Luận án Nâng cao chất lượng ñội ngũ công chức hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương

Xây dựng ñội ngũ công chức hành chính nhà nước (HCNN) là mối quan tâm hàng ñầu của ðảng và Nhà nước ta nhằm ñáp ứng yêu cầu của sự nghiệp ñổi mới trong giai ñoạn hiện nay. ðặc biệt nước ta ñang trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, với những thời cơ và vận hội mới, ñồng thời cũng có những khó khăn và thách thức mới, ñội ngũ công chứcHCNN là những người trực tiếp phục vụ chế ñộ, ñại diện cho ðảng và Nhà nước xây dựng và thực thi các chủ trương, chính sách thì ñội ngũ công chức HCNN là nhân tố quyết ñịnh ñối với sự phát triển của ñất nước càng cần ñược quan tâm. Bước vào thời kỳ ñổi mới, kể từ khi có Nghị quyết ðại hội toàn quốc lần thứ VI của ðảng (tháng 12-1986) và sự phát triển nền kinh tế thị trường (KTTT) ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, việc nâng cao chất lượng ñội ngũ công chức nước ta nói chung,ñội ngũ công chức HCNN nói riêng càng trở nên bức thiết. Những năm gần ñây, việc thực hiện chủ trương xây dựng ñội ngũ công chức HCNN ở nước ta ñã ñạt ñược một số kết quả nhất ñịnh. Song trên thực tế vấn ñề xây dựng và phát triển ñộingũ công chức HCNN ñã và ñang ñặt ra nhiều vấn ñề mới, cần tiếp tục nghiên cứu. Do vậy, việc nghiên cứu, ñánh giá một cách khoa học về ñội ngũ công chức HCNN và chất lượng ñội ngũ công chức HCNN sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng, làcơ sở giúp cho ðảng, Nhà nước, Chính phủ hoạch ñịnh chiến lược xây dựng, ñào tạo và phát triển ñội ngũ công chức HCNN có chất lượng, ñáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển ñất nước trong giai ñoạn hiện nay và cho những năm tới. Thực tế cho thấy, ñội ngũ công chức HCNN hiện nay chưa thực sự ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp ñổi mới. ðiều ñó là do nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân chính là donhững bất cập trong việc tuyển dụng, sử dụng, ñào tạo ñội ngũ công chức HCNN. Nằm trong thực tế chung của ñất nước, tỉnh Hải Dương không tránh khỏi nhữngbất cập trong xây dựng, sử dụng ñội ngũ công chức HCNN. Cụ thể là tình trạng hẫng hụt về cơ cấu, chưa hợp lý ngành nghề, chất lượng công chức của tỉnh chưa ñáp ứng ñược yêu cầu công 9 việc; cơ sở vật chất phục vụ cho ñội ngũ công chức HCNN còn hạn chế; cộng với việc ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ công chức HCNN chưagắn với việc sử dụng, ñồng thời chưa có chính sách thoả ñáng ñể thu hút công chức có trình ñộ cao về tỉnh công tác.vẫn còn xảy ra. ðó chính là nguyên nhân chủ quan thuộc về tỉnh trong việc nâng cao chất lượng ñội ngũ công chức HCNN ở tỉnh Hải Dương. Với diện tích 1.648,4 km2, dân số 1.711.364 người (tính ñến 31/12/2006), Hải Dương là một tỉnh nằm trong khu vực tam giác kinh tế Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng. Khi nền KTTT phát triển nhanh, mạnh cả về tính chất, quy mô và tốc ñộ thì Hải Dương có nhiều ñiều kiện thuận lợi ñể phát triển vững chắc. Trong những năm gần ñây, Hải Dương ñã có sự thu hút vốn ñầu tư mạnh và có mức tăng trưởng kinh tế cao, năm 2006 thu ngân sách là 2.450 tỷ ñồng. Vì vậy, công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ñã và ñang ñặt ra nhiều vấn ñề cấp thiết, trong ñó có việc nhanh chóng xây dựng và nâng cao chất lượng ñội ngũcông chức HCNN. Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết ñó, nghiên cứu sinhchọn ñề tài:"Nâng cao chất lượng ñội ngũ công chức hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương" làm ñề tài nghiên cứu của Luận án. ðề tài này tập trung ñi sâu nghiên cứu, ñánh giá thực trạng, ñề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng ñội ngũ công chức HCNN, ñáp ứng và phù hợp với tình hình thực tiễn của ñịa phương và Việt Nam hiện nay. ðề tài này là kết quả nghiên cứu của nghiên cứu sinh trên cơ sở vận dụng những kiến thức khoa học ñã ñược học trong nhà trường với kinh nghiệm thực tiễn công tác của bản thân trong những năm qua.

