Tóm tắt Luận án Quản lý chất lượng đào tạo tại trường đại học thái bình theo tiếp cận đảm bảo chất lượng

Trong bối cảnh xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và cạnh tranh mạnh mẽ, sự bùng nổ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã tác động đến Giáo dục Việt Nam nói chung, GDĐH nói riêng, tạo cho GDĐH nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Trước thực tiễn đó, GDĐH Việt Nam cần xây dựng chiến lược phát triển, trong đó tập trung cải cách mạnh mẽ QL để nâng cao CLĐT thì mới có khả năng cạnh tranh, hội nhập với thị trường lao động của khu vực và thế giới. Cùng với đó là bối cảnh toàn Ngành Giáo dục đang phấn đấu thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống GDĐH, trong đó đổi mới QL là khâu đột phá, quyết định CLĐT của CSGD. Trong những năm gần đây cho thấy CLĐT các trường ĐH đang có những hồi chuông cảnh báo, số lượng SV tốt nghiệp ra trường phải đào tạo lại hoặc làm trái ngành chiếm tỷ lệ cao. Đây là vấn đề đặt ra đối với các trường ĐH, trong đó có các trường ĐHĐP cần thiết lập hệ thống ĐBCL bên trong nhà trường. Trường ĐHĐP với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực có CL phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng xã hội học tập, xã hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy CLĐT của các trường ĐHĐP hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Vấn đề căn cốt để các trường ĐHĐP phát triển ổn định, bền vững trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thì cần phải thay đổi mạnh mẽ tư duy QL theo CL sẽ cung cấp nguồn nhân lực có trình độ, chuyên môn cao đáp ứng thị trường lao động. QLCL là phương thức quản lý tiên tiến, đã được vận dụng thành công trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất và bước đầu được áp dụng trong Giáo dục. Để QLCL thì việc làm đầu tiên và quan trọng nhất là xây dựng một hệ thống ĐBCL bên trong nhà trường, nhưng trong thực tế theo nhận định của Tiến sĩ Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện ĐBCL Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng hiện chưa có trường ĐH nào xây dựng được hệ thống ĐBCL. Cách tiếp cận ĐBCL cũng là cách tiếp cận phù hợp nhất đối với các trường ĐHĐP với trình độ quản lý và quy mô đào tạo còn khiêm tốn. Xuất phát từ những lý do trên tác giả quyết định chọn đề tài “Quản lý chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Thái Bình theo tiếp cận đảm bảo chất lượng” làm định hướng nghiên cứu.

pdf27 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 27/08/2021 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Quản lý chất lượng đào tạo tại trường đại học thái bình theo tiếp cận đảm bảo chất lượng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM VŨ THỊ DUNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 9.14.01.14 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2018 Công trình được hoàn thành tại: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1- PGS.TS. Trần Khánh Đức Hướng dẫn 2 - PGS.TS. Đặng Bá Lãm Phản biện 1: ........................................................................................................ ............................................................................................................................. Phản biện 2: ........................................................................................................ ............................................................................................................................. Phản biện 3:......................................................................................................... ............................................................................................................................. Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện họp tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam. Vào hồi......giờ......ngày.........tháng.........năm........ Có thể tìm luận án tại: - Thư viện Quốc gia. - Thư viện Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong bối cảnh xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và cạnh tranh mạnh mẽ, sự bùng nổ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã tác động đến Giáo dục Việt Nam nói chung, GDĐH nói riêng, tạo cho GDĐH nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Trước thực tiễn đó, GDĐH Việt Nam cần xây dựng chiến lược phát triển, trong đó tập trung cải cách mạnh mẽ QL để nâng cao CLĐT thì mới có khả năng cạnh tranh, hội nhập với thị trường lao động của khu vực và thế giới. Cùng với đó là bối cảnh toàn Ngành Giáo dục đang phấn đấu thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống GDĐH, trong đó đổi mới QL là khâu đột phá, quyết định CLĐT của CSGD. Trong những năm gần đây cho thấy CLĐT các trường ĐH đang có những hồi chuông cảnh báo, số lượng SV tốt nghiệp ra trường phải đào tạo lại hoặc làm trái ngành chiếm tỷ lệ cao. Đây là vấn đề đặt ra đối với các trường ĐH, trong đó có các trường ĐHĐP cần thiết lập hệ thống ĐBCL bên trong nhà trường. Trường ĐHĐP với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực có CL phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng xã hội học tập, xã hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy CLĐT của các trường ĐHĐP hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Vấn đề căn cốt để các trường ĐHĐP phát triển ổn định, bền vững trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thì cần phải thay đổi mạnh mẽ tư duy QL theo CL sẽ cung cấp nguồn nhân lực có trình độ, chuyên môn cao đáp ứng thị trường lao động. QLCL là phương thức quản lý tiên tiến, đã được vận dụng thành công trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất và bước đầu được áp dụng trong Giáo dục. Để QLCL thì việc làm đầu tiên và quan trọng nhất là xây dựng một hệ thống ĐBCL bên trong nhà trường, nhưng trong thực tế theo nhận định của Tiến sĩ Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện ĐBCL Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng hiện chưa có trường ĐH nào xây dựng được hệ thống ĐBCL. Cách tiếp cận ĐBCL cũng là cách tiếp cận phù hợp nhất đối với các trường ĐHĐP với trình độ quản lý và quy mô đào tạo còn khiêm tốn. Xuất phát từ những lý do trên tác giả quyết định chọn đề tài “Quản lý chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Thái Bình theo tiếp cận đảm bảo chất lượng” làm định hướng nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu: Đề xuất hệ thống QLCLĐT và các biện pháp triển khai hệ thống QLCLĐT tại Trường ĐHTB theo tiếp cận ĐBCL. 3. Khách thể, đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu: Quá trình đào tạo ở trường ĐHĐP. 3.2. Đối tượng nghiên cứu: QLCLĐT tại Trường ĐHTB theo tiếp cận ĐBCL. 2 4. Giả thuyết khoa học Trong mọi cơ sở giáo dục, QL luôn là yếu tố quyết định CL. QLCL là phương thức QL tiên tiến đã được vận dụng thành công trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất và bước đầu được áp dụng trong Giáo dục. Các trường ĐHĐP nói chung, Trường ĐHTB nói riêng đã và đang triển khai các hoạt động ĐBCL đào tạo theo Bộ Tiêu chuẩn đánh giá CLGD đại học của BGDĐT ban hành. Tuy hoạt động này đã có những kết quả ban đầu, song còn nhiều hạn chế, bất cập. Nếu xây dựng được hệ thống ĐBCL bên trong nhà trường với các chuẩn mực và quy trình quản lý ĐBCL phù hợp và các biện pháp triển khai hệ thống này một cách đồng bộ, thông suốt ở mọi khâu của QTĐT thì CLĐT của nhà trường sẽ được đảm bảo theo CĐR và từng bước được nâng cao, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận về CL, QLCL, các mô hình QLCL, ĐT, CLĐT, QLCLĐT ĐH theo tiếp cận ĐBCL. - Đánh giá thực trạng QLCLĐT tại Trường ĐH Thái Bình theo tiếp cận ĐBCL. - Đề xuất hệ thống ĐBCL và các biện pháp triển khai hệ thống ĐBCL tại Trường ĐH Thái Bình. - Khảo nghiệm các biện pháp và thử nghiệm một số biện pháp QLCLĐT tại Trường ĐH Thái Bình theo tiếp cận ĐBCL. 6. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu: Luận án chỉ đề cập đến cấp độ ĐBCL trong các mô hình QLCL, trong đó tuân thủ nguyên tắc cơ bản của QLCL là xây dựng một hệ thống ĐBCL bên trong nhà trường và đề xuất các biện pháp triển khai hệ thống tại Trường ĐH Thái Bình. Trong QLCL mọi thành viên trong hệ thống đều là chủ thể quản lý công việc của mình theo một quy trình nghiêm ngặt, trong đó lãnh đạo đóng vai trò quyết định. - Địa bàn nghiên cứu: Trường ĐH Thái Bình, tỉnh Thái Bình. - Đối tượng khảo sát: (1) CBQL, GV, CNV tại Trường ĐH Thái Bình; (2) Nhà quản trị DN; (3) SV tốt nghiệp từ năm 2012 đến năm 2018. - Đối tượng thử nghiệm: Đội ngũ CBQL, GV, CNV, SV năm cuối các ngành Kế toán, Quản trị Kinh doanh của Trường ĐH Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 7. Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp luận: Tiếp cận hệ thống; Tiếp cận theo quá trình; Tiếp cận ĐBCL. 3 7.2. Các phương pháp nghiên cứu 7.2.1. Các phương pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa các nguồn tài liệu, văn bản trong và ngoài nước liên quan đến đề tài nghiên cứu để xây dựng và chuẩn hóa các khái niệm, công cụ và khung lý thuyết về QLCLĐT đại học theo tiếp cận ĐBCL. 7.2.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp tổng kết kinh nghiệm; Phương pháp điều tra khảo sát; Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp chuyên gia và nhóm các phương pháp hỗ trợ. 8. Luận điểm bảo vệ - Quản lý CLĐT theo tiếp cận ĐBCL là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng góp phần củng cố và phát triển Trường ĐH Thái Bình trong bối cảnh các trường ĐHĐP đang chịu sức ép về CLĐT. - Để QLCLĐT theo tiếp cận ĐBCL, cần xác định các điều kiện ĐBCL ở các giai đoạn của QTĐT, xây dựng và vận hành hệ thống QL các điều kiện này một cách đồng bộ, thông suốt, đảm bảo không có lỗi trong toàn bộ hệ thống để tiến tới đánh giá, cải tiến hệ thống QL cho phù hợp với tình hình thực tiễn và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. - Hệ thống CLĐT theo tiếp cận ĐBCL tại trường ĐH Thái Bình được xây dựng và vận hành trên cơ sở nghiên cứu lý luận về QLCLĐT và điều kiện thực tiễn của nhà trường và có khả thi trong quá trình triển khai, đảm bảo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng thị trường lao động đầy biến động hiện nay. 9. Đóng góp mới của luận án - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về CL, QLCL, hệ thống QLCL và vận dụng vào một cơ sở GDĐH; - Đề xuất cấu trúc hệ thống QLCLĐT tại Trường ĐH Thái Bình theo tiếp cận ĐBCL và các biện pháp triển khai. 10. Cấu trúc luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án gồm 03 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về QLCLĐT đại học theo tiếp cận ĐBCL. Chương 2: Cơ sở thực tiễn QLCLĐT tại Trường ĐH Thái Bình theo tiếp cận ĐBCL và Kinh nghiệm quốc tế. Chương 3: Các biện pháp triển khai hệ thống QLCLĐT tại Trường ĐH Thái Bình theo tiếp cận ĐBCL. 4 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1. Nghiên cứu về chất lượng đào tạo đại học Luận án đã làm rõ những vấn đề về CLĐT ĐH, thấy được vị trí, vai trò quan trọng của CLĐT trong sự tồn tại và phát triển của các trường ĐH, bởi CL chính là hệ quả của toàn bộ hệ thống QL. 1.1.2. Nghiên cứu về quản lý chất lượng đào tạo đại học Trên thế giới có các tác giả D.Woodhouse [122, tr.5-6], Jonk West- Burnham (1997), R.Ellis, Ellis (1993) [96],... đã đưa ra những quan niệm về QLCL là bao gồm các hệ thống, chính sách, thủ tục, quy trình, hành động và thái độ được xác định từ trước nhằm đạt được, duy trì, giám sát và củng cố CL đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ở Việt Nam cũng liên quan đến vấn đề này có nhiều tác giả, các chuyên gia đã nghiên cứu như Nguyễn Đức Chính [16, tr.40], Phan Văn Kha, Nguyễn Tiến Hùng [48, tr.80], Trần Khánh Đức [34], Vũ Quốc Bình [5, tr.30-31],...và nhiều LATS: Đỗ Trọng Tuấn [80], Nguyễn Văn Ly [59], Nguyễn Thị Kim Nhung [64], Khổng Hữu Lực [57], Trần Thị Thanh Phương [68], Trịnh Thị Diệu Hằng [45], Phạm Anh Tuấn [81], Vũ Duy Hiền [47],... Các công trình đã giải quyết khá toàn diện về cơ sở lý luận của QLCL, đã phân tích và làm rõ các khái niệm CL, CLGD, ĐT, QLCL,... Các công trình đã đề xuất các biện pháp triển khai các mô hình QL phù hợp với thực tiễn của từng trường. Tuy nhiên, không có một mô hình QL nào là phù hợp cho tất cả các trường đại học trong bối cảnh hiện nay. 1.1.3. Nghiên cứu về đảm bảo chất lượng đào tạo đại học Ở Việt Nam và trên thế giới, cùng liên quan đến vấn đề này có các tác giả Warren Piper [119, tr.21], R Ellis (1993) [96, tr.86-87], Hội đồng Giáo dục Quốc gia Phần Lan [dẫn theo 30, tr.537], Hiệp hội ĐBCL GDĐH Châu Âu (ENQA, 2005) [32, tr.538]; Nguyễn Tiến Hùng [48, tr.80], Trần Linh Quân [70], Nguyễn Quang Giao [40],... Các công trình nghiên cứu đã có cái nhìn tổng quan, các quan niệm về CL, QLCL, QLCLĐT, ĐBCL theo các cách tiếp cận khác nhau. Trên cơ sở đó, luận án hệ thống được cơ sở lý luận, cách thức đánh giá thực trạng để đề xuất các biện pháp triển khai. 5 1.1.4. Đánh giá chung. Chưa có công trình nào nghiên cứu, phân tích về QLCLĐT tại một trường ĐHĐP công lập trực thuộc UBND tỉnh Thái Bình theo tiếp cận ĐBCL. Đây cũng chính là một cách tiếp cận hoàn toàn mới, luận án sẽ tiếp tục nghiên cứu và đề xuất các biện pháp QLCLĐT tại trường ĐH Thái Bình theo tiếp cận ĐBCL. 1.1.5. Những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu 1.1.5.1. Cần tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận về QLCLĐT đại học theo tiếp cận ĐBCL. 1.1.5.2. Đánh giá thực trạng QLCLĐT tại Trường ĐHTB theo tiếp cận ĐBCL. 1.1.5.3. Đề xuất các biện pháp QLCLĐT tại Trường ĐHTB theo tiếp cận ĐBCL. 1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan 1.2.1. Chất lượng Chất lượng là khái niệm trìu tượng với nhiều cách hiểu theo nhiều cách tiếp cận khác nhau. Từ các nghiên cứu của các chuyên gia, các nhà khoa học, luận án sử dụng quan niệm về CL: CL là sự thỏa mãn yêu cầu của khách hàng trên cơ sở tuân thủ các quy trình trong hệ thống ĐBCL, đảm bảo thực hiện đầy đủ các bước trong hệ thống ĐBCL, bởi CL là hệ quả của hệ thống QL. 1.2.2. Quản lý chất lượng QLCL được xuất hiện vào những năm 70 của thế kỷ XX tại Nhật Bản, đã cho thấy thành công của phương thức QL này đã làm thay đổi cả nền kinh tế của Nhật Bản. Cùng nghiên cứu về vấn đề này có nhiều tác giả như: A. Feingenbaum [dẫn theo 16, tr.39], Kaoru Ishikawa [dẫn theo 16, tr.39], AG. Robertson [dẫn theo 16, tr.39], Philip Crosby [89], Nguyễn Đức Trí [75], Phan Văn Kha [65], Vũ Quốc Bình [5, tr.30-31], Nguyễn Đức Chính [16, tr.40], Nguyễn Tiến Hùng [48, tr.80], Trần Khánh Đức [34], Phạm Thành Nghị [64],... Từ các khái niệm trên, quan niệm QLCL phù hợp với luận án là xây dựng và vận hành một hệ thống QL, nhằm tác động vào các điều kiện ĐBCL của hệ thống một cách đồng bộ, thông suốt trong tất cả các giai đoạn của QTĐT, cho tất cả các sản phẩm của cả hệ thống rồi đánh giá và cải tiến hệ thống QL nhằm cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. 