Định giá doanh nghiệp nhằm phục vụ cho việc chuyển đổi thành công công ty cổ phần tại công ty Đức Hải

Từ sau những năm với chính sách đổi mới nền kinh tế của Đảng và Nhà nước ,nước ta từ một nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp đã vực dậy phát triển mạnh mẽ bằng một nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo đường lối xã hội chủ nghĩa .Trong đường lối đổi mới kinh tế đó thì chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp ,đặc biệt là doanh nghiệp Nhà nước và khuyến khích tư nhân hóa nền kinh tế là vấn đề được Đảng Chính phủ Nhà nước ta đặt lên hàng đầu và coi đây là nền tảng để phát triển nền kinh tế Việt Nam và cũng là điểm tựa để thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước . Do việc bất cập trong vấn đề xác định giá trị doanh nghiệp để xúc tiến quá trình cổ phần hóa các Doanh nghiệp, cho đến nay nhiều doanh nghiệp Nhà nước vẫn chưa cổ phần được .Định giá doanh nghiệp hay đánh giá doanh nghiệp là một quá trình xác định giá trị doanh nghiệp. Có thể nói đây là một vướng mắc to lớn và phổ biến ở hầu hết các nước khi thực hiện chương trình tư nhân hóa là nguyên nhân chủ yếu làm chậm tiến trình cổ phần hóa ở nước ta. Trong bối cảnh đó Công ty ĐỨC HẢI vì mục tiêu muốn chuyển hóa thành Công ty cổ phần nhằm mở rộng quy mô về sản xuất đầu tư và đưa cổ phiếu ra thị trường. Vì vậy việc cổ phần cũng không tránh khỏi những khó khăn chung của cả nước khi tiến hành chuyển đổi. Việc chuyển đổi thành công ty cổ phần ở Công ty là mục đích phát triển cho tương lai do vậy chuẩn bị mọi mặt cho tiến trình chuyển đổi ở Công ty ĐỨC HẢI được tiến hành nhanh chóng và thuận lợi đang là mối quan tâm của Lãnh đạo Công ty và các Phòng ban. Qua tìm hiểu và thích thú với vấn đề cổ phần hóa Doanh nghiệp cũng như việc chuyển đổi hình thức Doanh nghiệp thành công ty cổ phần tôi quyết định chọn đề tài “ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP NHẰM PHỤC VỤ CHO VIỆC CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI CÔNG TY ĐỨC HẢI” làm khóa luận tốt nghiệp cho mình.

doc45 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 18/12/2012 | Lượt xem: 1415 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Định giá doanh nghiệp nhằm phục vụ cho việc chuyển đổi thành công công ty cổ phần tại công ty Đức Hải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI MÔÛ ÑAÀU Töø sau những naêm vôùi chính saùch ñoåi môùi neàn kinh teá cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ,nöôùc ta töø moät neàn kinh teá taäp trung quan lieâu bao caáp ñaõ vöïc daäy phaùt trieån maïnh meõ baèng moät neàn kinh teá thò tröôøng coù söï quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc theo ñöôøng loái xaõ hoäi chuû nghóa .Trong ñöôøng loái ñoåi môùi kinh teá ñoù thì chuû tröông coå phaàn hoùa caùc doanh