Báo cáo Kiến tập - Ngành: Quản trị kinh doanh

1. Đối tượng kiến tập: sinh viên khoá : 2. Đăng ký đơn vị kiến tập: Sinh viên các lớp đăng ký đơn vị kiến tập với lớp trưởng các lớp trước ngày: . 3. Nội dung kiến tập: Thời gian kiến tập 06 tuần, từ 03/06/2013 đến 30/6/2013 Trong thời gian kiến tập, sinh viên phải thường xuyên giữ liên lạc với giáo viên hướng dẫn. Thời gian, địa điểm, hình thức liên lạc do giáo viên hướng dẫn quy định (không ít hơn 01 lần/tuần). 4. Báo cáo kiến tập - Nội dung: theo mẫu của Khoa/ngành; Khoảng 20 trang A4 - Hình thức trình bày: đánh máy, in trên giấy A4, font chữ Times New Roman cỡ13,; Lề trên 2cm, lề phải 2cm, lề trái 3.5cm, lề dưới 2cm;

doc13 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 09/11/2013 | Lượt xem: 5184 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Kiến tập - Ngành: Quản trị kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH KHOA KINH TẾ HƯỚNG DẪN KIẾN TẬP NGÀNH KẾ TOÁN Năm 2013 HƯỚNG DẪN KIẾN TẬP Đối tượng kiến tập: sinh viên khoá : Đăng ký đơn vị kiến tập: Sinh viên các lớp đăng ký đơn vị kiến tập với lớp trưởng các lớp trước ngày:….. Nội dung kiến tập: Thời gian kiến tập 06 tuần, từ 03/06/2013 đến 30/6/2013 Trong thời gian kiến tập, sinh viên phải thường xuyên giữ liên lạc với giáo viên hướng dẫn. Thời gian, địa điểm, hình thức liên lạc do giáo viên hướng dẫn quy định (không ít hơn 01 lần/tuần). Báo cáo kiến tập Nội dung: theo mẫu của Khoa/ngành; Khoảng 20 trang A4 Hình thức trình bày: đánh máy, in trên giấy A4, font chữ Times New Roman cỡ13,; Lề trên 2cm, lề phải 2cm, lề trái 3.5cm, lề dưới 2cm; Thời gian nộp báo cáo: (nộp cho giáo viên hướng dẫn) Báo cáo kiến tập: nộp trước ngày 25/6/2013: nộp 02 bản in cho GV hướng dẫn NỘI DUNG BÁO CÁO KIẾN TẬP A.THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ KIẾN TẬP (Khoảng 2trang A4) Tên đơn vị kiến tập: Địa chỉ: Điện thoại / eMail / fax Lĩnh vực hoạt động (thương mại, tín dụng, sản xuất,…) Ngành nghề kinh doanh Mặt hàng kinh doanh chính: Thông tin chung về lãnh đạo đơn vị thực tập (Họ tên, chuyên ngành đào tạo,…) Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp Thông tin về lãnh đạo cấp trưởng các phòng/ban của đơn vị (họ tên, chuyên ngành đào tạo, …) THÔNG TIN KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH (từ 5 -10 trang A4) Mục tiêu hoạt động: lợi nhuận/ phi lợi nhuận (doanh nghiệp/ đơn vị hành chính – sự nghiệp) Thuế Mã số thuế:……………….. nộp thuế tại (cục thuế/chi cục thuế,…. – địa chỉ nộp thuế…………..) Các loại thuế và thời điểm nộp: (VD: Thuế môn bài – nộp đầu năm) + Thuế …………..Thời điểm nộp + Thuế …………..Thời điểm nộp + Thuế …………..Thời điểm nộp + Thuế …………..Thời điểm nộp Tài khoản ngân hàng Số……… Tại ngân hàng………Địa chỉ giao dịch……………….. Số……… Tại ngân hàng………Địa chỉ giao dịch……………….. Số……… Tại ngân hàng………Địa chỉ giao dịch……………….. Số……… Tại ngân hàng………Địa chỉ giao dịch……………….. Thông tin về phòng kế toán Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán (tập trung, hỗn hợp, phân tán); Thông tin về kế toán trưởng; Số nhân sự phòng kế toán; Thông tin về công tác kế toán Chế độ kế toán áp dụng: CĐ KT doanh nghiệp, CĐKT DVVVN,… Phương pháp tính thuế GTGT: khấu trừ/trực tiếp; Phương pháp tính giá hàng tồn kho; Phương pháp tính giá thành, phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ (nếu có) Các cách tính lương cơ bản; Hình thức trả lương Thời điểm trả lương Các khoản trích theo lương (Những khoản nào, đối tượng nào được đóng bảo hiểm, đối tượng nào không?...) Thời điểm lập BCTC; Nơi nộp BCTC; Hình thức kế toán áp dụng: NCK, Nhật ký chứng từ, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký – Sổ cái, Kế toán máy (phần mềm kế toán áp dụng) Các thông tin khác KIẾN NGHỊ CỦA SINH VIÊN (từ 3-5trang) Trình báy bản báo cáo như sau: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH KHOA KINH TẾ BÁO CÁO KIẾN TẬP NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện : Mã sinh viên: …………. Lớp: Năm 2013 CHƯƠNG 1…………… 1.1…….. 