Tóm tắt Luận văn - Phát triển kinh doanh sản phẩm phần mềm kế toán của công ty TNHH phần mềm kế toán thông minh Smartbooks

Thị trường phần mềm kế toán Việt Nam đã xuất hiện từ rất lâu. Các doanh nghiệp phần mềm kế toán ra đời sớm như là Fast ra đời năm 1997, Bravo ra đời năm 1999 và nhiều phần mềm nước ngoài xuất hiện tại Việt Nam. Trước năm 2002 thị trường phần mềm kế toán chủ yếu là do doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ, các doanh nghiệp Việt Nam có mặt trên thị trường lúc đấy không được sử dụng nhiều, không được đánh giá cao. Nhưng sau năm 2002, hàng loạt các giải pháp kế toán được các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam tập trung sản xuất phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt. Phát triển thị trường phần mềm kế toán.,đồng thời dễ sử dụng với giá thấp đã tạo nên một cuộc cạnh tranh sôi nổi. Sau năm 2002 người sử dụng phần mềm nhận thấy tính ưu việt của công nghệ thông tin cũng như các phần mềm kế toán đặc biệt là kế toán Việt bắt đầu bước vào thời kì hoàng kim khi được lựa chọn bởi hơn 80% thị trường; nhưng cũng tạo ra sự cạnh tranh cho hơn 60 doanh nghiệp đang cung cấp sản phẩm phần mềm kế toán. Sự xuất hiện và phát triển vũ bão của phần mềm kế toán Việt mang lại tính năng động đồng thời cũng tạo ra tính phức tạp cho thị trường phần mềm kế toán. Hiện tại trên thị trường xuất hiện rất nhiều phần mềm kế toán gốc nội như Fast, Bravo, Misa Các phần mềm này đang đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam; đồng thời thu hút khá nhiều các doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào lĩnh vực này. Năm 2016 là một năm quan trọng khi mà đất nước ta hội nhập thế giới, khu vực ngày càng mạnh mẽ. Để có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài không chỉ mạnh về nguồn lực mà còn mạnh về hệ thống thông tin quản lý, thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải áp dụng tin học vào công tác quản lý của doanh nghiệp, mà phần mềm kế toán là một ứng dụng quan trọng. Trong những năm qua việc áp dụng phần mềm kế toán vào công tác quản lý tài chính kế toán ngày càng được các doanh nghiệp quantâm và ứng dụng nhiều. Qua đó đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, nguồn lực, nâng cao năng suất. Công ty TNHH phần mềm kế toán Smartbooks là doanh nghiệp chuyên cung cấp phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp,các đơn vị hành chính sự nghiệp và cung cấp các dịch vụ tư vấn về kế toán. Nhận thấy được những cơ hội khi đất nước hội nhập, đó là các doanh nghiệp nước ngoài sẽ tham gia vào thị trường Việt Nam ngày càng nhiều, như vậy thì trường của các doanh nhiệp kinh doanh phần mềm kế toán sẽ tăng trưởng mạnh hơn. Bên cạnh đó cũng có không ít thách thức khi mà các doanh nghiệp cung cấp phần mềm kế toán nước ngoài cũng sẽ tham gia vào thị trường Việt Nam. Do đó để có thể phát triển hoạt động kinh doanh của công ty thì em đã lựa chọn đề tài “ Phát triển kinh doanh sản phẩm phần mềm kế toán của công ty TNHH phần mềm kế toán thông minh Smartbooks”

pdf10 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Lượt xem: 502 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn - Phát triển kinh doanh sản phẩm phần mềm kế toán của công ty TNHH phần mềm kế toán thông minh Smartbooks, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU Lý do lựa chọn đề tài Thị trƣờng phần mềm kế toán Việt Nam đã xuất hiện từ rất lâu. Các doanh nghiệp phần mềm kế toán ra đời sớm nhƣ là Fast ra đời năm 1997, Bravo ra đời năm 1999 và nhiều phần mềm nƣớc ngoài xuất hiện tại Việt Nam. Trƣớc năm 2002 thị trƣờng phần mềm kế toán chủ yếu là do doanh nghiệp nƣớc ngoài nắm giữ, các doanh nghiệp Việt Nam có mặt trên thị trƣờng lúc đấy không đƣợc sử dụng nhiều, không đƣợc đánh giá cao. Nhƣng sau năm 2002, hàng loạt các giải pháp kế toán đƣợc các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam tập trung sản xuất phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt. Phát triển thị trƣờng phần mềm kế toán.,đồng thời dễ sử dụng với giá thấp đã tạo nên một cuộc cạnh tranh sôi nổi. Sau năm 2002 ngƣời sử dụng phần mềm nhận thấy tính ƣu việt của công nghệ thông tin cũng nhƣ các phần mềm kế toán đặc biệt là kế toán Việt bắt đầu bƣớc vào thời kì hoàng kim khi đƣợc lựa chọn bởi hơn 80% thị trƣờng; nhƣng cũng tạo ra sự cạnh tranh cho hơn 60 doanh nghiệp đang cung cấp sản phẩm phần mềm kế toán. Sự xuất hiện và phát triển vũ bão của phần mềm kế toán Việt mang lại tính năng động đồng thời cũng tạo ra tính phức tạp cho thị trƣờng phần mềm kế toán. Hiện tại trên thị trƣờng xuất hiện rất nhiều phần mềm kế toán gốc nội nhƣ Fast, Bravo, Misa Các phần mềm này đang đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp trên thị trƣờng Việt Nam; đồng thời thu hút khá nhiều các doanh nghiệp quan tâm đầu tƣ vào lĩnh vực này. Năm 2016 là một năm quan trọng khi mà đất nƣớc ta hội nhập thế giới, khu vực ngày càng mạnh mẽ. Để có thể cạnh tranh đƣợc với các doanh nghiệp nƣớc ngoài không chỉ mạnh về nguồn lực mà còn mạnh về hệ thống thông tin quản lý, thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải áp dụng tin học vào công tác quản lý của doanh nghiệp, mà phần mềm kế toán là một ứng dụng quan trọng. Trong những năm qua việc áp dụng phần mềm kế toán vào công tác quản lý tài chính kế toán ngày càng đƣợc các doanh nghiệp quan tâm và ứng dụng nhiều. Qua đó đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm đƣợc thời gian, nguồn lực, nâng cao năng suất. Công ty TNHH phần mềm kế toán Smartbooks là doanh nghiệp chuyên cung cấp phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp,các đơn vị hành chính sự nghiệp và cung cấp các dịch vụ tƣ vấn về kế toán. Nhận thấy đƣợc những cơ hội khi đất nƣớc hội nhập, đó là các doanh nghiệp nƣớc ngoài sẽ tham gia vào thị trƣờng Việt Nam ngày càng nhiều, nhƣ vậy thì trƣờng của các doanh nhiệp kinh doanh phần mềm kế toán sẽ tăng trƣởng mạnh hơn. Bên cạnh đó cũng có không ít thách thức khi mà các doanh nghiệp cung cấp phần mềm kế toán nƣớc ngoài cũng sẽ tham gia vào thị trƣờng Việt Nam. Do đó để có thể phát triển hoạt động kinh doanh của công ty thì em đã lựa chọn đề tài “ Phát triển kinh doanh sản phẩm phần mềm kế toán của công ty TNHH phần mềm kế toán thông minh Smartbooks”. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận về phát triển kinh doanh và thực tiễn phát triển kinh doanh sản phẩm của công ty TNHH phần mềm kế toán thông minh Smartbooks, từ đó đề xuất ra các giải pháp thúc đẩy kinh doanh sản phẩm của công ty TNHH phần mềm kế toán thông minh Smartbooks. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Nghiên cứu quá trình kinh doanh sản phẩm phần mềm kế toán của công ty TNHH phần mềm kế toán thông minh Smartbooks. Từ đó tìm ra các hạn chế, nguyên nhân để đƣa ra các giải phát phát triển kinh doanh sản phẩm phần mềm kế toán. Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH phần mềm kế toán Smartbooks có kinh doanh nhiều loại sản phẩm phần mềm nhƣng luận văn chỉ nghiên cứu các sản phẩm phần mềm kế toán của công ty trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 Phƣơng pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu luận văn sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học nhƣ: duy vật lịch sử, duy vật biện chứng Luận văn sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp thu thập từ các tài liệu và thông tin nội bộ gồm tài liệu phòng kế toán, phòng kinh doanh. Luận văn sử dụng các phƣơng pháp xử lý dữ liệu nhƣ phân loại, sắp xếp, phân tích, so sánh, tổng hợp, sử dụng bảng, hình ảnh. Những đóng góp khoa học của luận văn Luận văn đƣa ra cơ sở lý thuyết phát triển kinh doanh phần mềm kế toán của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, phân tích thực trạng phát triển kinh doanh sản phẩm phần mềm kế toán của công ty TNHH phần mềm kế toán thông minh Smartbooks giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015, để tìm ra những hạn chế và nguyên nhân. Từ đó đề xuất các giải pháp làm cơ sở để công ty phát triển hoạt động kinh doanh trong những năm tới, góp phần ổn định doanh thu và lợi nhuận của công ty. Bố cục của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn chia làm 3 chƣơng chính: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển kinh doanh sản phẩm phần mềm kế toán của doanh nghiệp Chương 2: Phân tích thực trạng phát triển kinh doanh sản phẩm phần mềm kế toán của công ty TNHH phần mềm kế toán thông minh Smartnooks Chương 3: Giải pháp và kiến nghị phát triển kinh doanh sản phẩm phần mềm kế toán của công ty TNHH phần mềm kế toán thông minh Smartbooks CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH SẢN PHẨM PHẦN MỀM KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của phát triển kinh doanh 1.1.1. Khái niệm phát triển kinh doanh “Kinh doanh là phƣơng thức hoạt động kinh tế trong điều kiện tồn tại nền kinh tế hàng hoá, gồm tổng thể những phƣơng pháp, hình thức và phƣơng tiện mà chủ thể kinh tế sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh tế của mình (bao gồm quá trình đầu tƣ, sản xuất, vận tải, thƣơng mại, dịch vụ...) trên cơ sở vận dụng quy luật giá trị cùng với các quy luật khác, nhằm đạt mục tiêu vốn sinh lời cao nhất. Đây là hoạt động thƣờng đƣợc thông qua các thể chế kinh doanh nhƣ công ty, tập đoàn, tƣ nhân... nhƣng cũng có thể là hoạt động tự thân của các cá nhân nhằm mục đích lợi nhuận qua một loạt các hoạt động nhƣ: Quản trị, Tiếp thị, Tài chính, Kế toán, Sản xuất.” 1.1.2. Tầm quan trọng của phát triển kinh doanh Thứ nhất: hiệu quả kinh doanh là cơ sở cơ bản để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghệp. Thứ hai, phát triển hoạt động kinh doanh sản phẩm là nhân tố thúc đẩy sự cạnh tranh và tiến bộ trong kinh doanh. Thứ ba, mục tiêu bao trùm, lâu dài