nghieäp ,ñaëc bieät laø doanh nghieäp Nhaø nöôùc vaø khuyeán khích tö nhaân hoùa neàn kinh teá laø vaán ñeà ñöôïc Ñaûng Chính phuû Nhaø nöôùc ta ñaët leân haøng ñaàu vaø coi ñaây laø neàn taûng ñeå phaùt trieån neàn kinh teá Vieät Nam vaø cuõng laø ñieåm töïa ñeå thöïc hieän coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc . Do vieäc baát caäp trong vaán ñeà xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp ñeå xuùc tieán quaù trình coå phaàn hoùa caùc Doanh nghieäp, cho ñeán nay nhieàu doanh nghieäp Nhaø nöôùc vaãn chöa coå phaàn ñöôïc .Ñònh giaù doanh nghieäp hay ñaùnh giaù doanh nghieäp laø moät quaù trình xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp. Coù theå noùi ñaây laø moät vöôùng maéc to lôùn vaø phoå bieán ôû haàu heát caùc nöôùc khi thöïc hieän chöông trình tö nhaân hoùa laø nguyeân nhaân chuû yeáu laøm chaäm tieán trình coå phaàn hoùa ôû nöôùc ta. Trong boái caûnh ñoù Coâng ty ĐỨC HẢI vì muïc tieâu muoán chuyeån hoùa thaønh Coâng ty coå phaàn nhaèm môû roäng quy moâ veà saûn xuaát ñaàu tö vaø ñöa coå phieáu ra thò tröôøng. Vì vaäy vieäc coå phaàn cuõng khoâng traùnh khoûi nhöõng khoù khaên chung cuûa caû nöôùc khi tieán haønh chuyeån ñoåi. Vieäc chuyeån ñoåi thaønh coâng ty coå phaàn ôû Coâng ty laø muïc ñích phaùt trieån cho töông lai do vaäy chuaån bò moïi maët cho tieán trình chuyeån ñoåi ôû Coâng ty ĐỨC HẢI ñöôïc tieán haønh nhanh choùng vaø thuaän lôïi ñang laø moái quan taâm cuûa Laõnh ñaïo Coâng ty vaø caùc Phoøng ban. Qua tìm hieåu vaø thích thuù vôùi vaán ñeà coå phaàn hoùa Doanh nghieäp cuõng nhö vieäc chuyeån ñoåi hình thöùc Doanh nghieäp thaønh coâng ty coå phaàn toâi quyeát ñònh choïn ñeà taøi “ ÑÒNH GIAÙ DOANH NGHIEÄP NHẰM PHUÏC VUÏ CHO VIEÄC CHUYEÅN ÑOÅI THAØNH COÂNG TY COÅ PHAÀN TAÏI COÂNG TY ĐỨC HẢI” laøm khoùa luaän toát nghieäp cho mình. Vì thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi ngaén nguûi vaø haïn cheá veà kieán thöùc chaéc chaén khoùa luaän khoâng traùnh khoûi nhöõng sai soùt raát mong Quyù Thaày Coâ, caùc Anh Chò trong Coâng ty vaø baïn ñoïc löôïng thöù vaø uûng hoä. Toâi xin chaân thaønh caûm ôn . Ê Sinh vieân thöïc hieän TẠ NGỌC TRIẾT. A.DOANH NGHIEÄP VAØ GIAÙ TRÒ DOANH NGHIEÄP. I- GIAÙ TRÒ DOANH NGHIEÄP. Giaù trò haøng hoùa ñöôïc xaùc ñònh baèng chi phí lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát ñeå saûn xuaát ra noù. Giaù trò doanh nghieäp laø moät khaùi nieäm toàn taïi song song vôùi doanh nghieäp , noù vaãn hieän höõu ngay caû khi khoâng coù söï chuyeån nhöôïng mua baùn. Giaù trò doanh nghieäp laø moät khaùi nieäm noùi leân moät söï ñaùnh giaù thuaàn tuùy , laø caên cöù vaøo tính höõu ích cuûa noù .Tính höõu ích aáy chính laø khi hoaït ñoäng taïo ra lôïi nhuaän vaø doøng lôïi nhuaän sau naøy. Giaù trò doanh nghieäp coøn laø chæ tieâu