Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại ngân hàng Việt Nam thịnh vượng - Chi nhánh Bình Định

Ngân hàng ra đời và phát triên gắn liền với sự ra đời và phát triên của nền kinh tế hàng hóa đê giãi quyết nhu cầu phân phôi vốn. nhu cẩu thanh toán.phục vụ cho phát triển, sàn xuất kinh doanh và tiêu dùng của xã hội. Ngân hàng thương mại là trung gian tài chính, có vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng, hoạt động tín dụng là một khâu then chốt, đem lại nguồn thu chủ yếu cho các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên đây cũng là hoạt động tiềm ấn nhiều rủi ro. Rủi ro dần đến sự đố vở về tín dụng sẽ gây hậu qua nghiêm trọng không những cho bàn thân ngân hàng mà còn ánh hường đến cả nền kinh te. Điều này đòi hòi các ngân hàng trong hoạt động tín dụng phái xây dựng cho mình một quy trình tín dụng chặt chè, khoa học và hiệu quả.

pdf27 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Lượt xem: 302 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại ngân hàng Việt Nam thịnh vượng - Chi nhánh Bình Định, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
   ! "#$%!&'$"$" &(")%*"+, &(-!.), ./01$'2 3456778973:;?7 ,@78973:ABCDECBDCBF G,H I.JKL;M"$ 9N78OBFP     !"#$%&$%(#)*+&,( -./01!"#$%&$%234(#(#567(*3(# -./08!"#$%&$%9*:9;(*&: ?@ /. ?0A B CD?@E0F G HIJK L F JKM? N1OL PQ@D8P1OR TUVWXYWZ[X\Y]^]_`ab`Wc\d e G=gDe h0=i M e jklnopqrsltquvwokxyzoqkr{|vwokxyv}~qu€   !"#$%&'(( $)*+$,%-$./ !"#$%&'(( $) 01!,2$(34!")$5$6783(7097&&:$%:;7097 (!(0%>0<&'(( $);.5?7@(2$A<!%($B7AC01! ?DE$F(GHIJ$+( 7$!($0K;04%!$( L67!( M 4&&9(N0"O8./&'(( $)01!,2$(3FP <0'0<J("E2$ A+IE(27(Q0:(;"QI+J$ 7R(7018370<0'0(GHIJ$FP78$B"80S+ .X8 Y7675$BI( M2Z[0<\5(I0L5 G]"305,2$(3F^$,78"L$_$0'0( <<J("E (KA>&5$?8A/00a(0X;2<!M0 %$b7675F ca(2'0;( <\:$05,2$(3(3$-$"D%"!( <67' ( `(<0974!;(d\G-0E$Y&2$(327%/0%(3$-$2Z 0L+./+/!0M01!\@(2eIE(67:0$!<I4"!+?7(3(@( 837\*(\7E00'067:0$!&5$(/0$b")"G!,2$(3G-0I` %<67f"J<0701!,2$(3(3$-$FG-0(!0S"!( <67' ( `&'(( $)%E$Y&;"L$_$0'0(GHIJ$&5$ 0!<g+/00J( !;g+/0675+h%"5I\5<<J("E!(<; $b7675FP G-0Ii$6783("j($( k;(GHIJ$+7Z&5$ 0*02f+GW;G-0+Gk25g 1$ <A/!( B&(K00'02K! 0J($0K;&$($0K(Q$BIa(; I!(K2<!M0%&(K0\'<0'<($0K2'0+IE( ( <[E$A7"4Fl(K0\'<0'<($0K01!2'0%!8 %:04hm!"a0\$b(67!( M( <%$b0"'$'(``($0K; 25g(!2<5;25g( 5k01!2'0$N&0'\E(K       !" #$%& '()*+, - . - +( !/0+12, 3 )4 5 & 6 7!#89:; 7 # ;2?@ "#2( 3,  , ? A B !+ B C,, !BDE2! - ) "9B ?0 ! ,FDG - !HIJKLMOPQRMSPTMOUVPWXK VXKOLQVPUMPYKZMPM[PQRSO\KM[OP]^ _`MPOUMYaM[ObQM[TMPLM[ cdefgQROhZ^ cP`MPgijM[kePQMPXMPlmMPn`MPop qodaVOQstM[PQsMVut =v 6,$5-/w/ 0xC-+ BC,, !B + 63! 2x" =: B * ,+ BC,, !B + 6 7! 2xy+&;:>z97>? @ " =@-4 5 )6+,+{!  ,+ BC, , !B + 637! 2xy+& ;:>z97>?@ " |on}QOijM[~SPb^ QM[PQsMVut =@6 2<DG H ,+ BC,, !B + 6 7! 2xy+&;:>z9 ,>?@ " =:DG H €;-H7! 2xy+&;:>z9 ,>?@ "      !"# "#$  % &" $ '( )*+,-.*+,/0 12456789;58?@AB .CD EDF G C(!"# "#$  % " #  H IJ $ KL )I MN OP &. PQ RS 0 EDL G OT G " !U 'V I J $ KL )I MN OP &.PQ RS 0 .WXD Y" $'KZ  '[ \'#" '" "] ^ " HS I % J $ 0C(_`a` & b `I V "  !"# "# $ `# H`Q c)S  ^#  H IJ $ KL )I MN OP &.Y " PQ RS 0 d2e895fghihAj8klm5n?m=o8?pgqrml= .)sX  t #"'$) u` LvX  !"# "#$  % #  H v $ KL )I0 .)sb [ C( $" "b `I V "  !"# "#$ #  H vJ $ KL )I MN OP &wY " PQ RS ' xG " \ "#$ V "  !"# "#$ `# c)S  IJ $ KL )I MN OP &wY " PQ RS 0 y2z{m?|Aqrml= .YKL , YLvX  !"# "#$ # `# c)S  % " $ KL )I0 .YKL * Cb `I V "  !"# "#$ #  H vJ $ KL )I MN OP &wY "     ! "#  $%&'()*+  ,./01345067898:401;84 ?@ABCDE ?BFGHIHJKCLMN@OC.P?@QRS?RS.TU?@PC@ VSWC@CD@UXN.YSCD.@Z[\]C@.PCV^ CDGCDOC @TCD.@ABCD[_U E`E CDOC@TCD.@ABCD[_ULT@S_.\bCD.PCV^ CD .YSCDCDOC@TCD.@ABCD[_U E`E`E C1c0;7016;de01fg8 hiklmnpnqrpstplupsvlwxpsryn zi{l|}p~ps}hpstplupsvlwxpsryn }i{m}l€yv‚ps}xzƒp}hpstplupsvlwxpsryn E`E`„ @…g6†‡016ˆ0‰Š016‹…0101c0;7016;de01fg8 hiklmnpnqrvŒpŽpspstplups zihnv‘}hvŒpŽpspstplups }i’n€v€psl€yv‚psvŒpŽps}hpstplups “”• –— ˜! ™š›— &œ$ $ ž ˜“”• Ÿž!”*   ! * ”ž¡* ”žš¢ %¡* ”žš'!š " –£  # ¤!””• –¥¦˜š›*ž§ ”ž¨ * ©”   ¨š©–””$œ " ””ª– # ˜!¥™š›”” « # ˜!¥¬# « # ˜!¥¬* « ˜!¥*¦˜*            ! "  #$% &'(&')*+(,-.,/'0.,.1,+23 4565789:;CJACF KL?MNGC=O?PQABKIACR=SAC>TS78UVNS4565WX>NAB>YE?CZAB?IA >[A?CIL?\]?HACCHAC?:I>CJAC>TS78>C=AC^ABAB_`I>[AWaRbABPc 9:d>eWf>C=>MNgL?PhACKIAC?L>i9IjAMNSAU 456578;S=Bkd;lA;<=WSNm n 4GAB>pAPlIKL?=<A n 4<=KL?MNGC=O?PQABKIACR=SAC n 4CNgcA?I]A?q n 6CNgL?dIAC;CJAC r(s.),+t)3,u.)-(,v&'(&')*+(,-.,/'0.,.1,+23 )w'.1),xyz{.,)-./|.1)}+ ~CpA?J>C4565789:dQ??ECDE>KC<IAIqdFEC_eABEC<E\: >ZAB>b>C=EC€E?CN?CE\:a9‚?CZAB?IAKL?=?CZAB?IA KCACƒdPCJAC>TS78\Sg\lAFP<ACBI<„TI„=F d…>PQ\:>CY?9_DABFCIqNMNGC=O?PQAB>TS78FKCGA†AB\:?I]d9‡> >TS78FBIˆEABpAC:AB>i>†A>…PcP_S„S>MNgL?PhAC?:I?„DU‰ŠF?„ ‹ŒŽ  ‘      ! "  #$%  ,u.)-(,(’“)w”(•*(u.v–.1)*+(,-., —˜š›œŸ ¡›¡¢£Ÿ¤¥¡Ÿ¦§¨© ~CpA?J>C>YN?„ˆ>?:IWGAACƒdP?„_AB?„=AB>e>YN  ! "#$%%# &' "() *+-./0234.4562784096:0;<0 =>?@'?A#$ BC D( # ) =>E !"AF GHI? I?E) 4+-./0234.4/0*J092KL4.30. MB$$>NMO  >$GHP P >FQP) RSTSU WXYZ\]^X^ _^ X` ab\cd^X]ZXS e+-./0234.4f4.gh<2.e0.2if0 "AF $GH!jk $l k $ k $Cm) *+-./0234..gh<.in2op09 "AF $GH!qF rP' PF r $ 4+-./0234.4f4.gh<hL0.stLu "AF $GH!"I?vH  wxyqz I?m wxy{z I?m| wx}z I?m~q&wxy}z RS€‚ƒ„…ƒ†‡ˆƒ„„‰Šƒ‹ŒƒW„…ƒ†Ž„‚‚ †‘’„Žƒ„“”ƒ„ƒ‹„’•W†–ƒ‹„—†Œ˜ƒ‹†Žƒ“™ƒ‹ š”ƒ‹…ƒ„‘ƒ‹†„‰›ƒ‹œ—’ RS€SR _^ZXYZ\b\Xž^Ÿ Z¡YZXcZ¡S RS€SU _^ZXYZ\b\Xž^Ÿ ¢£¤ZXZ¡Xd`¥    !!"# $!%#&!'()*$+# "(#,-.#&%(*./0 # 1)* ,23%.4"(#,- .#&%(*./0# 1)* 5 6 78 9:;?@ ?9A; BC?D 7 EF7 > 7(.9:F; G .HI 70 9 J )G  K LMN 5 OMP QR EF7 > 7(.9:F; G .HI 7S 9 J )G J J BC?D 7 EF. F S J )G  2MUVJ LWX Y= 7C9. F S J )G !!"#$!% #&!'( )*$+#" (.#&%(*./S# 1)*  X ZB B>9 X EF$<FU< [\^ _`acde_cfa__fa_cghe_da_ij[klmno pqrstuvrwxryuvrzu{u|}ry~q~~zu€‚rƒ€s„uu|…ryuƒryu†€ ‡ˆr‰ry‚Šr‹ŒrŽ‚‘u€’rz†rz“”•“–u•—~t‹†uŒ~ts€’rtry ~˜uƒryu†€‡ˆr‰ry‚Šr‹Œr~™ryrzšu›ryœ…€u†€‡ˆr‰ry‚Šr‹Œr~xuzžŸ y€ˆ€uzv~zry‚ rrz¡r~˜‡¢s€’rtryr† £›‘~‘~q€rz¤ruƒryuzž ‹¥~¦‚u|§~u†€‡ˆr‰ry‚Šr‹Œr~˜¨ ©ªzq~zz†ry «\ _^`acde_¬­cij®_¯°c±²a³¬ha_´ [¯a_ pqrstuvrwxryu€’rz†rzµz¡ruv~zª’u¶‚ˆz…utryª€rz w…rzu|…ryrz·ryr¸•¶‚¹”•“–u‡¢s€’rtry~˜w…rzuz‚‹†~z€     ! " #$% &'(# ) $"* ( +& , $ )'- % . /0/0/234578939:93;?93853 @ACDEFHIJDDKLMHD@FDHNOF PQ #+RS' TU' + VWX#YX)&Z(Q) ) [\$X]^_\ ` abXcPWbdef( +*+R g'h*X)& +#(#X) &. iACDEFHIJDDKLMJjJklHmnJDIFD PQ #*o # ]% ( +  "p g(R(# "` Pqr(# ) $"*& )'. JACDEFHIJDDKLMDNsHtuFv PQ #*! " (w(x% $ X)) Xy wd% *R(x% $#gX._zY d' { $"* ( +& )'! " #${ T|(w + % )\ VW. }ACDEFHIJDDKLM~DF€FvLnFD‚n /0/0ƒ „…†7‡7ˆ‰53785Š‹5Œ>Ž‘’7Œ?“?3”5785Š‹5Œ0 /0ƒ•–—˜ ˜™š 2˜›— œž˜ Ÿžœž ž š •¡œ¢£ ¤¥š—˜ —¦˜–§2¨©2Ÿš—ª«ž—Ÿ¬—˜­®—˜0 /0ƒ0¯23457893Ÿžœž9°±ž²5Œ7³ž2 4´³Šµ5Œš5—Œ3¶± @A·uHLM k¸Ft¹nºF»l@F ¹¸¸@¼¸MFJ½@¾¿FvH¼¾CÀÁÂF ÃvDÄ@ iAÃun}lFvÅDEFHIJDƾǾJ½@¾¿FvH¼¾CÀÁÂFÃvDÄ@ ÈÉÊÌÍÎÏÐÑÒÍÒÓÔÐÕÖÒÐ×ØÙÚÏÛÏÜÔÝÏÞßÏ   ! "#$%$'()*+,-. 01234536789: 3;< =>?@1A8 :BCD EE :BCF EE GHI J KLMNOPQRSTSUVWXP YZ[P\]NOP _^`a^^ b K`c de^afbb K_c gKheah^b gddc L`ijkVXN]Vl e^adeb ``c ffda^Kb ddc dK_aK^b ^^c dLmNT]nopMq d^Ka`b K_c _Kfaefb Kec ehadb Kc _LmNT]noSrPstNSuv Mwxy _`a_fb dhc `a`hb d^c gKda`Kb gKc L^MzP\]RN{XP a`^^ eadbb Kbbc a`eba^^ b Kbbc Kd_a`^ b c^ |.*,-%$}-~€‚"ƒ$‚„-.…†‡~ˆ‰ˆŠ‹Œ Ž ‘  ! "#$%$'()*+,-. 01234536789:3;< =>?@1A8 ’;<:BCD ’;<:BCF GHI J KLij“VXNMnX h^afhb hh^abbb K^aKdb c` L`”•PSVu{–V—l Kahea__b KaK^a^eb KKaK`b hc dLMzP\i\l˜P”•P a`^^ eadbb a`eba^^ b Kd_a`^ b c^ _LM™{lš]Pj dbc `c gKc L^M™{lš]]›]RN]nj hbc hKc Kc eLM™{lš]Pj]nœP”xwp _`c _bc g`c |.*,-%|.*,-%$}-~€‚"ƒ$‚„-.…†‡~ˆ‰ˆŠ‹Œ žŸ‡~ -}Š~¡¢£*¤~¥¦+§-.¡(-~¨¥Œ-~% g©ªSY«SV¬YTPV\NTUVTN­lT]VN®l­lXVWt]Y¯P\UNPV°WvPVSuv x±P\]²x“³´ µPi\V¶vaSV·]n¸P\Y¹PsjNPVlºPQRUVXP»P\]nXPj P\¼PVRP\L gi\l˜P{•sN®lkV¼P]«SV¬½xq¾pyq´ x±P\]²x“³´ µP i\V¶v     !" #$%&!'( &)#!* $ +,)'( " ", %& -"# .( /)",  + )!$)* 01'  23 4&)5#6 789:?@AB9CDEAFGCHI8JKLMENOPQ9:CRP@SMT9U:AVO XYZ[Z\]^_` abc efghijk lmnopqr lmnopqs tiuvwxvyzk{ovmn |}~wx €~wx ‚ƒ „( … †"†‡ˆ"‰ Š"ˆ‹Š"Œ‡ "Š‹‰"Š† ‹‡Ž $%+ 5$ "‹"‰ †"‡‹"Š‰ "‡"ˆ‰ ‹‰ŠŽ „( (‘ 1  Œ‹" ††"Š‡ †Š"Œ ‹Ž ’  ŒˆŠ ˆ‰‹ †"† Œ‹‰‡Ž ’ 5$ %  “”„0 †ˆ"Œ‰ Š‡"‰ †"ˆ Œ‡Ž ”! ($ .3  Œ‡‡"† Š‹Œ"‰ ŒŒ"ŒŠ †‡ŠŽ 0„0 ‹‹"Œ ‰‡" †Œ"‰ˆ ŒŒ‡‡Ž ”6 0„0 ŒŒŒ"‰ †‰Œ"‡ ˆ‡"‡ Š‡Ž •c_ab[Z–b—˜™š›œžXœŸ ¡¢›£bc˜¤¥¦—§¨§ ©ª« ª¬­¦—®b˜– — ¯ —^°±˜²] —–b— ³ ´ 2$$!#- ($ ( !" !#-6"$µ ,%¶·¸ "$&6+(‘ 1 513 ()$-¹$$!#- .#%  ’ .(& ‘% 3·4$¶¸ '´ º   ! "#$% &' !()*+,()* +, '()*+,-!./' 0/10/12345-! +6785 9:; '(+(?;-!()* 1 @A5@A#@AB% 8 C D1E ;>) FGHIKLMNOPQHRSTPTUTPVWXRYZTPSHPT[\]^HIR_]O a`bHcIPd\ efghjkhl mnopfqr stu vwxy stu vwxz {|} jk ~} jk€‚ snƒu}nopfqr„…†n‡hthlpnˆhnp‰Šh )*+, ' ‹%Œ ‹%‹ Œ%‹Œ Ž%‘ )*+, %’ %“” Œ% %Ž‘ snƒu}nopfqr„…}•}–rp—f}n˜hn 0/1 Œ‘ ‹Ž‘ ‘ %Œ‘ 0/12345 ‹‘ Œ‘ ‹‘ %’‘ snƒu}nopfqrn‰™pjkhl 5 9:; '(+š9:› % ”%““ %” %‹Ž‘ ?;š' › ŽŒ%“‹ “’%Œ” ‹’%’’ ‹%‹Œ‘ snƒu}nopfqr„…†n‡hthlœfhnžf  1 ŸC+  Ž%“ Ž%ŒŒ Œ%“ %‘ 0/ ¡ ' ) ‹%‹ %’‹ Œ%”Ž %Ž‘   1 45 %”Œ %‹ Ž%Ž ’”%‘ ¢£¤¥¦§©ª¦«¬­®¯ °±©²³®¯ ±´ µ°±¶·¸¹¯ º¦£¬»¼½«¾¿¾·ÀÁ     !"