Đề tài Công tác thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ - Thực trạng và giải pháp

Từ khi Việt Nam chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường thì bộ mặt nước ta đã có nhiều thay đổi. Từ một nước nhập siêu trên tất cả các lĩnh vực thì nay đã có nhiều lĩnh vực có mặt hàng xuất khẩu. Đời sống nhân dân ngày càng no ấm, sản xuất ngày càng phát triển. Đảng và Nhà nước ta luôn đặt mục tiêu xã hội công bằng dân chủ văn minh. Chính vì vậy BHXH là một trong những chính sách được quan tâm hàng đầu. BHXH thể hiện sự quan tâm của Nhà nước tới người lao động, đảm bảo cho người lao động yên tâm hơn trong qua trình lao động sản xuất và việc tiếp cận với chính sách BHXH là nhu cầu tất yếu khách quan của mọi NLĐ. Trong xu thế hội nhập như hiện nay, việc tăng cường sự hoạt động của công tác BHXH càng trở nên quan trọng trong việc góp phần đảm bảo công bằng xã hội và phát triển xã hội một cách bền vững. Các chế độ BHXH đã góp phần ổn định đời sống của NLĐ và gia đình họ trong qua trình làm việc, khi hết tuổi lao động hay khi gặp các rủi ro trong cuộc sống mà không mà không giải quyết được hậu quả của rủi ro đó. Tuy nhiên, ở nước việc thực hiện chính sách BHXH còn nhiều hạn chế, nhất là trong công tác thu BHXH, tình trạng nợ đọng, trốn tránh trách nhiệm nhiệm đóng BHXH của NSDLD đối với NLĐ còn xảy ra khá phổ biến. Có nhiều nguyên nhân lý giải tình trang trên, nguyên nhân chính là do các bên tham gia chưa đầy đủ, cơ chế chính sách và chế tài xử phạt chưa đủ mạnh để răn đe các đối tưọng. Vì vậy, rất cần các biện pháp tích cực của Chính Phủ cũng như các cơ quan chức năng có liên quan để làm cho hoạt động BHXH hiệu quả hơn. Xuất phát từ thực tế trên, qua một thời gian thực tập tại BHXH tỉnh Phú Thọ em đã lựa chọn đề tài: “Công tác thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ - Thực trạng và giải pháp”.

doc69 trang | Chia sẻ: ducpro | Ngày: 19/10/2012 | Lượt xem: 7241 | Lượt tải: 84download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ - Thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi; Các số liệu, kết quả nêu trong báo cáo thực tập tốt nghiệp là trung thực và xuất phát từ tình hình thực tế của BHXH tỉnh Phú Thọ. Tác giả báo cáo thực tập tốt nghiệp. (Ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Thuỳ Trang DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Tên đầy đủ BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN………………………………...Bảo hiểm thất nghiệp BTC…………………………………..Bộ tài chính BYT…………………………………..Bộ Y Tế DNNN………………………………..Doanh nghiệp Nhà nước NCL……………………………….....Ngoài công lập DNNQD Doanh nghiệp ngoài quốc doanh NLĐ Người lao động NSDLĐ Người sử dụng lao động UBND Ủy ban nhân dân CNTT Công nghệ thông tin KCB Khám chữa bệnh HTX Hợp tác xã MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 1 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 2 MỤC LỤC 3 LỜI MỞ ĐẦU 6 PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TỈNH PHÚ THỌ 8 1.1. Giới thiệu về BHXH tỉnh Phú Thọ. 8 1.1.1.Đặc điểm tình hình BHXH tỉnh Phú Thọ 8 1.1.1.1. Giới thiệu chung về tỉnh Phú Thọ 8 1.1.1.2. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của BHXH tỉnh Phú Thọ. 8 1.1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của BHXH tỉnh Phú Thọ 9 1.1.1.4. Cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh Phú Thọ. 10 1.1.1.5. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. 16 1.1.1.6. Cơ sở vật chất kỹ thuật của BHXH tỉnh Phú Thọ. 17 1.1.2. Một số thuận lợi và khó khăn của BHXH tỉnh Phú Thọ. 17 1.1.2.1.Những thuận lợi cơ bản. 17 1.1.2.2. Những khó khăn, vướng mắc. 19 1.2. Tình hình thực hiện BHXH ở cơ quan BHXH tỉnh Phú Thọ. 20 1.2.1. Công tác tuyên truyền, thông tin, phổ biến chính sách, chế độ pháp luật BHXH. 20 1.2.2.Tình hình tham gia BHXH bắt buộc. 20 1.2.3. Công tác cấp sổ BHXH, xét duyệt hồ sơ, giải quyết chế độ chính sách cho NLĐ. 21 1.2.4. Tình hình thu, nộp BHXH. 23 1.2.4.1. Công tác thu BHXH, BHYT bắt buộc. 23 1.2.4.2. Công tác thu BHYT tự nguyện. 