Tóm tắt Luận án Quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp

Đội ngũ giáo viên (GV) được xem là nguồn lực quan trọng của các cơ sở giáo dục, nhà trường và xã hội. Đội ngũ GV đóng góp tích cực vào quá trình phát triển giáo dục theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo cũng mở ra nhiều cơ hội và thách thức đối với GV tiểu học, đòi hỏi họ phải không ngừng học tập, bồi dưỡng, trau dồi phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng nhằm đáp ứng ngày càng cao yêu cầu chuẩn nghề nghiệp. Trước những thay đổi trên, cán bộ quản lý (CBQL) nhà trường cần thể hiện vai trò, trách nhiệm ngày càng cao, đồng thời tăng cường hơn nữa năng lực quản lý nhà trường, quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp.

docx28 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Lượt xem: 1615 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ THU HUYỀN QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 62 14 01 14 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2015 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Người hướng dẫn khoa học: TS. Võ Thị Bích Hạnh PGS, TS. Phan Minh Tiến Phản biện 1: TS. Nguyễn Đức Danh Phản biện 2: TS. Hồ Văn Liên Phản biện 3: PGS, TS Võ Văn Lộc Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trường, họp tại Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh Vào hồi..giờ, ngày..tháng..năm 2015 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Việt Nam Thư viện Trường Đại học Sư phạm TP.HCM MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài Đội ngũ giáo viên (GV) được xem là nguồn lực quan trọng của các cơ sở giáo dục, nhà trường và xã hội. Đội ngũ GV đóng góp tích cực vào quá trình phát triển giáo dục theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo cũng mở ra nhiều cơ hội và thách thức đối với GV tiểu học, đòi hỏi họ phải không ngừng học tập, bồi dưỡng, trau dồi phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng nhằm đáp ứng ngày càng cao yêu cầu chuẩn nghề nghiệp. Trước những thay đổi trên, cán bộ quản lý (CBQL) nhà trường cần thể hiện vai trò, trách nhiệm ngày càng cao, đồng thời tăng cường hơn nữa năng lực quản lý nhà trường, quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp. Công cuộc đổi mới giáo dục thời gian qua định hướng vào mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước thể hiện sự quan tâm đến công tác bồi dưỡng GV và chất lượng nguồn nhân lực giáo dục, cụ thể là, Chỉ thị 40-CT/TW của Đảng về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục nêu rõ: “Trước yêu cầu mới của sự phát triển giáo dục thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục có những hạn chế, bất cập”. Do vậy cần: “Tiến hành rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm đủ số lượng và cân đối về cơ cấu; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức cho đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục”. Hơn nữa, những năm gần đây quy mô trường lớp, số lượng HS tiểu học đang có chiều hướng gia tăng nhanh chóng, kéo theo sự gia tăng nhu cầu GV tiểu học. Việc tăng cường thêm nguồn lực GV đòi hỏi nhà trường tiểu học cần chuẩn bị nguồn lực cần thiết để tổ chức bồi dưỡng đội ngũ GV này sao cho vừa đáp ứng yêu cầu số lượng vừa đảm bảo chất lượng. Vì thế, quản lý công tác bồi dưỡngGV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp, chuẩn bị đội ngũ nhà giáo có đủ năng lực nghề nghiệp thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trở thành một trong những vấn đề quan trọng và cấp bách của quản lý nhà trường tiểu học. Thực tiễn cho thấy, quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp đã đạt được thành quả đáng kể song vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định, nhất là trong quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp, do đó dẫn đến chất lượng quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp chưa tương xứng. Xuất phát từ những lý do nêu trên, cần thiết phải nghiên cứu vấn đề “Quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp” một cách đầy đủ và hệ thống. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp tại một số trường tiểu học, từ đóxây dựng biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ GV tiểu học theochuẩn nghề nghiệp. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Hoạt động quản lý đội ngũ GVtiểu học của CBQL trường tiểu học. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng GVtiểu họctheo chuẩn nghề nghiệp của CBQL trường tiểu học. 4. Giả thuyết nghiên cứu Quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng GV tiểu học theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp. Quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp đã được CBQL trường tiểu học (cấp quản lý cơ sở) thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định, song vẫn còn tồn tại khó khăn, bất cập và hạn chế trong việc thực hiện các chức năng quản lý. Nghiên cứu đầy đủ hệ thống lý luận, đánh giá đúng thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp và xây dựng các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp cần thiết, khả thi sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác bồi dưỡng GV và quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp; Khảo sát thực trạng bồi dưỡng GV tiểu học và thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp. Xây dựng hệ thống biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu họctheo chuẩn nghề nghiệp; Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp. Thực nghiệm biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp tại một số trường tiểu học thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). 