Xây dựng hệ thống bán sách online

- Nhân viên quản lý (Staff Manager): người quản lý nhân viên thực hiện thêm, sửa, xóa và tra cứu thông tin của nhân viên. Cũng là người quản lý khách hàng, có thể xem và xóa thông tin khách hàng thành viên. - Nhân viên kho (Staff Store): là người quản lý sách thực hiện thêm, sửa, xóa và tra cứu thông tin sách trong kho. - Nhân viên bán hàng (Seller): là người quản lý đơn đặt hàng bao gồm các công việc xem đơn đặt hàng và tạo hóa đơn gửi kèm cho khách hàng khi giao hàng. - Khách hàng (Customer): là người có thể xem một phần thông tin sách, đặt sách, gửi đơn đặt hàng hoặc đăng ký để trở thành khách hàng thành viên. Nếu là khách hàng thành viên thì có thể thay đổi thông tin cá nhân, nạp thêm tiền vào tài khoản. Khách hàng thành viên sẽ hưởng ưu đãi khi mua sách bằng số tiền đã nạp trong tài khoản.

pdf48 trang | Chia sẻ: superlens | Lượt xem: 5337 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng hệ thống bán sách online, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  BÀI TẬP LỚN Phân tích Thiết kế Hệ thống Thông tin Đề tài: Xây dựng hệ thống bán sách online Nhóm sinh viên thực hiện : Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Xuân Pháp Nguyễn Trọng Minh Lớp : D11CNPM2. Hà nội, tháng 11 năm 2014 Xây dựng hệ thống bán sách online 2 I. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU.3 II. PHÂN TÍCH YÊU CẦU...23 III. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC32 IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.33 V. CODE VÀ DEMO...34 Xây dựng hệ thống bán sách online 3 I. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU. A. Xác định yêu cầu nghiệp vụ. 1. Xác định và mô tả các tác nhân. - Các tác nhân: - Nhân viên quản lý (Staff Manager): người quản lý nhân viên thực hiện thêm, sửa, xóa và tra cứu thông tin của nhân viên. Cũng là người quản lý khách hàng, có thể xem và xóa thông tin khách hàng thành viên. - Nhân viên kho (Staff Store): là người quản lý sách thực hiện thêm, sửa, xóa và tra cứu thông tin sách trong kho. - Nhân viên bán hàng (Seller): là người quản lý đơn đặt hàng bao gồm các công việc xem đơn đặt hàng và tạo hóa đơn gửi kèm cho khách hàng khi giao hàng. - Khách hàng (Customer): là người có thể xem một phần thông tin sách, đặt sách, gửi đơn đặt hàng hoặc đăng ký để trở thành khách hàng thành viên. Nếu là khách hàng thành viên thì có thể thay đổi thông tin cá nhân, nạp thêm tiền vào tài khoản. Khách hàng thành viên sẽ hưởng ưu đãi khi mua sách bằng số tiền đã nạp trong tài khoản. - Bảng Thuật ngữ và xác định mô tả các chức năng nghiệp vụ: STT Tiếng anh Tiếng Việt Mô tả 1 Staff Manager Nhân viên quản lý Người quản lý nhân viên và khách hàng 2 Staff Store Nhân viên Kho Người quản lý sách 3 Seller Nhân viên Bán hàng Người quản lý đơn đặt hàng của khách hàng 4 Customer Khách hàng Người đặt sách thông qua giao diện web 5 Add Employee Thêm nhân viên Chức năng thêm nhân viên mới 6 Edit Employee Sửa nhân viên Chức năng sửa thông tin nhân viên 7 Delete Employee Xóa nhân viên Chức năng xóa nhân viên 8 Search Employee Tìm kiếm nhân viên Chức năng tìm kiếm nhân viên 9 Delete Customer Xóa khách hàng thành viên Chức năng xóa khách hàng, những khách hàng có những thông tin ảo nếu đặt hàng mà không thể liên lạc được hoặc thông tin thiếu chính xác sẽ bị xóa tài khoản 10 View Customer Xem thông tin Khách hàng Chức năng xem đầy đủ mọi thông tin của khách hàng Xây dựng hệ thống bán