Luận án Sự phát triển nông nghiệp và tác động của nó đối với củng cố quốc phòng ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào hiện nay

Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào là n-ớc có tiềm năng về nông nghiệp. Trong sự phát triển của nền kinh tế đất n-ớc, nông nghiệp giữ vị trí quan trọng. Đảng và Nhà n-ớc Lào luôn coi việc phát triển nông nghiệp là chiến l-ợc hàng đầu, “lấy sự phát triển nông nghiệp gắn chặt với sự phát triển nông thôn, đồng thời đặc biệt coi phát triển nông nghiệp, nông thôn ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng sa, vùng dân tộc là cơ sở cho việc củng cố quốc phòng - an ninh đất n-ớc”. Trong quá trình đổi mới nền kinh tế đất n-ớc, lĩnh vực nông nghiệp đã thu đ-ợc những thành tựu quan trọng. Sản xuất nông nghiệp có b-ớc phát triển, đời sống của các hộ gia đình nông dân ở các địa bàn nông thôn đ-ợc cải thiện đáng kể, cơ sở chính trị - xã hội cũng từng b-ớc đ-ợc xây dựng, nền quốc phòng đ-ợc củng cố ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển nông nghiệp ở Lào còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế: trình độ phát triển của lực l-ợng sản xuất còn thấp kém, nền nông nghiệp vẫn chủ yếu mang dấu ấn của kinh tế tự nhiên, hiệu quả thấp, thị tr-ờng nhỏ hẹp, đời sống nông dân và c- dân nông thôn nhìn chung ở nhiều nơi còn gặp nhiều khó khăn, đói nghèo vẫn còn chiếm tỷ lệ cao (tính đến năm 2007 cả n-ớc vẫn còn 22,3% trong 47 huyện cả n-ớc thuộc diện nghèo); nhiều vấn đề bức thiết trong quá trình phát triển ch-a đ-ợc quan tâm giải quyết thoả đáng. Đi cùng với sự khó khăn và thấp kém trong lĩnh vực nông nghiệp, sự nghiệp củng cố quốc phòng ở Lào hiện cũng đang bất cập, đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

pdf12 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 1609 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Sự phát triển nông nghiệp và tác động của nó đối với củng cố quốc phòng ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan