Khóa luận Phân tích tình hình hoạt động cho vay đầu tư tại ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế

Đề tài là quá trình phân tích thực trạng hoạt động cho vay đầu tư của CN.NHPT TT-Huế qua giai đoạn 2009-2013 thông qua các chỉ tiêu định tính và định lượng, từ đó xác định kết quả đạt được cũng như hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại mà hệ thống NHPT Việt Nam cũng như CN.NHPT TT-Huế cần phải khắc phục trong tương lai. Bên cạnh đề tài còn phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay và thu hồi nợ trong thời gian qua thông qua nhận định chủ quan của cán bộ ngân hàng phát triển chi nhánh Thừa Thiên Huế tham gia khảo sát. Từ kết quả phân tích dữ liệu khảo sát, ta rút ra được các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay và thu hồi nợ trong CVĐT chủ yếu tập trung vào các nhóm sau: - Quy định đối tượng và nguyên tắc cho vay: Nhóm này có 2 yếu tố tác động chính là “Do đặc điểm của các dự án vay vốn ĐTPT có quy mô lớn, thời gian thực hiện thu hồi vốn dài” và “Do quy định của NHPT hạn chế cho vay ở một số lĩnh vực nên hạn chế DN sử dụng vốn hiệu quả vay vốn” đây là hai yếu tố chủ quan đến hiệu quả cho vay và thu hồi nợ, bởi vì đây là nguyên tắc bắc buộc mà NHPT phải tuân theo. - Quy trình phân tích, thu thập thông tin và thẩm định dự án: Nhóm này có 3 yếu tố tác động là “Trình độ của cán bộ thẩm định chưa đáp ứng yêu cầu”, “Bộ phận TĐ chưa tách rời với bộ phận theo dõi cho vay nên thiếu khách quan”, “Hệ thống CNTT của NHPT còn nhiều hạn chế” đây là 3 yếu tố khách quan tác động đến công tác thẩm định dự án mà bất kỳ NH nào cũng có thể gặp phải, bởi vì bên cạnh những vấn đề như trình độ, cơ cấu tổ chức có thể giải quyết được trong thời gian ngắn thì vấn đề về nâng cấp CNTT của NH cần số vốn lớn và phải cần được hội sở chính phê duyệt trong thời gian khá lâu. - Ảnh hưởng từ yếu tố khách quan đến doanh nghiệp vay vốn: Nhóm này có 2 yếu tố tác động chính là “Môi trường kinh tế vĩ mô ảnh hướng tiêu cực đến hoạt động SXKD của DN vay vốn”, “DN không cân đối được nguồn thu nên không thể trích lập nguồn thu để trả nợ” đối với yếu tố kinh tế vĩ mô là ảnh hưởng chung cho nền kinh tế nên DN không thể tránh khỏi NH có thể cân nhắc gia hạn nợ nhưng đối với yếu tố không cân đối được nguồn thu thì NH cần nên cân nhắc về tính tích cực trả nợ của DN vay vốn

pdf101 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 19/10/2020 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Phân tích tình hình hoạt động cho vay đầu tư tại ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ LÊ QUANG TÍN KHÓA HỌC: 2010 - 2014L Ê Q U A N G T ÍN  PH Â N T ÍC H T ÌN H H ÌN H H O Ạ T Đ Ộ N G C H O V A Y Đ Ầ U T Ư T Ạ I  K LT N -2 01 4 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực hiện: LÊ QUANG TÍN Giáo viên hướng dẫn Lớp: K44B TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THẠC SĨ. NGUYỄN VIỆT ĐỨC Niên khóa: 2010 - 2014 Huế, tháng 05 năm 2014 Trư ờ g Đạ i họ c K inh tế H uế Suốt quá trình thực hiện đề tài: “Phân tích tình hình hoạt động cho vay đầu tư tại ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế”, em đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều tập thể và cá nhân. Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế đã trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức làm nền tảng để thực hiện luận văn này. Đặc biệt em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo Thạc sĩ Nguyễn Việt Đức – giảng viên khoa Kế toán tài chính trường Đại học Kinh tế Huế, người trực tiếp hướng dẫn giúp em hoàn thành luận văn này. Em cũng xin cảm ơn Ban lãnh đạo cùng tập thể các Anh/Chị làm việc tại phòng tín dụng Chi nhánh Ngân hàng phát triển Thừa Thiên Huế đã tận tình giúp đỡ, cho ý kiến và tạo điều kiện tốt nhất cho em trong quá trình thu thập thông tin, số liệu. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 5 năm 2014 Sinh viên thực hiện LÊ QUANG TÍN LỜI CẢM ƠN Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ TÓM TẮT ĐỀ TÀI PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1 1.Lý do chọn đề tài:..................................................................................................1 2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ............................................................................2 3. Đối tượng nghiên cứu: .........................................................................................2 4. Phạm vi nghiên cứu: ............................................................................................2 5. Phương pháp nghiên cứu: ...................................................................................2 6. Kết cấu luận văn: .................................................................................................3 Phần II – NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..............................................5 CHƯƠNG 1 ....................................................................................................................5 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHO VAY ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC .............................................................................................................................5 1.1. Tín dụng đầu tư của Nhà nước:.......................................................................5 1.1.1. Khái niệm tín dụng đầu tư của Nhà nước: ..................................................5 1.1.2. Đặc điểm tín dụng đầu tư của nhà nước (TDĐT):......................................6 1.1.3. Sự cần thiết của tín dụng đầu tư của Nhà nước: ........................................8 1.1.4. Vai trò tín dụng đầu tư của nhà nước: ........................................................9 1.2. Cho vay đầu tư của Nhà nước: ........................................................................9 1.2.1. Khái niệm: ....................................................................................................10 1.2.2. Bản chất cho vay đầu tư của nhà nước:.....................................................10 1.2.3. Chính sách cho vay đầu tư của nhà nước ..................................................11 1.2.4. Sự khác biệt giữa cho vay đầu tư của nhà nước với cho vay đầu tư của ngân hàng thương mại: ...............................................................................................14 1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay đầu tư của Nhà nước tại NHPT Việt Nam:......................................................................................................................15 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế 1.3.1. Các chỉ tiêu định tính: .................................................................................15 1.3.2. Các chỉ tiêu định lượng: ..............................................................................17 1.3.2.1. Doanh số cho vay: .....................................................................................17 1.3.2.2. Doanh số thu nợ: .......................................................................................17 1.3.2.3. Dư nợ cho vay và tốc độ tăng dư nợ: ......................................................17 1.3.2.4. Tổng dư nợ trên vốn huy động (lần,%): .................................................17 1.3.2.5. Nợ quá hạn trên tổng dư nợ (%):............................................................18 1.3.2.6. Hệ số thu nợ (%): ......................................................................................18 1.4. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay đầu tư của Nhà nước: ..............18 1.4.1. Các nhân tố khách quan: ............................................................................18 1.4.2. Nhân tố chủ quan:........................................................................................21 CHƯƠNG 2 ..................................................................................................................24 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ.................................................................................................................24 2.1. Giới thiệu về Ngân hàng phát triển Việt Nam: ............................................24 2.1.1. Lịch sử hình thành:......................................................................................24 2.1.2. Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế ..............24 2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ ................................................................................25 2.1.2.2. Bộ máy nhân sự và cơ cấu tổ chức ..........................................................25 2.1.2.3. Tình hình hoạt động của NHPT Việt Nam CN.Thừa Thiên Huế: .......27 2.1.3.Tình hình thực hiện cho vay đầu tư tại CN.NHPT TT Huế từ năm 2009- 2013: ..............................................................................................................................32 2.1.3.1.Doanh số cho vay: ......................................................................................32 2.1.3.2.Doanh số thu nợ (gốc và lãi): ....................................................................34 2.1.3.3. Dư nợ cho vay và tốc độ tăng dư nợ: ......................................................35 2.1.3.4. Tình hình nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn trên dự nợ: .........................36 2.1.4. Đánh giá chung về công tác cho vay đầu tư của nhà nước tại CN.NHPT TT-Huế trong những năm qua:..................................................................................42 2.1.4.1. Những kết quả đạt được:..........................................................................42 2.1.4.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế: ....................44 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế 2.1.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay đầu tư của Nhà nước tại CN.NHPT TT-Huế: ......................................................................................48 2.1.5.1. Thiết kế nghiên cứu: .................................................................................48 2.1.5.2. Kết quả nghiên cứu:..................................................................................50 2.1.5.2.1. Đặc điểm tổng thể nghiên cứu: .............................................................50 2.1.5.2.2. Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo: .................................................52 2.1.5.2.3. Kiểm định các mục hỏi ảnh hưởng lớn đến mức độ hiệu quả của cho vay và thu hồi nợ trong CVĐT tại NHPT: ................................................................56 CHƯƠNG 3 ..................................................................................................................74 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NHPT THỪA THIÊN HUẾ.............................74 3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển hoạt động của Ngân hàng phát triển Việt Nam đến năm 2020:.............................................................................................74 3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động của Ngân hàng phát triển Việt Nam:74 3.1.2. Mục tiêu phát triển: .....................................................................................74 3.1.3. Định hướng hoạt động cho vay đầu tư của CN.NHPT TT-Huế trong thời gian tới: .........................................................................................................................75 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại CN NHPT TT-Huế: ............................................................................................................76 3.2.1. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định: .................................................76 3.2.2. Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay: .................................................77 3.2.3. Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ:....................78 PHẦN III: KẾT LUẬN ...............................................................................................80 1. Kết luận:..............................................................................................................80 2. Hạn chế của đề tài:.............................................................................................80 3. Hướng phát triển của đề tài: .............................................................................80 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1 PHỤ LỤC 2 PHỤ LỤC 3 Trư ờ g Đại học Kin h tế Hu ế DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BĐTV : Bảo đảm tiền vay CBTD : Cán bộ tín dụng CĐT : Chủ đầu tư CN.NHPT Huế: Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế CVĐT : Cho vay đầu tư DN : Doanh nghiệp DNNN : Doanh nghiệp nhà nước ĐTPT : Đầu tư phát triển GTTB : Giá trị trung bình HĐTD : Hợp đồng tín dụng KT-XH : Kinh tế - xã hội LS : Lãi suất NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHPT : Ngân hàng phát triển NHTM : Ngân hàng thương mại NQH : Nợ quá hạn NSNN : Ngân sách nhà nước RRTD : Rủi ro tín dụng XLRR : Xử lý rủi ro TCTD : Tổ chức tín dụng TDĐT : Tín dụng đầu tư TTH : Thừa Thiên Huế TSBĐ : Tài sản bảo đảm SXKD : Sản xuất kinh doanh Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức của CN.NHPT Huế ..............................................................26 Biểu đồ 2.1: Doanh số cho vay tại CN.NHPT TT Huế từ năm 2009-2013 .................32 Biểu đồ 2.2: Doanh số thu nợ tại CN. NHPT Huế từ năm 2009-2013.........................34 Bảng 2.2. Tình hình dư nợ CVĐT tại CN.NHPT TT- Huế từ năm 2009-2013 ...........35 Biểu đồ 2.3: NQH và tỷ lệ NQH trên dư nợ trong CVĐT tại CN.NHPT TT-Huế ......36 Biểu đồ 2.4: NQH và cơ cấu NQH phân theo khối ngành kinh tế ...............................39 Biểu đồ 2.5: NQH và cơ cấu NQH phân theo ngành kinh tế .......................................40 Sơ đồ 2.2: Quy trình nghiên cứu ..................................................................................50 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Sự khác nhau giữa cho vay đầu tư của Nhà nước và cho vay đầu tư của ngân hàng thương mại ............................................................................................................14 Bảng 2.1: Tình hình tài sản – nguồn vốn NHPT Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2013 ............................................................................................30 Bảng 2.2: Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của NHPT Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013...........................................................................31 Bảng 2.3. Tình hình dư nợ CVĐT tại CN.NHPT TT- Huế từ năm 2009-2013 ............35 Bảng 2.4: Đánh giá xu hướng tình hình hoạt động cho vay đầu tư tại CN.NHPT TT- Huế thông qua các chỉ tiêu định lượng..........................................................................41 Bảng 2.5: Tình hình thực hiện thu nợ gốc và lãi tại CN.NHPT TT-Huế giai đoạn 2009- 2013 ...............................................................................................................................43 Bảng 2.6: Thiết kế nghiên cứu.......................................................................................48 Bảng 2.7: Đặc điểm thời gian vị trí công tác của cán bộ CN.NHPT TT-Huế...............51 Bảng 2.8: Đặc điểm chuyên ngành đào tạo và trình độ cán bộ CN.NHPT- TT- Huế...51 Bảng 2.9: Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ CN.NHPT TT- Huế .........................................................................................................................52 Bảng 2.10: Kết quả tính toán Cronbach Alpha đối với các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay và thu hồi nợ trong CVĐT tại CN.NHPT TT-Huế.....................54 Bảng 2.11: Kết quả kiểm định One Sample T Test đối với các yếu tố thuộc nhóm nhân tố Quy định đối tượng và nguyên tắc cho vay...............................................................56 Bảng 2.12: Kết quả kiểm định Independent Sample T Test đối với các yếu tố ............58 thuộc nhóm nhân tố Quy định đối tượng và nguyên tắc cho vay..................................58 Bảng 2.13: Kết quả kiểm định One Sample T Test đối với các yếu tố thuộc nhóm nhân tố Tài sản đảm bảo tiền vay...........................................................................................59 Bảng 2.14: Kết quả kiểm định Independent Sample T Test đối với các yếu tố thuộc nhân tố Tài sản đảm bảo tiền vay ..................................................................................60 Bảng 2.15: Kết quả kiểm định One Sample T Test đối với các yếu tố thuộc nhóm nhân tố Quy trình phân tích, thu thập thông tin và thẩm định dự án......................................62 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Bảng 2.16: Kết quả kiểm định Independent Sample T Test đối với các yếu tố thuộc nhân tố Quy định về đối tượng và nguyên tắc cho vay .................................................63 Bảng 2.17: Kết quả kiểm định One Sample T Test đối với yếu tố thuộc nhân tố Quy trình giám sát vốn vay và thu hồi nợ vay ......................................................................65 Bảng 2.18: Kết quả kiểm định Independent Sample T Test đối với các yếu tố thuộc nhóm nhân tố Quy trình giám sát vốn vay và thu hồi nợ vay .......................................66 Quy trình giám sát vốn vay và thu hồi nợ vay...............................................................66 Bảng 2.19: Kết quả kiểm định One Sample T Test đối với yếu tố thuộc nhân tố Năng lực trả nợ và ý thức trả nợ của khách hàng....................................................................67 