pdf193 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 1255 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Nâng cao chất lượng ñội ngũ công chức hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 LICAMðOAN Tôicamñoan,ñâylàcôngtrìnhnghiêncucariêngtôi.Cácsliulàtrung thc.Nhngktqunêutronglunánchưatngñưcaicôngbtrongbtkỳcông trìnhnàokhác. Tácgi NguynKimDin 2 LICMƠN Trưcht,chophéptôicmơnPGS .TSNguynTip;cmơnPGS.TSVũ MaiNgưiñãtoàntâm,toànýhưngdntôivmtkhoahcñhoànthànhbn lunánnày. Tôi cũng xin trân trng cm ơn GS.TS Nguyn Thành ð, PGS.TS Trn Xuân Cu, PGS.TS Trn Th Thu, PGS.TS Mai Quc Chánh, PGS.TS Trn Th ðt,TS.ðinhTinDũngvàcácthycôgiáo;cáccánb,nhânviênKhoaKinht & Qun lý ngun nhân lc; Vin ñào to sau ði hc Trưng ñi hc Kinh t Qucdânvnhngýkinñónggópthngthn,sâuscvàgiúpññynhithuyt ñtôihoànthànhnhimvnghiêncucamình. Tôixintlòngbitơnngưimñãnuôitôiănhcvàñngviêntôinhng lúckhókhănnhtñtôivưtquavàhoànthànhlunán. Nhânñây,tôixingilicmơnchânthànhnhttilãnhñoSNiv,bn bèvàñngnghip,nhngngưiñãkvaisátcánhvàthưngxuyênñngviênñ hoànthànhbnlunánnày. Xintrântrngcmơn! 3 MCLC Licamñoan ........................................................................................................... i Licmơn............................................................................................................... ii Mclc ..................................................................................................................... iii Danhmckýhiuvàcácchvittt ................................................................... iv Danhmccácbngsliu ..................................................................................... v Danhmccácbiuñvàhìnhv.......................................................................... vi MðU.................................................................................................................. 1 Chương1:NHNGVNðCƠBNVCÔNGCHCHÀNHCHÍNH NHÀNƯCVÀNÂNGCAOCHTLƯNGðINGŨCÔNG CHCHÀNHCHÍNHNHÀNƯC ................................................. 8 1.1.Kháinim,vaitrò,ñcñimvàphânloicôngchchànhchính nhà nưc........................................................................................................ 8 1.2.Chtlưng,cáctiêuchíñánhgiáchtlưngcôngchch ànhchínhnhà nưc......................................................................................................... 17 1.3.Nângcaochtlưngñingũcôngchchànhchínhnhànưc ................ 22 1.4.Cácnhântnhhưngtichtlưngñingũcôngchch ànhchính nhànưc.................................................................................................. 37 1.5.Kinhnghimxâydng,pháttrinvànângcaochtlưngñingũcông chchànhchínhnhànưc........................................................................ 47 Chương2:PHÂNTÍCHTHCTRNGCHTLƯNGðINGŨCÔNG CHCHÀNHCHÍNHNHÀNƯCTNHHIDƯƠNG .............. 59 2.1. S hình thành và phát tri n ñi ngũ cán b, công chc tnh Hi Dương...................................................................................................... 59 2.2. Phân tích thc trng cht lưng ñi ngũ công chc h ành chính nhà nưctnhHiDương............................................................................... 67 2.3.Nguyênnhânnhhưngtichâtlưngñingũcôngchch ànhchính nhànưctnhHiDương........................................................................ 90 Chương3: MTSGIIPHÁPNÂNGCAOCHTLƯNGðINGŨ CÔNGCHCHÀNHCHÍNHNHÀNƯCTNHHIDƯƠNG 103 3.1.Mctiêuvàphươnghưngnângcaochâtlưngñingũcôngchc hànhchínhnhànưctnhHiDươnggiaiñon20062015.................. 103 3.2.Mtsgiiphápnângcaochâtlưngñingũcôngchch ànhchính nhànưctnhHiDương........................................................................ 108 3.3. Nâng cao tinh thn và ño ñc, ñy mnh ñu tranh chng tham nhũng,tiêucctrongñingũcôngchchànhchínhnhànưc.............. 150 KTLUN............................................................................................................... 161 DANHMCCÁCCÔNGTRÌNHCATÁCGIðÃCÔNGB..................... 162 DANHMCTÀILIUTHAMKHO.................................................................. 163 PHLC 4 DANHMCKÝHIUVÀCÁCCHVITTT BCHTƯ BanchphànhTrungương BTC Btàichính BNV BNiv CNXH Chnghĩaxãhi CSVN CngsnVitNam CN,XD Côngnghip,xâydng CNH,HðH Côngnghiphoá,hinñihoá CCHC Cicáchhànhchính CS Cáns CV Chuyênviên CVC Chuyênviênchính CVCC Chuyênviêncaocp CTr Chươngtrình CP Chínhph HCNN Hànhchínhnhànưc HD Hưngdn HðND Hiñngnhândân HðBT Hiñngbtrưng KHXH Khoahcxãhi KH Khoch KTTT Kinhtthtrưng LT Liêntch NLTS,DV Nônglâmthusn,Dchv NQ Nghquyt Nð Nghñnh QLNN Qunlýnhànưc QLKT Qunlýkinht Qð Quytñnh TCTƯ Tchctrungương TU Tnhu TƯ Trungương TT Thôngtư TTg Thtưng TB Thôngbáo TC Tchc UBTVQH Ubanthưngvquchi UBND Ubannhândân XHCN Xãhichnghĩa 5 DANHMCBIUSLIU Bius2.1 Cơculaoñngtrongcácngànhkinht.......................................... 61 Bius2.2 Slưngcôngchchànhchínhnhànưctnăm20002006.......... 65 Bius2.3 Trình ñ ñào to ca công chc hành chính nhà nưc tnh Hi Dương(20002006)........................................................................... 69 Bius2.4 Cơ cu ngch công chc hành chính nhà nưc tnh Hi Dươ ng (20002006)....................................................................................... 70 Bius2.5 Ktquñánhgiácôngchchànhchínhnhànưcñangcôngtác cptnhnăm2006............................................................................. 72 Bius2.6 Trìnhññàotocacôngchchànhchínhnhànưccptnh,cp huynnăm2006................................................................................ 73 Bius2.7 Ktquñánhgiácôngchchànhchínhnhànưcñangcôngtác cphuynnăm2006......................................................................... 75 Bius2.8 Trìnhñlýlunchínhtrñingũcôngchchànhchínhnhànưc tnhHiDươngnăm2006................................................................. 