Tóm tắt Luận văn - Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Hoàng Long

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc tính toán chi phí hợp lý và hạ giá thành sản phẩm là một yếu tố quan trọng để làm tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp. Chính vì vậy, kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm là một khâu đóng vai trò quan trọng trong công tác kế toán của các doanh nghiệp sản xuất. Hoàn thiện kế toán nói chung và hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng là yêu cầu, nhiệm vụ khách quan và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Hoàng Long” được lựa chọn với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty, qua đó có thể phát hiện những vấn đề còn tồn tại trong công tác này và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và năng lực quản trị doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Hoàng Long. Kết cấu luận văn được chia làm 4 chương ngoài phần Phụ lục và Danh mục tài liệu tham khảo: Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu; Chương 2: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất; Chương 3: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Hoàng Long; Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu, kiến nghị giải pháp và kết luận.

pdf11 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 13/08/2021 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn - Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Hoàng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÓM TẮT LUẬN VĂN Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc tính toán chi phí hợp lý và hạ giá thành sản phẩm là một yếu tố quan trọng để làm tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp. Chính vì vậy, kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm là một khâu đóng vai trò quan trọng trong công tác kế toán của các doanh nghiệp sản xuất. Hoàn thiện kế toán nói chung và hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng là yêu cầu, nhiệm vụ khách quan và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Hoàng Long” được lựa chọn với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty, qua đó có thể phát hiện những vấn đề còn tồn tại trong công tác này và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và năng lực quản trị doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Hoàng Long. Kết cấu luận văn được chia làm 4 chương ngoài phần Phụ lục và Danh mục tài liệu tham khảo: Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu; Chương 2: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất; Chương 3: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Hoàng Long; Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu, kiến nghị giải pháp và kết luận. Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu Vấn đề chi phí và tính giá thành sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong công tác kế toán của doanh nghiệp nên đã được nhiều người quan tâm nghiên cứu. Các doanh nghiệp sản xuất nói chung và Công ty Cổ phần Hoàng Long nói riêng rất cần những thông tin mà kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cung cấp nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Trong chương 1 trình bày lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu làm cơ sở để thực hiện trong các chương tiếp theo của luận văn. Trên cơ sở nghiên cứu một cách khoa học chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong luận văn hướng tới những mục đích cụ thể sau: - Làm rõ bản chất, vai trò cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng trên hai góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. - Phân tích đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Hoàng Long. -Trên cơ sở lý luận và thực tế khảo sát, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Hoàng Long giúp các nhà quản trị đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời trong môi trường cạnh tranh. Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất Kế toán là một công cụ cung cấp thông tin về tài sản và sự vận động của tài sản trong các đơn vị, không chỉ phản ánh sự tiêu hao các yếu tố đầu vào ở dạng vật chất mà quan trọng hơn còn tính toán sự tiêu hao đó trên phương diện giá trị theo đơn vị tiền tệ thống nhất. Chính vì thế, hiện nay nói về chi phí sản xuất người ta thường có khái niệm chi phí như sau: “Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền về toàn bộ các hao phí lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí khác mà doanh nghiệp đã bỏ ra để tiến hành hoạt động sản xuất trong một thời kỳ”. Giá thành sản phẩm là chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra tính cho một khối lượng sản phẩm, công việc, lao vụ và dịch vụ đã hoàn thành. Phân loại chi phí sản xuất là nội dung quan trọng đầu tiên cần phải thực hiện để phục vụ cho việc tổ chức theo dõi, tập hợp chi phí sản xuất nhằm tính được giá thành sản phẩm, thuận tiện cho công tác quản lý, hạch toán, kiểm tra, kiểm soát doanh nghiệp. Kế toán tài chính phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố (nội dung, tính chất kinh tế của chi phí) gồm: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằn tiền khác; Phân loại chi phí theo mục đích, công dụng kinh tế (chi nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung); Với mục tiêu kiểm soát được chi phí và đưa ra các quyết định đúng đắn, kế toán quản trị phân loại chi phí theo các tiêu thức khác nhau: Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với các khoản mục trên báo cáo tài chính (chi phí sản phẩm, chi phí thời kỳ); phân loại chi phí theo khả năng quy nạp của chi phí đối với các đối tượng kế toán (chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp), phân loại chi phí căn cứ vào mối quan hệ của chi phí với quy trình của công nghệ sản phẩm (chi phí cơ bản, chi phí chung); Phân loại chi phí theo mối quan giữa chi phí với mức độ hoạt động (chi phí biến đổi, chi phhis cố định, chi phí hỗn hợp); Phân loại chi phí sản xuất theo thẩm quyền ra quyết định (chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được); Các loại chi phí sản xuất được sử dụng trong lựa chọn các phương án (chi phí cơ hội, chi phí chênh lệch, chi phí chìm). Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: chi phí sản xuất phát sinh trong kì phải được kế toán tập hợp theo một phạm vi, giới hạn nhất định. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất là cách thức tập hợp và phân bổ chi phí cho từng đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đã xác định. Tùy theo từng loại chi phí và điều kiện cụ thể, kế toán có thể vận dụng phương pháp tập hợp trực tiếp hoặc phương pháp phân bổ gián tiếp cho thích hợp: Phương pháp tập hợp trực tiếp, phương pháp phân bổ gián tiếp. Để đáp ứng yêu cầu quản lý, hạch toán, kế hoạch hóa giá thành cũng như yêu cầu xây dựng giá cả hàng hóa, giá thành được xem xét dưới nhiều góc độ, nhiều phạm vi tính toán khác nhau. Có nhiều cách phân loại giá thành khác nhau: Phân loại giá thành sản phẩm theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành (giá thành kế hoạch, giá thành định mức, giá thành thực tế); Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi chi phí trong giá thành (giá thành sản xuất sản phẩm, giá thành toàn bộ sản phẩm tiêu thụ, giá thành sản xuất toàn bộ, giá thành sản xuất theo biến phí, giá thành sản xuất có phân bổ hợp lý định phí sản xuất, giá thành toàn bộ theo biến phí). Xác định đối tượng giá thành chính là việc xác định sản phẩm, bán thành phẩm, công việc, lao vụ nhất định đòi hỏi phải tính giá thành một đơn vị. Đối tượng tính giá thành có thể là sản phẩm cuối cùng của quá trình sản xuất hay trên dây chuyền sản xuất tùy theo mục tiêu bán ra sản phẩm gì của quá trình sản xuất ra sản phẩm. Kỳ tính giá thành là thời kỳ bộ phận kế toán giá thành công việc tính giá thành cho các đối tượng. Xác định kỳ tính giá thành sản phẩm phải khoa học, hợp lý, đảm bảo cung cấp số liệu về giá thành thực tế của các sản phẩm, lao vụ một cách kịp thời, phát huy đầy đủ chức năng Giám đốc tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm. Sản phẩm dở dang là sản phẩm, công việc còn đang trong quá trình sản xuất, gia công chế biến, trên các giai đoạn của quy trình công nghệ và đã hoàn thành một vài quy trình chế biến nhưng vẫn còn phải gia công chế biến mới trở thành sản phẩm. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ gồm: Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính; Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đương; Đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến. Phương pháp tính giá thành là hệ thống phép tính được sử dụng để tính giá thành sản phẩm và đơn vị sản phẩm, nó mang tính thuần túy kỹ thuật tính toán chi phí cho từng đối tượng tính giá thành. Các doanh nghiệp căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất, đặc điểm của sản phẩm, yêu cầu quản lý sản xuất và giá thành, mối quan hệ giữa đối tượng kế toán chi phí sản xuất với đối tượng tính giá thành sản phẩm mà lựa chọn phương pháp tính giá thành sản phẩm thích hợp đối với từng đối tượng tính giá thành sản phẩm, cụ thể: Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp tính giá thành trực tiếp); Phương pháp tính giá thành theo hệ số; Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ; Phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành bán thành phẩm (phương pháp kết chuyển chi phí tuần tự); Phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành bán thành phẩm (còn gọi là phương pháp kết chuyển chi phí song song). Theo chế độ kế toán hiện nay, chi phí sản xuất được tập hợp theo từng khoản mục như: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, sau đó tổng hợp lại toàn bộ chi phí sản xuất phục vụ tính giá thành sản phẩm. Việc tập hợp chi phí tùy thuộc vào doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ. Để tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá giá thành sản phẩm, dịch vụ hoàn thành thì phụ thuộc vào phương pháp kê khai thường xuyên hay phương pháp kiểm kê định kỳ dể lựa chọn tài khoản kế toán cho phù hợp. Kế toán chi phí sản xuất theo kế toán quản trị. Nội dung của kế toán quản trị chi phí bao gồm các bước : Lập dự toán - Tập hợp chi phí - Xử lý thông tin - Báo cáo phân tích, ra quyết định chi phí sản xuất sản phẩm ( báo cáo chi phí sản xuất, báo cáo thực hiện kế hoạch). Chương 3: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Hoàng Long Công ty Cổ phần Hoàng Long được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2006 với vốn điều lệ là 15 tỷ đồng. Công ty đăng ký kinh doanh với nhiều ngành, nghề sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực nhưng hiện nay do tình hình kinh tế suy thoái nên để đảm bảo hiệu quả hoạt động, tránh đầu tư dàn trải Công ty chỉ tập trung vào sản xuất vật liệu xây dựng là gạch tuynel và vận tải, bốc xếp hàng hóa. Với công nghệ sản xuất gạch tuynel thì nguyên liệu đầu vào không đa dạng, nguyên liệu chính được sử dụng là đất sét pha cát và than cám. Đất sét pha cám được mua từ các nhà cung cấp ở khu vực bãi bồi Tứ Xuyên - Tứ Kỳ, chỉ cách Công ty khoảng 10km nên khối lượng nguyên liệu luôn đảm bảo được yêu cầu ở bất kỳ thời điểm nào, mà chi phí vận chuyển lại không nhiều góp phần làm hạ giá thành sản phẩm. Nguyên vật liệu sau khi nhập kho, bãi khi được yêu cầu xuất vật tư để sản xuất sẽ được chuyển đến phân xưởng sản xuất. Tại đây, đất sẽ được cho vào thùng chứa vật liệu nhào đều, cho vào máy đóng gạch để ra được gạch mộc. Gạch mộc sau khi được phơi, sấy khô sẽ được xếp vào các lò và đốt để ra thành phẩm. Gạch thành phẩm sau khi được bộ phận KCS kiểm tra sẽ được xếp ra các khu vực riêng của bãi chứa thành phẩm. Bộ máy kế toán của công ty được thực hiện theo hình thức tập trung. Phòng Tài chính kế toán thực hiện toàn bộ công tác kế toán của toàn Công ty. Tổng số cán bộ kế toán tại Công ty bao gồm: 1 kế toán trưởng, 2 nhân viên kế toán, 1 thủ quỹ và một thủ kho. Trừ thủ kho chỉ làm việc chuyên trách thì các nhân viên còn lại kể cả Kế toán trưởng đều có sự kiêm nhiệm trong công tác kế toán. Công ty Cổ phần Hoàng Long áp dụng chế độ kế toán theo QĐ 15/2006/QĐ- BTC ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp. Niên độ kế toán áp dụng: từ 01/01 đến 31/12 năm dương lịch; Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam (VNĐ) ; Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên ; Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ; Đánh giá vật tư xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ. Để phù hợp với mô hình bộ máy kế toán tập trung, phòng kế toán tổ chức hạch