Bảng 2.20: Kết quả kiểm định Independent Sample T Test đối với các yếu tố thuộc nhóm nhân tố Năng lực trả nợ và ý thức trả nợ của khách hàng...................................68 Bảng 2.21: Kết quả kiểm định One Sample T Test đối với yếu tố thuộc nhân tố Ảnh hưởng từ yếu tố khách quan đến doanh nghiệp vay vốn ...............................................69 Bảng 2.22: Kết quả kiểm định Independent Sample T Test đối với các yếu tố thuộc nhân tố Ảnh hưởng từ yếu tố khách quan đến doanh nghiệp vay vốn ..........................70 Bảng 3: Các mục tiêu cụ thể của NHPT Việt Nam đến năm 2020 ...............................75 Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế TÓM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài là quá trình phân tích thực trạng hoạt động cho vay đầu tư của CN.NHPT TT-Huế qua giai đoạn 2009-2013 thông qua các chỉ tiêu định tính và định lượng, từ đó xác định kết quả đạt được cũng như hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại mà hệ thống NHPT Việt Nam cũng như CN.NHPT TT-Huế cần phải khắc phục trong tương lai. Bên cạnh đề tài còn phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay và thu hồi nợ trong thời gian qua thông qua nhận định chủ quan của cán bộ ngân hàng phát triển chi nhánh Thừa Thiên Huế tham gia khảo sát. Từ kết quả phân tích dữ liệu khảo sát, ta rút ra được các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay và thu hồi nợ trong CVĐT chủ yếu tập trung vào các nhóm sau: - Quy định đối tượng và nguyên tắc cho vay: Nhóm này có 2 yếu tố tác động chính là “Do đặc điểm của các dự án vay vốn ĐTPT có quy mô lớn, thời gian thực hiện thu hồi vốn dài” và “Do quy định của NHPT hạn chế cho vay ở một số lĩnh vực nên hạn chế DN sử dụng vốn hiệu quả vay vốn” đây là hai yếu tố chủ quan đến hiệu quả cho vay và thu hồi nợ, bởi vì đây là nguyên tắc bắc buộc mà NHPT phải tuân theo. - Quy trình phân tích, thu thập thông tin và thẩm định dự án: Nhóm này có 3 yếu tố tác động là “Trình độ của cán bộ thẩm định chưa đáp ứng yêu cầu”, “Bộ phận TĐ chưa tách rời với bộ phận theo dõi cho vay nên thiếu khách quan”, “Hệ thống CNTT của NHPT còn nhiều hạn chế” đây là 3 yếu tố khách quan tác động đến công tác thẩm định dự án mà bất kỳ NH nào cũng có thể gặp phải, bởi vì bên cạnh những vấn đề như trình độ, cơ cấu tổ chức có thể giải quyết được trong thời gian ngắn thì vấn đề về nâng cấp CNTT của NH cần số vốn lớn và phải cần được hội sở chính phê duyệt trong thời gian khá lâu. - Ảnh hưởng từ yếu tố khách quan đến doanh nghiệp vay vốn: Nhóm này có 2 yếu tố tác động chính là “Môi trường kinh tế vĩ mô ảnh hướng tiêu cực đến hoạt động SXKD của DN vay vốn”, “DN không cân đối được nguồn thu nên không thể trích lập nguồn thu để trả nợ” đối với yếu tố kinh tế vĩ mô là ảnh hưởng chung cho nền kinh tế nên DN không thể tránh khỏi NH có thể cân nhắc gia hạn nợ nhưng đối với yếu tố không cân đối được nguồn thu thì NH cần nên cân nhắc về tính tích cực trả nợ của DN vay vốn. Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Bên cạnh đó, đề tài còn cho thấy đối với tiêu chí phân nhóm theo thời gian công tác và công tác đào tạo cán bộ của Chi nhánh NHPT TT-Huế là có sự khác biệt khi đánh giá ở mục số mục hỏi. Qua đó, ta có thể nhận định là trong quá trình thực hiện phân tích, đánh giá, thẩm định các dự án trước khi đồng ý cho vay cũng như kiểm tra, giảm sát tình hình sử dụng vốn vay cán bộ ngân hàng tại Chi nhánh cần trao đổi, nghiên cứu cùng nhau để đưa ra nhận định chính xác nhất về các chỉ tiêu đánh giá dự án cho vay để tránh tình trạng cho vay các dự án kém hiệu quả, dẫn đến nợ xấu. Ngoài ra, công tác đào tạo các cán bộ ngân hàng cần diễn ra thường xuyên hơn nữa không phải đối với một số cán bộ mà đối với toàn thể cán bộ ngân hàng tại Chi nhánh nhằm thu hẹp khoảng cách trình độ của các cán bộ khi đánh giá, quyết định cho vay đầu tư. Trên cơ sở phân tích hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế cũng như phân tích các nhân tố tác động đến hoạt động cho vay đầu tư, tác giả đưa ra một số giải pháp: Nâng cao chất lượng công tác thẩm định; Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay; Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ. Trư ờng Đạ i họ c K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Lê Quang Tín – K44B TCNH Trang 1 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Lý do chọn đề tài: Trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước luôn cần một tổ c
Luận văn liên quan