76 Bius2.9 Trình ñ qun lý nhà nưc ñi ngũ công chc hành chính nhà nưctnhHiDươngnăm2006........................................................ 76 Bius2.10 Trình ñ ngoi ng, tin hc ñi ngũ công chc hành chính nhà nưctnhHiDươngnăm2006........................................................ 77 Bius2.11 Nhngknăngcnñưcñàotoñivicôngchchànhchính nhànưc............................................................................................ 78 Bius2.12 Tmquantrngcacácknăng...................................................... 79 Bius2.13 Chtlưngcôngchchànhchínhnhànưcphântheoñtui trìnhññàoto 80 Bius2.14 Tng hp cơ cu công chc hành chính nhà nưc v thâm niên côngtác(tínhtkhichínhthcvàobiênch) 82 Bius2.15 Ktquñiutracánb,côngchccpxãñivicôngchchành chínhnhànưctnhHiDương........................................................ 84 Bius2.16 Ktquñiutracáctchcvàcôngdânñivicôngchchành chínhnhànưctnhHiDương........................................................ 86 6 Bius2.17 Ktquñiutramcñnhnthcvàsnsàngñápngsthay ñicôngvictrongtươnglai............................................................ 89 Bius2.18 S lưng công chc hành chính nhà nưc tnh Hi Dương tăng gimtnăm20002006.................................................................... 95 Bius2.19 Ktquñàoto,bidưngcôngchchànhchínhnhànưctnh HiDươngtnăm20002006(ñãttnghiêpvàchưattnghip)... 99 Bius3.1 DkinnhucucôngchchànhchínhnhànưctnhHiDươ ng năm2015........................................................................................... 118 7 DANHMCCÁCBIUðVÀHÌNHV I.Cácbiuñ Biuñ2.1 Cơculaoñngtrongcácngànhkinht............................................ 61 Biuñ2.2 Dinbinslưngcôngchchànhchínhnhànưctnăm2000 2006..................................................................................................... 65 II.Cáchìnhv Hình1.1 Phânloicôngchc............................................................................ 16 Hình1.2 Nhucuñàoto,bidưngcôngchchànhchínhnhànưc............ 30 Hình1.3 MôhìnhJamesHeskettEarlSasser.................................................. 45 Hình2.1 Nhng bt cp trong s dng ñi ngũ công chc hành chính nhà nưc..................................................................................................... 98 Hình3.1 Giiphápñàoto,bidưngcôngchchànhchínhnhànưc.......... 128 Hình3.2 Mcñíchcakhoáñàoto,bidưng............................................... 137 Hình3.3 Phươngphápñàotocùngthamgia(TraoñiWorkshop).............. 138 Hình3.4 MôhìnhñàotoJonhEatonRoyJonhson....................................... 139 8 MðU 1.Tínhcpthitcañtài Xâydngñingũcôngchchànhchínhnhànưc(HCNN)làmiquantâm hàngñucaðngvàNhànưctanhmñápngyêucucasnghipñimi tronggiaiñonhinnay.