#$%!&'()"* +, - ./ ( 0- 12 !"#$3) $+ 4+5( +,6!7+895 ( +, 5( +, )(6: !&;"*&< =<! &'">&< !?@ !A) # B AB"4 )CADB+$+ 4 A!. ) -ADE() F G !*=< !9  # AHIJB?K 8 "L : GMN6AB" 84?6? JB?K?O@ P!5""#( # Q R (0-"!GST O 4 O F G !L O3 L$A) " B NGAL,A8 7+ ? UAL,A ") N ( A) # JB?KL O "L$A) V . B !!-?AS !. , ASW0VAF X=&'J )F';&Y ZB""# 88. [4+AHIJB?K ()-AD "L$A) ) ( ", A !!- !MN \]^ !>__>*=<\]a;Y*<9      !"# $% &'()*+,&-. / 0 *123 /45 6- 789 ;@AF=DGB>HG=> KIL=> =@>AMENLO NP= DQANEHL=R SB= HT=> ;U=> 7898V =WXYZ[\]^_` ab]acde f55 0gh 2i jklm nfomp qr s tp u v jg  2 #wo v5 x   y1-qx z{5 -| 055/|} mf~f# 5 /4| #5v$r #1 51y% u}-h } €#mf~f v/ % u}€ }p 0$ 055/|x z2€/|-}p 0$u u}jmf~f 5  *1 1 h mf~f 5 %klm nfomp qr t‚2i 0/ ƒ .0 u5 5p p h # 5 % 0x„  5 %.* h % |v jg  f5 -‚2i u5 5-. /6$ # 1… 78987 =WXYZ†‡]WbYeW\ ˆ‰ ‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œŽ˜ nox   #$#  | $3 5mf~f } x.$/ ~} x.$/ j $6mfq~ mfžqwk| i Ÿ mf f~~~¡mf~fg $u } 1 h mf~f wo | $mfq~ mfžqw5055 1 5 / 5  -1 5 -52¢  €€#womf f~~ *1      !"! # $ %& !' & ()$ %*+,$ -!.  /01232445 )&6% 7 8!,9&! % : %(/%"-% )0 ;2, +7< = 81242 !'*%*> % ?? 0 48 < @, +(*()** =  !A! B (  < @ ??& !'  C((@ /*!. = (D%E %E $ F% % ( <&< A!0 ;2> -$ -G % %9 =  > H !0 JKMNPQRSTPUVWXPYZ[W !*> (%"-%# $@(D ;27 8! %(/%(*> ((%"-% @!7 8!A! \(D]:  ^ _ `&!' & 5_  @ &abcd: 5e -%5H% ,f- 0 ;] *> ?? 7&E %(/ &-@!5 && ^5 &&A!: % 58 !(H : 0g &&\(& & H ^ !,? F' $@04*> 1242 , f%h( >-<7&E !,? %& &04!- 8%>-5$ 5 && i*, + %(@ 5!jA!' %%e5 j%h,       !" # $% & '( )!* +" +, '( -!. / / 0"12# $34+"-"56&7 !"6 8 * 9"! : 05" 0" '#;  )  6 -"  + 9 9 +" " :5< 8   !