Hướng dẫn học sinh lớp 9 chuyển câu Trực tiếp sang câu Gián tiếp

Tiếng Anh, ngày nay giữ một vai trò quan trọng đối với cách mạng khoa học kỹ thuật. Tiếng Anh ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều người đối với việc học một ngoại ngữ và kích thích sự ham muốn của nhiều ngưới ở mọi lứa tuổi. Nắm bắt được nhu cầu đó, luật giáo dục 2005 (điều 5) qui định “phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy, sáng tạo của người học, bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và có ý chí vươn lên”. Trong quá trình giảng dạy học sinh chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, bản thân nhận thấy đa phần học sinh chưa làm được dạng bài tập này . Do vậy, để giúp học sinh biết cách chuyển đổi câu như thế nào là tốt nhất và hiệu quả nhất, đó là mối quan tâm hàng đầu của tôi khiến tôi quyết định thực hiện đề tài: “Kinh nghiệm “Hướng dẫn học sinh lớp 9 chuyển câu Trực tiếp sang câu Gián tiếp.”

doc35 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 22/01/2013 | Lượt xem: 2215 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn học sinh lớp 9 chuyển câu Trực tiếp sang câu Gián tiếp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SÔÛ GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO TAÂY NINH PHOØNG GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO CHAÂU THAØNH TRÖÔØNG THCS THÒ TRAÁN CHAÂU THAØNH ---------((( -------- Saùng kieán kinh nghieäm HÖÔÙNG DAÃN HOÏC SINH LÔÙP 9 CHUYEÅN CAÂU TRÖÏC TIEÁP SANG CAÂU GIAÙN TIEÁP. Naêm hoïc: 2009 – 2010 Thaùng 4 Naêm 2010 TOÙM TAÉT ÑEÀ TAØI Teân ñeà taøi: Kinh nghieäm “Höôùng daãn hoïc sinh lôùp 9 chuyeån caâu Tröïc tieáp sang caâu Giaùn tieáp.” Hoï vaø teân giaùo vieân: Traàn Thò Hoàng Mai Ñôn vò coâng taùc: Tröôøng THCS Thò Traán Chaâu Thaønh Lyù do choïn ñeà taøi: Tieáng Anh, ngaøy nay giöõ moät vai troø quan troïng ñoái vôùi caùch maïng khoa hoïc kyõ thuaät. Tieáng Anh ngaøy caøng thu huùt söï quan taâm cuûa nhieàu ngöôøi ñoái vôùi vieäc hoïc moät ngoaïi ngöõ vaø kích thích söï ham muoán cuûa nhieàu ngöôùi ôû moïi löùa tuoåi. Naém baét ñöôïc nhu caàu ñoù, luaät giaùo duïc 2005 (ñieàu 5) qui ñònh “phöông phaùp giaùo duïc phaûi phaùt huy tính tích cöïc, töï giaùc, chuû ñoäng, tö duy, saùng taïo cuûa ngöôøi hoïc, boài döôõng cho ngöôøi hoïc naêng löïc töï hoïc, khaû naêng thöïc haønh, loøng say meâ hoïc taäp vaø coù yù chí vöôn leân”. Trong quaù trình giaûng daïy hoïc sinh chuyeån ñoåi töø caâu tröïc tieáp sang caâu giaùn tieáp, baûn thaân nhaän thaáy ña phaàn hoïc sinh chöa laøm ñöôïc daïng baøi taäp naøy . Do vaäy, ñeå giuùp hoïc sinh bieát caùch chuyeån ñoåi caâu nhö theá naøo laø toát nhaát vaø hieäu quaû nhaát, ñoù laø moái quan taâm haøng ñaàu cuûa toâi khieán toâi quyeát ñònh thöïc hieän ñeà taøi: “Kinh nghieäm “Höôùng daãn hoïc sinh lôùp 9 chuyeån caâu Tröïc tieáp sang caâu Giaùn tieáp.” Ñoái TÖÔÏNG phöông phaùp nghieân cöùu: Ñoái töôïng nghieân cöùu: Hoïc sinh lôùp 9 tröôøng THCS Thò Traán. Phöông phaùp nghieân cöùu: Ñoïc, nghieân cöùu taøi lieäu. Döï giôø ñoàng nghieä. Kieåm tra, ñoái chieáu, so saùnh keát quaû cuûa hoïc sinh. Ñeà taøi ñöa ra giaûi phaùp