23 1.2.5. Một số công tác khác. 27 1.2.5.1. Công tác quản lý tài chính quỹ BHXH. 27 1.2.5.2. Công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ. 27 1.2.5.3. Công tác thanh tra và xử lý vi phạm. 28 1.2.5.4. Giải quyết khiếu nại và tố cáo về BHXH. 28 1.2.5.5. Công tác Đảng, đoàn thể. 29 1.3. Nhận xét và khuyến nghị. 29 1.3.1. Đánh giá chung về tình hình thực hiện BHXH ở BHXH tỉnh Phú Thọ. 29 1.3.1.1. Những kết quả đã đạt được. 29 1.3.1.2. Những mặt còn tồn tại. 30 1.3.2. Một số khuyến nghị và giải pháp. 31 1.4. Phương hướng, nhiệm vụ 2010. 32 PHẦN 2: CHUYÊN ĐỀ: “CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”. 33 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI. 33 1.1. BHXH và vai trò của BHXH 33 1.1.1. Sự ra đời của BHXH 33 1.1.2. Khái niệm BHXH 34 1.1.3. Chức năng của BHXH 34 1.2. Một số vấn đề cơ bản về thu BHXH 35 1.2.1. Khái niệm – Vai trò của quản lý thu. 35 1.2.1.1. Khái niệm thu BHXH 35 1.2.1.2.Vai trò của quản lý thu. 36 1.3. Nội dung thu BHXH bắt buộc. 40 1.3.1. Nội dung chính của công tác thu BHXH bắt buộc 40 1.3.2. Các hình thức thu BHXH 41 1.3.3. Tổ chức thực hiện công tác thu BHXH. 42 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI 45 TỈNH PHÚ THỌ 45 2.1. Quy trình thu BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Phú Thọ. 45 2.1.1. Đối với NSDLĐ tham gia BHXH lần đầu. 45 2.1.2. Đối với NSDLĐ đang tham gia BHXH 46 Sơ đồ : Quy trình thu BHXH tại BHXH tỉnh Phú Thọ. 47 2.2. Tổ chức và quản lý thu BHXH tại BHXH tỉnh Phú Thọ. 48 2.3. Thực trạng thu BHXH tại BHXH tỉnh Phú Thọ 49 2.3.1. Thực trạng thu BHXH chung của toàn tỉnh. 49 2.3.2.Thực trạng thu riêng của từng khối đơn vị sử dụng lao động. 50 2.3.2.1 Thực trạng thu BHXH tại khối DNNQD. 50 2.3.2.2.Thực trạng thu BHXH tại khối DN Nhà nước. 52 2.3.2.3. Thực trạng thu BHXH bắt buộc tại khối HCSN, Đảng, Đoàn thể. 52 2.3.2.4. Thực trạng thu BHXH khối NCL. 53 2.3.2.5. thực trạng thu BHXH khối hợp tác xã. 54 2.3.3. Công tác thanh tra, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện thu 55 2.4. Đánh giá công tác thu BHXH tại BHXH tỉnh Phú Thọ. 56 2.4.1. Những kết quả đã đạt được. 56 2.4.2. Những mặt tồn tại và hạn chế. 57 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU BHXH 59 TỈNH PHÚ THỌ 59 3.1. Phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động BHXH tỉnh Phú Thọ. 59 3.1.1. Những chỉ tiêu chính cần thực hiện trong thời gian tới: 59 3.1.2. Những nhiệm vụ chủ yếu: 59 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH ở cơ quan BHXH tỉnh Phú Thọ. 60 3.2.1. Một số giải pháp. 60 3.2.1.1. Mở rộng đối tượng tham gia BHXH. 60 3.2.1.2. Về công tác tuyên truyền: 61 3.2.1.4. Về chế tài xử phạt: 62 3.2.1.5. Về việc nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan: 63 3.2.2. Một số giải pháp khác. 64 3.3. Một số kiến nghị, khuyến nghị 65 3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước. 65 3.3.2. Kiến nghị với BHXH Việt Nam. 65 3.3.3. Kiến nghị với BHXH tỉnh Phú Thọ. 67 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 LỜI MỞ ĐẦU Từ khi Việt Nam chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường thì bộ mặt nước ta đã có nhiều thay đổi. Từ một nước nhập siêu trên tất cả các lĩnh vực thì nay đã có nhiều lĩnh vực có mặt hàng xuất khẩu. Đời sống nhân dân ngày càng no ấm, sản xuất ngày càng phát triển. Đảng và Nhà nước ta luôn đặt mục tiêu xã hội công bằng dân chủ văn minh. Chính vì vậy BHXH là một trong những chính sách được quan tâm hàng đầu. BHXH thể hiện sự quan tâm của Nhà nước tới người lao động, đảm bảo cho người lao động