toán theo hình thức kế toán Kế toán máy. Qua khảo sát thực tế tại Công ty Cổ phần Hoàng Long Để thuận tiện cho việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hiện nay Công ty phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm, giá thành sản phẩm gồm 3 khoản mục như sau: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; Chi phí nhân công trực tiếp; Chi phí sản xuất chung. Do đặc điểm của quy trình sản xuất của Công ty Cổ phần Hoàng Long là quy trình công nghệ kiểu chế biến phức tạp chế tạo một thành phẩm khép kín từ khâu nguyên vật liệu đến khâu nhập kho thành phẩm mà không có nửa thành phẩm bán ra ngoài và thực hiện sản xuất của mình một cách độc lập. Vì vậy, đối tượng kế toán tập hợp chi phí thành phẩm cuối của quá trình sản xuất; tính giá thành sản phẩm là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất. Kế toán Công ty đã áp dụng 2 phương pháp phân bổ trực tiếp và phương pháp phân bổ gián tiếp. Chi phí sản xuất được tập hợp theo từng khoản mục chi phí: Nguyên vật liệu trực tiếp, chí phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Phương pháp kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được Công ty áp dụng là phương pháp kê khai thường xuyên và xuất kho nguyên vật liệu theo phương pháp nhập trước - xuất trước. Sản phẩm dở dang của Công ty là những sản phẩm đã qua các bước chế biến cơ bản nhưng vẫn chưa hoàn tất các thủ tục cuối cùng. Sản phẩm dở dang của Công ty chủ yếu là gạch mộc. Sản phẩm dở cuối kỳ trước được chuyển sang kỳ kế tiếp để tiếp tục chế biến tiếp tạo thành sản phẩm hoàn thành nhập kho và xác định được giá trị làm dở, chi phí nguyên vật liệu phụ, công cụ dụng cụ, nhiên liệuđược chuyển từ từ vào quy trình sản xuất. Cuối tháng bộ phận thống kê ở các phân xưởng kiểm kê số lượng sản phẩm hoàn thành và dở dang, báo cáo bộ phận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm để xác đinh mức độ dở. Sản phẩm dở dang cũng như giá trị sản phẩm dở dang được quy đổi về sản phẩm hoàn thành. Cuối tháng kế toán tiến hành tính giá thành sản phẩm đồng thời xác định được giá trị sản phẩm làm dở là bao nhiêu. Công ty Cổ phần Hoàng Long có quy mô và công suất sản xuất khá lớn. Tại phân xưởng sản xuất căn cứ theo kế hoạch sản xuất đề nghị xuất nguyên vật liệu đến kế toán nguyên vật liệu để làm phiếu xuất kho, quá trình luân chuyển chứng từ hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và ghi sổ kế toán tại Công ty Cổ phần Hoàng Long được tiến hành như sau: Căn cứ vào phiếu xuất kho hoàn thành được nhập dữ liệu vào máy tính để lập bảng kê xuất kho nguyên vật liệu, sổ chi tiết nguyên vật liệu và số liệu tự động nhập vào sổ Cái tài khoản 621. Kế toán nhân công trực tiếp: Tại Công ty kỳ tính lương được tính theo tháng. Chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất và những người lao động gián tiếp. Công ty áp dụng hai hình thức trả lương cho người lao động. Trả lương theo thời gian cho những người lao động gián tiếp còn đối với những người lao động trực tiếp áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm. Công ty Cổ phần Hoàng Long căn cứ vào đơn giá tiền lương/ngày công, đơn giá tiền lương/SP, hệ số phụ cấp và lương tối thiểu theo chế độ quy định của Nhà nước: Lương nghỉ phép, ốm đau, thai sảntheo quy định, trả cho những ngay đi họp, được tính trên cơ sở hệ số lương và mức lương cơ bản theo quy định của Nhà nước. Quá trình tổ chức theo dõi và kế toán chi phí nhân công trực tiếp được thực hiện như sau: Hàng ngày người phụ trách nơi sử dụng lao động theo dõi số công thực hiện của từng người lao động trên các bảng chấm công và phiếu báo sản phẩm hoàn thành. Cuối tháng căn cứ vào bảng chấm công, biên bản xác nhận công việc hoàn thành, quá trình luân chuyển chứng từ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty như sau: Căn cứ vào bảng chấm công, bảng kê số lượng sản phẩm hoàn thành để nhập dữ liệu lập bảng thanh toán tiền lương sau đó chuyển sang để lập sổ chi tiết Tài khoản 622, bảng phân bổ tiền lương và và Bảo hiểm xã hội ; sổ Cái Tài khoản 622. Kế toán chi phí sản xuất chung trong Công ty Cổ phần Hoàng Long bao gồm rất nhiều loại, như khấu hao nhà xưởng và các thiết bị sản xuất, lương và các khoản