môùi: Giaùo vieân ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc höôùng daãn laøm baøi taäp. Höôùng daãn hoïc sinh lôùp 9 chuyeån caâu tröïc tieáp sang caâu giaùn tieáp. Vaän duïng caùc thuû thuaät vaø caùch ñoåi caâu tröïc tieáp sang caâu giaùn tieáp vaøo caùc daïng baøi taäp ña daïng phong phuù. Hieäu quaû aùp duïng: Giuùp hoïc sinh höùng thuù hoïc taäp boä moân hôn. Hoïc sinh tích cöïc tö duy vaø vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo caùc daïng baøi taäp khaùc nhau. Tieát daïy ñaït hieäu quaû hôn. Phaïm vi aùp duïng: Hoïc sinh khoái 8 vaø 9 (baäc THCS ). Taây Ninh, ngaøy 10 thaùng 4 naêm 2010 Ngöôøi thöïc hieän (ñaõ kí) Traàn Thò Hoàng Mai NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI KINH NGHIEÄM HÖÔÙNG DAÃN HOÏC SINH LÔÙP 9 CHUYEÅN CAÂU TRÖÏC TIEÁP SANG CAÂU GIAÙN TIEÁP. MÔÛ ÑAÀU Lyù do choïn ñeà taøi: Söï nghieäp coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc ñaët ra nhöõng yeâu caàu môùi cho phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi giai ñoaïn hieän nay, ñoøi hoûi ñoäi nguõ lao ñoäng keá caän coù trình ñoä, coù naêng löïc, coù tính naêng ñoäng, tích cöïc, saùng taïo, bieát vaän duïng tri thöùc. Do ñoù, ngaønh giaùo duïc coù vò trí quan troïng trong chieán löôïc phaùt trieån con ngöôøi. Tröôùc vai troø quan troïng ñoù, ngaønh giaùo duïc ñaõ coù nhöõng thay ñoåi veà saùch giaùo khoa vaø phöông phaùp giaûng daïy, phöông phaùp giaùo duïc laø moät ñoøi hoûi caáp baùch vaø cô baûn, laø moät cuoäc soáng caùch maïng trong toaøn ngaønh trong giai ñoaïn hieän nay nhaèm naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc. Qua thöïc teá giaûng daïy ôû tröôøng THCS Thò Traán Chaâu Thaønh, toâi thaáy trong chöông trình Tieáng Anh 9, daïng baøi taäp ñoåi caâu Tröïc tieáp sang caâu Giaùn tieáp laø moät baøi taäp khoù, ña phaàn caùc em chöa laøm toát ñöôïc daïng baøi taäp naøy. Do ñoù, trong quaù trình giaûng daïy, ñoøi hoûi giaùo vieân coù phöông phaùp truyeàn ñaït phuø hôïp vôùi töøng ñoái töôïng, ñeå hoïc sinh tieáp thu baøi toát hôn. Ñeå giuùp hoïc sinh coù theå ñoåi ñöôïc caâu tröïc tieáp sang caâu giaùn tieáp hoaøn chænh hôn, toâi xin ñöa ra moät soá kinh nghieäm nhaèm giuùp hoïc sinh naém ñöôïc kieán thöùc cô baûn vaø caùc daïng caâu tröïc tieáp ñoåi sang caâu giaùn tieáp, ñeå hoïc sinh ñaït hieäu quaû toát hôn trong quaù trình hoïc taäp. Vaø treân ñaây cuõng laø nhöõng lyù do toâi choïn ñeà taøi: “Höôùng daãn hoïc sinh lôùp 9 chuyeån caâu Tröïc tieáp sang caâu Giaùn tieáp”. Ñoái töôïng nghieân cöùu: Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa ñeà taøi laø hoïc sinh lôùp 9 (chuû yeáu lôùp 9A3, 9A4, 9A6) ñöôïc höôùng daãn chuyeån caâu Tröïc tieáp sang caâu Giaùn tieáp. Phaïm vi nghieân cöùu: Baèøng nhöõng kinh nghieäm ñaõ ñuùc keát ñöôïc trong quaù trình daïy hoïc nhöõng naêm qua, toâi seõ höôùng daãn nhöõng hoïc sinh lôùp 9A3, 9A4, 9A6 chuyeån caâu Tröïc tieáp sang caâu Giaùn tieáp nhaèm ñaït ñöôïc muïc ñích giaùo duïc ñeà ra. Phöông phaùp nghieân cöùu: a.Phöông phaùp nghieân cöùu taøi lieäu: Nghieân cöùu taøi lieäu : tham khaûo saùch giaùo vieân, caùc loaïi saùch ngöõ phaùp , caùc taøi lieäu