yên tâm hơn trong qua trình lao động sản xuất và việc tiếp cận với chính sách BHXH là nhu cầu tất yếu khách quan của mọi NLĐ. Trong xu thế hội nhập như hiện nay, việc tăng cường sự hoạt động của công tác BHXH càng trở nên quan trọng trong việc góp phần đảm bảo công bằng xã hội và phát triển xã hội một cách bền vững. Các chế độ BHXH đã góp phần ổn định đời sống của NLĐ và gia đình họ trong qua trình làm việc, khi hết tuổi lao động hay khi gặp các rủi ro trong cuộc sống mà không mà không giải quyết được hậu quả của rủi ro đó. Tuy nhiên, ở nước việc thực hiện chính sách BHXH còn nhiều hạn chế, nhất là trong công tác thu BHXH, tình trạng nợ đọng, trốn tránh trách nhiệm nhiệm đóng BHXH của NSDLD đối với NLĐ còn xảy ra khá phổ biến. Có nhiều nguyên nhân lý giải tình trang trên, nguyên nhân chính là do các bên tham gia chưa đầy đủ, cơ chế chính sách và chế tài xử phạt chưa đủ mạnh để răn đe các đối tưọng. Vì vậy, rất cần các biện pháp tích cực của Chính Phủ cũng như các cơ quan chức năng có liên quan để làm cho hoạt động BHXH hiệu quả hơn. Xuất phát từ thực tế trên, qua một thời gian thực tập tại BHXH tỉnh Phú Thọ em đã lựa chọn đề tài: “Công tác thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ - Thực trạng và giải pháp”. Mục đích của chuyên đề nhằm đánh giá thực trạng việc thực hiện chính sách BHXH, nhất là trong công tác thu BHXH tại BHXH tỉnh Phú Thọ. Qua đó đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách BHXH, nâng cao hiệu quả thu BHXH và đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Ngoài lời mở đầu và phần kết luận chuyên đề của em bao gồm ba chương sau: Chuơng I: Tổng quan về BHXH và công tác thu BHXH. Chương II: Thực trạng công tác thu BHXH ở cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ. Chương III: Một số giải pháp và khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH tỉnh Phú thọ. Do còn hạn chế về kiến thức thực tế cũng như nguồn tài liệu, bài báo cáo của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến chỉ bảo của các thầy cô và các bạn để bài làm của em được hoàn thiện hơn. Qua bài viết này cho em gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ của các cô chú, anh chị cán bộ của BHXH tỉnh Phú Thọ, sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo Khoa bảo hiểm trường Đại Học Lao Động-Xã Hội, đặc biệt là sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo Th.s Lục Mạnh Hiển - người đã trực tiếp hướng dẫn thực tập và giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này. Em xin chân thành cảm ơn! PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TỈNH PHÚ THỌ 1.1. Giới thiệu về BHXH tỉnh Phú Thọ. Đặc điểm tình hình BHXH tỉnh Phú Thọ 1.1.1.1. Giới thiệu chung về tỉnh Phú Thọ Phú Thọ là tỉnh trung du miền núi phía Bắc, nằm trong khu vực giao lưu giữu vùng Đông Bắc, đồng bằng sông Hồng vàTây Bắc, phía Đông giáp huyện Ba Vì ( Hà Tây cũ), phía Đông Bắc giáp Vĩnh Phúc, phía Tây giáp Sơn La, phía Tây Bắc giáp Yên Bái, phía Nam giáp Hoà Bình, phía Bắc giáp Tuyên Quang. Với vị trí “ ngã ba sông” Phú Thọ nằm ở hệ thống trung tâm các hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông từ các tỉnh thuộc Tây - Đông - Bắc đi Hà Nội, Hải Phòng và các nơi khác. Là cầu nối giao lưu kinh tế - văn hoá - khoa học kỹ thuật giữa các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ với các tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Mặt khác, Phú Thọ có lực lượng lao động dồi dào, nhân lực trẻ, năng động hăng hái tham gia và quá trình lao động sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống, góp phần làm “thay da, đổi thịt” cho bộ mặt kinh tế của tỉnh. Với những điều kiện thuận lợi kể trên tỉnh Phú Thọ có những lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội trong xu thế hội nhập thời mở cửa. Nếu như được sự quan tâm đầu tư đúng hướng, chỉ trong thời gian ngắn nữa Phú Thọ sẽ trỏ thành trung tâm kinh tế - văn hóa của các tỉnh Bắc Bộ nói chung và của cả nước nói riêng. 