Tình hình thực hiện công tác tài chính của Công ty Bách hoá Hà Nội

Trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Đảng ta đã đề ra chủ trương xóa bỏ nền kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước, khuyến khích phát triển nhiều thành phần kinh tế. Để bắt nhịp với chủ trương đó, bước đầu các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, lúng túng, nhất là trong việc đổi mới tư duy kinh tế. Đặc biệt là các nhà quản lý doanh nghiệp cần phải hiểu rộng, biết tổ chức phối hợp dự tính, nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực trong doanh nghiệp. Muốn làm được điều đó các nhà quản lý doanh nghiệp phải nắm vững tình hình tài chính của doanh nghiệp, điều này được thông qua số liệu kế toán tài chính. Kế toán tài chính nhằm lập ra các báo cáo kế toán theo chế độ kế toán quy định, chủ yếu cung cấp thông tin cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp như : Chính phủ, thuế, nhà đầu tư. Thông tin kế toán sẽ cung cấp cho nhà quản lý những hiểu biết cơ bản về thực trạng của doanh nghiệp. Vì vậy việc tổ chức công tác hạch toán kế toán một cách khoa học và hợp lý, kết hợp với việc thường xuyên kiểm tra sẽ tạo cho doanh nghiệp một vị trí và uy tín lớn trên thị trường. Bản báo cáo phản ánh các vấn đề sau: Phần I: Khái quát về chức năng nhiệm vụ, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức kế toán tài chính của Công ty Bách hoá Hà Nội. Phần II: Tình hình thực hiện công tác tài chính. Phần III: Quá trình hạch toán các nghiệp vụ kinh tế. Phần IV: Công tác phân tích các hoạt động kinh tế. Kết luận.

doc31 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1516 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tình hình thực hiện công tác tài chính của Công ty Bách hoá Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan