Tóm tắt Luận án Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Thái Nguyên

Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đang là một trong những trụ cột của nền kinh tế Việt Nam. Nhưng hiệu quả kinh tế của DNNN thường không cao. Năm 2001 ở Thái Nguyên (TN) còn 37,5% DNNN sản xuất kinh doanh bị thua lỗ, có doanh nghiệp (DN) thua lỗ kéo dài, mất khả năng thanh toán, còn khoảng 30% lao động không có việc làm Chủ trương cổ phần hoá (CPH) DNNN của Đảng và Nhà nước ta là nhằm thúc đẩy các DNNN kinh doanh có hiệu quả cao. Tỉnh TN đã triển khai thực hiện CPH DNNN, đến cuối năm 2006 đã CPH được 41 DNNN. Sau khi CPH hiệu quả kinh tế của các DN tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên quá trình CPH ở tỉnh TN còn một số tồn tại cần phải khắc phục. Vấn đề đặt ra là phải nghiên cứu thực trạng việc định giá tài sản DN, đối tượng tham gia CPH DN, đại diện của Nhà nước trong DN sau CPH, giải quyết về tồn đọng nợ và lao động dôi dư, quản lý của Nhà nước sau CPH DN. xem cái gì đã đạt được, cái gì chưa được, những bất cập nẩy sinh và nguyên nhân của nó. Từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện thành công chủ trương CPH DNNN mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Xuất phát từ những vấn đề trên tôi lựa chọn đề tài luận án: “Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Thái Nguyên”

pdf19 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận án Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Thái Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN THANH MINH NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 62.31.10 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2010 0 Công trình được hoàn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: 1. TS Trần Văn Đức 2. TS Bùi Bằng Đoàn Phản biện 1: GS. TSKH. Lê Du Phong Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Phản biện 2: TS. Nguyễn Nghĩa Biên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phản biện 3: TS. Dương Ngọc Thí Viện CS và CL Phát triển NNNT Luận án được bảo vệ tại hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước họp tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Vào hồi: 8 giờ 30 ngày 21 tháng 9 năm 2010 Có thể tìn hiểu luận án tại: - THƯ VIỆN QUỐC GIA HÀ NỘI - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 0 DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1. Nguyễn Thanh Minh, Nguyễn Khắc Sơn (2008), “Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và một số vấn đề cần quan tâm trong quá trình thực hiện cổ phần hoá ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, số 47 tập I trang 34-39. 2. Nguyễn Thanh Minh (2008), “Hiệu quả và những trở ngại trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2001 - 2006”, Tạp chí Rừng và Đời sống, số 13 trang 34-39. 3. Nguyễn Thanh Minh (2008), “Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp cổ phần hoá", Tạp chí Rừng và Đời sống, số tháng 10 trang 6-9. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đang là một trong những trụ cột của nền kinh tế Việt Nam. Nhưng hiệu quả kinh tế của DNNN thường không cao. Năm 2001 ở Thái Nguyên (TN) còn 37,5% DNNN sản xuất kinh doanh bị thua lỗ, có doanh nghiệp (DN) thua lỗ kéo dài, mất khả năng thanh toán, còn khoảng 30% lao động không có việc làm Chủ trương cổ phần hoá (CPH) DNNN của Đảng và Nhà nước ta là nhằm thúc đẩy các DNNN kinh doanh có hiệu quả cao. Tỉnh TN đã triển khai thực hiện CPH DNNN, đến cuối năm 2006 đã CPH được 41 DNNN. Sau khi CPH hiệu quả kinh tế của các DN tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên quá trình CPH ở tỉnh TN còn một số tồn tại cần phải khắc phục. Vấn đề đặt ra là phải nghiên cứu thực trạng việc định giá tài sản DN, đối tượng tham gia CPH DN, đại diện của Nhà nước trong DN sau CPH, giải quyết về tồn đọng nợ và lao động dôi dư, quản lý của Nhà nước sau CPH DN... xem cái gì đã đạt được, cái gì chưa được, những bất cập nẩy sinh và nguyên nhân của nó. Từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện thành công chủ trương CPH DNNN mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Xuất phát từ những vấn đề trên tôi lựa chọn đề tài luận án: “Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Thái Nguyên”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Phân tích thực trạng thực hiện các giải pháp CPH DNNN tỉnh TN và đề xuất giải pháp thúc đẩy CPH DNNN tỉnh TN. Mục tiêu cụ thể: (i) Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về giải pháp CPH DNNN; (ii) Đánh giá thực trạng triển khai và thực hiện các giải pháp CPH DNNN ở tỉnh TN; (iii) Đưa ra giải pháp thúc đẩy CPH DNNN tỉnh TN. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Tập trung vào các giải pháp CPH DNNN. Phạm vi nghiên cứu: trên địa bàn tỉnh TN từ năm 1998 - 2006. Nội dung nghiên cứu: phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện giải pháp CPH DNNN ở tỉnh TN, đưa ra một số giải pháp thúc đẩy CPH DNNN trên địa bàn tỉnh đến năm 2010. 4. Những đóng góp mới và ý nghĩa của luận án - Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về giải pháp CPH DNNN. Đồng thời góp phần khảng định tính đúng đắn của Đảng và Nhà nước về chủ trương CPH DNNN trong quá trình đổi mới, phát triển kinh tế (Phân tích lợi nhuận của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở tỉnh Thái Nguyên, kết quả cho thấy sự biến thiên của lợi nhuận thì 81,2% là do tác động của vốn, lao động và cổ phần hóa và chỉ có 18,8% là do các nguyên nhân khác, trong đó vai trò tác động của cổ phần hoá là 35,7%, vốn là 33,4% và của lao động là 30,5%). - Chỉ ra nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thành công của CPH DNNN ở tỉnh TN là do CPH đã khắc phục những yếu kém của DNNN {hệ số tương quan hạng (r) = 0,19}; nguyên nhân chính cản trở, làm chậm tiến độ CPH DNNN ở tỉnh TN là do chưa giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng tại DN nhất là về tài chính (r = 0,26). - Đưa ra hệ thống các giải pháp nhằm thúc đẩy CPH DNNN tỉnh TN. 5. Bố cục luận án: 2 Luận án gồm 213 trang. Ngoài Mở đầu, Kết luận, danh mục các công trình đã công bố liên quan đến luận án, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung luận án gồm 4 chương, với 33 bảng, 11 sơ đồ và biểu đồ. Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢI PHÁP CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 1.1 Khái niệm và đặc điểm cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 1.1.1 Các khái niệm liên quan đến cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 1.1.1.1 Doanh nghiệp nhà nước DNNN là một tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích, nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội do Nhà nước giao. 1.1.1.2 Công ty cổ phần và những ưu điểm của nó Công ty cổ phần (CTCP) là DN trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của DN trong phạm vi số vốn đã góp. CTCP có tư cách pháp nhân và có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn. Cho phép di chuyển các nguồn vốn đầu tư trong xã hội một cách mau lẹ; tạo cho người có vốn có khả năng trở thành cổ đông, thành chủ sở hữu và có khả năng đạt lợi ích cao trong quá trình đầu tư vào công ty; phân tán rủi ro cho các nhà đầu tư; ổn định sản xuất kinh doanh (SXKD) lâu dài do pháp luật quy định. 1.1.1.3 Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước CPH DNNN là quá trình chuyển DN từ sở hữu Nhà nước sang hình thức sở hữu nhiều thành phần, trong đó còn tồn tại một phần sở hữu nhà nước (hoặc không tồn tại) và sở hữu của các thành phần kinh tế (cổ đông) nhằm huy động rộng rãi các nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất, thúc đẩy quá trình xử lý và khắc phục những tồn tại hiện thời của DNNN, tạo điều kiện cho người lao động thực sự làm chủ DN và nâng cao hiệu quả của DN. Hiểu một cách đơn giản nhất thì CPH là chuyển đổi DNNN từ một chủ sở hữu duy nhất là Nhà nước thành DN đa sở hữu, theo đó tuỳ vị trí và tính chất cụ thể của DN trong nền kinh tế quốc dân mà Nhà nước vẫn giữ vai trò chi phối hoặc không cần giữ vai trò chi phối 1.1.2 Đặc điểm cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước CPH là việc Nhà nước bán một phần hay toàn bộ giá trị cổ phần của mình trong DN cho các đối tượng, tổ chức hoặc tư nhân trong và ngoài nước hoặc cho cán bộ quản lý và công nhân của DN bằng đấu giá công khai hay thông qua thị trường chứng khoán (TTCK) để hình thành CTCP. CPH chính là cách thức thực hiện xã hội hoá sở hữu, chuyển hình thái kinh doanh một chủ sang nhiều chủ sở hữu để tạo ra một mô hình DN phù hợp với nền kinh tế thị trường và đáp ứng yêu cầu của kinh doanh hiện đại. 1.2 Vai trò và sự cần thiết phải cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 1.2.1 Vai trò cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước - CPH DNNN là hình thức tốt nhất để tổ chức kinh doanh có hiệu quả. - CPH DNNN góp phần giải quyết những khó khăn về vốn cho DN. - Đứng về góc độ xã hội hoá sản xuất, đây là một cuộc cách mạng về chuyển đổi sở hữu trong nền kinh tế quốc doanh. 1.2.2 Sự cần thiết phải cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 3 Tình trạng hoạt động thiếu hiệu quả của các DNNN; thâm hụt ngân sách và nợ nước ngoài; sự thay đổi quan điểm về vai trò điều tiết Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. 1.3 Các giải pháp thúc đẩy cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 1.3.1 Khái niệm - Thúc đẩy CPH có nghĩa kích thích, tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện CPH DNNN với cơ chế, chính sách phù hợp. - Giải pháp thúc đẩy CPH là chỉ ra cách giải quyết cụ thể phù hợp với cơ chế, chính sách nhằm kích thích, tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện CPH DNNN. 1.3.2 Nội dung của các giải pháp thúc đẩy cổ phần hoá 1.3.2.1 Định giá doanh nghiệp Xác định giá trị thực tế của DN căn cứ vào: số liệu sổ sách kế toán DN, tài liệu kiểm kê, phân loại và đánh giá chất lượng tài sản DN tại thời điểm xác định giá trị DN; giá thị trường của tài sản tại thời điểm tổ chức định giá; giá trị quyền sử dụng đất được giao, được thuê; lợi thế kinh doanh của DN về vị trí địa lý, uy tín của DN, tính chất độc quyền về sản phẩm, mẫu mã, thương hiệu; khả năng sinh lời của DN. 1.3.2.2 Đối tượng tham gia cổ phần hoá Nhà nước Thủ tướng Chính phủ quy định tỷ lệ cổ phần chi phối Nhà nước nắm giữ tại DN trong từng thời kỳ, DN Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối do cơ quan quyết định CPH quy định tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ cho phù hợp; Nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư khác (trong nước, nước ngoài) cổ phần bán cho đối tượng này không thấp hơn 25% vốn điều lệ, số cổ phần bán cho các nhà đầu tư khác không thấp hơn 50% số cổ phần nêu trên; Tổ chức Công đoàn tại DN CPH được sử dụng nguồn quỹ hợp pháp của công đoàn để mua cổ phần nhưng không quá 3% vốn điều lệ; Người lao động trong DN được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước với giá bằng 60% giá đấu thành công bình quân. 1.3.2.3 Đại diện của Nhà nước trong doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá Người đại diện phần vốn nhà nước tại DN được quyền tham gia ứng cử vào bộ máy quản lý điều hành CTCP để thực hiện các quyền của cổ đông; giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của DN. Đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm phối hợp với Ban chỉ đạo CPH DN, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông và xử lý các công việc liên quan trước khi DN chuyển thành CTCP. 1.3.2.4 Giải quyết về tồn đọng nợ tài chính và lao động dôi dư * Giải quyết tồn đọng nợ tài chính - Các khoản nợ đã có đủ chứng cứ là không có khả năng thu hồi, không xác định được trách nhiệm cá nhân, tổ chức thì dùng nguồn dự phòng để bù đắp; khoản nợ phải thu đã quá thời hạn thanh toán từ 3 năm trở lên, con nợ không còn khả năng trả nợ thì dùng nguồn dự phòng để bù đắp; các khoản nợ phải thu quá hạn khác có thể bán cho các tổ chức kinh tế có chức năng mua bán nợ. Phần tổn thất từ việc bán nợ được dùng nguồn dự phòng để bù đắp, trường hợp thiếu trừ vào kết quả kinh doanh. - Các khoản nợ phải trả: DN phải huy động các nguồn để thanh toán các khoản nợ đến hạn trả trước khi thực hiện CPH hoặc thoả thuận với các chủ nợ để xử lý hoặc chuyển thành vốn góp cổ phần. * Giải quyết lao động dôi dư tại các DNNN thực hiện chuyển đổi Nam đủ 55 - 60 tuổi, nữ đủ 50 - 55 tuổi mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm được nghỉ hưu, không trừ phần trăm lương hưu và hưởng thêm hai khoản trợ cấp theo chế độ hiện hành; đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật lao động nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối đa 01 năm, thì được Nhà nước đóng bảo hiểm xã hội cho những tháng 4 còn thiếu để giải quyết chế độ hưu trí; các đối tượng còn lại thì chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ trợ cấp mất việc và hỗ trợ theo chế độ hiện hành. lao động có nguyện vọng học nghề thì được đào tạo tối đa 06 tháng tại các cơ sở dạy nghề. 1.3.2.5 Quản lý của Nhà nước sau cổ phần hoá Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với DN; chỉ định một cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành khác thực hiện quản lý nhà nước đối với DN; các bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công trong quản lý nhà nước đối với DN. 1.4 Kinh nghiệm cổ phần hoá doanh nghiệp ở trong nước và thế giới 1.4.1 Thực tiễn cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước một số nước Luận án đã đề cập tới quá trình thực hiện CPH ở một số nước trên thế giới nhằm góp phần bổ sung kiến thức thực tiễn về CPH. 1.4.2 Tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam Trong nước luận án đề cập đến các vấn đề: Quan điểm của Đảng về CPH, tiến trình CPH và tình hình CPH DNNN ở một số địa phương như tỉnh Hải Dương và Thành phố Hà Nội. 1.4.3 Bài học kinh nghiệm về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Luận án đã rút ra một số bài học kinh nghiệm về CPH DNNN: mục tiêu CPH DNNN, tổ chức chỉ đạo, tiêu chí lựa chọn DNNN để CPH, định giá DNNN, giải quyết vấn đề tài chính, lao động dôi dư và cơ chế chính sách. Chương II: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên TN là một tỉnh miền núi phía Bắc, được tái lập theo nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá IX. Diện tích đất tự nhiên của tỉnh là 354.655,25 ha, đất đai, khí hậu cho phép phát triển cây trồng đặc sản, cho hiệu quả kinh tế cao. TN có nguồn khoáng sản vào hạng bậc nhất quốc gia. Tóm lại: TN là một tỉnh giàu tiềm năng cho phép các ngành công nghiệp khai khoáng, luyện kim, cơ khí, chế biến lâm sản, trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, phát triển cây công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng. 