của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận. 1.2. Đặc điểm kinh doanh sản phẩm phần mềm kế toán 1.2.1 Khái niệm và lợi ích của phần mềm kế toán Khái niệm phần mềm kế toán: Là hệ thống các chƣơng trình máy tính dùng “để tự động xử lý các thông tin kế toán trên máy vi tính, bắt đầu từ khâu lập chứng từ gốc, phân loại chứng từ, ghi chép sổ sách, xử lý thông tin trên các chứng từ, sổ sách theo quy định của chế độ kế toán đến khâu in ra sổ kế toán và báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị và các báo cáo thống kê phân tích tài chính khác.” 1.2.2 Đặc điểm kinh doanh sản phẩm phần mềm kế toán Đối tượng sử dụng phần mềm kế toán Là các đơn vị nhà nƣớc và các doanh nghiệp. Các đơn vị nhà nƣớc: Cơ quan thuế, ban quản lý dự án, đơn vị HCSN, Đặc trưng về nhà cung cấp phần mềm kế toán ở Việt Nam Đối với doanh nghiệp tự sản xuất PMKT để phân phối Đối với doanh nghiệp phân phối sản phẩm PMKT không tự sản xuất Phân loại thị trường PMKT tại Việt Nam Thị trƣờng phần mềm kế toán cơ bản Thị trƣờng tầm trung Thị trƣờng cao cấp 1.3 Nội dung phát triển kinh doanh sản phẩm phần mềm kế toán của doanh nghiệp 1.3.1 Nghiên cứu tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường “Bất kì một doanh nghiệp nào khi kinh doanh cũng phải nghiên cứu thị trƣờng, vì thị trƣờng không phải là bất biến mà thị trƣờng luôn biến động, đầy bí ẩn và thay đổi không ngừng. Nội dung của nghiên cứu thị trƣờng là nghiên cứu các yếu tố cấu thành nên thị trƣờng: Cung cầu, giá cả và sự cạnh tranh.” 1.3.2 Xây dựng kế hoạch kinh doanh sản phẩm phần mềm kế toán Trong nền kinh tế thị trƣờng với những biến đổi diễn ra liên tục và mạnh mẽ, đó “là sự thay đổi của môi trƣờng kinh doanh nhƣ” chính trị pháp luật, “sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật làm cho công nghệ nhanh chóng bị lạc hậu. Chính những lý do đó làm cho tình hình kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, vì vậy đòi hỏi doanh nghiệp phải có những chiến lƣợc và kế hoạch để xác định những định hƣớng và mục tiêu trong tƣơng lai.” 1.3.3 Tổ chức tiêu thụ sản phẩm phần mềm kế toán Sản phẩm PMKT là sản phẩm công nghệ thông tin nên việc đem đi giới thiệu cho khách hàng phải có các thiết bị chuyên dụng kèm theo. Các sản phẩm PMKT có đặc điểm là không thể nhìn qua hình ảnh mà khách hàng có thể biết sản phẩm đáp ứng đƣợc nhu cầu hay không. Vì vậy để có thể tiêu thụ tốt sản phẩm thì doanh nghiệp kinh doanh PMKT phải có một quy trình bán hàng hiệu quả. Quy trình tiêu thụ sản phẩm PMKT đi từ khâu tìm kiếm khách hàng, phân phối, bán hàng đến duy trì , CSKH và tiếp tục nâng cấp, phát triển sản phẩm để quay lại quy trình cung cấp sản phẩm. 1.3.4 Đánh giá kết quả kinh doanh sản phẩm phần mềm kế toán - “Doanh thu và tốc độ tăng doanh thu” - “Tăng trƣởng số lƣợng sản phẩm và khách hàng” 1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển kinh doanh sản phẩm phần mềm kế toán 1.5.1. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp Bao gồm các yếu tố: Ổn định và tăng trƣởng kinh tế, Môi trƣờng pháp lý, Môi trƣờng pháp lý, Nhu cầu thị trƣờng,Sự phát triển của công nghệ phần mềm 1.5.