ ph¸t sinh gi÷a c«ng ty víi doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc trong, ngoµi n­íc.. Gi¸m ®èc cã quyÒn tæ chøc qu¶n lý chØ ®¹o vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh nh­: quay vßng vèn, tµi s¶n cña c«ng ty cã hiÖu qu¶. Gi¸m ®èc lµ ng­êi trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, cã quyÒn bè trÝ s¶n xuÊt kinh doanh, quyÕt ®Þnh nh÷ng ph­¬ng ¸n cô thÓ, tuyÓn dông bè trÝ, s¾p xÕp lao ®éng theo yªu cÇu kinh doanh phï hîp víi luËt lao ®éng. 1.2.1.2. Phã gi¸m ®èc kinh doanh Phã gi¸m ®èc kinh doanh lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm víi gi¸m ®èc vÒ doanh sè b¸n hµng cña phßng kinh doanh ®ång thêi trùc tiÕp qu¶n lý nh©n viªn phßng b¸n hµng vÒ thêi gian lµm viÖc, kÕt qu¶ b¸n hµng… 1.2.1.3. Phã gi¸m ®èc dÞch vô Phã gi¸m ®èc dÞch vô phô tr¸ch c«ng t¸c söa ch÷a cña tr¹m b¶o hµnh b¶o d­ìng còng nh­ phßng cung øng phô tïng, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ doanh thu cña x­ëng dÞch vô. 1.2.1.4. C¸c phßng ban trùc thuéc c«ng ty. C¸c bé phËn nµy ®­îc ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ c¸c chøc n¨ng qu¶n lý, cã nhiÖm vô gióp ban gi¸m ®èc ®Ò ra quyÕt ®Þnh theo dâi, h­íng dÉn bé phËn s¶n xuÊt vµ cÊp d­íi thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh vµ nhiÖm vô ®· ®­îc ph©n c«ng. C¸c bé phËn chøc n¨ng kh«ng nh÷ng hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh ®­îc giao mµ cßn ph¶i phèi hîp lÉn nhau, ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn, liªn tôc vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. + Phßng kü thuËt (Cè vÊn dÞch vô): Tham m­u cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc qu¶n lý chØ ®¹o c«ng t¸c kü thuËt cña trung t©m b¶o d­ìng söa ch÷a, tËp hîp nghiªn cøu ®Ò xuÊt nh÷ng ®Ò tµi, nh÷ng biÖn ph¸p kü thuËt nh»m n©ng cao chÊt l­îng c¶i tiÕn kü thuËt. KiÓm tra t×nh tr¹ng c¸c xe tr­íc khi ®­a vµo x­ëng söa ch÷a hoÆc lµm b¶o hµnh, b¶o d­ìng. Phèi hîp víi c¸c phßng chøc n¨ng gi¶i quyÕt khi cã sù cè cña xe nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ph­¬ng tiÖn cho kh¸ch khi vµo b¶o d­ìng xe. + X­ëng dÞch vô (Kü thuËt viªn): Lµm nhiÖm vô b¶o hµnh vµ söa ch÷a c¸c xe Ford mµ phßng b¸n xe ®· b¸n còng nh­ c¸c lo¹i xe kh¸c khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu söa ch÷a, t­ vÊn vµ gióp kh¸ch hµng nh÷ng th«ng tin vÒ th«ng sè kü thuËt cña xe, c¸ch sö dông ®Ó kh¸ch hµng yªn t©m khi sö dông xe.. TiÕp tôc ®Çu t­ thiÕt bÞ, b¶o tr×, b¶o d­ìng c¸c thiÕt bÞ ®· cã, n¾m b¾t ®­îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng, th­êng xuyªn ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cña c¸c kü thuËt viªn. + Phßng phô tïng: Lµm nhiÖm vô kinh doanh vËt t­ phô tïng xe « t« c¸c lo¹i, b¶o ®¶m cung øng ®Çy ®ñ kÞp thêi khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu. LËp kÕ ho¹ch dù tr÷ vµ ®Æt hµng víi sè l­îng lín, qu¶n lý hµng ho¸ theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Tham m­u cho gi¸m ®èc trong viÖc thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc. Qu¶n lý hå s¬, lý lÞch vµ danh s¸ch c¸n bé c«ng nh©n viªn cña toµn bé c«ng ty ®ång thêi theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ vµ b¶o hiÓm hiÓm x· héi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë c¸c phßng ban, ph©n x­ëng. Thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, mua s¾m v¨n phßng phÈm phôc vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña toµn bé c«ng ty, l­u tr÷ y tÕ, vÖ sinh c«ng nghiÖp. + Phßng kÕ to¸n: §©y lµ bé phËn rÊt quan träng chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc, tham m­u cho gi¸m ®èc vµ gióp gi¸m ®èc qu¶n lý toµn bé tµi s¶n, vèn liÕng nh»m ®¶m b¶o cho viÖc kinh doanh cña c«ng ty ®­îc c©n ®èi, nhÞp nhµng. LËp vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña c«ng ty, kÕ ho¹ch vay vèn vµ hoµn tr¶ vèn phôc vô c«ng t¸c kinh doanh cña c«ng ty. Theo dâi kÞp thêi, liªn tôc hÖ thèng c¸c sè liÖu vÒ tµi s¶n, tiÒn vèn vµ c¸c quü hiÖn cã cña c«ng ty. TÝnh to¸n lç l·i, c¸c kho¶n thanh to¸n víi ng©n s¸ch theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña tõng thêi kú, lËp kÕ ho¹ch giao dÞch víi ng©n hµng ®Ó cung øng c¸c kho¶n thanh to¸n kÞp thêi. Thu chi tiÒn mÆt, thu chi tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh tÕ, quyÕt to¸n tµi chÝnh vµ lËp b¸o c¸o hµng quý, n¨m theo qui ®Þnh cña nhµ n­íc. LËp b¸o c¸o tµi chÝnh. §ång thêi cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh lµm c¬ së cho ban gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh kinh doanh. + Phßng kinh doanh : Tæ chøc c«ng t¸c tiÕp thÞ më réng thÞ tr­êng ho¹t ®éng giao dÞch ®Ó khai th¸c kh¸ch hµng cã nhu cÇu mua xe «t«. Ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ mua b¸n theo ®óng c¸c thñ tôc vµ qui ®Þnh cña c«ng ty, phèi hîp cïng víi dÞch vô vµ phô tïng ®Ó cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng dÞch vô, s¶n phÈm hoµn h¶o nhÊt. Thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh ®­îc giao trong n¨m. +Phòng khách hàng: Giao dÞch vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng vÒ t×nh tr¹ng xe cña kh¸ch kÓ tõ khi nhËn xe míi th«ng qua phßng giao nhËn xe. §ång thêi nhËn hå s¬ söa ch÷a xe tõ bé phËn dÞch vô ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng th¾c m¾c vµ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan. Cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt mäi th¾c m¾c cña kh¸ch hµng nh»m ®¶m bo¶ quyÒn lîi tèi ­u cho kh¸ch hµng. Lµ bé phËn chÞu tr¸ch nhiÖm trong tÊt c¶ c¸c ch­¬ng tr×nh héi th¶o cho c¶ bé phËn dÞch vô vµ b¸n hµng. Lµ n¬i cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cã liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch còng nh­ dÞch vô cã liªn quan. Ch¨m sãc kh¸ch hµng sau b¸n hµng nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng ®iÓm sè hµi lßng tèi ®a vµ ®Ó tiÕp tôc duy tr× nh÷ng kh¸ch hµng cò vµ ph¸t triÓn nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng míi. Theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt vµ tån c¸c xe ®· nhËp tõ Ford ViÖt nam ®Ó lªn kÕ ho¹ch nhËp ®ñ, ®¸p øng ®óng nh÷ng xe mµ kh¸ch hµng cã nhu cÇu. II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ FORD THỦ ĐÔ 2.1. Tình hình kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần đại lý Ford Thủ Đô 2.1.1.