sách online 4 11 Search Customer Tìm kiếm khách hàng Chức năng tìm kiếm khách hàng 12 Add Card Bank Thêm thông tin thẻ ngan hàng Khi trang cửa hàng liên kết với ngân hàng nào đó, người quản lý sẽ nhập thông tin về thẻ thanh toán của ngân hàng đó, nếu khách hàng thanh toán nhập đúng thông tin về thẻ thì có thể thanh toán bằng thẻ đó 13 Del Card Bank Xóa thông tin thẻ ngân hàng Chức năng cho phép người quản lý xóa thông tin thẻ 14 Search Card Bank Tìm kiếm thông tin thẻ ngân hàng Chức năng cho phép người quản lý tìm kiếm thông tin thẻ 15 Add Book Thêm sách Chức năng thêm sách 16 Edit Book Sửa sách Chức năng sửa sách 17 Delete Book Xóa sách Chức năng xóa sách 18 Search Book Tìm kiếm sách Chức năng tìm kiếm sách 19 Search Orders Tìm kiếm đơn đặt hàng Chức năng tìm kiếm đơn đặt hàng 20 Create Bill Tạo hóa đơn Chức năng tạo hóa đơn 21 View Book Xem thông tin sách Chức năng cho phép khách hàng xem một số thông tin về sách 22 Add to Cart Thêm sách vào giỏ hàng Chức năng thêm những quyển sách mà khách hàng muốn đặt vào giỏ hàng 23 View Cart Xem giỏ hàng Chức năng cho phép khách hàng xem danh sách những quyển sách đã cho vào giỏ hàng 24 Edit Cart Sửa giỏ hàng Chức năng cho phép khách hàng thay đổi về số lượng đầu sách đã đặt hoặc xóa bỏ sách đã cho vào giỏ hàng 25 Save Cart Lưu giỏ hàng Chức năng cho phép khách hàng thành viên lưu giỏ hàng của mình 26 Set Shipping Điền thông tin giao hàng Khách hàng điền các thồn tin yêu cầu để thực hiện gửi đơn đặt hàng đến cho nhân viên bán hàng Xây dựng hệ thống bán sách online 5 27 Payment Thanh toán Chức năng thanh toán, trước khi điền thông tin giao hàng, khách hàng phải thực hiện thanh toán 28 Sent Order Gửi đơn đặt hàng Chức năng gửi đơn đặt hàng cho nhân viên bán hàng 29 Register Đăng ký Chức năng cho phép khách hàng đăng ký để trở thành khách hàng thành viên 30 Change Profile Thay đổi thông tin cá nhân Chức năng cho phép khách hàng thành viên thay đổi thông tin cá nhân của mình 31 Extra Coin Thêm tiền trong tài khoản Chức năng cho phép khách hàng thành viên nạp thêm tiền vào tài khoản B. Xác định yêu cầu hệ thống. 1. Xác định các ca sử dụng và sơ đồ ca sử dụng.  Sơ đồ tổng quát Xây dựng hệ thống bán sách online 6 Các Use Case trừu tượng:  Manage Employee: Quản lý Nhân viên  Manage Customer: Quản lý Khách hàng thành viên  Manage Orders: Quản lý Đơn đặt hàng  Manage Book: Quản lý Sách  Use Website: Tác động của khách hàng với hệ thống thông qua trang web  Order: Những tác động tới hệ thông tìm kiếm, xem thông tin sách, đặt sách, thêm sách vào giỏ hàng, gửi đơn đặt hàng  Sơ đồ use case phân rã của nhân viên quản lý Mô tả: Staff Manager sau khi đăng nhập có thể chọn các chức năng Add Employee, Search Customer. Muốn Edit Employee hoặc Delete Employee thì Staff Manager phải View Employee trước. Tương tự, Staff Manager muốn Delete Customer thì phải View Customer và phải Search Customer trước đó. Staff Manager có thể Add Card Bank, Search Card Bank, Muốn Delete Card Bank, Staff Manager phải Search Card Bank trước Xây dựng hệ thống bán sách online 7  Sơ đồ use case phân rã của nhân viên kho Mô tả: Staff Store sau khi đăng nhập có thể chọn các chức năng Add Book, Search Book, Change Password Muốn Edit Book hoặc Delete Book thì Staff Store phải View Book trước.  