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội Tỷ trọng GDP của các ngành được phản ánh trên biểu đồ 1. 27,44 29,2030,42 31,50 33,35 34,55 38,78 37,86 36,74 34,77 36,63 37,39 30,68 33,78 31,76 30,02 32,94 32,19 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 2000 2003 2004 2005 2006 2007 N¨m Tû träng GDP N«ng l©m ng− nghiÖp C«ng nghiÖp vµ x©y dùng DÞch vô Biểu đồ 1: Tỷ trọng GDP theo giá 1994 của các ngành ở Thái Nguyên (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh TN 2007) Biểu đồ 1 cho thấy cơ cấu kinh tế của tỉnh TN đang có sự chuyển dịch theo hướng tỷ trọng Nông - Lâm - Ngư nghiệp, tăng dần tỷ trọng Công nghiệp - Xây dựng và Dịch vụ. Đây là một hướng đi đúng đắn của tỉnh TN. Tuy nhiên TN là một tỉnh còn có 5 nguồn thu ngân sách quá thấp, thu không đủ chi, hàng năm phải dựa vào nguồn trợ cấp của Trung ương từ 48,76 - 58,57%. 2.2 Đặc điểm các doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Thái Nguyên 2.2.1 Số lượng và quy mô Trong 41 DNNN tỉnh TN, số DN có quy mô vốn dưới 5 tỷ đồng chiếm tới 92,78%, số DN quy mô vốn trên 5 tỷ đồng chỉ chiếm 7,32%. 2.2.2 Cơ cấu theo lĩnh vực hoạt động và ngành nghề Ở tỉnh TN, phân theo ngành chủ quản thì số DNNN hoạt động trong ngành Xây dựng chiếm 29,27% (12 DN); ngành Nông nghiệp chiếm 9,76% (4 DN); ngành Công nghiệp chiếm 19,51% (8 DN), ngành Y tế, Giáo dục chiếm 12,20% (5 DN), ngành Thương mại dịch vụ chiếm 14,63% (6 DN) và lĩnh vực khác chiếm 14,63% (6 DN). 2.2.3 Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước trước cổ phần hoá Kết quả là có 20 DN có lãi; 6 DN hoà vốn; 15 DN lỗ thường xuyên. Biểu đồ 2 cho thấy các tỷ lệ phần trăm tương ứng. Tuy tỷ lệ DN làm ăn có lãi cao hơn số DN bị lỗ 10% nhưng số tuyệt đối tiền lãi cộng dồn ba năm (1999-2001) của các DN có lãi (14.232,647 triệu đồng) chỉ bằng 52,8% tổng số lỗ cộng dồn ba năm tương ứng của các DN bị thua lỗ. Như vậy xét toàn cục khu vực DNNN ba năm liền (1999 - 2001) không có lãi. 48,8 14,6 36,6 DN lç DN hoµ vèn DN l·i Biểu đồ 2: Tỷ lệ các DN sản xuất kinh doanh lãi, lỗ và hoà vốn (Nguồn: Ban ĐM&PT DNNN tỉnh Thái Nguyên năm 2007) 2.3 Phương pháp nghiên cứu đề tài 2.3.1 Khung phân tích Khung phân tích giải pháp thúc đẩy CPH DNNN ở tỉnh Thái Nguyên được thể hiện trên sơ đồ 3. 2.3.2 Chọn địa bàn nghiên cứu Chọn tỉnh TN làm địa bàn nghiên cứu đề tài. Chọn toàn bộ 41 DNNN thực hiện CPH ở tỉnh TN để nghiên cứu. So sánh các DN đã tiến hành CPH theo 2 nhóm: Nhóm 1 (32 DN hoạt động tốt) là các DN SXKD có lãi và có các điều kiện kinh doanh thuận lợi; Nhóm 2 (9 DN hoạt động chưa tốt) đó là những DN có quy mô nhỏ, SXKD thua lỗ kéo dài nhưng chưa rơi vào tình trạng phá sản có thể dùng các biện pháp hỗ trợ về tài chính như xoá nợ, giảm nợ, khoanh nợ Dựa trên 2 giai đoạn trước và sau CPH để phân tích, làm rõ những nội dung nghiên cứu. 6 Sơ đồ 3: Khung phân tích giải pháp thúc đẩy cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thái Nguyên 2.3.3 Thu thập tài liệu Tài liệu thứ cấp thu từ các báo cáo của UBND tỉnh TN, các sở ban ngành và các DN trong tỉnh; tài liệu sơ cấp thu thập qua điều tra (theo mẫu phiếu), qua mạng internet. 