1.1.1.2. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của BHXH tỉnh Phú Thọ. Ngày 1/1/1997 tỉnh Vĩnh Phú được tách thành hai tỉnh Vình Phúc và Phú Thọ, ngày 16/09/1997 Tổng Giám Đốc BHXH Việt Nam có quyết định thành lập số 1608/BHXH/QĐ/TCCB thành lập BHXH tỉnh Phú Thọ. BHXH tỉnh Phú Thọ là cơ quan sự nghiệp trực thuộc và nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam. Tháng 01 năm 2003 thực hiện quyết định số 20/2002 của Thủ tướng Chính Phủ hệ thống BHYT chuyển sang BHXH, BHXH tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng chuyển sang hoạt động theo cơ chế mới và ổn định tổ chức. Từ ngày thành lập đến nay, công tác BHXH, BHYT tỉnh Phú Thọ ngày càng đi vào nề nếp họat động, thực sự là chỗ dựa tin cậy của NLĐ, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của BHXH tỉnh Phú Thọ không ngừng phấn đâu, khắc phục khó khăn, tích luỹ những kinh nghiệm quý báu để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của BHXH Việt Nam, trong hơn chục năm xây dựng và phát triển ngành BHXH tỉnh Phú Thọ đã đạt được rất nhiều thành tích đáng ghi nhận. Cụ thể: ♦ Năm 2002 Bảo hiểm Y Tế tỉnh Phú Thọ được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng Ba. ♦ Năm 2006 BHXH tỉnh Phú Thọ được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao Động hạng Ba. ♦ 03 bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ (02 cá nhân và 01 tập thể). ♦ 39 tập thể, 91 cá nhân được tặng bằng khen của BHXH Việt Nam. ♦ 46 tập thể, 12 4 cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ ♦ 34 tập thể, 124 cá nhân được BHXH tỉnh Phú Thọ tặng giấy khen. ♦ 25 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. ♦ 03 chiến sỹ thi đua cấp ngành ♦ 05 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh ♦ 01 Kỷ niệm chương Hùng Vương ♦ 54 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp BHXH. 1.1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của BHXH tỉnh Phú Thọ BHXH tỉnh Phú Thọ là cơ quan trực thuộc BHXH Việt Nam chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của BHXH Việt Nam, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND tỉnh Phú Thọ. BHXH tỉnh Phú Thọ có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng. ►Về chức năng nhiệm vụ : BHXH tỉnh Phú Thọ có những chức năng cơ bản sau: - Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức và các đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh. Lập danh sách lao động thuộc diện áp dụng loại hình BHXH bắt buộc để thực hiện đóng góp BHXH theo như luật định. - Hàng tháng BHXH tỉnh Phú Thọ phải nắm được danh sách số lượng cán bộ công nhân viên chức trước đây trong biên chế, hợp đồng dài hạn đã tham gia đóng BHXH. - Hàng tháng các đơn vị phải làm phiếu báo tăng, giảm mức đóng BHXH so với danh sách đã đăng ký để BHXH kịp thời điều chỉnh. - Tổ chức tiếp nhận người đến đăng ký , hưởng BHXH hoặc làm thủ tục để chuyển đi nơi khác theo như quy định của BHXH. - Tổ chức thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp mất sức, các chính sách xã hội. Đảm bảo nguyên tắc an toàn, đúng đối tượng. - Lập dự toán và thanh quyết toán các khoản trợ cấp theo đúng quy định của bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước. - Quản lý, lưu trữ hồ sơ, khai thác danh sách đóng BHXH của các cơ quan, đơn vị tổ chức. - Thực hiện chế độ tử tuất, các chế độ đối với người hưu trí hoặc đi công tác theo đúng quy định của Nhà nước ban hành. - Tiến hành thanh tra, xác minh các đơn thư khiếu nại, tố cáo để có kết luận kịp thời khi đối tượng yêu cầu. - Thực hịên điều chỉnh lương hưu và trợ cấp thep như quy định cỉa Nhà nước và theo hướng dẫn của cơ quan BHXH Việt Nam. 1.1.1.4. Cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh Phú Thọ. BHXH tỉnh Phú Thọ gồm 55 cán bộ viên chức được chia thành 9 phòng chức năng để thực hiện các nhiệm vụ chung của BHXH tỉnh như đã nêu trên. Cụ thể các bộ phận được thể hiện như trong sơ đồ cơ cấu tổ chức sau: Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy cơ quan BHXH tỉnh Phú Thọ.    Nguồn: BHXH tỉnh Phú Thọ ● Phòng kế hoạch – tài chính: ► Chức năng: Phòng kế hoạch – tài chính có chức năng giúp giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện công tác kế hoạch và quản lý tài chính; tổ chức hạch toán, kế toán theo quy định của Nhà nước và pháp luật. ► Nhiệm vụ và quyền hạn: 1/ Chủ trì, phối hợp các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch thu, chi và phân bổ dự toán thu, chi quỹ BHXH, BHYT và chi phí hoạt động quản lý bộ máy đã được phê duyệt cho BHXH huyện, xây dựng các văn bản liên quan đến chi tiêu cho nội bộ đơn vị. 2/ Tổ chức cấp kinh phí chi trả cho các đối tượng hưởng BHXH, BHYT, thực hiện cấp ứng kinh phí khám, chữa bệnh và quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh với các cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT. 3/ Tổ chức cấp phát và quản lý kinh phí chi hoạt động quản lý bộ máy đầu tư xây dựng cơ bản, sữa chữa lớn, mua sắm trang thiết bị và các nguồn kin phí khác của BHXH tỉnh theo quy định. 4/ Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính và quyết toán thu, chi BHXH, BHYT, chiu hoạt động quản lý bộ máy, chi đầu tư xây dựng hàng quý, năm thuộc BHXH tỉnh. 5/ Thực hiện chế độ, định mức chi tiêu tài chính, tổ chức hạch toán, kế toán theo chế độ kế toán quy định. 6/ Hướng dẫn, kiểm tra BHXH huyện thực hiện các nghiệp vụ quản lý tài chính, hạch toán kế toán theo chế độ quy định. 7/ Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện xét duyệt, quyết toán cho BHXH huyện và tổng hợp quyết toán tài chính quý, năm. 8/ Theo dõi, lưu trữ chứng từ, quản lý sổ sách kế toán theo quy định. 9/ Nghiên cứu đề xuất với giám đốc BHXH tỉnh kiến nghị việc sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ tài chính đối với các quỹ và cơ chế tài chính áp dụng đối với ngành. 10/ Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành. 11/ Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định. 12/ Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ chính sách BHXH, BHYT. 13/ Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. 14/ Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng. ● Phòng chế độ BHXH: ►Chức năng: Phòng chế độ BHXH có chức năng giúp giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết các chế độ BHXH, BHTN; quản lý các đối tượng hưởng chế độ BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật. ► Nhiệm vụ và quyền hạn: 1/ Giải quyết hồ sơ hưởng BHXH: Hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thẩm định số liệu chi trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và BHTN. 2/ Thẩm định hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tử tuất, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do đơn vị sử dụng lao động chuyển đến làm căn cứ quyết toán. 3/ Cấp và quản lý giấy chứng nhận hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. 4/ Quản lý đối tượng hưởng và mức hưởng trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng theo từng chế độ, bao gồm cả đối tượng tăng, giảm và di chuyển, điều chỉnh mức hưởng trợ cấp BHXH. 5/ Lập danh sách các đối tượng hưởng chế độ BHXH, BHTN, in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH. 6/ Hướng dẫn, kiểm tra BHXH huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và các tổ chức cá nhân về thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHTN. 7/ Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành. 8/ Tổng hợp, thống kê báo cáo theo quy định. 9/ Tham gia thông tin tuyên truyền thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. 