trích theo lương của bộ phận quản đốc phân xưởng, chi phí điện, nước Để cạnh tranh được với các công ty sản xuất gạch tuynel khác , Công ty đã đầu tư trang thiết bị hiện đại, đổi mới dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, do vậy tỷ lệ chi phí khấu hao tài sản cố định ngày càng cao trong tổng chi phí sản xuất. Hiện nay, Công ty đang tiến hành trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng. Đối với những khoản mục chi phí không liên quan trực tiếp đến từng đối tượng mà liên quan đến nhiều đối tượng sử dụng sẽ được tập hợp chung sau đó sẽ tiến hành phân bổ cho từng đối tượng sử dụng, tiêu thức phân bổ sử dụng là tiền lương phải trả cho người lao động ở các bộ phận, thường gồm chi phí tiền điện, chi phí tiền nước. Qua khảo sát thực tế tại Công ty Cổ phần Hoàng Long cho thấy Công ty sử dụng tài khoản 627 để tập hợp chi phí sản xuất chung. Đối với chi phí sản xuất chung thì kế toán căn cứ vào bảng chấm công, bảng phân bổ nguyên vật liệu, bảng phân bổ tiền lương, bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định, các phiếu xuất kho nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ cho phân xưởng, các hóa đơn giá trị gia tăng để cuối tháng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tiến hành phân bổ với những khoản mục liên quan đến nhiều đối tượng và lập bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung. Đối với kế toán tổng hợp chi phí sản xuất chung toàn Công ty qua khảo sát cho thấy Công ty sử dụng tài khoản 154 để tập hợp chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ. Cuối tháng căn cứ vào các khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung được tập hợp trên sổ cái tài khoản 621, 622, 627 sau đó kế toán kết chuyển sang sổ cái tài khoản 154. Chương 4 : Thảo luận kết quả nghiên cứu, kiến nghị giải pháp và kết luận Chương 4 trình bày những đánh giá chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Hoàng Long. Ưu điểm : - Chấp hành tốt quy định của Nhà nước ; - Tổ chức bộ máy tương đối gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động góp phần làm giảm chi phí hoạt động ; - Tổ chức bộ máy kế toán khoa học, hợp lý. Hệ thống chứng từ, báo cáo, sổ sách theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ tài chính ; - Công ty sử dụng hình thức kế toán máy trên cơ sở sổ sách của hình thức Nhật ký chung, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên đảm bảo số liệu kế toán được cập nhật liên tục có thể sẵn sàng cung cấp thông tin ngay có yêu cầu của nhà quản lý, số lượng hàng tồn kho được cập nhật thường xuyên, liên tục, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản lý ra quyết định. Nhược điểm : - Kế toán chi phí nguyên vật liệu chưa được hạch toán chính xác: Ngoài đất sét pha cát và than cám thì trong quá trình đốt lò, công ty còn sử dụng thành phẩm của quá trình sản xuất là gạch cho việc chạy lõi và vách nhưng kế toán công ty hạch toán chưa được chính xác, chưa phản ánh đúng được bản chất của chi phí; - Công ty áp dụng phương pháp tính giá thành là phương pháp hệ số chưa phù hợp với quy trình công nghệ của Công ty; - Sản phẩm hỏng, vỡ của quá trình sản xuất kế toán lại tính trực tiếp vào chi phí bán hàng; - Công ty hiện nay chưa xây dựng được mô hình kế toán quản trị mà mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng định mức chi phí sản xuất. Nguyên nhân của những tồn tại trên : - Do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế nên công ty mới chỉ tập trung giảm nhẹ chi phí nên đôi khi công tác kế toán chưa được quan tâm đúng mức; - Chưa có thói quen sử dụng công cụ kế toán nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu quản trị còn rất mờ nhạt và dường như là không được chú trọng. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Hoàng Long: - Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dưới góc độ kế toán tài chính: + Hạch toán gạch chạy lõi, vách về chi phí nguyên vật liệu dở dang, đồng thời phải hạch toán cả giá vốn của doanh thu nội bộ ; + Tiến hành trích trước thiệt hại về chi phí ngừng sản xuất để lường trước các trường hợp có thể xảy ra như thiên tai, hỏa hoạn, cắt điện luân phiên ; + Hạch toán chính xác về đối tượ
Luận văn liên quan