raát quan troïng vaø ñoøi hoûi nhaø quaûn trò taøi chính phaûi kuoân luoân quan taâm . Noù coøn laø thöôùc ño hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp treân thò tröôøng. II-GIAÙ CAÛ DOANH NGHIEÄP Giaù caû doanh nghieäp laø keát quaû chuyeån nhöôïng quyeàn sôû höõu doanh nghieäp.Giaù caû laø bieåu hieän baèng tieàn cuûa doanh nghieäp , noù ñöôïc hoäi tuï toaøn boä caùc caân nhaéc khaùch quan vaø chuû quan cuûa beân mua vaø beân baùn trong quaù trình chuyeån nhöôïng . Noù theå hieän moät cuoäc trao ñoåi thaät söï vaø laø keát quaû cuûa söï chuyeån nhuôïng. Nhö vaäy, giaù caû döïa treân neàn taûng cuûa giaù trò , coøn giaù trò thì laïi phuï thuoäc vaøo giaù trò söû duïng. Trong moät soá tröôøng hôïp thì giaù caû doanh nghieäp vaø giaù trò doanh nghieäp ñoàng nhaát vôùi nhau. Nhöng moái quan heä naøy coøn phaûi chòu söï chi phoái cuûa qui luaät cung caàu treân thò tröôøng. Tuy vaäy, giaù caû doanh nghieäp coù theå khaùc vôùi giaù trò doanh nghieäp , vì ñieàu naøy coøn phuï thuoäc vaøo ngöôøi mua vaø nguôøi baùn. Ngöôøi baùn coù noùng loøng muoán baùn ngay hay khoâng vaø ngöôøi mua coù saün loøng mua laïi vôùi baát cöù giaù naøo hay khoâng ?. B. ÑÒNH GIAÙ GIAÙ TRÒ DOANH NGHIEÄP. I- KHAÙI NIEÄM ÑÒNH GIAÙ. Ñònh giaù doanh nghieäp cuõng nhö ñònh giaù moät loaïi haøng hoùa treân thò tröôøng , laø ñöa ra ñöôïc möùc giaù maø ngöôøi baùn muoán baùn vaø ngöôøi mua muoán mua. Do vaäy, ñònh giaù doanh nghieäp laø moät coâng vieäc heát phöùc taïp chöù khoâng hoaøn toaøn ñôn giaûn nhö moät loaïi haøng hoùa dòch vuï treân thò tröôøng . Ñieàu naøy lieân quan ñeán vieäc ñaùnh giaù taát caû caùc maët hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp cuõng nhö tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp. Coù quan ñieåm cho raèng : “ Ñònh giaù doanh nghieäp laø moät coâng vieäc mang tính ngheä thuaät nhieàu hôn laø khoa hoïc duø ngöôøi ñònh giaù coù söû duïng moät soá kyõ thuaät ñònh giaù “.Taïi sao laïi cho raèng nhö vaäy ? Vì ta bieát raèng caùc coå ñoâng , caùc nhaø ñaàu tö taøi chính mua coå phaàn cuûa doanh nghieäp laø mua töông lai cuûa doanh nghieäp , mua nhöõng doøng lôïi töùc döï kieán trong töông lai chöù khoâng phaûi mua quaù khöù hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Vì vaäy, vieäc ñònh giaù laø öôùc löôïng nhöõng thaønh tích trong töông lai neân ít nhieàu seõ mang tính chuû quan . Ngoaøi ra, coù yù kieán cho raèng giaù trò doanh nghieäp nhö laø moät “caùi ñeïp” vaø moãi ngöôøi seõ coù caùch nhìn khaùc nhau . Toùm laïi , ñònh giaù doanh nghieäp laø döïa vaøo caùc thuoäc tính cuûa doanh nghieäp ñeå ñöa ra möùc giaù hôïp lyù maø ngöôøi baùn ( chuû sôû höõu doanh nghieäp ) cuõng nhö ngöôøi mua ( nhaø ñaàu tö taøi chính ) chaáp nhaän ñöôïc . Nhö vaäy, ñònh giaù doanh nghieäp cuõng phaûi döïa vaøo thuoäc