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp Gồm các yếu tố: Nhân tố tài chính, Chuyên gia về lĩnh vực phần mềm và kế toán, Nhân tố công nghệ, Các dịch vụ đi kèm sản phẩm 1.6. Kinh nghiệm thành công của các doanh nghiệp kinh doanh phần mềm kế toán “Để có thể cạnh tranh trong môi trƣờng kinh doanh khốc liệt nhƣ hiện nay, các doanh nghiệp cần nỗ lực hết sức để phát triển công việc kinh doanh, trong đó hành trang không thể thiếu đối với các doanh nghiệp là các kinh nghiệm.” “Với các doanh nghiệp đang phát triển thì việc tìm hiểu kinh nghiệm phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp khác là cần thiết, nhƣ vậy sẽ giúp doanh nghiệp đi đúng hƣớng và hạn chế đƣợc những sai lầm. Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực CNTT, các công ty lớn nhƣ tập đoàn FPT, Misa, Fast, đã chia sẻ một số kinh nghiệm để giúp các doanh nghiệp đang tìm hƣớng đi có thể thành công hơn trong phát triển kinh doanh.” CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH SẢN PHẨM PHẦN MỀM KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM KẾ TOÁN THÔNG MINH SMARTBOOKS 2.1. Đặc điểm và kết quả hoạt động kinh doanh sản phẩm phần mềm kế toán của công ty 2.1.1. Đặc điểm kinh doanh của công ty “SmartBooks Software là công ty chuyên nghiên cứu, phát triển và kinh doanh các sản phẩm phần mềm kế toán mang thƣơng hiệu SmartBooks tại Việt Nam. Sản phẩm của SmartBooks Software áp dụng cho các Doanh nghiệp, Ban quản lý dự án, các đơn vị Hành chính sự nghiệp. Với đội ngũ cán bộ hơn 10 năm kinh nghiệm phát triển và triển khai phần mềm kế toán, sản phẩm phần mềm kế toán SmartBooks đƣợc các tổ chức chuyên môn về tài chính trong và ngoài nƣớc đánh giá cao về chất lƣợng, dịch vụ, tính thân thiện, tính dễ sử dụng, có nhiều ƣu điểm nổi bật, đáp ứng đầy đủ và hiệu quả cho công tác quản lý tài chính kế toán của các đơn vị.” 2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Bảng 2.1: Tình hình tài sản nguồn vốn của công ty Đvt: VND Thông tin tài chính Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 1. Tổng số tài sản có 4.686.419.940 4.999.349.235 5.345.785.342 2. Tài sản lƣu động 4.476.847.629 4.128.026.411 4.358.936.712 3. Tổng số tài sản nợ 1.561.260.704 1.783.766.268 1.890.344.786 4. Tài sản nợ lƣu động 1.561.260.704 1.783.766.268 1.890.344.786 5. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.893.639.354 2.179.959.096 2.298.191.533 6. Nguồn vốn kinh doanh 1.893.639.354 2.179.959.096 5.448.446.453 7. Doanh thu thuần 5.551.675.000 4.226.051.509 5.738.901.557 8. Lợi nhuận sau thuế 1.231.519.882 1.035.623.871 1.157.249.023 ( Nguồn: Phòng kế toán công ty TNHH phần mềm kế toán thông minh) 2.2. Thực trạng kinh doanh và phát triển kinh doanh của công ty TNHH phần mềm kế toán thông minh Smartbooks Kết quả tiêu thụ sản phẩm phần mềm kế toán Kết quả tiêu thụ phần mềm kế toán theo khách hàng Kết quả tiêu thụ phần mềm kế toán theo khu vực địa lý 2.3 Thực trạng phát triển các công cụ tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH phần mềm kế toán thông minh Smartbooks Tổ chức bộ máy bán hàng Thực hiện các biện pháp xúc tiến thƣơng mại Thực hiện các biện pháp quảng cáo Thực hiện các chƣơng trình chào hàng và khuyến mãi vào các dịp đặc biệt Tổ chức tập huấn tại các địa phƣơng Phát triển các dịch vụ phục vụ khách hàng Dịch vụ nhập liệu Dịch vụ tƣ vấn hỗ trợ khách hàng Đánh giá hiệu quả kinh doanh PMKT trong doanh nghiệp