=> 6& #? / * @ ?;%; 0"  +, 9 : =  A 7 !"6): B C!) D D  0" -!" !"6 +"+, 9 : 60# EFGHIJL FMNIOFPQIRFSIOTEFUVMEVMONPEFTIFWMXIF IJFPQRYXZY[IO\PIJSIFNIJOFGHIJ]\PE^ RF_I YPQOIX]OF`IFYGaIJbEFPIFVIFUcIFd`IF LefEhIEiYNZjkE_kFMNIOFPQIRFSIOTEFUVM EVMONPEFTIFWMXIFIJFPQROlMIJOFm] d`IFOTI WnIJoYRUXIpqEIUcIFd`IFe Lefef Erstuvwxsyvz{s|v}sy~tvUEOEWIyzYRU€sq EIU‚svdƒsv Lefe„ Z…†t‡†vwxsyvz{s|v}sy~tvUEOEWIyzYRU€sq EIU‚svdƒsv $ˆ ?;%;12 < <  ) 60 @ & D D  0"12"6 @5"  # $;‰=: <+,  Š 60)  # $?‹  5"-Œ 8 & $Ž +‰ !  +, Œ4!             !" # $ &'()*+,(-.(/)0-)*1)*23456+,13*7-873*9():-* ;?@ACDE@AFGHIJKLFJMNOPCQIRCIIS@A T] &'()*+,(^ _)45(_+`1(/3*9():-* ;] fhijklmniniolpqrsitkukvliwkilxyklznli{p| \}@A~<€Id@FeCIQI}@?@AFI;@IF‚R@FƒCFIEJ]FZ]„…†@AI‡; ˆ‰Š|l‹pŒrŽkv *)+1 ‘^ ’$“ ‘^ ’$” •–—˜™š›œœžŸ ¡™¢£¤™¥¦£¤™¥¢—˜™ §¨©ª§§« ¬§ª­«« ©•®¯ ™¥°™Ÿ±™ ²§³ª²« ²²¨ª¬«« ¬•´Ÿ¡™µ™¥¢Ÿ¶™Ÿ¢ ™¢·œ¢Ÿ¸— «•² «•¨² ¹vrŽk|Šmkilº»¼ˆ½Šn¾w¼¿kvlÀÁhiÂÃÂnÄwÅ ÆǶȡ™¥¢¶¢ŸÉʞŸ¡™µ™¥¢Ÿ¶™Ÿ¢ ™¢·œ¢Ÿ¸—œË¶œÌ™¥¢Ê͛žŸ ¢Î¢•ÏÐÑ΢Ÿ¶™Ÿ¢ ™¢·œ¢Ÿ¸—¥—¡ÒÓǶ©™µÒªœÔ¢ŸÕ™µÒ©«§š›©« Í֙ͣ¯¢Í›«•²š›«•¨²•–ÇʙŸ—×™œØ¢ŸÕ¢ŸÉʟÐÑ΢Ÿ¶™Ÿ¢ ™¢·œ¢Ÿ¸— ™µÒ©«§ÙÒ·œ«•²Í›ÚÉ¢œ¶ ª¢—˜™ÛÜ¢ÚÝÓǝ™Ÿ—˜Ç͛žŸÌ™¥¢Î¢ª¦Þ™ ™µÒ©«ŸÐÑΙ›ÊÙÒ·œ«•¨²Í›¢Î¢¦Î—šß—œÌ™¥¢Ê• àâŸã™¢äœŸ¢åÑÇɢї™ŸÍ¸—ž—™Ÿ¢ÞœË¶¢›—Ñ¡™æçèé     "#$%&'()*+,-. /013456 789:; ?@ABCDEFCGHIJKGDEL MNNOPQ RSMOTQ P?UDBVDWXYBZ[\ ROTMQ ]OQQ R?@^ __Z`XYBZ[\aRbcPd SQROQSQ R]QOTSQ M?_eCf_ghiCDjEkC POQSPOT]S PO]PROMPS S?_lmEnGmBCDXoBpBCDGLKq[G`BmrCastdaud a]bRvMwQQd PM?SQ R?S x.*,-%$y-z&{|}"~$€|}~‚"~ƒ„…†}‡-.&ˆ‰Šz‹Œ‹„Ž E[hrCfVDkCGWKDG[GDn\GlmEnGmBCDXoBpBCDGLKq[G`BmrCfBr ‘CDjE[PC’?U“GD”C’PQS•–KPM?SQuO—LCC’PQ]fBrK˜C R?Su?^ fE\™CCDkCX`š›GeCfG`BmrChiCDjEkCC’PQ]G’Cf‘CD GH›CfpDB@^ __X‘BfBr?_E\CDB™Cm›ZJBXYBmEnGZ[\Kq[œž[CpC’ PQ]X`RuGDistZŸCK˜CXJCD CH?¡›ZF\ZB¢KZ[\CAKq[K£CfG\CLE ZŸCfB¤—IAKDB¢EjErpBCDš›[
Luận văn liên quan