Luận văn Tiếp tục khảo nghiệm giống và đánh giá khả năng phát triển cây Macadamia tại Việt Nam

+Trồng bổxung vườn vật liệu cung cấp giống gốc Mắc ca có năng suất sản lượng hạt cao. + Trồng khảo nghiệm hậu thế8 ha của 20 giống sai quả đã nhập. - Nghiên cứu nhân giống: + Hoàn thiện kỹthuật nhân giống ghép và giâm hom cho các dòng Mắc ca. + Xây dựng bản hướng dẫn kỹthuật nhân giống hom vµ ghÐp cho Mắc ca. - Nghiên cứu kỹthuật gây trồng Mắc ca: + Phân tích mẫu đất tại các khu khảo nghiệm. +Thí nghiệm các công thức bón phân khác nhau tại các khảo nghiệm + Xây dựng bản hướng dẫn kỹthuật trồng và chăn sóc Mắc ca Néi dun

pdf67 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 15/08/2014 | Lượt xem: 1317 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Tiếp tục khảo nghiệm giống và đánh giá khả năng phát triển cây Macadamia tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI Tiếp tục khảo nghiệm giống và đánh giá khả năng phát triển cây Macadamia tại Việt Nam B¸o c¸o s¬ kÕt ®Ò tµi (2006 – 2008) TiÕp tôc kh¶o nghiÖm gièng vµ ®¸nh gi¸ kh¶ năng ph¸t triÓn c©y Macadamia t¹i ViÖt Nam TRUNG T¢M NGHI£N CøU GIèNG C¢Y RõNG Chñ nhiÖm ®Ò tµi: Th.S. NguyÔn ®inh H¶i Céng t¸c viªn chÝnh:Th.S. Mai Trung Kiên Giíi thiÖu chung vÒ ®Ò tµi Tªn ®Ò tµi Tiếp tục khảo nghiệm và đánh giá khả năng phát triển cây Macadamia ở Việt Nam Môc tiªu nghiªn cøu (2006-2010) - Chọn được một số dòng Mắc ca có năng suất hạt cao trên một số vùng sinh thái được khảo nghiệm. - X¸c ®Þnh ®−îc phương thức nhân giống thích hợp, kỹ thuật trồng, chăm sóc cho Mắc ca ở Việt Nam. - X¸c ®Þnh lập địa trồng thích hợp cho một số giống có triển vọng đã khảo nghiệm. Néi dung nghiªn cøu (2006-2010) - Nghiên cứu chọn giống: + Đánh giá khả năng ra hoa, kết quả của các dòng Mắc ca trồng giai đoạn 2002 -2005 Néi dung nghiªn cøu (2006-2010) +Trồng bổ xung vườn vật liệu cung cấp giống gốc Mắc ca có năng suất sản lượng hạt cao. + Trồng khảo nghiệm hậu thế 8 ha của 20 giống sai quả đã nhập. - Nghiên cứu nhân giống: + Hoàn thiện kỹ thuật nhân giống ghép và giâm hom cho các dòng Mắc ca. + Xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống hom vµ ghÐp cho Mắc ca. - Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng Mắc ca: + Phân tích mẫu đất tại các khu khảo nghiệm. +Thí nghiệm các công thức bón phân khác nhau tại các khảo nghiệm + Xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăn sóc Mắc ca Thêi gian thùc hiªn ®Ò tµi: 5 năm (2006 – 2010) S¶n phÈm ®Ò tµi Theo kÕ ho¹ch Đ· thùc hiÖn • Khu tËp hîp