Tình hình hoạt động tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

Là một trong những trƣờng đại học tƣ thục hàng đầu, Đại học Hoa Sen ngày càng đƣợc đánh giá cao trong việc góp phần đào tạo những trí thức mới của Việt Nam. Cùng với mục tiêu luôn hƣớng tới việc khẳng định vị thế hàng đầu từ chất lƣợng, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu phục vụ cộng đồng đƣợc quốc tế công nhận. Trƣờng Đại học Hoa Sen đã tạo nên một thƣơng hiệu với nhiều lớp sinh viên giỏi tốt nghiệp và có việc làm ổn định. Tiếp bƣớc các anh chị đi trƣớc, tôi cũng đƣợc trƣờng tạo điều kiện để thực tập nhận thức tại Ngân hàng Sacombank. Với mục đích hội nhập vào môi trƣờng thực tế tại Doanh nghiệp và trang bị thêm cho mình những kỹ năng, kiến thức từ thực tiễn làm việc để có thể tích luỹ đƣợc kinh nghiệm, vốn sống thực tế, tôi đã đặt ra cho mình các mục tiêu cụ thể nhƣ sau: - Hội nhập tốt với môi trƣờng thực tế của doanh nghiệp thông qua việc tiếp xúc thực tiễn hoạt động. - Có đƣợc cái nhìn tổng quan về hoạt động tại phòng giao dịch của Ngân hàng - Tìm hiểu về phòng kế toán và đƣợc quy trình làm việc của nhân viên kế toán tại công ty. - Hiểu biết thêm về văn hóa công ty, cách giao tiếp với các anh chị đồng nghiệp

pdf42 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2450 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tình hình hoạt động tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN TP.BẢO LỘC, Tháng 03/2013 Tên cơ quan thực tập: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƢƠNG TÍN Ngƣời hƣớng dẫn: NGUYỄN MINH TUẤN Sinh viên thực hiện: MAI THỊ THÙY NGÂN - 101571 Thời gian thực tập: 7/1/2013 – 5/3/2013 Lớp : KT1011 BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Báo cáo thực tập nhận thức SVTT: Mai Thị Thùy Ngân i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN TP.BẢO LỘC, Tháng 03/2013 Khoa Kinh tế thƣơng mại Ngày nộp báo cáo: Ngƣời nhận báo cáo: Ký tên Tên cơ quan thực tập: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƢƠNG TÍN Ngƣời hƣớng dẫn: NGUYỄN MINH TUẤN Sinh viên thực hiện: MAI THỊ THÙY NGÂN - 101571 Thời gian thực tập: 7/1/2013 – 5/3/2013 Lớp : KT1011 BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Báo cáo thực tập nhận thức SVTT: Mai Thị Thùy Ngân ii TRÍCH YẾU Thực tập nhận thức là điều kiện tốt cho sinh viên chủ động tiếp cận môi trƣờng làm việc và lập kế hoạch thực hiện và ngay trong quá trình học tập. Với mục đích chính là hội nhập vào môi trƣờng thực tế và tìm hiểu hoạt động của Doanh nghiệp. Tôi đã tham gia thực tập tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín (Sacombank) trong hai tháng. Đợt thực tập vừa qua, không những giúp tôi làm quen với môi trƣờng làm việc thực tế mà còn giúp tôi có cái nhìn khái quát về quá trình hoạt động của một Ngân Hàng. Đồng thời giúp tôi có định hƣớng rõ ràng hơn trong nghề nghiệp, tƣơng lai cũng nhƣ tiếp thêm niềm đam mê và có động cơ học tập tốt hơn. Trong bài báo cáo này, tôi mong muốn giới thiệu khái quát về Doanh nghiệp, hoạt động của nó mà tôi đã tìm hiểu đƣợc và tôi cũng tóm tắt lại những công việc mình đã làm, những kinh nghiệm, kỹ năng mềm mình đã học đƣợc… Ngoài ra, tôi hi vọng sẽ học đƣợc thêm nhiều điều bổ ích từ những nhận xét của Thầy Cô giảng viên ở trƣờng để có thể hoàn thiện hơn về bản thân mình. Báo cáo thực tập nhận thức SVTT: Mai Thị Thùy Ngân iii MỤC LỤC TRÍCH YẾU ........................................................................................................ii MỤC LỤC .......................................................................................................... iii LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................... v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU – HÌNH ẢNH ......................................................vii NHẬP ĐỀ ......................................................................................................... viii I. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP .................................................. 1 SÀI GÒN THƢƠNG TÍN ................................................................................... 1 1. Khái quát về Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín .................................. 1 1.1 Giới thiệu chung ........................................................................................... 