coù lieân quan. Quaùn trieät caùc coâng vaên, chæ ñaïo cuûa Boä, Sôû, Phoøng Giaùo Duïc & Ñaøo taïo, keá hoaïch cuûa tröôøng vaø cuûa toå chuyeân moân. b. Phöông phaùp ñieàu tra, ñoái chieáu: Baèng nhieàu phöông phaùp khaùc nhau : döï giôø caùc ñoàng nghieäp, thöïc nghieäm, kieåm tra ñoái chieáu keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh => ruùt ra ñöôïc phöông phaùp daïy hoïc toát nhaát cho hoïc sinh. NOÄI DUNG Cô sôû lyù luaän: Töø sau nghò ñònh Trung öông 2 (khoùa VIII) vaø ñaëc bieät laø sau Ñaïi hoäi Ñaûng IX vaø nghò ñònh Trung öông 6, khoaù IX, chæ thò 40 cuûa ban Bí thö Trung öông Ñaûng, cuøng vôùi caùc vaên baûn chæ ñaïo cuûa nhaø nöôùc , Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo, neàn giaùo duïc Vieät Nam ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu ñaùng keå trong caùc maët phoå caäp giaùo duïc vaø naâng cao daân trí trong ñaøo taïo nhaân löïc vaø boài döôõng nhaân taøi. Trong chöông trình giaùo duïc phoå thoâng ban haønh keøm theo quyeát ñònh soá 16/ 2006/ QÑ – BGDÑT ngaøy 5/5/2006 cuûa Boä tröôûng Boä Giaùo Duïc & Ñaøo Taïo cuõng ñaõ neâu: “ Phaûi phaùt huy tính tích cöïc, töï giaùc, chuû ñoäng, tö duy, saùng taïo cuûa hoïc sinh, phuø hôïp vôùi ñaët tröng moân hoïc, ñaëc ñieåm cuûa ñoái töôïng hoïc sinh, ñieàu kieän cuûa töøng lôùp hoïc, boài döôõng cho hoïc sinh phöông phaùp töï hoïc, khaû naêng hôïp taùc, reøn luyeän kyõ naêng vaän duïng kieán thöùc vaøo thöïc tieãn, taùc ñoäng ñeán tình caûm, ñem laïi nieàm vui, höùng thuù vaø traùch nhieäm hoïc taäp cho hoïc sinh”. Maët khaùc, naêm hoïc 2009 – 2010 , naêm thöù tö toaøn ngaønh giaùo duïc thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “ hai khoâng” vôùi boán noäi dung nhaèm naâng cao chaát löôïng giaùo duïc, laø naêm thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “moät thaày coâ giaùo laø taám göông ñaïo ñöùc töï hoïc vaø saùng taïo”do vaäy, giaùo vieân ôû moïi boä moân hoïc khaùc nhau ñeàu trang bò cho hoïc sinh cuûa mình heä thoáng nhöõng kyõ naêng, kyõ xaûo caàn thieát ñeå giuùp caùc em phaùt trieån toaøn dieän veà ñaïo ñöùc vaø trí tueä, hình thaønh nhaân caùch con ngöôøi Vieät Nam Xaõ Hoäi Chuû Nghóa. Cô sôû thöïc tieãn: Ñeå ñaùp öùng nhu caàu veà chaát löôïng maø ngaønh giaùo duïc ñaõ ñaët ra vaø tình huoáng thöïc teá ôû tröôøng, ña soá hoïc sinh khoâng theå chuyeån ñöôïc caâu Tröïc tieáp sang caâu giaùn tieáp. Do ñoù, trong quaù trình giaûng daïy boä moân Tieáng Anh 9 , toâi ñaõ ruùt ra ñöôïc moät soá kinh nghieäm ñeå höôùng daãn hoïc sinh lôùp 9 chuyeån caâu Tröïc tieáp sang caâu Giaùn tieáp nhaèm giuùp caùc em naém ñöôïc kieán thöùc cô baûn vaø caùc daïng caâu, ñoåi ñöôïc sang caâu Giaùn tieáp, töø ñoù caùc em cuûng coá laïi kieán thöùc ñaõ hoïc vaø laøm baøi taäp ñaït keát quaû toát hôn. Noäi dung vaán ñeà: Vaán ñeà ñaët ra: Ñöôïc phaân coâng giaûng daïy moân tieáng Anh 9A3, 9A4, 9A6 vôùi toång soá hoïc sinh laø 97, trình ñoä hoïc taäp cuûa caùc em cheânh leäch khaù cao giöõa hoïc sinh khaù gioûi vaø hoïc sinh yeáu keùm. Do ñoù, hoïc sinh yeáu keùm khoâng theå hoïc theo kòp nhöõng hoïc sinh khaù gioûi. Nguyeân nhaân: Maát kieán thöùc cô