nguån gièng vµ 300 c©y cña 11 dßng (246, 294, 344, 849, 816, cung cÊp vËt liÖu nh©n gièng 856, 741, NG8, Daddow, OC, A800. t¹i Ba Vì: 1 khu, 300 c©y • C¸c khu khảo nghiÖm gièng 16 ha trªn 7 vïng : Hµ T©y (Hà Nội), Qu¶ng giai đoạn 2002- 2005: 8 ha Ninh, Sơn La, Đắc Lắc, Đắc Nông, VÜnh • C¸c khu khảo nghiÖm gièng Phóc, Phó Thä, NghÖ An. giai đoạn 2006- 2008: 8 ha • Nghiªn cøu nh©n gièng hom, - X¸c ®Þnh ®−îc lo¹i thuèc, thêi vô, gi¸ thÓ, ghÐp lo¹i hom thÝch hîp cho gi©m hom M¾c ca. Theo kÕ ho¹ch Đ·thùc hiÖn • Nghiªn cøu nh©n gièng b»ng - X¸c ®Þnh ®−îc ph−¬ng ph¸p, thêi vô, tuæi ph−¬ng ph¸p ghÐp cho Mắc ca gèc ghÐp thÝch hîp cho Mắc ca. • Nghiªn cøu nh©n gièng hom, - X¸c ®Þnh ®−îc kh¶ năng nhân giống hom và ghÐp cho từng dòng Mắc ca ghép cho từng dòng Mắc ca • Xây dựng hướng dẫn kỹ - Đang thực hiện thuật nhân giống sinh dưỡng và kỹ thuật trồng và chăm sóc cho Mắc ca • Thí nghiệm các công thức - Đang thực hiện bón phân khác nhau cho Mắc ca Ьn vÞ phèi hîp z Lâm trường Đồng Hới Quảng Bình z Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp vùng Tây Bắc z Phòng nông lâm nghiệp huyện Krông Năng - Đắc lắc z Trung tâm thực nghiệm lâm sinh Lâm Đồng z Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ z Lâm trường Uông Bí – Quảng Ninh z Trung tâm sinh Thái và môi trường rừng z Trung tâm nghiên cứu lâm đặc sản z Trung tâm lâm sinh Cầu Hai- Phó Thä z Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đàn – NghÖ An VËt liÖu nghiªn cøu VËt liÖu trång m« hình kh¶o nghiÖm z C¸c dßng c©y ghÐp ®−îc nhËp tõ Australia: Daddow, 246, 842, 344, 816, 849, 856, 741, NG8 vµ Trung quèc: OC , 800. z C¸c dòng c©y ghÐp MC1, MC2, MC3, MC4, MC5, MC6, MC7, MC8, MC9, MC10, MC11 từ các cây mẹ đã ra quả tại Ba Vì. z Cây con từ hạt của các dòng sai quả: (268, 791, 814, 849, 741, 344, 816, 781, 333, H2, 508, A4, 800, Daddow, 666, A38, 842, 203, 246 và A16). VËt liÖu thÝ nghiÖm nh©n gièng sinh d−ìng z Hom c¸c dßng ®−îc nhËp tõ Úc và Trung Quốc lÊy tõ v−ên vËt liÖu gièng Tr¹m thùc nghiÖm gièng c©y rõng Ba Vì là Daddow, 246, 344, 842, 849, 856, 816, 741, NG8, OC và A800. ĐÞa ®iÓm nghiªn cøu zKh¶o nghiÖm gièng t¹i Ba Vì ( Hµ T©y) 4 ha; U«ng BÝ, Hoµnh Bå (Qu¶ng Ninh) 3 ha; Đång Híi (Qu¶ng Bình) 1ha; Kr«ng Năng (Đ¾c L¾c) 1 ha; Mai S¬n (S¬n La) 1 ha; Đ¹i L¶i (VÜnh Phóc) 1ha; ĐăcPlao (Đ¾c N«ng) 1ha, Cầu Hai (Phú Thọ) 2 ha và Nam Đàn (Nghệ An) 2 ha. zThÝ nghiÖm nh©n gièng sinh d−ìng ®−îc thùc hiÖn t¹i Tr¹m thùc nghiÖm gièng c©y rõng Ba Vì. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu Kh¶o nghiÖm t¹i hiÖn tr−êng * C¸c dßng trång kh¶o nghiÖm lµ Daddow, 246, 842, 344, 816, 849, 856, 741, NG8, OC, 800, TQĐT, MC1, MC2, MC3, MC4, MC5, MC6, MC7, MC8, MC9, MC10 và MC11, Cây hạt của các dòng sai quả: 268, 791, 814, 849, 741, 344, 816, 781, 333, H2, 508, A4, 800, Daddow, 666, A38, 842, 203, 246 và A16). * Làm đất toàn diện, cuốc hố 80 x 80 x 80 cm, mËt ®é trång 192 c©y/ ha (7 m x 7 m), lượng phân bãn 50kg ph©n chuång hoai + 500gam NPK/c©y. Mçi dßng trång 16 c©y chia 4 lÇn lÆp. Nghiªn cøu nh©n gièng sinh d−ìng b»ng ph−¬ng ph¸p gi©m hom z C¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm gi©m hom ®Òu gåm 90 hom, chia 3 lÇn lÆp, mçi lÆp 30 hom. ¶nh h−ëng cña chÊt ®iÒu hßa sinh tr−ëng ®Õn tû lÖ ra rÔ cña hom z ChÊt ®iÒu hßa sinh tr−ëng ®· dïng lµ IAA, IBA, vµ NAA víi 5 nång ®é kh¸c nhau lµ: 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm, 1500 ppm vµ 2000 ppm. ¶nh h−ëng cña thêi vô gi©m hom ®Õn tû lÖ ra rÔ cña hom z Sö dông cïng mét lo¹i thuèc IBA, nång ®é 1500 ppm. ¶nh h−ëng cña gi¸ thÓ gi©m hom ®Õn tû lÖ ra rÔ cña hom z Sö dông cïng mét lo¹i thuèc IBA, nång ®é 1500 ppm. ¶nh h−ëng cña lo¹i hom gi©m ®Õn tû lÖ ra rÔ cña hom z Sö dông cïng mét lo¹i thuèc IBA, nång ®é 1500 ppm. Nghiªn cøu nh©n gièng sinh d−ìng b»ng pp ghÐp z ¶nh h−ëng cña ph−¬ng ph¸p ghÐp ®Õn tû lÖ sèng cña hom ghÐp z ¶nh h−ëng cña thêi vô ghÐp ®Õn tû lÖ sèng cña hom ghÐp z ¶nh h−ëng cña tuæi gèc ghÐp ®Õn tû lÖ sèng cña hom ghÐp z Khả năng nhân giống bằng phương pháp ghép của các dòng Mắc ca Theo dâi thêi giam ra hoa kÕt qu¶ cña các dòng M¾c ca t¹i Ba Vì z Thêi gian ra hoa. z Thêi gian ®Ëu qu¶. Thu thËp vµ xö lý sè liÖu Thu thËp sè liÖu zThu thËp sè liÖu tõ c¸c kh¶o nghiÖm ®−îc ®o theo ph−¬ng ph¸p th«ng th−êng cña gi¸o trình “ĐiÒu tra rõng” (Vò TiÕn Hinh, 1997). Xö lý sè liÖu zSố liệu khảo nghiệm giống được sử lý theo Data Plus (Wiliams, et al,1999) vµ GENSTAT 5.0 (Wiliams & Matheson, 1994). zSè liÖu thÝ nghiÖm vÒ nh©n gièng sinh d−ìng (nh©n gièng hom, ghÐp) được sử lý theo EXCEL 5.0 cña NguyÔn H¶i TuÊt vµ Ng« Kim Kh«i (1995). KÕt qu¶ nghiªn cøu 1. Kh¶o nghiÖm c¸c dßng M¾c ca và hậu thế của 20 giống sai quả. 2. Nghiªn cøu nh©n gièng sinh d−ìng M¾c ca b»ng ph−¬ng ph¸p gi©m hom 3. Nghiªn cøu nh©n gièng sinh d−ìng M¾c ca bằng ph−¬ng ph¸p ghÐp 4. Theo dâi thêi gian ra hoa, qu¶ cña c¸c dòng M¾c ca trång t¹i Ba Vì -HàT©y Sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn c¸c dßng Mắc ca t¹i Ba Vì -HµT©y (10/2002 - 6/2008) Tû lÖ c©y ®Ëu qu¶ n¨m 2008 Do (cm) H (m) Dt (m) Tû lÖ Tªn dßng (%) sèng (%) X V% X V% X V% Ýt TB Nh Daddow 100 8,8 25,5 3,8 18,8 3,5 26,0 40,0 20,0 20,0 246 93,7 8,5 10,9 4,1 8,3 3,1 10,7 0 50,0 50,0 842 93,7 8,5 13,3 3,8 9,1 2,9 19,3 20,0 40,0 40,0 NG8 100 8,3 16,2 4,2 6,2 2,7 20,0 - - - 344 93,7 8,2 16,7 4,9 13,8 2,8 24,7 40,0 20,0 0 849 87,5 8,1 11,1 4,8 11,9 3,1 14,6 14,3 0 42,8 741 93,7 8,1 14,6 4,2 9,9 2,8 14,9 50,0 16,6 16,6 856 87,5 8,2 22,0 4,6 13,6 2,7 22,8 - - 816 100 7,7 17,9 4,6 11,1 2,7 17,6 16,6 0 50,0 0C 93,7 6,2 21,1 3,2 19,5 2,5 9,3 25,0 50,0 25,0 ĐC 1 93,7 5,6 32,3 4,1 25,9 2,7 30,6 33,3 33,3 0 ĐC 2 93,7 4,9 24,5 3,6 23,5 2,1 29,1 0 0 60,0 TB 94,2 7,59 4,15 2,7 F tÝnh 3,45 6,23 13,65 F,05 tra b¶ng 2,89 2,89 2,89 816 344 741 246 NG8 Daddow Dßng 816 trång kh¶o nghiÖm t¹i Ba Vì -HµNội (10/2002-7/2008) Sinh tr−ëng cña M¾c ca trång t¹i U«ng BÝ -Qu¶ng Ninh (9/2003 - 11/2008) Do (cm) H (m) Dt (m) Tû lÖ c©y Tªn Tû lÖ X ra hoa,qủa năm dßng Sèng (%) X V% V% X V% 2008(%) MC1 87,5 1.10 33.7 0.72 71.5 0.32 20.9 0 TQ1 87,5 1.60 44.9 0.75 60.7 0.58 47.8 0 MC8 87.5 1.45 49.9 0.98 51.2 0.46 55.4 0 ĐC1 93,7 2.02 30.2 1.43 41.9 0.52 25.4 0 ĐC2 87,5 1.55 38.9 1.13 38.7 0.41 28.6 0 MC10 93,7 2.18 41.5 1.45 55.2 0.73 60.4 0 MC2 87,5 1.59 40.9 0.83 57.6 0.41 24.8 0 TQ10 93,7 2.05 24.1 1.40 30.3 1.03 51.7 0 OC 93,7 2.33 23.4 1.34 23.8 0.64 35.5 0 TB 90,2 1,76 1,11 0,56 F tÝnh 15,61 19,49 19,49 F,05 tra b¶ng 3,00 3,00 3,00 Sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn cña M¾c ca trång t¹i Đång Híi - Qu¶ng Bình (11/2003 - 5/2008) Tû lÖ c©y Tû lÖ Tªn Do (cm) H (m) Dt (m) ®Ëu quả năm 2008 sèng dßng (%) (%) X V% X V% X V% Ýt TB nh OC 100 5,7 12,3 3,1 10,1 2,1 5,1 21,4 28,5 14,2 741 93,7 6,9 13,6 3,5 14,4 2,5 12,2 28,5 21,4 14,2 816 93,7 6,8 15,9 3,4 6,6 2,6 6,8 0 28,5 21,4 246 93,7 6,8 5,4 3,4 O,4 2,5 2,3 15,3 15,3 46,2 ĐC1 100 7,1 7,8 3,6 3,8 2,6 13,8 16,6 33,3 0 TB 96,2 6,6 3,4 2,4 Fpr <0,7 <0, 49 <0, 65 L.s.d 2,2 0,79 O,63 OC 741 816 246 ¶nh 2: Dßng 246 t¹i §ång Híi - Qu¶ng B×nh Sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn cña M¾c ca t¹i Kr«ng Năng - Đ¾c L¾c (8/2004 - 6/2008) Tû lÖ c©y Tû lÖ Tªn Do (cm) H (m) Dt (m) ®Ëu qủa năm 2008 sèng dßng (%) (%) V% V% V% Ýt TB Nh X X X 800 87,5 13,4 100 4,4 100 3,0 100 - - 100 741 93,7 11,7 9,7 4,1 23,5 3,3 8,0 - 33,4 66,6 849 93,7 10,8 6,9 3,6 22,9 2,7 47,5 - 20 80 816 100 10,4 11,8 4,6 14,9 3,2 19,3 0 0 57,1 842 93,7 9,2 100 4,2 100 3,8 100 - - 100 246 93,7 9,1 31,6 4,4 14,9 3,7 22,2 5,9 5,9 70,6 OC 100 8,4 17,3 4,0 16,2 3,2 23,7 19,6 8,7 