1.1.1………. 1.1.2 ……… 1.2. …… CHƯƠNG 2……….. 2.1………… 2.1.1…….. 2.1.2 ….. CHƯƠNG 3……….. - Mỗi trang phải có phần Header và Footer. o Header: § Phía trái: ghi Báo cáo kiến tập § Phía phải: ghi Chương và tên chương o Footer: § Phía trái: ghi tên sinh viên, tên lớp § Phía phải: ghi số trang CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHẬN XÉT KIẾN TẬP (Dành cho Cán bộ hướng dẫn tại cơ sở ) Họ và tên sinh viên : Mã sinh viên  :  Khoá học   : Thời gian kiến tập: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bộ phận kiến tập: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Kết quả kiến tập: ……………………………………………………………………………… ...…………………………………………………………………………… Nhận xét chung : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 6. Kết quả (cho theo điểm 10).............................. Cán bộ hướng dẫn của cơ quan đến kiến tập (Ký và ghi rõ họ tên) Ngày ....... tháng ........ năm ......... Thủ trưởng cơ quan (Ký tên và đóng dấu) NHẬN XÉT KẾT QUẢ KIẾN TẬP (Dành cho Giáo viên hướng dẫn) Họ và tên SV ...............................................Lớp Cơ quan thực tập Nội dung thực tập I NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH KIẾN TẬP II KẾT QUẢ (cho thang điểm 10) XÁC NHẬN CỦA KHOA Ngày ....... tháng ........ năm ......... GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ tên) ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH KHOA KINH TẾ ***** NHẬT KÝ KIÊN TẬP (Phần dành cho Doanh nghiệp) Họ và tên: Lớp: MSSV: Khóa: Niên khóa: 20…..-20….. Giảng viên hướng dẫn: Cơ quan kiến tập: Địa chỉ cơ quan: Điện thọai: Thời gian Nội dung kiến tập Xác nhận của đơn vị kiến tập Tuần 1(từ ngày …đến ngày… Tuần 2 (từ ngày …đến ngày… Tuần 3 (từ ngày …đến ngày… Tuần 4 (từ ngày …đến ngày… Tuần 5 (từ ngày …đến ngày… Tuần 6 (từ ngày …đến ngày… ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH KHOA KINH TẾ ***** NHẬT KÝ KIẾN TẬP TẬP (Phần dành cho Giảng viên) Họ và tên: Lớp: MSSV: Khóa: Niên khóa: 20…..-20……. Giảng viên hướng dẫn: Cơ quan thực tập: Địa chỉ cơ quan ………………………………………………..Điện thọai: ………… Thời gian Nội dung kiến tập Xác nhận của GVHD thực tập Tuần 1 (từ ngày …đến ngày….. Tuần 2 (từ ngày …đến ngày….. Tuần 3 (từ ngày …đến ngày….. Tuần 4 (từ ngày …đến ngày….. Tuần 5 (từ ngày …đến ngày….. Tuần 6 (từ ngày …đến ngày….. Để việc thực tập của sinh viên đạt kết quả tốt, Khoa Quản trị kinh doanh nhờ Quý Thầy/Cô ghi nhận xét thái độ, tác phong học tập và xác nhận cho sinh viên vào giấy này sau mỗi buổi thực tập. Sinh viên phải nộp bảng photo phiếu này về khoa sau mỗi 2 tuần (vào ngày 15-16 và ngày 29-30 hàng tháng) vào hộp thư của Khoa KINH TẾ TRƯỜNG ĐH LƯƠNGTHẾVINH KHOA KINH TẾ Số: / KT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN KIẾN TẬP HỆ ĐẠI HỌC K…. Từ ngày ...........Tháng ...........đến ngày …….Tháng …… năm 20.. STT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN MÔN SỐ LƯỢNG SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 1 2 3 4 5 Ngày …. tháng …. năm 2013 P. ĐÀO TẠO KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐH LƯƠNG THẾ VINH KHOA KINH TẾ Số: / KT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN KIẾN TẬP Nhóm: Giáo viên hướng dẫn: Số điện thoại: STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP ĐƠN VỊ THỰC TẬP KÝ TÊN 1 2 3 Ngày …. Tháng …. năm 2013 KHOA KINH TẾ 
Luận văn liên quan