baûn ôû lôùp döôùi, khoâng xaùc ñònh ñöôïc thì, daïng caâu. Caùc em ngaïi khoù, khoâng chuaån bò baøi, khoâng thuoäc baøi. Ñeå ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc coù hieäu quaû caàn ñaûm baûo nhöõng nguyeân taéc sau: Gaây höùng thuù cho hoïc sinh vaø giaûng giaûi roõ raøng. Toân troïng hoïc sinh vaø vieäc hoïc cuûa hoïc sinh, taïo ñieàu kieän cho hoïc sinh. Thöôøng xuyeân coù ñaùnh giaù vaø phaûn hoài phuø hôïp vôùi hoïc sinh. Chæ roõ muïc tieâu vaø thaùch thöùc trí tueä ñoái vôùi hoïc sinh. Xaùc ñònh cho hoïc sinh khaû naêng töï chuû, tìm kieám con ñöôøng ñoäc laäp nhaèm thoâng hieåu baøi hoïc vaø töï kieåm tra. Thaày phaûi luoân tìm hieåu roõ veà hoïc sinh nhaèm ñöa ra söï höôùng daãn phuø hôïp. Caùc giaûi phaùp chuû yeáu: Tröôùc nhöõng khoù khaên neâu treân, vôùi cöông vò laø moät giaùo vieân boä moân toâi xin ñöa ra moät soá kinh nghieäm ñeå höôùng daãn hoïc sinh lôùp 9 chuyeån ñöôïc caâu Tröïc tieáp sang caâu Giaùn tieáp. Giuùp hoïc sinh nhaän bieát caâu, thì. Höôùng daãn hoïc sinh phaân tích caâu, caùc thaønh phaàn trong caâu. Höôùng daãn hoïc sinh caùch chuyeån ñoåi vò trí ngoâi (chuû töø vaø tuùc töø), thì, traïng töø thôøi gian vaø nôi choán. Cho ví duï cuï theå, ñôn giaûn, deã hieåu. Söûa loãi vaø cuûng coá khaéc saâu kieán thöùc. Ruùt ra baøi hoïc kinh nghieäm. Quaù trình thöïc hieän: Khaùi nieäm: Lôøi noùi tröïc tieáp (direct speech): Laø lôøi noùi ñöôïc laëp laïi chính xaùc nhöõng töø cuûa ngöôøi noùi (thuaät laïi ñuùng nguyeân vaên cuûa ngöôøi noùi) - hay noùi roõ hôn lôøi noùi tröïc tieáp laø lôøi noùi do chính ngöôøi noùi noùi ra. Ex: Bill said, “I don’t like this party”. (lôøi noùi tröïc tieáp) Lôøi noùi tröïc tieáp ñöôïc ñaët trong daáu ngoaëc keùp vaø sau ñoäng töø chính coù daáu phaåy( , ) hoaëc daáu hai chaám (:) - Ñoâi khi meänh ñeà chính cuõng coù theå ñaët sau lôøi noùi tröïc tieáp. Ex: “ I don’t like this party” , Bill said. (lôøi noùi tröïc tieáp) Caùc daïng caâu thöôøng gaëp trong lôøi noùi tröïc tieáp: Caâu traàn thuaät ( statements) Ex: - I said: “ I like my new house” - Tom said, “I don’t have any money” Caâu hoûi ( Yes / No questions vaø Wh- questions) Ex: - He said, “Do you know My Son?” - He said,“ When is the next train , Mary” Caâu meänh leänh vaø caâu yeâu caàu ( Orders and requests) Ex: - “ Stay in bed for a few days,” the doctor said to me. - “ Please don’t tell anybody what happened”, Ann said to Jim. Caùc caâu dieãn taû lôøi ñeà nghò, lôøi höùa, lôøi khuyeân, lôøi môøi, v.v. ( Offers, promises, advice, invitations, ect.) Ex: - They said, “We ‘ll pay for the meal” - John said, “ I’ll write for you” - Tom said,” You should / ought to take a taxi, Mary:” - “ Please sit down”, she said b. Lôøi noùi giaùn tieáp / lôøi töôøng thuaät (indirect speech / reported speech) Laø lôøi töôøng thuaät laïi yù cuûa ngöôøi khaùc noùi, ñoâi khi khoâng caàn phaûi duøng ñuùng nhöõng töø cuûa ngöôøi noùi (hay laø lôøi ñöôïc thuaät laïi lôøi noùi cuûa moät ngöôøi cho ngöôøi khaùc nghe -> ngöôøi thöù nhaát noùi, ngöôøi thöù hai thuaät laïi, ngöôøi thöù ba nghe ) Ex: Bill said, “I don’t like this party”. (lôøi noùi tröïc