1 1.2 Lịch sử hình thành và Phát triển ................................................................. 1 1.3 Tầm nhìn ....................................................................................................... 5 1.4 Sứ mệnh ........................................................................................................ 5 1.5 Sơ đồ tổ chức của Sacombank ..................................................................... 6 2. Giới thiệu sơ lƣợc về ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín – chi nhánh Lâm Đồng – PGD Bảo Lộc ....................................................................................... 7 2.1 Các phòng ban .............................................................................................. 8 2.1.1 Phòng hỗ trợ ........................................................................................... 8 2.1.2 Phòng kế toán và quỹ .............................................................................. 9 2.2 Tổ chức nhân sự ........................................................................................... 9 2.3 Sản phẩm dịch vụ ....................................................................................... 10 2.3.2 Sản phẩm tín dụng ................................................................................ 12 2.3.3 Thẻ Sacombank ..................................................................................... 13 2.3.4 Dịch vụ chuyển tiền ............................................................................... 13 2.3.5 Các sản phẩm dịch vụ khác .................................................................. 14 II. CÔNG VIỆC THỰC TẬP ...................................................................... 15 1. Photo Tài liệu .................................................................................................... 15 1.1 Các loại giấy tờ ........................................................................................... 15 1.2 Mô tả công việc ........................................................................................... 15 1.3 Kinh nghiệm đúc kết ................................................................................... 15 Báo cáo thực tập nhận thức SVTT: Mai Thị Thùy Ngân iv 2. Gửi Fax, Scan tài liệu: ...................................................................................... 16 2.1 Các loại giấy tờ: ............................................................................................. 16 2.2 Mô tả công việc: ............................................................................................. 16 2.3 Kinh nghiệp đúc kết. ................................................................................... 17 3. Sắp xếp, kiểm tra và đánh số chứng từ .......................................................... 17 3.1 Các loại chứng từ: ...................................................................................... 17 3.2 Mô tả công việc ........................................................................................... 17 3.3 Kinh nghiệm đúc kết ................................................................................... 18 4.1 Mô tả công việc ........................................................................................... 18 III. CÔNG VIỆC QUAN SÁT – TÌM HIỂU ............................................... 20 1. Các loại Chứng từ kế toán Ngân hàng ........................................................... 20 3. Tƣ vấn Khách hàng tại PGD ........................................................................... 21 3.1 Đón tiếp khách hàng ................................................................................ 21 3.3 Giao tiếp qua điện thoại ........................................................................... 22 3.4 Xử lý tình huống KH than phiền .............................................................. 22 4. Qui trình thu tiền mặt ...................................................................................... 23 4.1 Mô tả công việc ........................................................................................... 23 4.2 Quy trình thực hiện .................................................................................... 