63,0 ĐC1 93,7 8,4 17,3 4,2 16,2 3,1 23,7 55,8 23,5 2,9 TB 94,5 10,17 4,18 3,25 F tÝnh 19,26 4,06 4,80 F,05 tra b¶ng 3,73 3,73 3,73 842 800 849 246 741 OC Dßng 849 trång kh¶o nghiÖm t¹i Kr«ng N¨ng - §¾c L¾ năm 2008) Sinh tr−ëng cña M¾c ca trång t¹i Mai S¬n - S¬n La (8/2004 - 5/2008) Tû lÖ Do (cm) H (m) Dt (m) Tû lÖ c©y Tªn sèng ra hoa, quả dßng V% V% V% (%) X X X năm 2008 (%) OC 100 4,8 22,4 2,2 20,1 2,0 33,6 8,1 800 93,7 4,6 54,4 2,3 37,0 1,6 21,2 0 816 100 4,5 25,2 2,3 17,4 1,8 31,8 0 246 100 4,5 29,1 2,1 17,8 1,7 28,2 15,7 842 93,7 4,4 43,0 2,1 11,4 1,9 13,7 0 849 93,7 4,4 55,6 2,6 48,9 1,8 31,4 0 ĐC1 93,7 4,9 16,5 2,2 14,9 1,7 24,9 0 TB 96,4 4,5 2,2 1,7 F tÝnh 15,61 19,49 14,49 F,05 tra b¶ng 3,00 3,00 3,00 OC 246 Dßng 246 trång kh¶o nghiÖm t¹i Mai S¬n - S¬n La (8/2004 - 5/2008) Sinh tr−ëng cña M¾c ca trång t¹i Đ¾c Plao - Đ¾c N«ng (8/2005 - 5/2008) Tªn Tû lÖ Do (cm) H (m) Dt (m) X X dßng sèng (%)X V% V% V% OC 100 5,9 3,0 1,2 8,1 0,5 4,3 800 87,5 5,6 2,0 1,5 4,9 0,6 4,8 816 100 5,5 1,1 1,5 3,7 0,6 3,6 NG8 100 5,5 5,0 1,3 12,4 0,7 5,7 Daddow 93,7 5,3 1,0 0,9 5,9 0,5 2,6 MC2 93,7 5,5 8,0 1,3 16,3 0,5 12,4 849 93,7 5,4 0,5 1,3 1,4 1,3 0,4 856 93,7 5,3 2,0 1,2 6,4 0,6 4,9 741 100 5,2 3,0 1,2 1,9 0,5 1,0 246 93,7 5,0 4,0 1,3 7,6 0,5 0,9 344 93,7 5,0 7,0 1,0 21,2 0,5 3,3 842 87,5 5,1 2,0 1,0 6,6 0,4 6,8 TB 94,7 5,3 1,2 0,6 Fpr <0,14 <0,15 <0,30 L.s.d 0,59 0,39 0,60 Sinh tr−ëng cña M¾c ca trång t¹i Đ¹i L¶i -VÜnh Phóc (7/2005 - 5/2008) Tû lÖ Do (cm) H (m) Dt (m) Tªn sèng X X dßng X V% V% V% (%) 816 100 3,0 16,6 1,7 15,9 0,6 5,8 246 100 2,4 7,4 1,4 5,4 0,5 2,0 OC 100 2,4 13,3 1,5 17,6 0,6 9,9 800 93,7 2,5 11,2 1,5 6,1 0,6 4,1 Daddow 93,7 2,5 20,1 1,5 14,8 0,5 1,8 741 93,7 1,7 29,9 1,0 32,5 0,3 6,8 842 87,5 1,9 20,3 1,5 20,2 0,4 5,1 344 87,5 2,2 21,3 1,2 18,9 0,4 5,3 849 93,7 2,1 28,8 1,5 29,9 0,4 4,5 NG8 100 2,0 8,7 1,2 10,4 0,5 2,2 TB 94,9 2,2 1,4 0,48 Fpr <0,01 <0,177 <0,003 L.s.d 0,61 0,52 0,12 Sinh tr−ëng M¾c ca trång t¹i Hoµnh Bå – Qu¶ng Ninh (7/2006 - 5/2008) Tû lÖ Do (cm) H (m) Dt (m) Tªn sèng gièng X V% X V% X V% (%) 814 100 2,2 4,3 1,6 4,1 0,6 5,9 800 100 2,7 6,5 2,1 6,5 0,7 8,2 203 100 2,0 10,9 1,3 6,7 0,5 4,5 . . . . . . . . 344 100 2,2 14,0 1,5 10,2 0,5 8,9 268 100 2,6 3,7 1,7 3,9 0,8 0,8 741 100 2,5 6,2 1,7 8,6 0,7 3,1 Dad 93,7 2,1 24,3 1,5 19,4 0,7 48,7 A4 100 2,6 3,2 1,9 2,5 0,8 9,5 333 100 1,9 9,9 1,3 10,4 0,5 2,1 246 100 2,5 7,0 2,0 11,8 0,7 5,6 . . . . . . . . TB 99,0 2,33 1,68 0,67 Fpr <0,069 <0,017 <0,137 L.s.d 0,44 0,38 0,20 Sinh tr−ëng M¾c ca trång t¹i Ba Vì - Hµ Néi (4/2007 - 4/2008) Tû lÖ Do (cm) H (m) Dt (m) Tªn sèng gièng V% V% V% (%) X X X H2 100 1,5 3,3 1,4 4,0 0,56 2,6 781 100 1,5 7,5 1,4 6,8 0,53 7,6 . . . . . . . . DA1 100 1,4 12,3 1,2 6,8 0,59 4,1 344 100 1,4 2,0 1,1 5,1 0,46 1,6 741 100 1,4 14,7 1,2 20,5 0,45 2,1 842 100 1,3 5,9 1,1 6,7 0,55 4,8 . . . . . . . . A4 100 1,3 6,7 1,2 10,3 0,52 5,1 A16 100 1,3 6,5 1,2 12,4 0,51 2,8 333 100 1,2 18,4 0,9 9,5 0,45 3,8 TB 100 1,35 1,12 0,50 Fpr <0,423 <0,01 <0,07 L.s.d 0,29 0,23 0,11 ¶nh 5. Kh¶o nghiÖm gièng M¾c ca t¹i Ba Vì Sinh tr−ëng cña M¾c ca trång t¹i CÇu Hai – Phó Thä (8/2007 - 5/2008) Tû lÖ Do (cm) H (m) Dt (m) Tªn gièng sèng X V% X V% X V% (%) 816 100 1,5 8,9 1,3 4,5 0,40 0,6 246 100 1,5 2,0 1,5 4,2 0,41 1,2 A38 100 1,4 2,3 1,4 4,2 0,41 0,6 781 100 1,4 1,9 1,4 3,0 0,40 1,8 814 100 1,4 3,5 1,3 2,0 0,38 3,2 A4 100 1,4 5,2 1,3 1,6 0,36 3,4 H2 100 1,4 3,5 1,4 3,0 0,36 1,4 . . . . . . . . 800 100 1,3 3,3 1,2 4,5 0,43 2,8 333 93,7 1,2 5,9 0,9 4,7 0,36 2,0 TB 99,7 1,36 1,27 0,38 Fpr <0,507 <0,01 <0,394 L.s.d 0,209 0,169 0,071 Sinh tr−ëng cña M¾c ca trång t¹i Nam еn – NghÖ An 12/2007 - 5/2008) Tû lÖ Do (cm) H (m) Dt (m) Tªn sèng gièng X V% X V% X V% (%) 781 100 1,4 2,3 1,2 1,3 0,29 0,9 A38 100 1,3 1,3 1,1 0,9 0,34 1,5 A4 100 1,3 0,9 1,1 1,8 0,29 0,9 246 100 1,3 1,1 1,1 5,9 0,25 0,5 814 100 1,2 0,6 0,9 1,1 0,31 2,3 800 100 1,2 1,4 1,1 1,4 0,30 1,7 842 100 1,2 1,2 0,9 4,6 0,28 0,5 Dad 100 1,2 1,7 0,9 5,9 0,27 1,8 . . . . . . . . 203 100 1,0 0,7 0,8 1,2 0,27 0,9 TB 99,0 1,19 0,95 0,27 Fpr <0,01 <0,01 <0,01 L.s.d 0,09 0,09 0,04 Nghiªn cøu nh©n gièng sinh d−ìng M¾c ca b»ng p.p gi©m hom ¶nh h−ëng cña lo¹i thuèc vµ nång ®é thuèc ®Õn tỷ lệ ra rÔ và chØ sè ra rÔ cña hom Lo¹i thuèc vµ Sè hom Tû lÖ ra Sè rÔ trªn hom ChiÒu dµi rÔ dµi ChØ sè nång ®é thuèc ra rÔ TB rÔ TB (c¸i) nhÊt (cm) ra rÔ (ppm) (%) (Ir) X V% X V% 500 11 12,2 1,9 29,9 3,6 24,0 6,9 . . . . . . . . IAA 2000 39 43,0 3,7 7,4 6,8 9,0 24,8 500 15 16,3 2,1 20,4 4,3 22,2 9,0 . . . . . . . . IBA 1500 63 69,6 5,1 10,0 9,2 8,4 46,6 2000 42 46,2 3,5 21,1 7,3 13,9 25,7 750 55 61,43 3,5 7,9 7,3 8,3 25,4 NAA . . . . . . . . 2000 30 33,0 2,5 14,7 5,7 8,8 13,9 Đ/C 0 3 2,9 0,9 33,6 2,0 43,6 1,9 2 2 χ tt (= 180,64) > χ 0.5tb (=25,00) Ftt = (15,47; 60,68) > F,05 tb (= 2,01) Khu gi©m hom Hom Macadamia ®∙ ra rÔ Macadamia theo lo¹i thuèc kh¸c nhau ¶nh h−ëng cña thêi vô ®Õn tỷ lệ ra rÔ vµ chØ sè ra rÔ cña hom gi©m (1-12/2005) (Mỗi công thức thí nghiệm 90 hom) Th¸ng Tæng Tû lÖ ra Sè rÔ trªn hom ChiÒu dµi rÔ dµi ChØ sè ra thÝ hom ra rÔ (%) (c¸i) nhÊt (cm) rÔ (Ir) nghiÖm rÔ X V% X V% 1 29 32,2 3,0 10,6 6,3 5,5 19,1 . . . . . . . . 4 63 70,0 4,2 10,1 8,5 6,7 35,9 5 68 75,6 5,2 8,1 8,9 18,5 46,0 6 69 76,7 4,3 2,3 7,8 3,2 33,5 7 69 76,7 4,5 13,9 7,4 6,3 33,3 8 63 70,0 4,1 1,4 7,9 10,7 32,2 9 53 58,9 3,1 1,8 6,9 12,6 21,6 . . . . . . . . 12 25 27,8 3,0 46,7 5,7 2,7 17,0 2 2 χ tt = 121,09 > χ ,0.5 tb = 19,68; Ftt (= 4,17; 3,87) >F,05 tb (= 2,26); Ttt (=3,68) > T,05tb (=2,77) B¶ng 3-10. ¶nh h−ëng cña gi¸ thÓ ®Õn tû lÖ ra rÔ vµ chØ sè ra rÔ cña hom gi©m (Mỗi công thức thí nghiệm 90 hom) Gi¸ thÓ Sè hom Tû lÖ Sè rÔ trªn ChiÒu dµi rÔ ChØ sè gi©m hom ra rÔ ra rÔ hom (c¸i) dµi nhÊt (cm) ra rÔ (Ir) X V% X V% C«ng thøc 1 63 70,4 3,8 15,5 7,8 6,8 29,1 C«ng thøc 2 32 35,2 3,9 18,9 8,2 20,6 32,3 C«ng thøc 3 27 29,6 3,4 23,3 8,0 21,1 26,8 C«ng thøc 4 68 75,5 4,3 18,9 9,2 30,4 39,8 2 χ t (= 58,89) > χ 2,0.5 tb (= 14,07) Ft (= 8,73; 9,87) > F,05tb (= 4,76) C«ng thøc 1 : 1/3 trÊu + 1/3 bao t¶i gai b¨m nhá + 1/3 c¸t vµng. C«ng thøc 2 : 1/3 trÊu + 1/3 trÊu hun + 1/3 c¸t vµng C«ng thøc 3 : 100% c¸t vµng. C«ng thøc 4 : 1/3 trÊu + 1/3 r¬m b¨m nhá ñ hoai + 1/3 c¸t vµng. C¸c lo¹i gi¸ thÓ gi©m hom kh¸c nhau ¶nh h−ëng cña lo¹i hom ®Õn tû lÖ ra rÔ vµ chØ sè ra rÔ cña hom gi©m Lo¹i Sè hom Tû lÖ Sè rÔ trªn hom ChiÒu dµi rÔ dµi ChØ sè hom ra rÔ ra rÔ (c¸i) nhÊt (cm) ra rÔ TN (c¸i) (%) (Ir) X V% X V% CT 1 11 11,9 2,4 21,6 5,3 19,4 12,7 CT 2 62 68,9 3,8 7,7 8,1 9,9 30,8 CT 3 15 16,7 2,9 56,4 6,1 52,7 17,7 CT 4 20 22,2 2,5 33,1 5,1 22,6 12,8 CT 5 67 74,1 3,8 12,2 7,7 10,3 29,3 CT 6 15 17,0 2,5 32,7 6.0 55,9 15,0 2 2 χ t (= 160,16) > χ ,05tb (= 11,01) Ft (= 5,46; 6,75) > F,05tb(= 3,33) CT1: hom non cµnh bªn. CT4: hom non chåi v−ît. CT2: hom nöa ho¸ gç cµnh bªn. CT5: hom nöa ho¸ gç chåi v−−ît. CT3: hom ho¸ gç cµnh bªn. CT6: hom ho¸ gç chåi v−−ît. Lo¹i hom gi©m kh¸c nhau V−ên vËt liÖu lÊy hom Kh¶ năng ra rÔ cña c¸c gièng M¾c ca khi xö ly b»ng IBA 1500 ppm Sè rÔ (c¸i) ChiÒu dµi rÔ (cm) Sè hom ra Tû lÖ ra rÔ ChØ sè ra Dßng rÔ (c¸i) (%) X V% X V% rÔ (Ir) NG8 79 87,8 5,7 6,7 10,5 5,3 60,6 246 77 85,6 5,2 6,1 10,9 5,5 56,5 842 71 78,9 4,5 8,5 10,0 6,6 45,0 OC 71 78,9 4,7 12,0 8,6 11,9 40,3 Daddow 67 74,4 3,6 9,9 7,8 10,3 28,0 856 66 73,3 3,8 12,3 8,0 8,6 30,0 741 61 67,8 3,7 9,3 9,2 10,2 34,0 800 60 66,7 4,3 11,4 9,4 10,1 40,7 849 57 63,3 3,3 10,0 8,3 11,9 27,6 816 58 64,4 3,3 13,7 7,9 11,5 25,7 814 49 54,4 3,3 14,3 7,1 13,1 23,1 344 41 45,6 3,3 18,4 6,2 14,4 20,6 2 2 2 χ t ( = 72,0 ) > χ 