1.2.3. Đào tạo và chất lượng đào tạo đại học - Liên quan đến khái niệm ĐT có các công trình nghiên cứu như Từ điển Bách khoa Việt Nam [74], Từ điển Giáo dục học,... - Các tác giả Trần Khánh Đức [34; tr.111]; Lê Đức Ngọc, Lâm Quang Thiệp, Nguyễn Minh Đường, Phan Văn Kha [36], Đỗ Trọng Tuấn [80]... đưa ra nhiều quan niệm về CLĐT. 1.2.4. Quản lý chất lượng đào tạo đại học 6 QLCLĐT là một hoạt động mang tính quyết định sự tồn tại của CSGD đại học, nơi mà nhiều quy trình được thiết lập và vận hành. CLĐT được duy trì nếu trường ĐH xây dựng được hệ thống QL với các quy trình được xây dựng và vận hành nhằm tác động vào các điều kiện ĐBCL của cả hệ thống. Với tầm quan trọng như vậy, đã có nhiều công trình nghiên cứu về QLCLĐT như: Trần Khánh Đức [30, tr.49]; Đỗ Trọng Tuấn [80]; Khổng Hữu Lực [57],... 1.3. Các cấp độ và mô hình quản lý chất lượng 1.3.1. Các cấp độ quản lý chất lượng 1.3.1.1. Kiểm soát chất lượng (Quality Control) KSCL được hình thành trên quan điểm: CL là kết quả hoạt động của cả một quá trình, CL không chỉ hình thành ở khâu cuối cùng mà hình thành ở tất cả các khâu, công đoạn làm ra sản phẩm, “KSCL chỉ giải quyết các vấn đề sau khi chúng bị phát hiện” [96, tr.23]. 1.3.1.2. Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance). Đảm bảo chất lượng trong luận án này được nghiên cứu bao gồm các công việc sau: - Phân chia QTĐT thành các giai đoạn trong từng công việc cụ thể, làm cơ sở cho việc xây dựng một hệ thống QLCLĐT: Đầu vào; quá trình; đầu ra. - Thiết lập quy trình thực hiện từng công việc đối với từng cá nhân, trong từng giai đoạn, trong mỗi sản phẩm kèm theo bản hướng dẫn chi tiết công việc cho từng cá nhân, đảm bảo không có lỗi trong toàn bộ hệ thống QL. - Tạo lập cơ chế kiểm soát, hỗ trợ, giúp đỡ các thành viên hoàn thành công việc đúng quy trình, đảm bảo chất lượng. 1.3.1.3. Quản lý chất lượng tổng thể (TQM) Nghiên cứu về TQM có các tác giả như Hradesky, Marmar Mukhopadhyay [102, tr.46-48]; Marsh (1992); Nguyễn Tiến Hùng [48]; Nguyễn Đức Chính [16, tr.60], Trần Khánh Đức [34], Phạm Thành Nghị [63],... 1.3.2. Các mô hình quản lý chất lượng 1.3.2.1. Mô hình AUN Là xây dựng hệ thống ĐBCL gồm các tiêu chuẩn và tiêu chí: Về hệ thống ĐBCL, về giảng dạy và học tập, về nghiên cứu, về dịch vụ, về đạo đức, về phát triển nguồn nhân lực để đối sánh giữa các trường ĐH, sử dụng trong việc đánh giá CL. 1.3.2.2. Mô hình ISO 9000:2001 Với quan điểm các CSĐT là một loại hình dịch vụ, một số nước đã và đang vận dụng mô hình QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9000:2001 với yêu cầu cơ bản là hình thành ở các CSĐT hệ thống QLCL. 1.3.2.3. Mô hình OEM của SEAMEO 7 Đưa ra 4 yếu tố đánh giá như: (1) Đầu vào; (2) Quá trình đào tạo; (3) Kết quả đào tạo; (4) Đầu ra. 1.4. Quá trình đào tạo đại học Theo tác giả Trần Khánh Đức [34]: QTĐTĐH = Đầu vào + Quá trình đào tạo + Kết quả đào tạo + Tham gia thị trường lao động. 1.4.1. Đầu vào: (1) Xây dựng CĐR theo đặc thù của trường ĐHĐP; (2) Phát triển CTĐT; (3) Hoạt động tuyển sinh; (4) Đội ngũ giảng viên; (5) Cơ sở vật chất. 1.4.2. Quá trình: (1) Hoạt động giảng dạy; (2) Hoạt động học tập; (3) Hoạt động nghiên cứu khoa học; (4) Hoạt động kiểm tra, đánh giá. 1.4.3. Đầu ra: (1) Kết quả học tập; (2) Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; (3) Khả năng thích ứng với thị trường lao động. 1.5. Nội dung quản lý chất lượng đào tạo đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 1.5.1. Xây dựng chính sách chất lượng và kế hoạch chiến lược 1.5.2. Cấu trúc hệ thống QLCLĐT đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 1.5.3. Các bước triển khai hệ thống QLCL đào tạo đại học theo tiếp cận ĐBCL 1.5.3.1. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho CB, GV, CNV về vai trò và yêu cầu của QLCL như một phương thức QL mới; vai trò của từng cá nhân trong hệ thống QLCLĐT theo tiếp cận ĐBCL. a) Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho CBGV, CNV về vai trò và yêu cầu của QLCL như một phương thức QL mới đối với các CSĐT ĐH. b) Tổ chức huấn luyện cho tất cả các thành viên trong nhà trường thấy được vai trò của từng cá nhân trong hệ thống quản lý CLĐT đại học theo tiếp cận ĐBCL. 1.5.3.2. Hoàn thiện hệ thống QLCLĐT đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng a) Xây dựng tiểu hệ thống quản lý các yếu tố đầu vào theo tiếp cận ĐBCL (1) Xây dựng quy trình QL CĐR; (2) Xây dựng quy trình phát triển CTĐT; (3) Xây dựng quy trình quản lý hoạt động tuyển sinh; (4) Xây dựng quy trình quản lý ĐNGV viên; (5) Xây dựng quy trình quản lý CSVC. b) Xây dựng tiểu hệ thống quản lý các yếu tố quá trình theo tiếp cận ĐBCL (1) Xây dựng quy trình QL hoạt động giảng dạy của GV; (2) Xây dựng quy trình QL hoạt động học tập, thực tập, thực hành của người học; (3) Xây dựng quy trình QL hoạt động NCKH; (4) Xây dựng quy trình QL hoạt động kiểm tra, đánh giá. c) Xây dựng tiểu hệ thống QL các yếu tố đầu ra theo tiếp cận ĐBCL (1) Xây dựng quy trình QL kết quả đào tạo; (2) Xây dựng quy trình đánh giá năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; (3) Xây dựng quy trình đánh giá khả năng thích ứng của người học sau khi tốt nghiệp. 1.5.2.3. Tổ chức vận hành hệ thống QLCLĐT đại học theo tiếp cận ĐBCL 8 a) Tổ chức huấn luyện cho đội ngũ CBQL, GV các năng lực vận hành quy trình theo phương thức quản lý mới. b) Chỉ đạo chuẩn bị CSVC, kỹ thuật phục vụ cho việc vận hành công việc theo phương thức QL mới. 1.5.2.4. Tổ chức đánh giá, cải tiến hệ thống QLCLĐT đại học theo tiếp cận ĐBCL. a) Tổ chức tập huấn cách viết báo cáo TĐG và đề xuất cải tiến hệ thống QLCL cho đội ngũ CBQL, GV, CNV. b) Tổ chức Báo cáo Tự đánh giá để đánh giá ngoài. 1.6. Các yếu tố tác động đến quản lý chất lượng đào tạo đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng 1.6.1. Yếu tố chủ quan - Đại bộ phận CBQL, đội ngũ CBGV, nhân viên các trường đại học chưa nhận thức đầy đủ và đúng bản chất về QLCL, vai trò của QLCL trong sự tồn tại và phát triển nhà trường. Phương thức QL truyền thống đã ăn sâu khó thay đổi. - Việc tham mưu xây dựng hệ thống văn bản, chủ trương, chính sách trong QLCL còn chồng chéo, chưa phân công cụ thể, dẫn đến quá trình vận hành chưa thông suốt. 1.6.2. Yếu tố khách quan - Chủ trương, chính sách quản lý chất lượng; - Sự cạnh tranh về chất lượng đào tạo; - Các chính sách của địa phương, của doanh nghiệp. Kết luận Chương 1 Chương 1 của luận án đã phản ánh những kết quả nghiên cứu tổng quan và cơ sở lý luận về QLCLĐT đại học theo tiếp cận ĐBCL, luận án nghiên cứu theo hướng QLCLĐT trường ĐH theo tiếp cận ĐBCL là xây dựng hệ thống ĐBCL cho từng thành tố theo từng lĩnh vực, đảm bảo quá trình vận hành hệ thống thông suốt. Hệ thống QLCLĐT bao gồm các thành tố: (1) xây dựng hệ thống QLCL, (2) Vận hành hệ thống QLCL, (3) Đánh giá, cải tiến hệ thống QLCL. Các kết quả nghiên cứu trên là cơ sở lý luận để luận án triển khai các nội dung nghiên cứu tiếp theo ở chương 2. 9 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 2.1. Các chủ trương, chính sách quản lý chất lượng đào tạo giáo dục đại học Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP: “Đổi mới, căn bản và toàn diện giáo dục đại học, tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng, hiệu quả và quy mô, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu học tập của nh
Luận văn liên quan