23 5. Qui trình chi tiền mặt ....................................................................................... 25 5.1 Mô tả công việc ........................................................................................... 25 5.2 Quy trình thực hiện. ................................................................................... 26 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ............................................................................... ix TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. xi NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ....................................................xii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ........................................ xiii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM BÁO CÁO .................................. xiv Báo cáo thực tập nhận thức SVTT: Mai Thị Thùy Ngân v LỜI CẢM ƠN Tôi chân thành biết ơn nhà trƣờng đã tổ chức đợt thực tập nhận thức và tạo điều kiện tốt nhất cho các sinh viên cũng nhƣ tôi có cơ hội đƣợc học hỏi, làm quen với môi trƣờng Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tôi xin gửi lời cảm ơn đến anh Tuấn , chị Hằng cùng các anh chị trong Phòng Giao Dịch đã giúp đỡ và hƣớng dẫn tôi nhiệt tình trong suốt thời gian thực tập. Tôi đã phần nào hiểu rõ hơn về công việc cũng nhƣ môi trƣờng làm việc tại Ngân hàng và cũng nhận đƣợc rất nhiều sự giúp đỡ từ tất cả mọi ngƣời. Hai tháng thực tập vừa qua tuy không phải là một thời gian dài nhƣng đối với tôi đó là một bƣớc đi trải nghiệm mới trong con đƣờng học tập, làm việc. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý thầy cô trƣờng Đại học Hoa Sen cùng toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên Sacombank luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong công tác. Báo cáo thực tập nhận thức SVTT: Mai Thị Thùy Ngân vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT  TMCP : Thương Mại Cổ Phần  PGD: Phòng Giao Dịch  GD: Giao dịch  NH: Ngân Hàng  NHNN: Ngân Hàng Nhà Nước  KH: Khách Hàng  TK: Tiết Kiệm  TG: Tiền Gửi  CT: Chứng từ  SXKD: Sản xuất kinh doanh Báo cáo thực tập nhận thức SVTT: Mai Thị Thùy Ngân vii DANH MỤC BẢNG BIỂU – HÌNH ẢNH Table 1- Cơ cấu nhân sự PGD Bảo Lộc ....................................................................... 10 Table 2 – Sản phẩm tiền gửi ......................................................................................... 11 Table 3- Sản phẩm tín dụng .......................................................................................... 12 Figure 1 - Sơ đồ tổ chức của Sacombank ....................................................................... 6 Figure 2 - Tổ chức nhân sự ............................................................................................. 9 Figure 3 - Quy trình thu tiền ......................................................................................... 23 Figure 4 - Lệnh chuyển tiền/ Giấy nộp tiền .................................................................. 24 Figure 5 - Điều chỉnh/ Hoàn trả Lệnh thanh toán, chuyển tiền .................................... 24 Figure 6 - Bảng kê nộp tiền .......................................................................................... 25 Figure 7 - Quy trình chi tiền ......................................................................................... 26 Figure 8 - Ủy nhiệm chi ................................................................................................ 27 Figure 9 - Bảng kê chi tiền ........................................................................................... 27 Báo cáo thực tập nhận thức SVTT: Mai Thị Thùy Ngân viii NHẬP ĐỀ Là một trong những trƣờng đại học tƣ thục hàng đầu, Đại học Hoa Sen ngày càng đƣợc đánh giá cao trong việc góp phần đào tạo những trí thức mới của Việt Nam. Cùng với mục tiêu luôn hƣớng tới việc khẳng định vị thế hàng đầu từ chất lƣợng, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu phục vụ cộng đồng đƣợc quốc tế công nhận. Trƣờng Đại học Hoa Sen đã tạo nên một thƣơng hiệu với nhiều lớp sinh viên giỏi tốt nghiệp và có việc làm ổn định. Tiếp bƣớc các anh chị đi trƣớc, tôi cũng đƣợc trƣờng tạo điều kiện để thực tập nhận thức tại Ngân hàng Sacombank. Với mục đích hội nhập vào môi trƣờng thực