2,05 tb ( = 19,67) ; χ t ( = 0,00) < χ ,05tb ( = 3,84) Ft (= 18,89; 42,12) > F,05tb(= 2,16) ; Tt (= 3,7; 3,4) > T,05tb (=2,24) Nh©n gièng Mắc ca b»ng ph−¬ng ph¸p ghÐp Ph−¬ng Sè hom Tû lÖ sèng ChiÒu cao chåi (cm) ph¸p ghÐp sèng (%) ghÐp X V% GhÐp nèi 76 84,8 12,7 16,2 GhÐp ¸p 56 61,8 10,3 18,1 GhÐp m¾t 4 4,4 7,8 40,6 2 2 χ tt ( = 122,79) > χ ,05tb (= 5,99) Ftt (= 32,81) > F,05 tb (= 6,94) GhÐp Mắc ca theo c¸c ph−¬ng Sinh tr−ëng chiÒu cao chåi ghÐp ph¸p kh¸c nhau theo c¸c ph−¬ng ph¸p ghÐp ¶nh h−ëng cña thêi vô ®Õn tû lÖ sèng cña hom ghÐp và sinh trưởng chiều cao chồi ghép Th¸ng Tæng hom sè hom Tû lÖ hom ChiÒu cao chåi thÝ nghiÖm TN ghÐp sèng ghÐp sèng (sau 60 ngµy) (%) X V% 1 90 83 92,2 14,4 11,0 2 90 78 86,8 13,7 5,0 3 90 69 76, 7 10,9 12,8 4 90 43 47,8 9,5 9,3 . . . . . . 10 90 61 67,8 9,3 14,2 11 90 67 74,5 13,3 1,2 12 90 75 83,3 14,2 2,7 2 2 χ t (= 271,9) >χ,05tb (= 19,68) Ft (= 4,05) > F,05 t b (= 2,35) GhÐp Macadamia C©y Mắc ca ghÐp theo thêi vô 6 th¸ng tuæi Ảnh hưởng của tuổi gốc ghép đến tỷ lệ sống và sinh trưởng chiều cao chồi ghép Tuæi Tæng sè Sè hom Tû lÖ ChiÒu cao chåi gèc ghÐp hom ghÐp sèng hom sèng ghÐp sau 45 ngµy thÝ nghiÖm (c¸i) (%) X V% 12 th¸ng 90 51 56,7 6,5 4,4 24 th¸ng 90 65 72,2 10,3 1,5 36 th¸ng 90 71 78,9 11,7 1,8 2 2 χ t (= 10,99) > χ 05tb (= 5,99) Ft (= 299,31) > F,05tb (= 6,94 12 tháng 24 tháng 36 tháng C©y ghÐp theo tuæi gèc ghÐp kh¸c nhau Tû lÖ sèng vµ sinh tr−ëng cña c¸c dßng M¾c ca (12/2006- 1/2007) Sè hom ghÐp ChiÒu cao chåi (cm) Tên gièng Tû lÖ sèng (%) sèng (cm) V% Daddow 80 88,3 33,5 6,6 842 75 83,3 36,2 5,3 741 73 81,1 26,8 12,2 246 71 78,3 37,2 7,4 NG8 69 76,1 35,2 8,9 856 69 76,7 30,4 15,7 344 66 72,8 27,4 10,0 849 65 71,7 33,1 8,0 OC 62 68,9 43,5 13,1 816 58 64,4 31,8 7,0 2 2 2 2 χ t( = 22,57) > χ ,05tb ( =16,92) ; χ t ( = 1,16) < χ ,05tb ( = 3,84) Ft ( = 111,76) > F,05tb ( = 2,4) ; Tt ( =7,9 ) > T,05tb ( = 2,4) DiÔn biÕn vËt hËu c¸c dßng M¾c ca theo thêi gian t¹i CÈm Quú (trång năm 2002) Tû lÖ c©y cã hoa (%) C©y cã qu¶ (1/9/2007) Tªn gièng Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Tû lÖ (%) Sè qu¶/ctc 816 25,0 100 100 50,0 25,0 344 50,0 100 100 100 2,8 246 50,0 100 100 100 27,6 Daddow 25,0 100 100 100 21,6 842 75,0 100 100 100 26,5 NG8 100 100 100 25,0 0,2 849 50,0 100 100 68,8 8,5 741 0 100 100 81,3 3,8 856 25,0 100 100 50,0 7,0 A800 0 100 100 68,8 11,5 OC 25,0 100 100 87,5 25,9 Au h¹t 0 0 12,5 12,5 2,5 BV h¹t 0 0 0 0 0 TB 32,7 84,6 91,7 70,3 13,6 DiÔn biÕn vËt hËu në hoa vµ hình thµ
Luận văn liên quan