6. Phạm vi nghiên cứu 6.1. Về nội dung: nghiên cứu vấn đề quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp dưới sự điều hành, lãnh đạo của CBQL trường tiểu học. 6.2. Về đối tượng nghiên cứu: một số biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp. 6.3. Về địa bàn nghiên cứu: khu vực miền Bắc (tỉnh Hải Dương), khu vực miền Trung (tỉnh Khánh Hòa), và khu vực miền Nam (TP.HCM). 6.4. Giới hạn phạm vi thực nghiệm: tổ chức thực nghiệm biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp tại một số trường tiểu học TP.HCM. 6.5. Về thời gian thực hiện luận án: từ năm 2011 đến năm 2015 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp luận Đề tài được nghiên cứu dựa trên tiếp cận hệ thống - cấu trúc, tiếp cận theo quan điểm lịch sử - logic, tiếp cận thực tiễn, và tiếp cận chức năng quản lý. 7.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 7.2.1.Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa các nội dung liên quan đến đề tài. 7.2.2.Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.2.1. Phương pháp điều tra giáo dục: Khảo sát về công tác bồi dưỡng GV, thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp, khảo nghiệm tính khả thi, tính cần thiết của biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp. 7.2.2.2. Phương pháp trao đổi, xin ý kiến chuyên gia:trao đổi, tham khảo ý kiến (các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, CBQL giáo dục và GV) nhằm thu thập thông tin cần thiết liên quan đến đề tài. 7.2.2.3. Phương pháp thực nghiệm:Phương pháp này được sử dụng nhằm khẳng định tính khả thi và hiệu quả của một sốbiện pháp quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu họctheo chuẩn nghề nghiệp. 7.2.3. Phương pháp thống kê toán học: Sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để xử lý số liệu, cụ thể là: thống kê mô tả, trung bình, độ lệch chuẩn, kiểm định t-test. 8. Những luận điểm bảo vệ Tổ chức triển khai hoạt động cần thiết để bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp là công việc không thể thiếu trong quá trình quản lý nhà trường của CBQL trường tiểu học. Thực hiện tốt công tác này có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; Thực tiễn quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp tại trường tiểu học hiện nay cho thấy hoạt động này đã được thực hiện và đạt được những thành công nhất định. Tuy nhiên trước yêu cầu nâng cao chất lượng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, cần thiết phải thực hiện các biện pháp quản lý theo chức năng quản lý, tiến hành những tác động một cách đồng bộ vào công tác bồi dưỡng GV nhằm thay đổi thực trạng theo hướng tốt hơn, đồng thời tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của GV tiểu học; Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp tập trung vào hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và chất lượng GV, từ đó hình thành ý thức tự giác, tích cực, chủ động trong công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng thường xuyên, lâu dài nhằm phục vụ công việc thực tế, đáp ứng và thoả mãn ngày càng cao yêu cầu nghề nghiệp của GV tiểu học. 9. Ý nghĩa thực tiễn và khoa học của luận án 9.1. Ý nghĩa về mặt lý luận Luận ántrình bày tổng quan công tác bồi dưỡng GV và quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp trong và ngoài nước, khái quát một số hướng nghiên cứu chính, những thành tựu đạt được, phát hiện điểm hạn chế hoặc chưa nghiên cứu sâu từ đó làm cơ sở cho nghiên cứu tiếp theo. Luận án góp phần phát triển hệ thống cơ sở lý luận của quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp theo tiếp cận chức năng quản lý. 9.2. Ý nghĩa về mặt thực tiễn Đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng GV và thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp, đề xuất biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệpphù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV tiểu học. Chứng minh tính cần thiết, tính khả thi và tác dụng của biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu họctheo chuẩn nghề nghiệp đã đề xuất thông qua triển khai thực nghiệm biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp. 10. Cấu trúc của luận án Mở đầu Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp Chương 2. Thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp Chương 3. Biện phápquản lý công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp Kết luận và khuyến nghị Danh mục công trình nghiên cứu liên quan Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬNVỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1. Một số kết quả nghiên cứu của tác giả nước ngoài 1.1.1.1. Nghiên cứu về quản lý nguồn nhân