tế tại Doanh nghiệp và trang bị thêm cho mình những kỹ năng, kiến thức từ thực tiễn làm việc để có thể tích luỹ đƣợc kinh nghiệm, vốn sống thực tế, tôi đã đặt ra cho mình các mục tiêu cụ thể nhƣ sau: - Hội nhập tốt với môi trƣờng thực tế của doanh nghiệp thông qua việc tiếp xúc thực tiễn hoạt động. - Có đƣợc cái nhìn tổng quan về hoạt động tại phòng giao dịch của Ngân hàng - Tìm hiểu về phòng kế toán và đƣợc quy trình làm việc của nhân viên kế toán tại công ty. - Hiểu biết thêm về văn hóa công ty, cách giao tiếp với các anh chị đồng nghiệp… - Vận dụng những kiến thức đã học vào việc hỗ trợ công tác hành chính, văn phòng và các công việc khác đƣợc doanh nghiệp phân công. - Biết ứng xử trong các mối quan hệ tại doanh nghiệp, chủ động trong mọi công việc - Rèn luyện tác phong làm việc nhanh nhẹn, chính xác, phẩm chất đạo đức nghề. - Hoàn thành tốt kỳ thực tập nhận thức Là một sinh viên năm ba, tôi may mắn đƣợc thực tập nhận thức tại Ngân hàng Sacombank - một môi trƣờng làm việc năng động, hiệu quả. Tuy giai đoạn đầu làm quen với áp lực công việc thực sự còn hơi bối rối và khó khăn với một sinh viên nhƣ tôi. Nhƣng sau giai đoạn này, tôi thực sự học hỏi đƣợc nhiều điều bổ ích và có đƣợc rất nhiều kinh nghiệm trong thời gian thực tập thú vị tại đây. Báo cáo thực tập nhận thức SVTT: Mai Thị Thùy Ngân 1 I. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƢƠNG TÍN 1. Khái quát về Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín 1.1 Giới thiệu chung  Tên doanh nghiệp: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƢƠNG TÍN  Tên Tiếng Anh : Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank  Mã chứng khoán: STB  Vốn điều lệ:  Lĩnh vực hoạt động: Tài chính – Bảo hiểm – Đầu tƣ  Điện thoại: 84-8-39320420  Fax: 84-8-39320424  Webside:  Email: info@sacombank.com  Địa chỉ: 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phƣờng 8, Quận 3, TP.HCM  Giấy phép thành lập: Số 05 GP-UB ngày 03/01/1992 của UBND TP.HCM  Giấy phép hoạt động: Số 0006/GP-NH ngày 05/12/1991 của Ngân Hàng Nhà Nƣớc Việt Nam  Giấy phép kinh doanh: Số 059002 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tƣ TP.HCM cấp  Mã số thuế: 0301103908  Swift Code: SGTTVNVX  Chips UID: 364442 1.2 Lịch sử hình thành và Phát triển Sacombank thành lập ngày 21/12/1991 trên cơ sở chuyển thể và xác nhập từ NH Phát triển kinh tế Gò Vấp và ba hợp tác xã tín dụng Tân Bình - Thành Công – Lữ Gia tại TP.HCM với các nhiệm vụ chính là huy động vốn, cấp tín dụng và thực hiện các dịch vụ NH. Sacombank xuất phát điểm là một NH nhỏ, ra đời trong giai đoạn khó khăn của đất nƣớc với số vốn điều lệ tại thời điểm 1991 là 3 tỉ đồng và NH chủ yếu hoạt động ở vùng ven TP.HCM, nhân sự khoảng 100 ngƣời. Báo cáo thực tập nhận thức SVTT: Mai Thị Thùy Ngân 2  1991: Sacombank là một trong những ngân hàng thƣơng mại cổ phần (TMCP) đầu tiên đƣợc thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) từ việc hợp nhất 04 tổ chức tín dụng.  1993: Là ngân hàng TMCP đầu tiên của TP.HCM khai trƣơng chi nhánh tại Hà Nội, phát hành kỳ phiếu có mục đích và thực hiện dịch vụ chuyển tiền nhanh từ Hà Nội đi TP.HCM và ngƣợc lại, góp phần giảm dần tình trạng sử dụng tiền mặt giữa hai trung tâm kinh tế lớn nhất nƣớc.  1995: Tiến hành Đại hội đại biểu cổ đông cải tổ, đồng thời hoạch định chiến lƣợc phát triển đến năm 2010. Ông Đặng Văn Thành đƣợc tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng. Đại hội là bƣớc ngoặt mở ra thời kỳ đổi mới quan trọng trong quá trình phát triển của Sacombank.  1997: Là ngân hàng đầu tiên phát hành cổ phiếu đại chúng với mệnh giá 200.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 71 tỷ đồng với gần 9.000 cổ đông tham gia góp vốn.  1999: Khánh thành trụ sở tại 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM, là thông điệp khẳng định Sacombank sẽ gắn bó lâu dài, cam kết đồng hành cùng khách hàng, cổ đông, nhà đầu tƣ và các tổ chức kinh tế trên bƣớc đƣờng phát triển.  2001: Tập đoàn Tài chính Dragon Financial Holdings (Anh Quốc) tham gia góp 10% vốn điều lệ của Sacombank, mở đƣờng cho việc tham gia góp vốn cổ phần của Công ty Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation – IFC, trực thuộc World Bank) vào năm 2002 và Ngân hàng ANZ vào năm 2005. Nhờ vào sự hợp tác này mà Sacombank đã sớm nhận đƣợc sự hỗ trợ về kinh nghiệm quản lý, công nghệ ngân hàng, quản lý rủi ro, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực từ các cổ đông chiến lƣợc nƣớc ngoài.  