ðcbitnưctañangtrongquátrìnhhinhpsâurng vào nn kinh t th gii, vi nhng thi cơ và vn hi mi, ñng thi cũng có nhngkhókhănvàtháchthcmi,ñingũcôngchcHCNNlànhngngưitrc tipphcvchñ,ñidinchoðngvàNhànưcxâydngvàthcthicácch trương,chínhsáchthìñingũcôngchcHCNNlànhântquytñnhñivis pháttrincañtnưccàngcnñưcquantâm. Bưcvàothikỳñimi,ktkhicóNghquytðihitoànquclnth VIcaðng(tháng121986)vàspháttrinnnkinhtthtrưng(KTTT)ñnh hưngxãhichnghĩa(XHCN),trongbicnhhinhpkinhtquct,vicnâng caochtlưngñingũcôngchcnưctanóichung,ñingũcôngchcHCNNnói riêngcàngtrnênbcthit.Nhngnămgnñây,victhchinchtrươngxây dngñingũcôngchcHCNNnưctañãñtñưcmtsktqunhtñnh. SongtrênthctvnñxâydngvàpháttrinñingũcôngchcHCNNñãvà ñangñtranhiuvnñmi,cntiptcnghiêncu.Dovy,vicnghiêncu, ñánhgiámtcáchkhoahcvñingũcôngchcHCNNvàchtlưngñingũ côngchcHCNNscóýnghĩahtscquantrng,làcơsgiúpchoðng,Nhà nưc, Chính ph hoch ñnh chin lưc xây dng, ñào to và phát trin ñi ngũ côngchcHCNNcóchtlưng,ñápngyêucuxâydngvàpháttrinñtnưc tronggiaiñonhinnayvàchonhngnămti. Thctchothy,ñingũcôngchcHCNNhinnaychưathcsngang tm vi yêu cu, nhim v ca s nghip ñi mi. ðiu ñó là do nhiu nguyên nhân,nhưngmttrongnhngnguyênnhânchínhlàdonhngbtcptrongvic tuyndng,sdng,ñàotoñingũcôngchcHCNN.Nmtrongthctchung cañtnưc,tnhHiDươngkhôngtránhkhinhngbtcptrongxâydng,s dngñingũcôngchcHCNN.Cthlàtìnhtrnghnghtvcơcu,chưahp lý ngành ngh, cht lưng công chc ca tnh chưa ñáp ng ñưc yêu cu công 9 vic;cơsvtchtphcvchoñingũcôngchcHCNNcònhnch;cngvi vicñàoto,bidưngñingũcôngchcHCNNchưagnvivicsdng,ñng thichưacóchínhsáchthoñángñthuhútcôngchccótrìnhñcaovtnhcông tác...vncònxyra.ðóchínhlànguyênnhânchquanthucvtnhtrongvic nângcaochtlưngñingũcôngchcHCNNtnhHiDương. Vidintích1.648,4km2,dâns1.711.364ngưi(tínhñn31/12/2006), HiDươnglàmttnhnmtrongkhuvctamgiáckinhtHàNiQungNinh HiPhòng.KhinnKTTTpháttrinnhanh,mnhcvtínhcht,quymôvàtcñ thìHiDươngcónhiuñiukinthunliñpháttrinvngchc.Trongnhng nămgnñây,HiDươngñãcósthuhútvnñutưmnhvàcómctăngtrưng kinhtcao,năm2006thungânsáchlà2.450tñng.Vìvy,côngcucpháttrin kinhtxãhicatnhñãvàñangñtranhiuvnñcpthit, trongñócóvic nhanhchóngxâydngvànângcaochtlưngñingũcôngchcHCNN. Xutpháttyêucucpthitñó,nghiêncusinhchnñtài: "Nângcao chtlưngñingũcôngchchànhchínhnhànưctnhHiDương" làmñtài nghiên cu ca Lun án. ð tài này tp trung ñi sâu nghiên cu, ñánh giá thc trng,ñxutnhnggiiphápvàkinnghnhmgópphnnângcaochtlưngñi ngũcôngchcHCNN,ñápngvàphùhpvitìnhhìnhthctincañaphương vàVitNamhinnay.ðtàinàylàktqunghiêncucanghiêncusinhtrêncơ s vn dng nhng kin thc khoa hc ñã ñưc hc trong nhà trưng vi kinh nghimthctincôngtáccabnthântrongnhngnămqua. 2.Cáccôngtrìnhnghiêncucóliênquan Trongnhngnămgnñây,nhiucôngtrìnhnghiêncuñãñưccôngbcó liênquanñnñingũcôngchcHCNNnưctanhư:“Cơskhoahccavic xâydngñingũcôngchcNhànưcñnnăm2000”,ñtàikhoahccpBdo BanTchccánbChínhph(naylàBNiv)thchinnăm1997;“Xâydng và phát trin ñi ngũ cán b, công chc” ñ tài cp B do Ban T chc cán b Chínhphthchinnăm1998...;“Lunchngkhoahcchovicnângcaocht lưngñingũcánbtrongthikỳñymnhcôngnghiphoá,hinñihoáñt nưc”,ñtàicpNhànưcKHXH.0503,nmtrongchươngtrìnhKHXH.05do 10 GS.TSNguynPhúTrngvàPGS.TSTrnXuânSmlàmchnhim[44].Trong ñóñtài“Lunchngkhoahcchovicnângcaochtlưngñingũcánbtrong thi kỳ ñy mnh