Chuyên đề Hướng dẫn xây dựng kế hoạch quản lý khu dự trữ sinh quyển (dtsq)

Mục đích: Tạo nên một hành lang an toàn cho bảo tồn vùng lõi, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên Các hoạt động cụ thể Bước 1: Phân loại Bước 2: Đánh giá Bước 3: Phân tích tình hình tranh chấp và khả năng giải quyết Bước 4: Kế hoạch hành động

ppt15 trang | Chia sẻ: khactoan_hl | Ngày: 19/05/2015 | Lượt xem: 1066 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hướng dẫn xây dựng kế hoạch quản lý khu dự trữ sinh quyển (dtsq), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ PHẦN 1 : GIỚI THIỆU CHUNG Quản lý khu DTSQ là điều phối các hoạt động với sự tham gia của người dân, là sự thể hiện mối quan hệ giữa con người và sinh quyển. 1. CHỨC NĂNG BẢO TỒN 2. CHỨC NĂNG PHÁT TRIỂN 3. CHỨC NĂNG HỖ TRỢ Tạo điều kiện cho các hoạt động nghiên cứu, giám sát, giáo dục và trao đổi thông tin giữa các địa phương, quốc gia và quốc tế về bảo tồn và phát triển bền vững. Hoạt động nghiên cứu 4. PHÂN VÙNG Vùng lõi Vùng đệm Vùng chuyển tiếp Nhằm bảo tồn lâu dài đa dạng loài, các cảnh quan, hệ sinh thái. Nằm bao quanh hoặc tiếp giáp vùng lõi. Là nơi tiến hành các hoạt động kinh tế, nghiên cứu, giáo dục và giải trí nhưng không ảnh hưởng đến vùng lõi. Nằm ở ngoài cùng. Tại đây, các hoạt động kinh tế vẫn duy trì bình thường trên cơ sở phát triển bền vững nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên mà khu DTSQ đem lại. 5. MẠNG LƯỚI KHU DTSQ QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ Ban Thư ký Chương trình Con người và Sinh quyển Quốc tế thuộc UNESCO trực tiếp điều phối các hoạt động của mạng lưới các khu DTSQ trên toàn thế giới. EUROMAB- mạng lưới các khu DTSQ ở Châu Âu và Bắc Mỹ, SEABRNet - mạng lưới các khu DTSQ vùng Đông Nam Á. Bộ máy quản lý khu DTSQ Ban quản lý: thường là lãnh đạo vườn quốc gia, khu bảo tồn, các đại diện lãnh đạo địa phương, hiệp hội quần chúng và các nhà khoa học. Hội đồng tư vấn: động viên các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu… đáp ứng mục tiêu bảo tồn và những nhu cầu đáp ứng nhu cầu quản lý. PHẦN 2 : HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CÁC KHU DTSQ 1. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CÁC VÙNG LÕI Mục tiêu quản lý vùng lõi là bảo tồn đa dạng sinh học, hạn chế các hoạt động của con người. Bụi cây lớn sông San Jacinto Vườn cát tiên 1. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CÁC VÙNG LÕI Các hoạt động cụ thể Bước 1: Điều tra, lập danh mục và xây dựng cơ sở dữ liệu Bước 2: Đánh giá, điều chỉnh và bổ sung Bước 3: Xác định mục tiêu Bước 4: Kế hoạch hành động Bước 5: Đánh giá kế hoạch 2. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÙNG ĐỆM Mục đích: Tạo nên một hành lang an toàn cho bảo tồn vùng lõi, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên Các hoạt động cụ thể Bước 1: Phân loại Bước 2: Đánh giá Bước 3: Phân tích tình hình tranh chấp và khả năng giải quyết Bước 4: Kế hoạch hành động 3. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÙNG CHUYỂN TIẾP Mục tiêu: : Vùng chuyển tiếp còn được gọi là vùng phát triển bền vững, nơi cộng tác của các nhà khoa học, nhà quản lý và người dân địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi và đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ đi đôi với tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng. Hoạt động phát triển kinh tế Các hoạt động cụ thể Bước 1: Phân loại Bước 2: Đánh giá Bước 3: Kế hoạch hành động 4. ĐIỀU PHỐI TỔNG THỂ KHU DTSQ Xây dựng sự hiểu biết cộng đồng 2. Nội dung tuyên truyền và hình thức tuyên truyền 3. Nghiên cứu khoa học 4. Xây dựng đội ngũ và trợ giúp kỹ thuật 5. Xây dựng cơ sở hạ tầng 6. Đánh giá kế hoạch quản lý 7. Hợp tác quốc tế, tạo nguồn tài chính và kêu gọi đầu tư PHẦN 3: KẾT LUẬN Chức năng khu DTSQ rất nhiều và đa dạng, các hoạt động quản lý là phối hợp cả về kỹ thuật, hành chính và chính sách. Khu DTSQ cần được bảo tồn thích ứng với hệ thống hành chính, điều kiện kinh tế xã hội và văn hoá vốn rất khác nhau ở từng địa phương. Bản ‘Hưóng dẫn xây dựng kế hoạch quản lý’ nhấn mạnh quản lý cho từng phân vùng theo cấu trúc và chức năng, trình tự các vấn đề được đề cập bao gồm: hiện trạng, đánh giá và sắp xếp vấn đề ưu tiên, xác định mục tiêu, biện pháp thực hiện. Bản hướng dẫn cần được xây dựng cho phù hợp điều kiện hoàn cảnh cụ thể từng khu DTSQ nhằm thực hiện hiệu quả ý tưởng: ‘khu DTSQ là nơi gặp gỡ giữa Con người và Thiên Nhiên. Một số vườn quốc gia TÀI LIỆU THAM KHẢO Chương trình con người và sinh quyển Dự thảo : hướng dẫn xây dựng kế hoạch quản lý các khu dự trữ sinh quyển
Luận văn liên quan