lực, quản lý nguồn nhân lực giáo dục Nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống chức năng quản lý: Tập sáchNhững vấn đề cốt yếu của quản lý của tác giả Harold Koontz, Cyril O’donnel, Heinz Weihrich (1998). Nghiên cứu về nội dung, phương pháp quản lý: Lawrence Holpp (2008) giới thiệu phương pháp và cách thức quản lý nhằm xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, Phillip L. Hunsaker (2001) nghiên cứu kỹ năng quản lý trong xây dựng văn hóa tổ chức, quản lý sự thay đổi và quản lý xung đột trong tổ chức. Susan D. Strayer (2010)quan tâm vấn đề phát triển và duy trì khả năng làm việc của nhân viên. Gary S. Becker (2008) xây dựng và phát triển lý thuyết khoa học về “vốn con người”.Nhóm tác giảBusiness Edge (2007)đề cập vấn đề đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, vai trò nhà quản lý trong tổ chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho tổ chức, đối tượng và nội dung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, phương pháp cải tiến hiệu quả làm việc của đội ngũ Trong lĩnh vực quản lý giáo dục, quản lý nhà trường: Pam Robbins Harvey B. Alvy (2004) với Cẩm nang dành cho hiệu trưởng. Tác phẩm Quản lý giáo dục -Nghiên cứu lý thuyết và thực tiễncủa Wayne K. Hoy, Cecil G. Miskel (2001) trình bày lý thuyếtvà nghiên cứuthực tiễn về quản lý giáo dục, nghiên cứu hành vi tổ chức. Từ tiếp cận nâng cao kết quả học tập của HS, nâng cao chất lượng giảng dạy và lãnh đạo giảng dạy, tập sách Lãnh đạo sự thay đổi-Cẩm nang cải tổ trường học, của Tony Wagner, Robert Kegan (2011) giới thiệu công trình nghiên cứu, trải nghiệm thực tế trong công tác quản lý hoạt động giảng dạy tại một số trường học ở Mỹ. K.B. Everard, Geofrey Morris, Ian Wilson (2009), nghiên cứu một số vấn đề cơ bản của quản lý nhà trường, cách thức tổ chức quản lý và sử dụng nguồn nhân lực và vấn đề phát triển nguồn lực con người trong trường học 1.1.1.2. Nghiên cứu về công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Về chính sách bồi dưỡng, phát triển GV Về nội dung, chương trình bồi dưỡng GV Về phương pháp, hình thức bồi dưỡng GV Về ảnh hưởng của GV đến kết quả học tập của HS và chất lượng giáo dục 1.1.1.3. Nghiên cứu về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Chuẩn nghề nghiệp GV phổ thông Anh quốc gồm ba thành phần: các giá trị và cách ứng xử trong quá trình hành nghề, tiêu chuẩn về giảng dạy, và tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp. Chuẩn nghề nghiệp GV Hoa Kỳ (2008) quy địnhtiêu chuẩn nghề nghiệp của GV gồm: khối kiến thức chung và kiến thức sư phạm; kiến thức, kỹ năng hướng dẫn, hỗ trợ HS học tập; và các kiến thức, kỹ năng khác nhằm phát triển nghề sư phạm. Chuẩn nghề nghiệp quốc gia dành cho GV Úc (2011) gồm các yếu tố: kiến thức về nghề nghiệp; kỹ năng thực hành nghề nghiệp; và sự cam kết tham gia phát triển nghề nghiệp. Kết quả nghiên cứu chuẩn nghề nghiệp GV ở một số quốc gia cho thấy, xác định yêu cầu chuẩn nghề nghiệp để xây dựng bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp GV theo định hướng năng lực là xu hướng tất yếu. Điều này cho phép GV và CBQL giáo dục tập trung khả năng, các nguồn lực cần thiết vào bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp và quản lý phát triển đội ngũ GV theo yêu cầu nghề nghiệp. Tóm lại, qua tìm hiểu một số công trình nghiên cứu trên cho thấy, các quốc gia trên thế giới tuy khai thác vấn đề nghiên cứu ở những góc độ khác nhau, song đều dành sự quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ GV theo chuẩn mực nhất định. Những nghiên cứu này còn phát triểnmột số khía cạnh khác nhau của hoạt động quản lý, đồng thời là nền tảng lý luận và thực tiễn để tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về vai trò, chức năng và tác động của CBQL nhà trường đến quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp. 1.1.2. Một số kết quả nghiên cứu trong nước Liên quan đến đề tài nghiên cứu, luận án đã tìm hiểu một số vấn đề sau: 1.1.2.1. Quan điểm phát triển nguồn nhân lực giáo dục: Đảng, Nhà nước ta khẳng định “Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”, “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi; đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ, văn hóa đầu đàn”. 1.1.2.2. Nghiên cứu về quản lý nguồn nhân lực giáo dục: gồm một sốcông trình nghiên cứu về khoa học quản lý nguồn nhân lực: Quản trị nhân sự của tác giả Nguyễn Hữu Thân (2008);Quản trị nguồn nhân lực của các tác giả Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc An (2008); Giáo trình quản trị nhân lực của các tác giả Nguyễn Văn Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2010); các tác giả Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Trần Thị Bạch Mai (2009) với tác phẩm Quản lý nguồn nhân lực; Hứa Trung Thắng - Lý Hồng (2004) với nghiên cứu Phương pháp quản lý hiệu quả nguồn nhân lực 1.1.2.3. Nghiên cứu về công tác bồi dưỡng giáo viên: Dự án phát triển GV tiểu học (2002) triển khai nghiên cứu công tác đào tạo, bồi dưỡng GV và CBQL giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học; dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục (SREM) (2006) nghiên cứu về đổi mới quản lý trường phổ thông ở các cấp học, hỗ trợ thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2001-2010; Dự án Việt – Bỉ (1999) “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng GV tiểu học, trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam”; Công trình nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải cách công tác đào tạo, bồi dưỡng GV phổ thông của tác giả Nguyễn Thị Bình (2013) Có thể nói, kết quả nghiên cứu trên thể hiện công tác bồi dưỡng giáo viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động quản lý nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Kết quả nghiên cứu còn phản ánh tương đối khách quan, khái quát tình hình chất lượng đội ngũ GV tiểu học, xu hướng phát triển GV tiểu học và những yêu cầu đặt ra đối với nhà quản lý trong việc tổ chức quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp. Trước yêu cầu đổi mới giáo dục, đổi mới quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp, cần quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao ý thức tự giác và phát triển nhu cầu học tập, bồi dưỡng của chính bản thân GV. Từ đó khai thác hợp lý và thu hút rộng rãi các nguồn lực phục vụcông tác bồi dưỡng GV, phát triển quy mô và chất lượng đội ngũ nhà giáo, đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu đổi mới giáo dục. 1.1.3. Nhận định chung tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề Một là, tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề đã phác họa bức tranh khái quátvề quản lý nguồn nhân lực, về công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giáo dục.Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy đổi mới giáo dục cùng với xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Hai là, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy nhữngnghiên cứu về biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp theo hướng thực hiện đầy đủ, đồng bộ quy trình các chức năng quản lý của nhà quản lý cấp cơ sở là vấn đề phù hợp xu thế phát triển và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng GV tiểu học. Ba là, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm về định hướng quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp sau: - Các quốc gia trên thế giới hiện nay đều quan tâm xây dựng và phát triển chuẩn nghề nghiệp, trong đó chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học là một bộ phận không thể tách rời. - Sử dụng chuẩn nghề nghiệp làm căn cứ quan trọng để tổ chức quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá GV đồng thời là cơ sở giúp GV tự đánh giá, xác định biện pháp bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghề nghiệp. - Việc tổ chức quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp cần được triển khai theo hướng phát huy tính tự quản, chủ động trong việc xác định đối tượng, nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức bồi dưỡng phù hợp với tình hình nhà trường, năng lực sư phạm và nhu cầu của GV tại các trường, cơ sở giáo dục tiểu học. - Phát triển giáo dục tiểu học, quản lý công tác bồi dưỡng GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực cho xã hội là nội dung quan trọng và cần thiết. 1.2. Một số khái niệm cơ bản 1.2.1. Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường 1.2.1.1. Quản lý Quản lý là tác động có định hướng, có chủ đích của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý với hệ thống công cụ quản lý, thông qua các chức năng quản lý nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục tiêu nhất định. 1.2.1.2. Quản lý giáo dục Quản lý giáo dục là quá trình tổ chức những tác động giáo dục của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu quản lý, đồng thời thoả mãn các điều kiện: có thông tin hai chiều, chủ thể quản lý và đối tượng quản lý có khả năng thích nghi. 1.2.1.3. Quản lý nhà trường Quản lý nhà trường là hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý nhà trường đến đối tượng quản lý, làm cho nhà trường vận hành theo đường lối, quan điểm giáo dục của Đảng, thực hiện mục tiêu kế hoạch của nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu chung của giáo dục. 1.2.2. Giáo viên tiểu học và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Giáo viên tiểu họclà ngườilàm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh trong trường tiểu học và cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học. Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu họcbao gồm tổ hợp các yêu cầu về phẩm chất và năng lực nghề nghiệp đảm bảo cho GV tiểu học thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học và giáo dục, đáp ứng mục tiêu giáo dục tiểu học. Sơ đồ cấu trúc Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học. CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Lĩnh vực Kỹ năng Lĩnh vực Phẩm chất Yêu cầu 2 Yêu cầu 1 Tiêu chí c) Tiêu chí b) Tiêu chí d) Yêu cầu 3 Yêu cầu 4 Yêu cầu 5 Tiêu chí a) Yêu cầu 1 Tiêu chí c) Tiêu chí b) Tiêu chí d) Yêu cầu 3 Yêu cầu 4 Yêu cầu 5 Tiêu chí a) Yêu cầu 2 Yêu cầu 1 Tiêu chí c) Tiêu chí b) Tiêu chí d) Yêu cầu 3 Yêu cầu 4 Yêu cầu 5 Tiêu chí a) Yêu cầu 2 Lĩnh vực Kiến thức Sơ đồ 1 Cấu trúc Chuẩn nghề nghi
Luận văn liên quan