Thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ khi Việt Nam chưa gia nhập WTO và còn áp dụng hạn ngạch (quota)

Hoa kỳ là một thị trường lớn, đa dạng và phức tạp, sau 10 năm bình thường hoá quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, thị trường này đã phát triển rất nhanh. Chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng Phan Văn Khải không chỉ điểm lại sự phát triển quan hệ hợp tác trong 10 năm bình thường hoá quan hệ giữa hai nước mà mục đích chính là tìm kiếm các giải pháp, xác định phương hướng để đưa quan hệ 2 nước bước lên một tầm cao mới. Điều này được cụ thể hoá thông qua hàng loạt các cuộc tiếp xúc cấp cao của Thủ tướng Phan Văn Khải với Tổng thống Bush, Thượng viện, Hạ viện Hoa Kỳ, giới doanh nghiệp, giới truyền thông và các tầng lớp xã hội. Các cuộc gặp cấp cao là để thế giới, nước Mỹ và người Mỹ hiểu đúng đắn hơn, về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam. Thành công của chuyến thăm còn là sự xác nhận mối quan hệ giữa hai nước là đối tác tin cậy - hợp tác về nhiều mặt - ổn định lâu dài trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Đây là tiền đề để hai nước thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ về nhiều mặt trong đó có quan hệ thương mại. Quan hệ kinh tế thương mại hai nước sau 10 năm bình thường hoá đã phát triển rất nhanh về nhiều lĩnh vực thể hiện sự nghiệp đổi mới kinh tế của ta và hội nhập sâu sắc vào thương mại thế giới, góp phần thúc đẩy quá trình đàm phán gia nhập W.T.O của Việt Nam. Để tạo điều kiện phát triển hơn nữa một số mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, em xin đi sâu nghiên cứu đề tài: "Thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ khi Việt Nam chưa gia nhập W.T.O và còn áp dụng hạn ngạch (quota)". Nội dung của đề tài được chia làm 3 chương: Chương 1: Thị trường Hoa Kỳ và cơ hội xuất khẩu của Việt Nam Chương 2: Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ Chương 3: Một số ý kiến đề xuất để đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ.

doc42 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 14/12/2012 | Lượt xem: 1518 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ khi Việt Nam chưa gia nhập WTO và còn áp dụng hạn ngạch (quota), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Hoa kú lµ mét thÞ tr­êng lín, ®a d¹ng vµ phøc t¹p, sau 10 n¨m b×nh th­êng ho¸ quan hÖ ViÖt Nam - Hoa Kú, thÞ tr­êng nµy ®· ph¸t triÓn rÊt nhanh. ChuyÕn th¨m lÞch sö cña Thñ t­íng Phan V¨n Kh¶i kh«ng chØ ®iÓm l¹i sù ph¸t triÓn quan hÖ hîp t¸c trong 10 n¨m b×nh th­êng ho¸ quan hÖ gi÷a hai n­íc mµ môc ®Ých chÝnh lµ t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p, x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng ®Ó ®­a quan hÖ 2 n­íc b­íc lªn mét tÇm cao míi. §iÒu nµy ®­îc cô thÓ ho¸ th«ng qua hµng lo¹t c¸c cuéc tiÕp xóc cÊp cao cña Thñ t­íng Phan V¨n Kh¶i víi Tæng thèng Bush, Th­îng viÖn, H¹ viÖn Hoa Kú, giíi doanh nghiÖp, giíi truyÒn th«ng vµ c¸c tÇng líp x· héi. C¸c cuéc gÆp cÊp cao lµ ®Ó thÕ giíi, n­íc Mü vµ ng­êi Mü hiÓu ®óng ®¾n h¬n, vÒ ®Êt n­íc ViÖt Nam, con ng­êi ViÖt Nam. Thµnh c«ng cña chuyÕn th¨m cßn lµ sù x¸c nhËn mèi quan hÖ gi÷a hai n­íc lµ ®èi t¸c tin cËy - hîp t¸c vÒ nhiÒu mÆt - æn ®Þnh l©u dµi trªn nguyªn t¾c t«n träng lÉn nhau. §©y lµ tiÒn ®Ò ®Ó hai n­íc thóc ®Èy m¹nh mÏ quan hÖ vÒ nhiÒu mÆt trong ®ã cã quan hÖ th­¬ng m¹i. Quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i hai n­íc sau 10 n¨m b×nh th­êng ho¸ ®· ph¸t triÓn rÊt nhanh vÒ nhiÒu lÜnh vùc thÓ hiÖn sù nghiÖp ®æi míi kinh tÕ cña ta vµ héi nhËp s©u s¾c vµo th­¬ng m¹i thÕ giíi, gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®µm ph¸n gia nhËp W.T.O cña ViÖt Nam. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn h¬n n÷a mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Hoa Kú, em xin ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: "Thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ tr­êng Hoa Kú khi ViÖt Nam ch­a gia nhËp W.T.O vµ cßn ¸p dông h¹n ng¹ch (quota)". Néi dung cña ®Ò tµi ®­îc chia lµm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng 1: ThÞ tr­êng Hoa Kú vµ c¬ héi xuÊt khÈu cña ViÖt Nam Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng Hoa Kú Ch­¬ng 3: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ tr­êng Hoa Kú. DÖt may lµ mÆt hµng xuÊt khÈu cã kim ng¹ch lín vµo thÞ tr­êng Hoa Kú, lµ mÆt hµng cã nhiÒu tiÒm n¨ng nh­ng ®ang bÞ c¹nh tranh gay g¾t. Em hy väng r»ng ®Ò tµi sÏ gãp phÇn quan träng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng Hoa Kú. Ch­¬ng 1 thÞ tr­êng hoa kú vµ c¬ héi xuÊt khÈu cña ViÖt Nam 1. §¸nh gi¸ thÞ tr­êng Hoa Kú vµ ph©n tÝch tiÒm n¨ng réng lín cña thÞ tr­êng Hoa Kú ®èi víi s¶n phÈm chÕ t¹o tõ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn nãi chung vµ s¶n phÈm dÖt may ViÖt Nam nãi riªng Hoa Kú lµ mét c­êng quèc hµng ®Çu thÕ giíi c¶ vÒ kinh tÕ, khoa häc c«ng nghÖ, cã tµi nguyªn rÊt phong phó. HiÖn nay víi d©n sè kho¶ng trªn 293 triÖu ng­êi, trong ®ã 75% sèng ë thµnh thÞ, tæng s¶n phÈm quèc néi trªn 10.000 tû USD, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi hµng n¨m lµ 36.000 USD hµng n¨m Hoa Kú nhËp khÈu trªn 1.300 tû USD, chiÕm kho¶ng 1/5 tæng kim ng¹ch nhËp khÈu trªn toµn thÕ giíi. ViÖc th©m nhËp thÞ tr­êng Hoa Kú - mét thÞ tr­êng réng lín nhÊt thÕ giíi víi møc thu nhËp cao vµ nhu cÇu tiªu dïng ®a d¹ng vÒ nhiÒu chñng lo¹i hµng ho¸ víi khèi l­îng lín - thÞ tr­êng tiªu thô hµng ho¸ cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng nh­ bÊt cø quèc gia nµo trªn thÕ giíi. §óng nh­ lêi nhËn xÐt vÒ thÞ tr­êng Hoa Kú, §¹i Sø - Tr­ëng ph¸i ®oµn ViÖt Nam t¹i Liªn Hîp Quèc ®· nãi: "…®©y lµ thÞ tr­êng kh«ng ®¸y….". Khi nghiªn cøu vÒ thÞ tr­êng nµy cã thÓ kh¸i qu¸t nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt nh­ sau: Thø nhÊt, tÝnh më cöa kh¸ cao cña thÞ tr­êng: §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn ë chç quy chÕ xuÊt - nhËp khÈu vµo thÞ tr­êng Hoa Kú phï hîp víi nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña tæ chøc Th­¬ng m¹i thÕ giíi (W.T.O). Hoa Kú lµ n­íc nhËp khÈu lín c¸c mÆt hµng cã hµm l­îng lao ®éng cao nh­ dÖt may, giÇy dÐp, ®å dïng gia ®×nh…. , trong ®ã cã nh÷ng mÆt hµng tiªu dïng th«ng th­êng hÇu nh­ Hoa Kú kh«ng cßn s¶n xuÊt n÷a. Hoa Kú ph¶i nhËp c¸c mÆt hµng nµy tõ c¸c n­íc Ch©u ¸, ®Æc biÖt lµ Trung Quèc, NhËt B¶n, Hµn Quèc. C¸c s¶n phÈm chÕ t¹o, cã hµm l­îng vèn vµ c«ng nghÖ cao ®­îc nhËp tõ Ch©u ¢u vµ NhËt B¶n. Ngoµi ra Hoa Kú còng nhËp khÈu hµng ho¸ tõ rÊt nhiÒu n­íc ë c¸c Ch©u lôc kh¸c. §iÒu nµy còng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hoµn toµn cã thÓ t×m thÊy chç ®øng t¹i thÞ tr­êng Hoa Kú. Thø hai, tÝnh quy chuÈn vµ thèng nhÊt cao ®é cña s¶n phÈm ®­a vµo thÞ tr­êng Hoa Kú. Hµng ho¸ xuÊt khÈu vµo Hoa Kú ®ßi hái thùc hiÖn nghiªm tóc vµ chÆt chÏ, nhÊt lµ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu chÊt l­îng mét c¸ch nghiªm ngÆt vµ ®ång bé. C¸c nhµ nhËp khÈu Hoa Kú lu«n cã Ên t­îng vµ ®ßi hái cã uy tÝn ph¶i ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu tõ khi b¾t ®Çu cã mèi quan hÖ hîp t¸c. Hµng ho¸ nhËp khÈu vµo Hoa Kú th­êng ph¶i cã khèi l­îng lín, ®óng quy chuÈn, ®¶m b¶o ®óng thêi h¹n, vµ kh«ng ph­¬ng h¹i lîi Ých kinh tÕ cña c¸c C«ng ty Hoa Kú. Tõ ®ã cho thÊy chØ nªn lùa chän vµ tËp trung ®Çu t­ vµo mét sè mÆt hµng vµ ngµnh hµng xuÊt khÈu chñ lùc, kh«ng dµn tr¶i. (Ngay c¶ mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ còng cÇn ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vµ cã khèi l­îng ®ñ lín). Thø ba, tÝnh ph¸p lý cao cña c¸c quan hÖ thÞ tr­êng. M«i tr­êng ph¸p lý cña Hoa Kú lµ hÕt søc phøc t¹p, nhiÒu khi cã sù kh¸c biÖt gi÷a luËt cña Liªn Bang, Bang vµ cßn c¶ nh÷ng quy ®Þnh riªng biÖt cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. HÖ thèng ph¸p luËt liªn quan ®Õn b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng ë Hoa Kú ®­îc thùc thi kh¸ tèt v× thÕ hµng ho¸ b¸n ra ë ®©y ph¶i ®­îc b¶o hµnh tèt vµ an toµn trong thêi gian cam kÕt ®Ó t¹o uy tÝn vµ niÒm tin. Do ®ã viÖc hiÓu biÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸p lý liªn quan lµ ®iÒu kiÖn mÊu chèt khi x©m nhËp vµo thÞ tr­êng Hoa Kú vµ viÖc sö dông c¸c C«ng ty t­ vÊn nãi chung trong ®ã cã C«ng ty t­ vÊn Hoa Kú lµ ®iÒu cÇn chó träng. Thø t­, tÝnh thèng nhÊt, æn ®Þnh cao cña hÖ thèng ph©n phèi. HÖ thèng ph©n phèi hµng ho¸ ë Hoa Kú ph¸t triÓn ë tr×nh ®é cao, cã tæ chøc hoµn chØnh, nÕu kh«ng dùa vµo c¸c hÖ thèng ph©n phèi hiÖn cã th× kh«ng thÓ ®­a hµng ho¸ vµo thÞ tr­êng nµy (kh«ng cã bu«n b¸n tiÓu ng¹ch hoÆc bu«n b¸n ®­êng biªn nh­ cã thÓ thÊy trong mét sè tr­êng hîp kh¸c). Ng­êi d©n Mü cã thãi quen mua s¾m t¹i c¸c siªu thÞ hay cöa hµng lín. HÖ thèng ph©n phèi nµy võa lµ c¬ héi, võa lµ th¸ch thøc lín cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam khi th©m nhËp thÞ tr­êng Hoa Kú. NÕu ch­a tham gia vµo c¸c kªnh ph©n phèi lín th× kh«ng nh÷ng kh«ng ph¸t triÓn ®­îc thÞ tr­êng mµ cßn c¶n trë ®Õn thÞ phÇn tiªu thô vµ gÆp nh÷ng v­íng m¾c vµo hÖ thèng luËt ph¸p cña Mü. Muèn ®i ®óng kªnh c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn ph¶i lùa chän ®­îc nhµ ph©n phèi cã uy tÝn vµ ®¶m b¶o ®­îc sè l­îng vµ quy c¸ch hµng ho¸ ®óng víi thÞ hiÕu vµ yªu cÇu cña kh¸ch hµng Mü. Thø n¨m, thÞ tr­êng cã søc c¹nh tranh rÊt cao. Hoa Kú lµ n­íc nhËp khÈu lín nhÊt thÕ giíi, trªn thÞ tr­êng Hoa Kú cã ®Çy ®ñ c¸c nhµ cung cÊp lín nhá ë hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi, v× thÕ møc ®é c¹nh tranh lµ v« cïng gay g¾t. Trong cuéc c¹nh tranh nµy, gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng lµ hai yÕu tè c¬ b¶n, nh­ng kh«ng thÓ kh«ng tÝnh ®Õn nh÷ng yÕu tè kh¸c nh­ bao b×, mÉu m·, xuÊt xø, nh·n hiÖu s¶n phÈm…. §èi víi doanh nghiÖp ViÖt Nam th× ®©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò cßn míi mÎ. Theo c¸c luËt s­ Mü, vô kiÖn c¸ ba sa ®èi ViÖt Nam nÆng vÒ khÝa c¹nh chÝnh trÞ vµ lµ ®iÒu khã tr¸nh khái. §©y lµ bµi häc ®¾t gi¸ cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ sÏ cßn cã nhiÒu vô kiÖn kh¸c cã thÓ x¶y ra n÷a trong qu¸ tr×nh bu«n b¸n víi thÞ tr­êng Hoa Kú. Thø s¸u, c¸c hiÖp héi kinh doanh cã vai trß kh«ng nhá. ë Hoa Kú cã rÊt nhiÒu hiÖp héi cña c¸c nhµ kinh doanh, c¸c hiÖp héi nµy cã vai trß lín trong viÖc h­íng dÉn vµ phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp víi lîi Ých céng ®ång doanh nghiÖp t¹i Hoa Kú, trong ®ã cã doanh nghiÖp võa vµ nhá. §iÒu ®ã cho thÊy r»ng viÖc thiÕt lËp quan hÖ víi c¸c hiÖp héi kinh doanh ë Hoa Kú lµ con ®­êng h÷u hiÖu ®Ó tiÕp cËn vµ x©m nhËp thÞ tr­êng Hoa Kú, thóc ®Èy ho¹t ®éng ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam . Thø b¶y, lùc l­îng ng­êi ViÖt Nam ë n­íc ngoµi t¹i Hoa Kú cã vai trß quan träng trong viÖc xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ t¹i Hoa Kú. Lùc l­îng ng­êi ViÖt t¹i Hoa Kú rÊt ®«ng lªn ®Õn 1,3 triÖu ng­êi cã kh¶ n¨ng hßa nhËp víi d©n c­ së t¹i, nh­ng tÝnh céng ®ång ch­a cao. Vai trß cÇu nèi cña ng­êi ViÖt lµ hÕt søc quan träng nh­ng trong thùc tÕ cßn cÇn ®­îc rÌn luyÖn vµ thö th¸ch. Phong c¸ch lµm viÖc vµ ph­¬ng thøc hîp t¸c gi÷a hä víi doanh nghiÖp trong n­íc cßn nhiÒu ®iÒu ph¶i ®­îc rót kinh nghiÖm. TiÒm n¨ng lùc l­îng sinh viªn ViÖt Nam ®ang du häc t¹i Hoa Kú ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc, tÝnh céng ®ång ViÖt Nam rÊt yÕu nªn kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng t¸c xóc tiÕn vµ ®Çu t­ bÞ h¹n chÕ. Bëi vËy mét mÆt ph¶i