tính giaù trò söû duïng cuûa noù ñeå ñöa ra giaù trò trao ñoåi. II- CAÙC YEÂU CAÀU KHI ÑÒNH GIAÙ DOANH NGHIEÄP. Gioáng nhö yeâu caàu ñònh giaù moät loaïi haøng hoùa giaûn ñôn , ñònh giaù doanh nghieäp cuõng phaûi tuaân theo quy luaät giaù trò , quy luaät cung caàu cuûa thò tröôøng trong neàn kinh teá saûn xuaát haøng hoùa . Quy luaät giaù trò ñoøi hoûi vieäc saûn xuaát kinh doanh vaø trao ñoåi haøng hoùa döïa treân cô sôû hao phí lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát . Quy luaät cung caàu cuûa thò tröôøng cho raèng giaù caû cuûa haøng hoùa treân thò tröôøng thì phuï thuoäc vaøo moái quan heä khaùch quan giöõa cung vaø caàu. Ngoaøi ra, trong ñònh giaù coøn coù yeâu caàu quan trong lieân quan ñeán thuoäc tính giaù trò söû duïng cuûa loaïi haøng hoùa , ñaëc bieät laø ñònh giaù phaûi döïa vaøo doøng lôïi nhuaän trong töông lai maø ta döï kieán seõ thu ñöôïc . Ñoàng thôøi , ñònh giaù lieân quan ñeán quyeát ñònh ñaàu tö cuûa caùc nhaø ñaàu tö taøi chính . Trong quaù trình ñònh giaù ngöôøi chuû sôû höõu doanh nghieäp phaûi chöùng minh ñöôïc söï roõ raøng , coù cô sôû mang tính thuyeát phuïc cao cuûa caùc doøng lôïi nhuaän döï kieán trong töông lai, thì môùi coù khaû naêng ñöôïc caùc nhaø ñaàu tö taøi chính chaáp nhaän . III- MOÄT SOÁ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH GIAÙ DOANH NGHIEÄP PHOÅ BIEÁN TREÂN THEÁ GIÔÙI. Vieäc ñònh giaù giaù trò doanh nghieäp ñeå mua baùn vaø chuyeån quyeàn sôû höõu cuûa doanh nghieäp raát phöùc taïp vaø coù nhieàu moâ hình ñònh giaù khaùc nhau, treân theá giôùi vieäc ñònh giaù xoay quanh hai thuoäc tính cuûa moät loaïi haøng hoaù ñaëc bieät laø doanh nghieäp , doanh nghieäp laø moät taøi saûn , noù coù giaù trò veà maët taøi saûn , nhöng doanh nghieäp cuõng coù giaù trò veà maët söû duïng laø coù theå taïo ra doøng tieàn teä sau naøy khi ñöôïc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh . Vì vaäy, neáu ñöùng veà giaùc ñoä “giaù trò” vaø cho raèng giaù trò caùc taøi saûn maø doanh nghieäp ñoù coù ñöôïc ngang baèng vôùi soá tieàn maët ñöôïc söû duïng ngay , ta seõ coù phöông phaùp ñònh giaù theo moâ hình taøi saûn . Coøn ôû giaùc ñoä laø nhaø ñaàu tö taøi chính , quan taâm ñeán “giaù trò söû duïng “ cuûa loaïi haøng hoùa ñaëc bieät laø doanh nghieäp, thì chuû sôû höõu baùn ñi moät doanh nghieäp töùc laø baùn ñi toaøn boä nhöõng thu nhaäp döï kieán phaùt sinh trong töông lai maø hoï ñang naém giöõ ñeå ñoåi laáy moät soá tieàn ôû thôøi ñieåm hieän taïi. Luùc naøy ta seõ coù moâ hình ñònh giaù döïa treân caùc chöùng khoaùn cuûa coâng ty, moâ hình ñònh giaù döïa vaøo vieäc döï ñoaùn doøng tieàn maët töï do ( coøn goïi laø moâ hình doøng tieàn chieát khaáu ) hay moâ hình voán hoùa caùc keát quaû kinh doanh döï ñoaùn trong töông lai. Ngoaøi ra coøn coù phöông phaùp ñònh