2.3.4 Phương pháp xử lý số liệu Xử lý dữ liệu bằng các phần mềm máy tính trợ giúp như Excel và phần mềm chuyên dụng SPSS. 2.3.4 Phương pháp phân tích Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp hạch toán chi phí và kết quả sản xuất, phương pháp so sánh, phương pháp chuyên gia. Ngoài ra còn sử dụng: * Phương pháp phân tích hồi qui Để phân tích mối quan hệ giữa biến độc lập/giải thích xk và biến phụ thuộc/được giải thích y (x1,y1),(x2,y2),...,(xk,yk). * Phương pháp phân tích tương quan hạng Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận Đề xuất giải pháp thúc đẩy CPH DNNN ở tỉnh Thái Nguyên Vai trò CPH DNNN Đặc điểm CPH DNNN Nhân tố tác động đến CPH DNNN Các giải pháp thúc đẩy CPH DNNN Thực trạng CPH DNNN ở tỉnh Thái Nguyên Cổ phần hoá DNNN Định giá DNNN Đối tượng tham gia CPH DNNN Giải quyết nợ tồn đọng Lao động dôi dư Đại diện của Nhà nước trong DN sau CPH Quản lý của Nhà nước sau CPH DNNN Hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp Mở rộng đối tượng tham gia CPH DNNN Giải quyết tồn đọng nợ Tăng cường đào tạo và nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý và người lao động Xoá bỏ đại diện của Nhà nước sau CPH Đổi mới quản lý nhà nước sau CPH 7 Sử dụng phương pháp tương quan hạng để lượng hoá sự ảnh hưởng và mức độ tác động của các yếu tố đến CPH. Từ đó có giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy CPH DNNN. 2.3.5 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 1) Nhóm chỉ tiêu nghiên cứu mặt lượng quá trình CPH DNNN như số lượng, cơ cấu theo ngành, theo năm, theo tỷ lệ cổ phần của Nhà nước. 2) Nhóm chỉ tiêu nghiên cứu mặt chất CPH DNNN: vốn, doanh thu, lao động, tỷ lệ sử dụng lao động và chất lượng lao động, thu nhập của người lao động... 3) Nhóm chỉ tiêu phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả CPH DNNN: có sự lãnh đạo và chỉ đạo xuyên suốt từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo; sự vào cuộc và triển khai tích cực của các ban ngành đến CPH DN; khắc phục được yếu kém của DNNN; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; nhận thức chưa đầy đủ về chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước về CPH DN; lãnh đạo DN sợ mất vị trí nên chưa mận mà, chưa tích cực thực hiện CPH; chính sách CPH còn thiếu đồng bộ; chưa giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng nhất là về tài chính; còn nhiều vướng mắc trong khâu xác định giá trị DN. Chương III: THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 3.1. Khái quát chung về tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Thái Nguyên 3.1.1 Chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã tổ chức quán triệt chủ trương CPH DN của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết Trung ương một cách nghiêm túc tới từng đối tượng; quy hoạch và thông báo kế hoạch CPH DNNN trong tỉnh. UBND tỉnh đã thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo ĐM & PT DNNN tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình CPH. UBND tỉnh chỉ đạo CPH theo hai hình thức: CPH các DN thuộc diện Nhà nước không cần giữ 100 % vốn điều lệ có đủ điều kiện để CPH; bán DNNN cho tập thể người lao động trong DN và chỉ đạo thành lập CTCP. 3.1.2 Khái quát quá trình thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước của tỉnh *Kế hoạch CPH DNNN tỉnh TN được tổng hợp trên bảng 2 Bảng 2: Kế hoạch cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tỉnh TN (1998 - 2006) Đơn vị tính: DN Hình thức cổ phần hoá
Luận văn liên quan