Bảng 2.12: Doanh thu toàn công ty Đvt: Đồng Sản phẩm Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Phần mềm kế toán 4.553.411.352 82 3.275.303.296 78 4.520.994.024 79 Các phần mềm và dịch vụ khác 998.263.648 18 950.748.213 22 1.217.907.533 21 Tổng 5.551.675.000 100 4.226.051.509 100 5.738.901.557 100 (Nguồn: Dữ liệu phòng kế toán) 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển kinh doanh sản phẩm phần mềm kế toán của công ty TNHH phần mềm kế toán thông minh Smartbooks 2.3.1. Những kết quả đạt được Trong 3 năm hoạt động kinh doanh gần đây công ty vẫn giữ vững là đơn vị hàng đầu về phần mềm kế toán chủ đầu tƣ và hành chính sự nghiệp. Năm 2014 công ty vinh dự nhận đƣợc giải thƣởng Sao Khuê 2014 dành cho phần mềm kế toán chủ đầu tƣ, đây là giải thƣởng uy tín do hiệp hội phần mềm trao tặng hàng năm dành cho các sản phẩm CNTT. Số lƣợng khách hàng của công ty không ngừng tăng lên. Công ty thƣờng xuyên tổ chức cá buổi đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ nhân viên công ty. 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân Doanh thu chỉ tập trung từ số ít sản phẩm, các sản phẩm còn lại doanh thu chƣa cao. Do các nguyên nhân sau: Các chính sách nghiên cứu thị trƣờng của công ty chƣa thực sự mạnh Công ty chƣa sử dụng nhiều công cụ marketing để tiếp cận khách hàng Trình độ chuyên môn của cán bộ nhân viên chƣa đồng đều CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN KINH DOANH SẢN PHẨM PHẦN MỀM KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM KẾ TOÁN THÔNG MINH SMARTBOOKS 3.1. Định hƣớng và mục tiêu phát triển kinh doanh của công ty TNHH phần mềm kế toán thông minh Smartbooks 3.1.1. Mục tiêu Mục tiêu của công ty Smartbooks là trở thành đơn vị cung cấp phần mềm kế toán và phần mềm quản lý hàng đầu trong nƣớc và khu vực. 3.1.2. Phương hướng phát triển của công ty Chiến lƣợc xây dựng và phát triển công ty Smartbooks: Xây dựng để trƣờng tồn và phát triển bền vững. 3.2. Giải pháp phát triển kinh doanh sản phẩm phần mềm kế toán của công ty TNHH phần mềm kế toán thông minh Smartbooks 3.2.1 Giải pháp nghiên cứu khoa học công nghệ 3.2.2 Giải pháp tăng doanh thu sản phẩm phần mềm kế toán Giải pháp tăng doanh thu PMKT doanh nghiệp Giải pháp phát triển phần mềm kế toán mới 3.2.3 Xây dựng chiến lược dịch vụ khách hàng một cách có hiệu quả 3.2.4 Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3.2.5 Giải pháp marketing, xây dựng và phát triển thương hiệu 3.3. Một số kiến nghị với chính phủ 3.3.1. Cải thiện môi trường đầu tư nhằm thúc đẩy việc thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin Nhà nƣớc cần xem xét chính sách đầu tƣ của các nƣớc để có chính sách thích hợp về thu hút đầu tƣ, khuyến khích và bảo hộ đầu tƣ Đảm bảo môi trƣờng chính trị xã hội thuận lợi, an toàn cho các nhà đầu tƣ. 3.3.2. Những hỗ trợ đặc biệt cần thiết cho sự phát triển công nghiệp phần mềm Chống vi phạm bản quyền Hỗ trợ cho ngƣời lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin Cải thiện cơ sở hạ tầng cho ngành công nghệ thông tin Có biện pháp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghệ thông tin Đẩy mạnh phong trào ứng dụng tin học vào hoạt động quản lý doanh nghiệp Duy trì chính sách hỗ trợ trong thời gian tới
Luận văn liên quan