tieáp) -> Bill said (that ) he didn’t like that party. (lôøi töôøng thuaät) Meänh ñeà töôøng thuaät Lôøi noùi giaùn tieáp Caùc tieán trình thöïc hieän khi ñoåi moät lôøi noùi (moät caâu )tröïc tieáp sang lôøi noùi (caâu) giaùn tieáp: 3.2.1 Caùch chung: Boû daáu ngoaëc keùp vaø daáu hai chaám hoaëc daáu phaåy ôû caâu tröïc tieáp. a) Bieán ñoåi ngoâi (Persons) Ngoâi thöù nhaát: Ñöôïc chuyeån ñoåi theo ngoâi cuûa chuû töø cuûa meänh ñeà töôøng thuaät. DIRECT SPEECH INDIRECT SPEECH  Ngoâi thöù 1 (1st person) I me my mine myself we us our ours ourselves Ngoâi thöù 3 (3rd person) he , she him , her his , her his , hers himself , herself they them their theirs themselves  Ex: Jane said: “ I live in the suburbs” -> Jane said that she lived in the suburbs. Ngoâi thöù hai : ( your , you , yours , yourself / yourselves) Ñöôïc ñoåi theo ngoâi cuûa taân ngöõ cuûa meänh ñeà töôøng thuaät DIRECT SPEECH INDIRECT SPEECH  You Your Yours Yourself I / we My / our Mine / ours Myself / ourselves  Ex: 1 . She said to me, “ You are late” -> She said that I was late. 2. She said to us, “You are lazy” -> She said that we were lazy. Ñöôïc ñoåi thaønh ngoâi thöù ba neáu meänh ñeà töôøng thuaät khoâng coù taân ngöõ Ex: The boss said : “ You can have a day off ” -> The boss said he could have a day off. Ngoâi thöù ba :( he , him , his , himself , they , them , their , theirs , themselves , she , her , hers , herself , …) ñöôïc giöõ nguyeân khoâng ñoåi. Ex: “ He is thin”, she said. -> She said that he was thin. b) Bieán ñoåi thì cuûa ñoäng töø ( Tenses of verbs) Khi chuyeån ñoåi töø caâu tröïc tieáp sang giaùn tieáp, chuùng ta caàn thay ñoåi ñoäng töø theo caùc thì töông öùng sau: DIRECT SPEECH INDIRECT SPEECH  Simple present Tom said, “ I never eat meat” Present progressive He said, “I’m waiting for Ann” Present perfect She said, “I ‘ve seen that film” Present perfect progressive Andrew said, “I’ve been learning Chinese for 5 years ” Simple past They said, “ we came by car” Past progressive He said, “ I was sitting in the park at 8 o’clock” Past perfect Daniel said, “ My money had run out” Simple future Judy said, “ I ‘ll phone you “ Future progressive He said, “I’ll be playing golf at three o’clock tomorrow ” Modal verbs + Can She said, “ you can sit here” + May Claire said, “ I may go to BaLi again ” + Must He said,“ I must finish this report” Simple past Tom said that he never ate meat Past progressive He said he was waiting for Ann. Past perfect She said she had seen that film Past perfect progressive Andrew said he had been learning Chinese for 5 years Simple past / Past perfect They said they came / had come by car Past progressive / Past perfect progressive He said he was sitting / had been sitting in the park at 8 o’clock. Past perfect Daniel said his money had run out. Future in the past Judy said she would phone me. Future progressive in the past He said he would be playing golf at three o’clock the following day. Modal verbs in the past + Could She said we could sit there. + Might Claire said she might go to BaLi again . + Had to He said he had to finish that report. 
Luận văn liên quan