giaù döïa vaøo phaân tích, so saùnh coâng ty ñang ñònh giaù vôùi caùc coâng ty töông töï. Phöông phaùp ñònh giaù theo moâ hình taøi saûn . Phöông phaùp naøy döïa treân moät ñònh ñeà ñôn giaûn laø : “ Giaù trò cuûa doanh nghieäp laø giaù trò cuûa taøi saûn do doanh nghieäp naém giöõ “,baèng nghieäp vuï keá toaùn , ta coù theå naém baét ñöôïc giaù trò veà taøi saûn naøy theo phöông trình : Moâ hình naøy ôû nöôùc Phaùp thöôøng xuyeân ñöôïc söû duïng ñeå tham khaûo . Giaù trò cuûa moâ hình naøy thöôøng laø “ giaù saøn “ cuûa giaù trò doanh nghieäp. @ Caùc böôùc tính toaùn cho moâ hình naøy nhö sau : Tính toaùn taøi saûn coù roøng. Döïa vaøo bieân baûn kieåm keâ vaø giaù trò treân soå saùch keá toaùn taïi thôøi ñieåm gaàn vôùi vieäc ñònh giaù , ta seõ coù ñöôïc giaù trò taøi saûn maø doanh nghieäp hieän ñang naém giöõ vaø nôï phaûi traû( trong baûng caân ñoái keá toaùn vaø thö xaùc nhaän coâng nôï vôùi khaùch haøng ). Ñaùnh giaù laïi taøi saûn . Theo qui ñònh cuûa luaät leä keá toaùn thì giaù trò taøi saûn ñöôïc phaûn aùnh vaøo soå saùch keá toaùn vôùi nguyeân giaù vaø sau ñoù laø caùc phaàn laøm giaûm tröø ( khaáu hao ). Do vaäy, giaù trò soå saùch caùc taøi saûn laø khoâng phaûn aùnh ñöôïc giaù trò kinh teá, khaû naêng sinh lôøi cuûa noù , cuõng nhö giaù trò hieän taïi treân thò tröôøng .Chính vì leû ñoù ta phaûi ñaùnh giaù laïi. Vieäc ñaùnh giaù laïi thöôøng do caùc UÛy ban cuûa Chính phuû ,Nhaø nöôùc laäp ra vaø hoaït ñoäng , bao goàm : Boä Taøi chính , Hoäi ñoàng doanh nghieäp ,Boä chuû quaûn,.v.v… Phöông phaùp ñònh giaù döïa treân moâ hình caùc chöùng khoaùn hieän coù ôû Coâng ty. @ Phöông phaùp naøy ñöôï tính baèng coâng thöùc : Ñònh giaù traùi phieáu : a.1. Traùi phieáu chieát khaáu ( zero coupon bonds ). Laø loaïi traùi phieáu khoâng traû laõi ñònh kyø vaøo thôøi ñieåm phaùt haønh , caên cöù vaøo laõi suaát thò tröôøng , ngöôøi ta tính ra toaøn boä möùc laõi maø nhaø ñaàu tö ñöôïc höôûng ñeå khaáu tröø vaøo giaù mua traùi phieáu , do ñoù giaù mua thaáp hôn hoaëc baèng so vôùi meänh giaù vaø ñöôïc goïi laø giaù chieát khaáu , nhöng ñeán kyø ñaùo haïn , traùi chuû ñöôïc traû laïi soá voán goác baèng meänh giaù cuûa traùi phieáu. @ Coâng thöùc tính : PV =  Trong ñoù : F : Meänh giaù cuûa traùi phieáu. n : Soá naêm ñaùo haïn cuûa traùi phieáu . r : Tyû suaát chieát khaáu. PV : Giaù trò hieän taïi cuûa traùi phieáu. a.2. Traùi phieáu coù laõi suaát oån ñònh. Laø loaïi traùi phieáu maø laõi suaát cuûa noù khoâng thay ñoåi trong suoát thôøi gian traùi phieáu löu haønh treân thò tröôøng . Tröôøng hôïp 1 : Laõi suaát traùi phieáu ñöôïc thanh toaùn 1 naêm 1 laàn : PV = C x  Trong ñoù : C : Laõi traùi phieáu [ ( C = C% x F ),C% laø laõi suaát traùi phieáu ]. F : Meänh giaù cuûa traùi phieáu . n : Soá naêm ñaùo haïn cuûa traùi phieáu . r : Tyû suaát chieát khaáu . PV : Giaù trò hieän taïi cuûa traùi phieáu. Tröôøng hôïp 2 : Laõi traùi phieáu ñöôïc thanh toaùn 06 thaùng 01 laàn : PV = x +  Trong ñoù : C , PV , r , n , F nhö tröôøng hôïp 1. Ñònh giaù coå phieáu : Coå phieáu laø nhöõng chöùng khoaùn voán ñöôïc phaùt haønh döôùi daïng chöùng chæ hoaëc buùt toaùn ghi soå , xaùc nhaän quyeàn sôû höõu vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa ngöôøi sôû höõu traùi phieáu ñoái vôùi taøi saûn vaø voán cuûa chuû theå phaùt haønh . Vieäc ñònh giaù coå phieáu phöùc taïp hôn ñònh giaù traùi phieáu raát nhieàu bôûi vì : Khoâng bieát chaéc chaén caùc khoaûn thu nhaäp nhaän ñöôïc trong töông lai. Khoâng coù ngaøy ñaùo haïn vaø giaù trò ñaùo haïn. Coå phieáu mang tính ruûi ro cao nhaát trong caùc loaïi chöùng khoaùn , vì vaäy, tyû suaát chieát khaáu phaûi phaûn aùnh ñöôïc ñieàu naøy laø raát khoù khaên. Veà toång quaùt : Giaù trò cuûa coå phieáu laø toång hieän giaù cuûa taát caû caùc phaàn chia lôøi trong töông lai. Coâng thöùc tính toång quaùt : P =  Trong ñoù : D : laø coå töùc chia lôøi ôû naêm thöù i. r : Tyû suaát chieát khaáu. P: Hieän giaù cuûa coå phieáu. b1- Tröôøng hôïp coå töùc khoâng taêng. Nhaø ñaàu tö ñöôïc höôûng moät khoaûn lôïi töùc coá ñònh vaø ñònh kyø vôùi thôøi haïn laø voâ haïn. Goïi D laø coå töùc ñöôïc aán ñònh tröôùc ( naêm tröôùc). Ta coù : D = D= D = .......... = D. r : Tyû suaát chieát khaáu. P: Hieän giaù cuûa coå phieáu. Coâng thöùc tính : P = + + +…….+ .  Hay : P = .  b2- Tröôøng hôïp coå töùc taêng ñeàu. Coå töùc taêng ñeàu vôùi toác ñoä “g” cho moãi naêm. Goïi g laø toác ñoä taêng tröôûng cuûa coâng ty , cuõng laø toác ñoä taêng tröôûng cuûa lôïi nhuaän vaø coå töùc . D : Coå töùc naêm ñaàu tö. D = D( 1+ g). D = D( 1+g) = D( 1+ g). D = D( 1+ g). Maø : P = = + +……..+ +….  P = vôùi r > g.  Ñieàu kieän cho moâ hình taêng tröôûng ñeàu laø toác ñoä taêng tröôûng “g” phaûi nhoû hôn “r”. b3- Tröôøng hôïp coå töùc taêng khoâng ñeàu. Trong tröôøng hôïp naøy Coâng ty phaûi traûi qua ít nhaát moät giai ñoaïn taêng tröôûng cao goïi laø giai ñoaïn sieâu taêng tröôûng, vôùi g > r. Sau ñoù seõ taêng chaäm laïi vaø cuoái cuøng seõ taêng tröôûng ñeàu vôùi toác ñoä taêng tröôûng g < r. Sô ñoà bieåu dieãn ñeå xaùc ñònh giaù trò cuûa coå phieáu trong tröôøng hôïp “g” taêng khoâng ñeàu P = + .  Trong ñoù : D, D : laàn löôït laø coå töùc chia lôøi ôû naêm thöù i vaø thöù T+1 . r : Tyû suaát chieát khaáu. g : Toác ñoä taêng tröôûng cuûa coâng ty töø naêm 0 ñeán naêm2. g : Toác ñoä taêng tröôûng cuûa coâng ty töø naêm 2 ñeán naêm 3. g : Toác ñoä taêng tröôûng cuûa coâng ty töø naêm 4 trôû veà sau. P: Hieän giaù cuûa coå phieáu. 