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c nãi chung còng nh­ ngµnh kinh doanh «t« nãi riªng, C«ng ty cæ phÇn ®¹i lý Ford Thñ §« ®· gÆt h¸i ®­îc nh÷ng thµnh c«ng trong lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh, h¬n 5 n¨m tồn tại và phát triển c«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc m×nh, ®· lÊy ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng, chiÕm ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng. Mét sè chØ tiªu cña c«ng ty nh­ sau: Biểu 1: Kết quả hoạt động kinh doanh ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh 2005 2006 2007 1.Tæng doanh thu Tû ®ång 325 331 341 2. Lîi nhuËn sau thuÕ Tû ®ång 2,8 3,7 5,0 3. Sè l­îng CB, CNV Ng­êi 110 140 152 4. Thu nhËp BQ cña CB, CNV TriÖu ®ång 1,3 1,5 2.0 Nguån: Theo b¸o c¸o tæng kÕt c¸c n¨m 2005, 2006 vµ 2007 Nhìn vào bảng trên ta thấy, tổng doanh thu năm 2006 đạt 331 tỷ tăng 6 tỷ so với năm 2005 tương ứng với tỉ lệ tăng là 1,85%. Tổng doanh thu năm 2007 đạt 341 tỷ tăng 10 tỷ so với năm 2006 tương ứng với tỉ lệ tăng là 3,02%.Về lợi nhuận sau thuế, năm 2006 đạt 3,7 tỷ tăng 0,9 tỷ so với năm 2005 tương ứng với tỉ lệ tăng là 32,14%. Lợi nhuận sau thuế năm 2007 đạt 5 tỷ tăng 1,3 tỷ so với năm 2006 tương ứng với tỉ lệ tăng là 35,13%. Số cán bộ công nhân viên gia tăng về số lượng và có thu nhập ngày càng cao.Năm 2007 thu nhập bình quân là 2 triệu tăng 0,7 triệu so với năm 2005 tương ứng với tỉ lệ tăng là 53,85%. Nh×n chung,công ty kinh doanh ngày càng có lãi, doanh thu cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng thªm theo tõng n¨m, lîi nhuËn ®¹t ë møc ®¸ng kÓ. Đời sống của cán bộ công nhân viên của công ty ngày càng được cải thiện. 2.1.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm 2.1.2.1. Tình hình tiêu thụ theo chủng loại xe Nhìn chung tất cả các chủng loại xe đều tăng về số lượng qua các năm.Tiêu thụ mạnh nhất là ba loại xe Everest, Transit và Ranger luôn chiếm tỉ trọng cao trong các năm. Đây hiện là ba dòng xe chủ lực của Ford đang được khách hàng rất ưa chuộng. Tình hình tiêu thụ cụ thể như sau: Biểu 2: Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo chủng loại xe Đơn vị: chiếc Chủng loại xe 2005 2006 2007 Sè l­îng xe tỷ trọng (%) Sè l­îng xe tỷ trọng (%) Sè l­îng xe tỷ trọng (%) Everest 186 17,8 280 21,62 360 21,25 Transit 230 22,0 270 20,85 324 19,13 Ranger 287 27,5 310 23,94 420 24,79 Mondeo 131 12,53 150 11,58 210 12,4 Escape 145 13,87 175 13,51 230 13,58 Focus 66 6,3 110 8,5 150 8,85 Tổng 1045 100 1295 100 1694 100 2.1.2.2. Tình hình tiêu thụ theo các kênh Hoạt động tiêu thụ xe của FTĐ được thực hiện thông qua hai kênh là kênh trực tiếp và kênh bán hàng cá nhân. Biểu 3:Tình hình tiêu thụ xe theo các kênh của FTĐ §¬n vÞ: chiÕc Kªnh 2005 2006 2007 Sè l­îng xe tỷ trọng (%) Sè l­îng xe tỷ trọng (%) Sè l­îng xe tỷ trọng (%) Trùc tiÕp (Showroom) 903 86,41 1070 82,62 1398 82,52 C¸ nh©n (quen biÕt, quan hÖ) 142 16,59 225 17,38 296 17,48 Tæng 1045 100 1295 100 1694 100 Qua số liệu ở biểu trên cho thấy, nhìn chung sản lượng tiêu thụ của cả hai kênh trực tiếp và cá nhân có xu hướng tăng lên qua từng năm từ 2005-2007. Kênh trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn hơn rất nhiều so với kênh cá nhân, luôn chiếm tỷ trọng trên 80% trong tổng lượng xe tiêu thụ qua các năm. Tuy lượng tiêu thụ theo kênh cá nhân là nhỏ và chiếm tỉ trọng không lớn nhưng lượng tiêu thụ theo kênh này cũng đã tăng lên đáng kể theo các năm, đạt 296 xe năm 2007 và 225 xe năm 2006 so với 140 xe năm 2005. 2.1.2.3. Tình hình tiêu thụ theo nhóm khách hàng Biểu 4: Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo nhóm khách hàng §¬n vÞ: chiÕc Loại khách hàng 2005 2006 2007 Sè l­îng xe Tû träng (%) Sè l­îng xe Tû träng (%) Sè l­îng xe Tû träng (%) Doanh nghiệp Nhà nước 517 49,47 615 47,5 744 43,92 Cơ
Luận văn liên quan