Sơ đồ use case phân rã của nhân viên bán hàng Xây dựng hệ thống bán sách online 8 Mô tả: Seller sau khi đăng nhập có thể Search Order sau đó chọn View Orders hay không. Sau khi chọn View Orders, Seller có thể chọn Create Bill Seller sau khi đăng nhập cũng có thể Change Password  Sơ đồ use case phân rã của khách hàng Mô tả: Customer sau khi truy cập trang web cửa hàng thành công sẽ có thể chọn Register, Login hoặc chức năng Search Book Muốn Login, Customer phải có tài khoản tức là đã từng Register. Sau khi Register, Customer có thể chọn Login hay không. Customer sau khi đăng nhập có thể Change Profile hoặc thêm tiền vào tài khoản bằng chức năng Extra Coin (tài khoản cửa hàng được thêm bằng thẻ điện thoại với tỉ lệ Thẻ điện thoại 50.000 VND = 60.000 KCoin, 100.000 VND = 120.000 KCoin). Nếu nạp thẻ điện thoại vào tài khoản thì Customer được lợi hơn khi mua sách cùng giá bằng tài khoản ngân hàng. Nếu Customer chọn Search Book sau đó có thể chọn View Book để xem thông tin về sách đã chọn. Customer có quyền Add to Cart hoặc không. Sau đó Customer nếu muốn xem những quyển sách đã cho vào giỏ hàng thì chọn chức năng View Cart, Trong View Cart, Customer có thể sửa hoặc xóa những đầu sách đã để vào giỏ bằng chức năng Edit Cart. Khi muốn lưu giỏ hàng, Xây dựng hệ thống bán sách online 9 Customer phải đăng nhập trước rồi mới có thể Save Cart. Khi muốn đặt hàng sách, Customer chọn chức năng Sent Orders. Để thực hiện Sent Orders, Customer phải thực hiện Set Shipping gồm thông tin khách hàng, thông tin giao hàng. Hoàn tất Set Shipping, Customer phải Payment. Chỉ khi Payment thì yêu cầu đặt hàng của khách hàng mới gửi đến nhân viên bán hàng. 2. Xây dựng kịch bản.  1. Kịch bản Login của Staff (Staff Manager, Staff Store, Seller) Tên Use Case Login Tác nhân chính Staff Tiền điều kiện Staff có tài khoản để đăng nhập Hậu điều kiện Staff đăng nhập được vào hệ thống Chuỗi sự kiện chính 1. Staff chọn chức năng Login trên giao diện hệ thống 2. Hệ thống hiển thị form Login 3. Staff nhập tài khoản và mật khẩu của mình và nhấn nút Đăng nhập 4. Hệ thống hiển thị giao diện tương ứng với tác nhân Ngoại lệ 3.1. Staff nhập sai tài khoản và mật khẩu 3.1.1. Hệ thống thông báo sai tài khoản mật khẩu yêu cầu Staff nhập lại  2. Kịch bản Add Employee của Staff Manager Tên Use Case Add Employee Tác nhân chính Staff Manager Tiền điều kiện Staff Manager đăng nhập thành công vào hệ thống Hậu điều kiện Staff Manager thêm nhân viên thành công Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Manager chọn chức năng Add Employee sau khi đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form Add Employee gồm mã nhân viên, tài khoản nhân viên, mật khẩu nhân viên, họ tên nhân viên (họ, tên đệm, tên), địa chỉ nhân viên (số nhà/ngõ/ngách, phường/xã, quận/huyện, tỉnh thành),ngày sinh, số điện thoại, email, chức vụ (nhân viên kho hoặc nhân viên bán hàng) Xây dựng hệ thống bán sách online 10 3. Staff Manager nhập thông tin cần thiết và nhấn nút Thêm nhân viên 4. Hệ thống thông báo thêm nhân viên thành công Ngoại lệ 3.1. Staff Manager nhập mã nhân viên đã có trong cơ sở dữ liệu hệ thống 3.1.1. Hệ thống thông báo mã nhân viên đã tồn tại và yêu cầu Staff Manager nhập lại  3. Kịch bản Search Employee của Staff Manager Tên Use Case Search Employee Tác nhân chính Staff Manager Tiền điều kiện Staff Manager đăng nhập thành công vào hệ thống Hậu điều kiện Staff Manager tìm kiếm được nhân viên muốn tìm Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Manager chọn chức năng Search Employee sau khi đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form tìm kiếm 3. Staff Manager nhập tên nhân viên muốn tìm và nhấn nút tìm kiếm 4. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên có tên thỏa mãn Ngoại lệ 3.1. Staff Manager nhập tên nhân viên không có trong cơ sở dữ liệu 3.1.1. Hệ thống thông báo không có nhân viên Staff Manager muốn tìm  4. Kịch bản View Employee của Staff Manager Tên Use Case View Employee Tác nhân chính Staff Manager Tiền điều kiện Staff Manager tìm kiếm nhân viên thành công Hậu điều kiện Staff Manager xem được tất cả thông tin nhân viên đã chọn Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Manager chọn nhân viên từ danh sách tìm kiếm nhân viên trả về và chọn chức năng View Employee 2. Hệ thống hiển thị thông tin của nhân viên đã chọn Xây dựng hệ thống bán sách online 11  5. Kịch bản Edit Employee của Staff Manager Tên Use Case Edit Employee Tác nhân chính Staff Manager Tiền điều kiện Staff Manager xem thông tin của nhân viên muốn sửa Hậu điều kiện Staff Manager sửa được thông tin nhân viên Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Manager chọn chức năng Edit Employee sau khi xem thông tin chi tiết về nhân viên đã chọn 2. Hệ thống hiển thị form sửa nhân viên 3. Staff Manager sửa lại thông tin của nhân viên và nhấn nút cập nhật 4. Hệ thống thông báo sửa nhân viên thành công  6. Kịch bản Delete Employee của Staff Manager Tên Use Case Delete Employee Tác nhân chính Staff Manager Tiền điều kiện Staff Manager xem thông tin của nhân viên muốn xóa Hậu điều kiện Staff Manager xóa được nhân viên khỏi cơ sở dự liệu Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Manager chọn chức năng Delete Employee sau khi xem thông tin chi tiết về nhân viên đã chọn 2. Hệ thống hiển thị form hỏi Staff Manager có muốn xóa nhân viên đã chọn không 3. Staff Manager nhấn nút có 4. Hệ thống thông báo xóa nhân viên thành công Ngoại lệ 3.1. Staff Manager nhấn nút không 3.1.1. Hệ thống trở về form xem thông tin nhân viên  7. Kịch bản Search Customer của Staff Manager Tên Use Case Search Customer Tác nhân chính Staff Manager Tiền điều kiện Staff Manager đăng nhập thành công vào hệ thống Xây dựng hệ thống bán sách online 12 Hậu điều kiện Staff Manager tìm kiếm được khách hàng thành viên muốn tìm Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Manager chọn chức năng Search Customer sau khi đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form tìm kiếm 3. Staff Manager chọn tìm kiếm theo tên, theo phường/xã, theo quận/huyện, theo tỉnh thành và nhập từ khóa và nhấn nút tìm kiếm 4. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên có yêu cầu tìm kiếm thỏa mãn Ngoại lệ 3.1. Staff Manager nhập từ khóa không có trong cơ sở dữ liệu 3.1.1. Hệ thống thông báo không có khách hàng thành viên mà Staff Manager muốn tìm  8. Kịch bản View Customer của Staff Manager Tên Use Case View Customer Tác nhân chính Staff Manager Tiền điều kiện Staff Manager tìm kiếm khách hàng thành công Hậu điều kiện Staff Manager xem được tất cả thông tin khách hàng đã chọn Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Manager chọn khách hàng từ danh sách tìm kiếm khách hàng trả về và chọn chức năng View Customer 2. Hệ thống hiển thị thông tin của khách hàng đã chọn  9. Kịch bản Delete Customer của Staff Manager Tên Use Case Delete Customer Tác nhân chính Staff Manager Tiền điều kiện Staff Manager xem thông tin của khách hàng muốn xóa Hậu điều kiện Staff Manager xóa được khách hàng khỏi cơ sở dự liệu Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Manager chọn chức năng Delete Customer sau khi xem thông tin chi tiết về khách hàng đã chọn 2. Hệ thống hiển thị form hỏi Staff Manager có muốn xóa khách hàng đã chọn không Xây dựng hệ thống bán sách online 13 3. Staff Manager nhấn nút có 4. Hệ thống thông báo xóa khách hàng thành công Ngoại lệ 3.1. Staff Manager nhấn nút không 3.1.1. Hệ thống trở về form xem thông tin khách hàng  10. Kịch bản Add Card Bank của Staff Manager Tên Use Case Add Card Bank Tác nhân chính Staff Manager Tiền điều kiện Staff Manager đăng nhập thành công vào hệ thống Hậu điều kiện Staff Manager thêm thông tin thẻ ngân hàng thành công Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Manager chọn chức năng Add Card Bank sau khi đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form Add Card Bank gồm mã thẻ, loại thẻ, tên ghi trên thẻ, mã số trên thẻ, ngày cấp thẻ. 3. Staff Manager nhập thông tin cần thiết và nhấn nút Thêm thẻ 4. Hệ thống thông báo thêm thẻ thành công Ngoại lệ 3.1. Staff Manager nhập mã thẻ đã có trong cơ sở dữ liệu hệ thống 3.1.1. Hệ thống thông báo mã thẻ đã tồn tại và yêu cầu Staff Manager nhập lại  11. Kịch bản Search Cart Bank của Staff Manager Tên Use Case Search Card Bank Tác nhân chính Staff Manager Tiền điều kiện Staff Manager đăng nhập thành công vào hệ thống Hậu điều kiện Staff Manager tìm kiếm được thẻ ngân hàng muốn tìm Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Manager chọn chức năng Search Card Bank sau khi đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form tìm kiếm 3. Staff Manager nhập mã số trên thẻ muốn tìm và nhấn nút tìm kiếm 4. Hệ thống hiển thị thông tin về thẻ có mã số trên thẻ thỏa mãn Ngoại lệ 3.1. Staff Manager nhập mã số trên thẻ không có trong cơ sở dữ liệu Xây dựng hệ thống bán sách online 14 3.1.1. Hệ thống thông báo không có thẻ mà Staff Manager muốn tìm  12. Kịch bản Delete Card Bank của Staff Manager Tên Use Case Delete Card Bank Tác nhân chính Staff Manager Tiền điều kiện Staff Manager tìm kiếm được thông tin về thẻ muốn xóa Hậu điều kiện Staff Manager xóa được thông tin thẻ khỏi cơ sở dự liệu Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Manager chọn chức năng Delete Card Bank sau chọn thẻ đã tìm kiếm được 2. Hệ thống hiển thị form hỏi Staff Manager có muốn xóa thẻ đã chọn không 3. Staff Manager nhấn nút có 4. Hệ thống thông báo xóa thẻ thành công Ngoại lệ 3.1. Staff Manager nhấn nút không 3.1.1. Hệ thống trở về form kết quả tìm kiếm của tìm kiếm thẻ  13. Kịch bản Change Password của Staff Store Tên Use Case Change Password Tác nhân chính Staff Store Tiền điều kiện Staff Store đăng nhập thành công Hậu điều kiện Staff Store thay đổi được mật khẩu tài khoản của mình Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Store chọn chức năng Change Password sau khi đăng nhập thành công 2. Hệ thống hiển thị form Changer Password 3. Staff Store nhập mật mật khẩu mới và nhấn nút đổi mật khẩu 4. Hệ thống thông báo đổi mật khẩu thành công  14. Kịch bản Add Book của Staff Store Tên Use Case Add Book Tác nhân chính Staff Store Tiền điều kiện Staff Store đăng nhập thành công vào hệ thống Hậu điều kiện Staff Store thêm sách thành công Chuỗi sự kiện chính Xây dựng hệ thống bán sách online 15 1. Staff Store chọn chức năng Add Store sau khi đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form Add Store gồm mã sách, tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, mô tả, giá, số lượng 3. Staff