3-Phöông phaùp ñònh giaù döïa vaøo doøng tieàn chieát khaáu. Phöông phaùp duøng caùc doøng thu nhaäp tính trong töông lai ñeå ñònh giaù doanh nghieäp ôû hieän taïi . Phöông phaùp naøy khaùc vôùi phöông phaùp ñònh giaù döïa treân cô sôû doøng lôïi nhuaän. a-Phaân bieät giöõa löu löôïng tieàn teä vaø lôïi nhuaän. Löu löôïng tieàn teä khoâng gioáng nhö lôïi nhuaän , khi thay ñoåi caùch haïch toaùn thì lôïi nhuaän coù theå thay ñoåi trong khi ñoù löu löôïng tieàn teä khoâng coù söï thay ñoåi naøo.Moät trong nhöõng öu ñieåm cuûa vieäc ñònh giaù giaù trò doanh nghieäp theo löu löôïng tieàn teä laø traùnh ñöôïc nhöõng phöùc taïp do vieäc ño löôøng lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp . Do coù nhöõng khaùc bieät trong phöông phaùp haïch toaùn töùc laø vieäc aùp duïng nhöõng kyõ thuaät haïch toaùn keá toaùn khaùc nhau coù theå laøm cho lôïi nhuaän khaùc nhau. Ví duï : Haïch toaùn doanh thu cho kyø haïn naøo ? Chaúng haïn nhö haøng baùn chöa thu ñöôïc tieàn laø moät nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh laøm aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän trong haïch toaùn keá toaùn cuûa doanh nghieäp. Neáu doanh nghieäp chöa thu ñöôïc tieàn thì duø keá toaùn coù phaûn aùnh laõi, doanh nghieäp chöa chaéc seõ thu ñöôïc tieàn vaø do ñoù khoâng coù tieàn maët ñeå chi cho caùc nghieäp vuï khaùc. Ñònh giaù theo phöông phaùp doøng tieàn maët cho pheùp ngöôøi ñònh giaù quan taâm nhieàu hôn ñeán thôøi ñieåm seõ thu ñöôïc tieàn . Tieàn thu veà duøng ñeå traû nôï, phaân phoái lôïi töùc coå phaàn cho coå ñoâng, ñaùp öùng nhu caàu voán luaân chuyeån hay mua saém taøi saûn coá ñònh. Löu löôïng tieàn teä laø thöôùc ño toát hôn ñeå ñònh giaù doanh nghieäp so vôùi lôïi nhuaän , ñaëc bieät laø khi coù söï gia taêng maïnh meõ veà nhu caàu voán ñeå thay theá nhöõng trang thieát bò cuõ kyõ laïc haäu. Toùm laïi, ñieàu quan troïng nhaát khoâng phaûi laø caùc khoaûn thu chi, maø laø thôøi ñieåm phaùt sinh caùc doøng tieàn noùi treân. Chi phí naøo ñöôïc tính vaøo chi phí saûn xuaát trong kyø , coøn chi phí naøo ñöôïc voán hoùa ñeå trích khaáu hao? Vieäc haïch toaùn caùc khoaûn chi phí naøy seõ laøm cho lôïi nhuaän thay ñoåi , trong luùc ñoù thì doøng tieàn chi phí khoâng thay ñoåi. Phöông phaùp khaáu hao naøo ñeå tính khi xaùc ñònh chi phí tröôùc khi ra lôïi nhuaän? Töông töï nhö haïch toaùn chi phí, vieäc aùp duïng phöông phaùp khaáu hao nhanh seõ laøm cho lôïi nhuaän giaûm, nhöng thaät ra thì doøng tieàn chi phí laïi lôùn hôn nhieàu, coù nguoàn ñeå taùi ñaàu tö ñöôïc nhanh hôn, ôû ñaây ta hieåu raèng khoaûn tieàn khaáu hao laø doøng tieàn thu vaøo khi tính toaùn trong quan ñieåm taøi chính. Phöông phaùp haïch toaùn haøng toàn kho cuõng aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän? Ví duï : Moät doanh nghieäp maø giaù nhaäp sau cao hôn giaù nhaäp tröôùc thì vieäc aùp duïng phöông phaùp haøng toàn kho theo phöông phaùp nhaäp sau xuaát tröôùc – LIFO ( Last In First Out ) seõ laøm giaûm lôïi nhuaän cuûa coâng ty. Vì theá, soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp cuõng ít ñi. Ñieàu naøy laøm cho lôïi nhuaän taêng leân nhöng doøng tieàn laïi khoâng thay ñoåi. b-Coâng thöùc ñònh giaù. Giaù trò doanh nghieäp luoân ñöôïc xaùc ñònh nhö laø giaù trò chieát khaáu cuûa löu löôïng tieàn teä trong suoát thôøi kyø ñònh giaù coäng vôùi moät giaù trò döï kieán cuûa doanh nghieäp taïi cuoái thôøi kyø ñònh giaù. Giaù trò naøy cuõng ñöôïc chieát khaáu veà hieän giaù. @ Coâng thöùc xaùc ñònh : GTDN = + .  Trong ñoù : CF : Löu löôïng tieàn teä qua caùc naêm. PV: Giaù trò cuûa doanh nghieäp taïi cuoái thôøi kyø ñònh giaù. r : Tyû suaát hoaøn voán. n : Thôøi gian ñònh giaù( soá naêm). Giaù trò ñeán haïn PVñöôïc tính töông töï nhö coå phieáu thöôøng vaø ñöôïc qui veà hieän giaù. c- Caùch xaùc ñònh Cash Flow roøng : Ñeå hieåu roõ veà Cash Flow roøng ta xeùt moät ví duï sau : Chi phí ñöôïc xaùc ñònh töø baùo caùo thu nhaäp döï kieán trong töông lai. Baùo caùo thu nhaäp giaû ñònh ôû moät coâng ty X nhö sau : 1, Doanh thu thuaàn : 1,000. 2, Giaù voán haøng baùn : 400. 3, Laõi goäp ( 1-2) : 600 4, Chi phí chung : + Chi phí quaûn lyù : 150. + Khaáu hao taøi saûn coá ñònh : 50. 5, EBIT( laõi tröôùc thueá vaø laõi vay)(3-4) : 400. 6, Laõi vay : 100. 7, Laõi tröôùc thueá ( 5-6) : 300. 8, Thueá thu nhaäp doanh nghieäp (28%) : 84. 9, Laõi thuaàn ( 7-8) : 216. 10,Thu nhaäp treân moãi coå phieáu ( EPS) : 2,16. ( Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh laø 10 coå phieáu). CF = Doanh thu thuaàn – ( Giaù voán haøng baùn + + Chi phí quaûn lyù + Thueá thu nhaäp doanh nghieäp)  CF = Doøng tieàn thu veà - Doøng tieàn chi ra Cash in flows - Cash out flows.  CF= (EBIT - Thueá TNDN) + Khaáu hao TSCÑ.  4-Phöông phaùp xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp baèng voán hoùa lôïi nhuaän. Moâ hình ñònh giaù naøy döïa treân khaû naêng sinh lôøi cuûa coâng ty trong töông lai. Giaû söû lôïi töùc haøng naêm cuûa coâng ty laø D, D, D,…vaø cuoái chu kyø phaân tích ta coù theå thu laïi ñöôïc theâm giaù trò V.Tyû suaát hoaøn voán cuûa coâng ty laø r, ta coù coâng thöùc tính Giaù trò doanh nghieäp: GTDN = + .  Trong ñoù : D: Lôïi töùc naêm thöù t. r : Tyû suaát chieát khaáu. n : Thôøi gian ñònh giaù. V: Giaù trò doanh nghieäp vaøo cuoái thôøi kyø phaân tích. Giaù trò V ñöôïc tính töông töï nhö coå phieáu thöôøng vaø ñöôïc qui veà hieän giaù. Neáu giaû söû coù söï taêng tröôûng ñeàu lôïi töùc haøng naêm laø g < r thì giaù trò cuûa doanh nghieäp laø: GTDN = .  5-Phöông phaùp ñònh giaù theo moâ hình taøi saûn môû roäng ( Phöông phaùp Goodwill). Phöông phaùp naøy ngoaøi vieäc chuù troïng ñeán giaù trò taøi saûn höõu hình cuûa doanh nghieäp, cuõng quan taâm ñeán caùc giaù trò
Luận văn liên quan