công nghip hoá, hin ñi hoá ñt nưc” có ý nghĩa rt quan trng.Trêncơscácquanñimlýlun,tngktthctinvàkthaktquca nhiucôngtrìnhñitrưc,tpthcáctácgiñãphântích,lýgii,hthnghoácác cănckhoahccavicnângcaochtlưngñingũcánb.Tñó,ñưaramth thngcácquanñim,phươnghưngvàgiiphápnhmnângcaochtlưngñi ngũcánb,trongñócóñingũcôngchchànhchínhnhànưcñápngyêucu casnghipcôngnghiphoá,hinñihoáñtnưcvàhinhpkinhtquct trongnhngthpniênñucathkXXI. TácgiTôTHcũngcónhiucôngtrìnhnghiêncuvcôngchcHCNN vàñãñưcsdngñgingdychoñingũcôngchcHCNNhinnay.Quamt scôngtrìnhnghiêncu,tácgiñãtptrungphântích,lýgiivàlàmrõkháinim cánb,côngchcnhànưc;vaitròcacánbcôngchctrongvicxâydngnn hànhchínhqucgiavàñnhhưngtrongxâydngñingũcôngchcHCNNnhư: Staynghipvcánblàmcôngtáctchcnhànưc;Côngchcvàvnñxây dngñingũcánb,côngchc;Cmnangcánblàmcôngtáctchcnhànưc... Cùngnghiêncuvcôngchc,BanchñocicáchhànhchínhcaChính phcóBáocáotnghpñtài: "Nănglc,hiuqu,hiulcqunlýhànhchính nhànưc;thctrng,nguyênnhânvàgiipháp”.ðtàinàyñãtptrungnghiên cuvhiulcqunlýHCNN,trongñóñãñtcôngchcHCNNtrongmiquan hvivicnângcaohiuquvàhiulcqunlýHCNN.ðtài: “Nângcaocht lưngñingũcôngchcqunlýnhànưcñápngyêucucôngnghiphoá,hin ñihoáñtnưc” catácgiNguynBcSonñãphântíchñánhgiáñingũcán b, công chc Vit Nam, phân tích nguyên nhân dn ti nhng hn ch v cht lưngñingũcôngchcQLNNvàñưaramtsgiiphápnhmnângcaocht lưngñingũcôngchcQLNN,ñápngthikỳcôngnghiêphoá,hinñihoáñt nưctronggiaiñonhinnayvàtrongnhngnămti. ðưcshtrcaCngñngChâuÂu,trongkhuônkhdánASIAN LINK(mãsASI/B7301/98/679042),trưngðihcKinhtqucdânHàNiñã 11 phihpvitrưngðihcTnghpMardrid(TâyBanNha)tinhànhñiutra, ñánhgiáchtlưngcôngchcqunlýcptnhVitNamñxáclpchươngtrình ñàotovkinhtvàqunlýcôngchcchoñingũcôngchccptnh.Ktqu ñiutra,ñánhgiáñưccôngbtháng72004ñãnêurõnhngyukém,thiuht vkinthcvàknăngcañingũcôngchchànhchínhcptnhtronglĩnhvc qunlýcôngvàqunlýkinht.Báocáonêulênmttrongnhngthiuhtlnnht hinnaycañingũcôngchccptnhlàsthiuhtvkinthcvàknăng qunlýtrongnnKTTT,ñólàsthiuhiubitvkinthcqunlýhànhchính công.Báocáoñxutcnthitphixâydngchươngtrìnhñàotovkinhtvà qunlýhànhchínhcôngchoñingũcôngchchànhchínhcptnhñcbitlàñi ngũcôngchcqunlý. Nhưvy,cáccôngtrìnhnghiêncutrênñãñcpñnnhiukhíacnhkhác nhauvàcónhngñónggópnhtñnhtrongvichochñnhchtrương,chínhsách, tìmragiiphápnhmnângcaochtlưng ñingũcánb,côngchcHCNN nưcta.Tcácnghiêncutrênchothy: CáccôngtrìnhnghiêncuvcôngchcHCNNvàchtlưngcôngchc HCNNthưngnghiêngvcáchtipcntheotnnHCNN,datrênquanñimca qunlýHCNN;íthockhôngthycôngtrìnhtipcntheohưngkhoahcvqun tr ngun nhân lc. Do ñó trong lun án này, tác gi nghiên cu, ñánh giá cht lưngcôngchcHCNNvàñưaracácgiipháptrêncơscakhoahcquntr ngunnhânlc. Các công trình nghiên cu ch yu bàn lun v khái nim cán b, công chc;côngchchànhchính,viênchc...vàthưngtptrungphântíchñánhgiáv côngchcnhànưcnóichungítñisâuvàomtnhómcôngchchoccôngchc HCNNmttnhcth. Cáccôngtrìnhnghiêncumichdnglimtphươngpháplunlàch yu,hocchtptrungnghiêncutrênphmvikhárng(toànbñingũcánb, côngchc;
Luận văn liên quan