10/ Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. 12/ Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng. ● Phòng thu: ►Chức năng: Phòng thu có chức năng giúp giám đốc BHXH tỉnh quản lý và tổ chức công tác thu BHXH bắt buộc, thu BHXH tự nguyện,, thu BHTN, thu BHYT của các đối tượng tham gia theo quy định của pháp luật. ► Nhiệm vụ và quyền hạn: + Chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan xây dựng và phổ biến chie tiêu kế hoạch thu BHXH, BHYT hàng năm cho BHXH huyện và phòng Thu trên cơ sở kế hoạch đã được BHXH Việt Nam giao. + Tổ chức thực hiện thu BHXH, BHYT theo kế hoạch. + Kiểm tra, đối chiếu danh sách các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, thẩm định và tổng hợp số thu BHXH, BHYT. + Tổ chức thẩm định hồ sơ đối tượng tham gia BHXH, BHYT. + Hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra thực hiện kế hoạch BHXH, BHYT, thẩm định và tổng hợp số thu BHXH, BHYT đối với BHXH huyện và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. ● Phòng bảo hiểm tự nguyện Có chức năng giúp Giám đốc BHXH tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện các chế độ BHXH tự nguyện theo quy định của pháp luật. ► Nhiệm vụ được giao: - Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện theo kế hoạch năm, quý, tháng trình Giám đốc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch thu cho BHXH huyện, thành thị. - Xây dựng các đề án Bảo hiểm tự nguyện cho nhân dân địa phương; lập dự toán thu, chi BHXH tự nguyện cho đối tượng tham gia theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam. - Tổ chức khai thác đối tượng, thực hiện thu quỹ BHXH tự nguyện cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo quy định. - Phối hợp các phòng chức năng có liên quan thẩm tra số liệu thu, chi quỹ BHXH tự nguyện; thực hiện công tác tuyên truyền về quyề và nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tham gia BHXH tự nguyện. - Trả lời đơn thư của đối tượng tham gia BHXH tự nguyện hỏi về chế độ và quyền lợi BHXH tự nguyện, phối hợp các phòng chức năng giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực BHXH tự nguyện theo thẩm quyền. ● Phòng tổ chức hành chính ►Chức năng: Phòng Tổ chức- hành chính có chức năng giúp giám đốc BHXH tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện công tác: Tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, biên chế; tổng hợp, hành chính, quản trị, thi đua, khen thưởng, tuyên truyền theo quy định. ►Nhiệm vụ và quyền hạn: - Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phân cấp quản lý của các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh. - Xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; kế hoạch biên chế dài hạn, hàng năm Và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sau khi được duyệt. - Tổ chức thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT và các chế độ chính sách khác…đối với cán bộ, công chức, viên chức. - Chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho công chức, viên chức thuộc BHXH tỉnh và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. ●Phòng giám định bảo hiểm y tế: ►Chức năng: Phòng giám định BHYT có chức năng giúp Giám đốc BHXH tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHYT cho người có thẻ BHYT theo quy định của pháp luật. ►Nhiệm vụ và quyền hạn: Xây dựng kế hoạch khám chữa bệnh, dự toán thu chi quỹ BHYT hàng quý, hàng năm và phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan phân bố kinh phí theo dự toán cho các cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT. - Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên
Luận văn liên quan