2002: Thành lập Công ty trực thuộc đầu tiên - Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Sacombank-SBA, bƣớc đầu thực hiện chiến lƣợc đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ tài chính trọn gói.  2003: Là doanh nghiệp đầu tiên đƣợc phép thành lập Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tƣ Chứng khoán Việt Nam (VietFund Management - VFM), Báo cáo thực tập nhận thức SVTT: Mai Thị Thùy Ngân 3 là liên doanh giữa Sacombank (nắm giữ 51% vốn điều lệ) và Dragon Capital (nắm giữ 49% vốn điều lệ).  2004: Ký kết hợp đồng triển khai hệ thống Corebanking T-24 với công ty Temenos (Thụy Sĩ) nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động, quản lý và phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử.  2005: Thành lập Chi nhánh 8 Tháng 3, là mô hình ngân hàng dành riêng cho phụ nữ đầu tiên tại Việt Nam hoạt động với sứ mệnh vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam hiện đại.  2006: - Là ngân hàng TMCP đầu tiên tại Việt Nam tiên phong niêm yết cổ phiếu tại HOSE với tổng số vốn niêm yết là 1.900 tỷ đồng. - Thành lập các công ty trực thuộc bao gồm: Công ty Kiều hối Sacombank- SBR, Công ty Cho thuê tài chính Sacombank-SBL, Công ty Chứng khoán Sacombank-SBS.  2007: - Thành lập Chi nhánh Hoa Việt, là mô hình ngân hàng đặc thù phục vụ cho cộng đồng Hoa ngữ. - Phủ kín mạng lƣới hoạt động tại các tỉnh , thành phố miền Tây Nam Bộ , Đông Nam Bô,̣ Nam Trung Bộ và Tây nguyên.  2008: - Tháng 03, xây dựng và đƣa vào vận hành Trung tâm dữ liệu (Data Center) hiện đại nhất khu vực nhằm đảm bảo tính an toàn tuyệt đối hệ thống trung tâm dữ liệu dự phòng. - Tháng 11, thành lập Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ. - Tháng 12, là ngân hàng TMCP đầu tiên của Việt Nam khai trƣơng chi nhánh tại Lào.  2009: - Tháng 05, cổ phiếu STB của Sacombank đƣợc vinh danh là một trong 19 cổ phiếu vàng của Việt Nam. Suốt từ thời điểm chính thức niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM, STB luôn nằm trong nhóm cổ phiếu nhận đƣợc sự quan tâm của các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc. Báo cáo thực tập nhận thức SVTT: Mai Thị Thùy Ngân 4 - Tháng 06, khai trƣơng chi nhánh tại Phnôm Pênh, hoàn thành việc mở rộng mạng lƣới tại khu vực Đông Dƣơng, góp phần tích cực trong quá trình giao thƣơng kinh tế của các doanh nghiệp giữa ba nƣớc Việt Nam, Lào và Campuchia. - Tháng 09, chính thức hoàn tất quá trình chuyển đổi và nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi (core banking) từ Smartbank lên T24, phiên bản R8 tại tất cả các điểm giao dịch trong và ngoài nƣớc.  2010: Kết thúc thắng lợi các mục tiêu phát triển giai đoạn 2001 - 2010 với tốc độ tăng trƣởng bình quân đạt 64%/năm; đồng thời thực hiện thành công chƣơng trình tái cấu trúc song song với việc xây dựng nền tảng vận hành vững chắc, chuẩn bị đủ các nguồn lực để thực hiện tốt đẹp các mục tiêu phát triển giai đoạn 2011 - 2020.  2011:  Ngày 03/03/2011, khai trƣơng hoạt động Trung tâm Dịch vụ Quản lý tài sản Sacombank Imperial nhằm cung cấp những giải pháp tài chính trọn gói phục vụ đối tƣợng khách hàng là cá nhân có nguồn tiền nhàn rỗi và tài sản lớn nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý và phát triển tài sản một cách có hiệu quả nhất.  Ngày 05/10/2011, Sacombank thành lập Ngân hàng 100% vốn nƣớc ngoài tại Campuchia đánh dấu bƣớc chuyển tiếp giai đoạn mới của chiến lƣợc phát triển và nâng cao năng lực hoạt động của Sacombank tại Campuchia nói riêng và khu vực Đông Dƣơng.  Ngày 20/12/2011, Sacombank vinh dự đón nhận Huân chƣơng Lao động hạng Ba của Chủ tịch Nƣớc vì những thành tích đặc biệt xuất sắc giai đoạn 2006-2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc theo QĐ số 2413/QĐ-CTN ngày 15 tháng 12 năm 2011.  2012  Tháng 4, nâng cấp thành công hệ thống ngân hàng lõi (core banking) T24 từ phiên bản R8 lên R11 hiện đại nhằm phát huy năng lực quản lý, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và tăng cƣờng sức cạnh tranh cho Sacombank. Báo cáo thực tập nhận thức SVTT: Mai Thị Thùy Ngân 5  Ngày 10/12/2012, Sacombank chính thức tiếp nhận và trở thành ngân hàng TMCP đầu tiên tại Việt Nam áp dụng Hệ thố
Luận văn liên quan