Tóm tắt luận án Vấn đề giáo dục lý luận mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở các trường chính trị và hành chính nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào hiện nay

Đại hội lần thứ VII (2001) của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục khẳng định sự trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, khẳng định sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Lào là đúng đắn. Đại hội VIII (2006), IX (2011) của Đảng tiếp tục khẳng định tính đúng đắn, vai trò và những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin trên phạm vi thế giới. Chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối, chính sách của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là kim chỉ nam cho cách mạng Lào. Các Trường Chính trị và Hành chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đều có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức đương chức và thuộc diện quy hoạch cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước. Đào tạo cán bộ cho các ngành ở tỉnh và địa phương không chỉ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ mà trước hết phải có phẩm chất chính trị vững vàng, tư tưởng đạo đức cách mạng, lập trường giai cấp gắn bó với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước. Thực tiễn cho thấy, vấn đề giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở các Trường Chính trị và Hành chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong những năm vừa qua có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, còn có những hạn chế, bất cập về chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên, những người làm công tác giáo dục; phương tiện, cơ sở vật chất. Tình hình đó đặt ra yêu cầu cần phải khắc phục những hạn chế, góp phần xây dựng niềm tin, bản lĩnh, hình thành thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa trong mỗi học viên. Đó là lý do tác giả chọn đề tài: "Vấn đề giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở các Trường Chính trị và Hành chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay" làm đề tài luận án tiến sĩ triết học chuyên ngành chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

pdf27 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1879 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt luận án Vấn đề giáo dục lý luận mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở các trường chính trị và hành chính nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Học viện chính trị quốc gia hồ chí minh SAI KHAM MOUNMANIVONG Vấn đề giáo dục lý luận mác - lênin cho học viên hệ cao cấp ở các trường chính trị và hành chính nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào hiện nay Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử Mã số: 62 22 80 05 Tóm tắt luận án tiến sĩ triết học Hà nội - 2014 Công trình được hoàn thành tại Học viện Chính trị quốc gia HồChí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Trần Văn Phòng Phản biện 1:......................................................... ......................................................... Phản biện 2:......................................................... ......................................................... Phản biện 3:......................................................... ......................................................... Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ..... giờ....., ngày ..... tháng ..... năm 201.... Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia và Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh DANH MỤC CễNG TRèNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CễNG BỐ LIấN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1. Sai Kham Moun Ma Ni Vong, “Một số vấn đề về giỏo dục lý luận Mỏc - Lờnin cho học viờn hệ cao cấp ở cỏc trường Chớnh trị và Hành chớnh Lào hiện nay”, Tạp chớ Kor Sang Phak (Xõy dựng Đảng), Lào, số 137, 2013. 2. Sai Kham Moun Ma Ni Vong, “Giảng dạy lý luận Mỏc - Lờnin tại cỏc trường Chớnh trị và Hành chớnh Lào hiện nay”, Tạp chớ lý luận chớnh trị, số 5, 2013. 1Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Đại hội lần thứ VII (2001) của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục khẳng định sự trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, khẳng định sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Lào là đúng đắn. Đại hội VIII (2006), IX (2011) của Đảng tiếp tục khẳng định tính đúng đắn, vai trò và những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin trên phạm vi thế giới. Chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối, chính sách của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là kim chỉ nam cho cách mạng Lào. Các Trường Chính trị và Hành chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đều có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức đương chức và thuộc diện quy hoạch cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước. Đào tạo cán bộ cho các ngành ở tỉnh và địa phương không chỉ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ mà trước hết phải có phẩm chất chính trị vững vàng, tư tưởng đạo đức cách mạng, lập trường giai cấp gắn bó với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước. Thực tiễn cho thấy, vấn đề giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở các Trường Chính trị và Hành chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong những năm vừa qua có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, còn có những hạn chế, bất cập về chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên, những người làm công tác giáo dục; phương tiện, cơ sở vật chất. Tình hình đó đặt ra yêu cầu cần phải khắc phục những hạn chế, góp phần xây dựng niềm tin, bản lĩnh, hình thành thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa trong mỗi học viên. Đó là lý do tác giả chọn đề tài: "Vấn đề giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở các Trường Chính trị và Hành chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay" làm đề tài luận án tiến sĩ triết học chuyên ngành chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 2. Mục đích và nhiệm vụ của luận án 2.1. Mục đích Trên cơ sở phân tích chỉ rõ thực trạng giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở các Trường Chính trị và Hành chính nước 2CHDCND Lào hiện nay, luận án đề xuất một số phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận Mác - Lênin cho đối tượng này. 2.2. Nhiệm vụ - Phõn tớch chỉ rừ vai trũ của giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở các Trường Chính trị và Hành chính nước CHDCND Lào. - Phân tích chỉ ra thực trạng và những vấn đề đặt ra của giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở các Trường Chính trị và Hành chính nước Lào hiện nay. - Đề xuất một số phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở các Trường Chính trị và Hành chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 3.1. Đối tượng nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu vấn đề giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở các Trường Chính trị và Hành chính nước CHDCND Lào hiện nay. Họ là những cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và thuộc diện quy hoạch là cán bộ kế cận, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước ở Tỉnh, Huyện và địa phương. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Trong khuôn khổ luận án nghiên cứu vấn đề giáo dục lý luận Mác - Lênin chủ yếu thông qua giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác - Lênin ở các Trường Chính trị và Hành chính Lào. Thời gian khảo sát nghiên cứu của luận án từ năm 2010 đến nay. 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận án 4.1. Cơ sở lý luận Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm đường lối chính sách của Đảng nhân dân Cách mạng Lào, thông qua giảng dạy các bộ môn khoa học Mác - Lênin hệ cao cấp ở các Trường Chính trị và Hành chính, đồng thời có sự kế thừa các công trình nghiên cứu khoa học, bài viết có liên quan đã được công bố trong và ngoài nước. 34.2. Phương pháp nghiên cứu Dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Trong đó đặc biệt chú trọng đến các phương pháp lịch sử-lôgíc, phân tích-tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp hệ thống và phương pháp điều tra xã hội học. 5. Những đóng góp mới về khoa học của luận án Luận án có những đóng góp sau: - Phân tích được thực trạng giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở các Trường Chính trị và Hành chính Lào hiện nay. - Góp phần đánh giá và khẳng định giáo dục lý luận Mác - Lênin là một bộ phận quan trọng không thể thiếu được trong giáo dục toàn diện cho đội ngũ cán bộ ở các trường Đảng nói chung, ở các Trường Chính trị và Hành chính Lào nói riêng. - Đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở các Trường Chính trị và Hành chính nước Lào hiện nay. 6. ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án - Góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở các Trường Chính trị và Hành chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay. - Những kết quả của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy và học tập các môn lý luận Mác - Lênin. 7. Kết cấu của luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án được kết cấu làm 4 chương, 10 tiết. Chương 1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án ở các nước phương Tây, lý luận về chất lượng đội ngũ công chức phát triển mạnh vào giữa thế kỷ XX, nhất là từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, khi mà vai trò của nhà nước thông qua các chính sách công ngày càng được chú trọng, đồng thời với việc cần thiết có một nền hành chính mạnh để tái 4thiết đất nước sau chiến tranh. Để đáp ứng yêu cầu đó, các nước đều quan tâm nghiên cứu và mở rộng các trường đào tạo cán bộ, công chức. Chẳng hạn ở Pháp, sau năm 1945 đã thành lập Trường Hành Chính Quốc gia nhằm nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo các công chức cao cấp cho nước Pháp. ở các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc, đã có nhiều tác giả nghiên cứu vấn đề này. Kết quả của việc nghiên cứu đó đã được nhiều nhà nghiên cứu của Việt Nam tập hợp, khai thác để phục vụ cho nghiên cứu lý luận và thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Việt Nam. ở Việt Nam đã có khá nhiều nghiên cứu về giáo dục lý luận Mác - Lênin cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ nguồn. Việt Nam và Lào là hai nước có nhiều điểm tương đồng về vị trí địa lý, chế độ chính trị và xã hội, do vậy có thể nói những nguồn tư liệu quan trọng và thiết thực cho đề tài. Dưới đây là một số công trình nghiên cứu tiêu biểu liên quan đến đề tài luận án. 1.1. Những công trình đề cập đến vai trò tầm quan trọng của giáo dục lý luận Mác - Lênin cho cán bộ đảng viên Trần Thành (chủ biên), (2007), “Triết học với đổi mới và đổi mới nghiên cứu giảng dạy triết học”, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội. Lê Thị Nam An (2007), “Giảng dạy triết học Mác - Lênin với việc giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên ở Nghệ An hiện nay”. Luận văn thạc sĩ triết học, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. Cuốn sách: “Một số chuyên đề về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”. Tập 1 của Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb Lý luận chính trị,(2008). Trần Thành (chủ biên), (2008), “Các chuyên đề triết học Mác - Lênin (dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành triết học)”, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội. Trần Minh Nhiệt (2008), “Nâng cao trình độ lý luận Mác- Lênin cho cán bộ báo cáo viên đảng bộ cấp huyện ở tỉnh Kiên Giang hiện nay”, Luận văn thạc sĩ triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. Nguyễn Thế Kiệt (chủ biên), (2009), “Triết học Mác - Lênin với việc xác định con đường và động lực đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay”, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội. Nguyễn Ngọc Long (chủ biên), (2010), “Chủ nghĩa Mác - Lênin với vận mệnh và tương lai của chủ nghĩa xã hội hiện 5thực”, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội. Nguyễn Khánh Bật (Chủ biên), (2010), “Sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách mạng giải phóng dân tộc”, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội. Những công trình trên đã khẳng định được vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận Mác - Lênin cho cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị Việt Nam. Đây là những kết quả nghiên cứu có giá trị sẽ được tác giả luận án kế thừa trong quá trình thực hiện đề tài. 1.2. Những công trình liên quan đến thực trạng giáo dục lý luận Mác - Lênin cho cán bộ đảng viên Hoàng Thị Xuân Thanh (1998), “Nâng cao trình độ lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ đảng viên trong công cuộc đổi mới hiện nay”, Luận văn thạc sĩ triết học. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. Nguyễn Văn Cần (2001), “Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị - tư tưởng trong Quân đội trước yêu cầu của cuộc đấu tranh tư tưởng ở nước ta hiện nay”, Luận án tiến sĩ: chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, Học viện Chính trị quân sự, Bộ Quốc phòng. Hoàng Thúc Lân (2004), “Giảng dạy Triết học Mác- Lênin với việc nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên các trường đại học (Qua khảo sát một số trường đại học ở Hà Nội”, Luận văn thạc sĩ: Chuyên ngành chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Huỳnh Minh Khởi (2006), “Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ cấp huyện ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay”, Luận văn thạc sĩ triết học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Sổm Phăn Sỉ Vông Say (2007), “Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên ở trường đại học công an nhân dân Lào hiện nay”, Luận văn thạc sĩ: chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Nguyễn Văn Chỉnh (chủ biên), (2009), “Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay”.Nxb Đà Nẵng. Cuốn sách là tập hợp những bài viết của các giảng viên, các nhà khoa học của Học Viện Chính trị khu vực III. Si Sôm Phu Tha Vi Xay (2010), “Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ tổng cục chính trị Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào trong giai đoạn hiện nay”, Luận văn thạc sĩ triết học, Học 6viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Chit Sa Vanh ThepYoThin (2013), “Nâng cao trình độ lý luận Mác- Lênin cho học viên trường Chính trị của Bộ An ninh, nước CHDCND Lào hiện nay”,Luận văn thạc sĩ triết học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Các công trình được nêu trên đã cung cấp những thông tin bổ ích dưới các khía cạnh và các mức độ khác nhau, luận giải các vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức trong hệ thống chính trị nói chung và cán bộ nghiên cứu khoa học và giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới những năm gần đây nói riêng. Từ đó, rút ra được những vấn đề đặt ra và đề xuất các phương hướng, các giải pháp có giá trị về vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao chất lượng của mỗi cán bộ trong các cấp, các ngành của tỉnh, huyện, là nguồn tư liệu quý báu cho việc nghiên cứu nâng cao chất lượng giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở các trường Chính trị và Hành chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay. 1.3. Những công trình đề cập đến phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận Mác - Lênin cho cán bộ đảng viên Nguyễn Hữu Cát: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý, đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt”, (Tạp chí nghiên cứu lý luận, số 9/1999). Lương Gia Ban (2002), “Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và đổi mới nội dung chương trình các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”,Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Đinh Cảnh Nhạc (2003), “Sự vận dụng phép biện chứng duy vật của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay”, Luận án tiến sĩ: Chuyên ngành chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Song Thành: “Yêu cầu đổi mới nội dung đào tạo của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”, (Tạp chí lý luận chính trị, số 7/2005). Vi La Phăn Đuông ma ny (2006), “Giáodục thế giới quan duy vật biện chứng với việc khắc phục bệnh chủ quan duy ý chí trong đội ngũ cán bộ ở Lào hiện nay”,Luận án tiến sĩ triết học. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. Dương Minh Đức (2006), “Nâng cao năng lực tư duy lý luận của cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay”, Luận án tiến sĩ Trết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ 7Chí Minh. Hoàng Anh (2006), “Giáo dục lý luận Mác - Lênin với việc hình thành và phát triển nhân cách ở sinh viên Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay”, Luận án tiến sĩ triết học. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. Võ Thị Mai: “Phương pháp dạy học trong các trường Đảng ở Trung Quốc”, (Tạp chí Xây dựng Đảng, số 8/2007). Với những thành tựu khoa học mà các nhà khoa học đã đạt được trên đây, nhìn chung đều nghiên cứu về nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số lĩnh vực khác nhau hoặc các chủ đề có liên quan đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của Đảng và Nhà nước. Tóm lại, việc nghiên cứu về công tác giáo dục lý luận Mác - Lênin của các nhà khoa học và những công trình có liên quan đến đề tài luận án, nó là những vấn đề cơ sở quan trọng cho tác giả có một cách nhìn khái quát và rút ra những điểm cần kế thừa và cần phải tập trung nghiên cứu mới của đề tài. Chương 2 giáo dục lý luận mác - lênin cho học viên hệ cao cấp ở các trường Chính trị và hành chính nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào hiện nay - một số vấn đề lý luận 2.1. Khái quát về giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở CHDCND lào hiện nay 2.1.1. Lý luận Mác - Lênin và những đặc trưng của lý luận Mác - Lênin Chủ nghĩa Mác - Lênin và lý luận Mác - Lênin: Chủ nghĩa Mác - Lênin không phải là tên gọi ngay từ đầu, thuật ngữ “Chủ nghĩa Mác” xuất hiện vào đầu những năm 80 của thế kỷ XIX. Sở dĩ lấy tên Mác vì chính Mác là người đặt nền móng đầu tiên xây dựng lên. Ph. Ăngghen đã viết: “Nếu không có Mác thì lý luận thật khó mà được như ngày nay. Vì vậy, lý luận đó mang tên Mác là điều chính đáng”. Tháng 2 năm 1848, tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản do C.Mác và Ph.Ăngghen viết được xuất bản lần đầu tiên tại Luân Đôn đã đánh dấu sự 8chín muồi ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác. Giữa những năm 20 của thế kỷ XX, thuật ngữ “Chủ nghĩa Mác - Lênin” xuất hiện ở Nga, nhấn mạnh sự kế tục xuất sắc chủ nghĩa Mác và đánh dấu một giai đoạn phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác của V.I. Lênin trong giai đoạn cách mạng mới. I.V. Xtalin đã nhận xét và viết: “Chủ nghĩa Lênin là chủ nghĩa Mác trong thời đại chủ nghĩa đế quốc và cách mạng vô sản ” là sự “phát triển chủ nghĩa Mác trong những điều kiện mới”, là hình thức cao của chủ nghĩa Mác. Từ đó, thuật ngữ chủ nghĩa Mác - Lênin đã được các Đảng Cộng sản và công nhân quốc tế thừa nhận. ở Việt Nam, vào năm 1924 người đầu tiên và sử dụng thuật ngữ chủ nghĩa Mác chính là Nguyễn ái Quốc. Khi vận dụng chủ nghĩa Mác vào cách mạng Việt Nam, Người đã từng nhắc nhở: “Dù sao cũng không thể cấm bổ sung” cơ sở lịch sử “của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở thời mình không thể có được”. Còn thuật ngữ chủ nghĩa Mác - Lênin thì được Người dùng khi viết cuốn sách gối đầu giường cho những người cách mạng Việt Nam, cuốn “Đường cách mệnh” (1927). Trong đó, Người khẳng định con đường cách mạng Việt Nam là “phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lênin”. Như vậy, từ năm 1924, với sự cố gắng không mệt mỏi của Nguyễn ái Quốc, chủ nghĩa Mác - Lênin đã được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam, cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. ở Lào, kế tục sự nghiệp và sứ mệnh lịch sử của Đảng cộng sản Đông Dương do Hồ Chí Minh sáng lập, từ khi thành lập ( 22/3/1955 ) đến nay Đảng Nhân dân cách mạng Lào luôn luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng, kim chỉ nam, vận dụng và phát triển một cách sáng tạo vào những điều kiện cụ thể ở Lào. Chủ nghĩa Mác - Lênin đã kế thừa tất cả những giá trị tư tưởng và văn hóa của nhân loại đã có trước đó, là sự khái quát, đúc kết những kinh nghiệm và tri thức lý luận trên các lĩnh vực khác nhau. Lý luận Mác - Lênin luôn luôn gắn liền với thực tiễn phong trào cách mạng, thực tiễn vận động của lịch sử, sự phát triển khoa học kỹ thuật, cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận chống lại các học thuyết tư sản, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa xét lại, 9cải lương. Sức mạnh của lý luận Mác-Lênin chính là ở chỗ nó gắn bó hữu cơ với thực tiễn xã hội, được kiểm nghiệm, bổ sung và phát triển trong thực tiễn. Có thể hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và lý luận Mác - Lênin có nội dung tương đồng với nhau, mặc dù không đồng nhất với nhau nhưng đều là học thuyết về cách mạng vô sản và con đường giải phóng giai cấp vô sản và quần chúng nhân dân lao động, xây dựng chế độ xã hội cộng sản chủ nghĩa, đồng thời khẳng định vai trò kế tục xuất sắc, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác trong những điều kiện, hoàn cảnh cách mạng mới của Lênin. Nhiệm vụ của các Đảng cộng sản hiện nay, ngoài việc bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, quan trọng hơn là vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh nước mình, ngày càng bổ sung, hoàn thiện và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và đây cũng là nhiệm vụ của các bộ môn khoa học Mác - Lênin. Lý luận Mác - Lênin có những đặc trưng chủ yếu sau: Một là, tính trừu tượng hóa và tính khái quát hóa cao; Hai là, tính hệ thống, lôgic, chính xác và chặt chẽ; Ba là, tính gắn bó, liên hệ, thống nhất với thực tiễn; Bốn là, thống nhất giữa tính khoa học và tính giai cấp; Năm là, tính sáng tạo và tính phát triển. 2.1.2. Thực chất và biểu hiện đặc thù của giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở Lào hiện nay Thực chất của giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở các Trường Chính trị và Hành chính Lào là đưa một lý luận khoa học tiên tiến nhất xâm nhập vào tầng lớp xã hội ưu tú, hình thành ở đội
Luận văn liên quan