Store nhập thông tin cần thiết và nhấn nút Thêm sách 4. Hệ thống thông báo thêm sách thành công Ngoại lệ 3.1. Staff Store nhập mã sách đã có trong cơ sở dữ liệu hệ thống 3.1.1. Hệ thống thông báo mã sách đã tồn tại và yêu cầu Staff Store nhập lại  15. Kịch bản Search Book của Staff Store Tên Use Case Search Book Tác nhân chính Staff Store Tiền điều kiện Staff Store đăng nhập thành công vào hệ thống Hậu điều kiện Staff Store tìm kiếm được sách muốn tìm Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Store chọn chức năng Search Book sau khi đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form tìm kiếm 3. Staff Store chọn tìm kiếm theo tên sách, theo tên tác giả, theo nhà xuất bản, theo năm xuất bản, theo số lượng nhỏ hơn một con số nào đó 4. Hệ thống hiển thị danh sách sách có yêu cầu tìm kiếm thỏa mãn Ngoại lệ 3.1. Staff Store nhập từ khóa không có trong cơ sở dữ liệu 3.1.1. Hệ thống thông báo không có sách mà Staff Store muốn tìm  16. Kịch bản View Book của Staff Store Tên Use Case View Book Tác nhân chính Staff Store Tiền điều kiện Staff Store tìm kiếm sách thành công Hậu điều kiện Staff Store xem được tất cả thông tin sách đã chọn Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Store chọn sách từ danh sách tìm kiếm sách trả về và chọn chức năng View Book 2. Hệ thống hiển thị thông tin của sách đã chọn  17. Kịch bản Edit Book của Staff Store Tên Use Case Edit Book Xây dựng hệ thống bán sách online 16 Tác nhân chính Staff Store Tiền điều kiện Staff Store xem thông tin của sách muốn sửa Hậu điều kiện Staff Store sửa được thông tin sách Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Store chọn chức năng Edit Store sau khi xem thông tin chi tiết về sách đã chọn 2. Hệ thống hiển thị form sửa sách 3. Staff Store sửa lại thông tin của Sách và nhấn nút cập nhật 4. Hệ thống thông báo sửa sách thành công  18. Kịch bản Delete Book của Staff Store Tên Use Case Delete Book Tác nhân chính Staff Store Tiền điều kiện Staff Store xem thông tin của sách muốn xóa Hậu điều kiện Staff Store xóa được sách khỏi cơ sở dự liệu Chuỗi sự kiện chính 1. Staff Store chọn chức năng Delete Book sau khi xem thông tin chi tiết về sách đã chọn 2. Hệ thống hiển thị form hỏi Staff Store có muốn xóa sách đã chọn không 3. Staff Store nhấn nút có 4. Hệ thống thông báo xóa sách thành công Ngoại lệ 3.1. Staff Store nhấn nút không 3.1.1. Hệ thống trở về form xem thông tin sách  19. Kịch bản Change Password của Seller Tên Use Case Change Password Tác nhân chính Seller Tiền điều kiện Seller đăng nhập thành công Hậu điều kiện Seller thay đổi được mật khẩu tài khoản của mình Chuỗi sự kiện chính 1. Seller chọn chức năng Change Password sau khi đăng nhập thành công 2. Hệ thống hiển thị form Changer Password 3. Seller nhập mật mật khẩu mới và nhấn nút đổi mật khẩu 4. Hệ thống thông báo đổi mật khẩu thành công Xây dựng hệ thống bán sách online 17  20. Kịch bản Search Orders của Seller Tên Use Case Search Orders Tác nhân chính Seller Tiền điều kiện Seller đăng nhập thành công vào hệ thống Hậu điều kiện Seller tìm kiếm được đơn đặt hàng muốn tìm Chuỗi sự kiện chính 1. Seller chọn chức năng Search Orders sau khi đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form tìm kiếm 3. Seller chọn tìm kiếm theo ngày, nhập từ khóa tìm kiếm và nhấn nút tìm kiếm 4. Hệ thống hiển thị danh sách đơn đặt hàng có yêu cầu tìm kiếm thỏa mãn Ngoại lệ 3.1. Seller nhập từ khóa không
Luận văn liên quan