thËn träng tr¸nh véi vµng khi tiÕp xóc víi c¸c doanh nghiÖp Hoa Kú. Giai ®o¹n ®Çu cÇn cã sù m«i giíi cña ViÖt kiÒu. MÆt kh¸c ph¶i t×m vµ lùa chän ®­îc kh¸ch hµng tin cËy, thu hót nhiÒu doanh nghiÖp cã uy tÝn vµo kinh doanh vµ ®Çu t­ ë ViÖt Nam. Thø t¸m, chi phÝ dÞch vô trong c¬ cÊu gi¸ thµnh s¶n phÈm chiÕm tû träng cao. Hµng ho¸ ®­a vµo b¸n lÎ t¹i Hoa Kú kh¸ cao bëi chi phÝ dÞch vô lín lµm h¹n chÕ c¬ héi th©m nhËp cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam khi vµo thÞ tr­êng Hoa Kú. Thø chÝn, hÖ thèng t­ vÊn t¹i Hoa Kú gi÷ vai trß quan träng ®Æc biÖt lµ t­ vÊn ph¸p luËt. §©y lµ ®ßi hái kh¸ch quan bëi ®Æc ®iÓm cña thÞ tr­êng nµy, chi phÝ t­ vÊn t¹i Hoa Kú rÊt cao. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i biÕt sö dông t­ vÊn cña c¸c C«ng ty t­ vÊn ph¸p luËt Hoa Kú, mÆt kh¸c ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn ph¶i nhanh chãng x©y dùng ®­îc nh÷ng C«ng ty t­ vÊn cña ViÖt Nam cã tr×nh ®é chuyªn m«n ngang tÇm quèc tÕ nh­ c¸c c«ng ty Hoa Kú. ViÖt Nam ®ang thùc hiÖn mét chiÕn l­îc c«ng nghiÖp hãa h­íng vÒ xuÊt khÈu, thÞ tr­êng Hoa Kú cã tÇm quan träng ®Æc biÖt, lµ ®iÓm ®Õn cña c¸c s¶n phÈm chÕ t¹o xuÊt khÈu. Víi viÖc dµnh cho ViÖt Nam quyÒn xuÊt khÈu sang Hoa Kú trªn c¬ së MFN, HiÖp ®Þnh Th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Hoa Kú ®· më ra nh÷ng c¬ héi to lín ®Ó ph¸t triÓn hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. §Ó cã thÓ tËn dông ®­îc c¬ héi, biÕn kh¶ n¨ng thµnh hiÖn thùc, tøc lµ cã thÓ thùc sù th©m nhËp ®­îc vµo thÞ tr­êng réng lín, phøc t¹p vµ xa x«i nh­ Hoa Kú, ViÖt Nam cÇn ho¹ch ®Þnh mét chÝnh s¸ch tæng thÓ víi c¸c gi¶i ph¸p ®ång bé c¶ vÒ phÝa Nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp. Thùc tÕ cho thÊy Hoa Kú kh«ng chØ lµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu lín nhÊt mµ cßn th«ng tho¸ng nhÊt thÕ giíi ®èi víi s¶n phÈm chÕ t¹o tõ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. NhËp khÈu hµng ho¸ cña Hoa Kú tõ Ch©u ¸ lµ 422 tû USD (n¨m 2000), nhiÒu h¬n 50% so víi nhËp khÈu EU tõ Ch©u ¸. N¨m 2000, hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Hoa Kú ®· t¨ng 128% so víi n¨m 2001, trong khi ®ã møc xuÊt khÈu cïng kú nãi chung cña ViÖt Nam ra thÞ tr­êng thÕ giíi chØ t¨ng 10%. Møc xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm chÕ t¹o tr­íc ®©y ®· bÞ h¹n chÕ bëi thuÕ suÊt cao cña Hoa Kú tr­íc HiÖp ®Þnh Th­¬ng m¹i, ®· t¨ng ®Æc biÖt nhanh víi tèc ®é 50% n¨m. Trong c¸c s¶n phÈm chÕ t¹o, s¶n phÈm xuÊt khÈu t¨ng m¹nh nhÊt lµ hµng may mÆc, t¨ng tíi 900 triÖu USD trong n¨m 2002 (gÊp 18 lÇn so víi kim ng¹ch xuÊt khÈu trong n¨m 2001). N¨m 2002 còng ghi nhËn sù t¨ng lªn nhanh chãng cña nhiÒu mÆt hµng xuÊt khÈu kh¸c nh­ ®å ®iÖn (270%), ®å gç (50%), hµng ho¸ du lÞch (5422%) vµ c¸c mÆt hµng c«ng nghiÖp hçn hîp kh¸c 847% kh«ng cã g× ®¸ng ng¹c nhiªn khi Hoa Kú lµ mét thÞ tr­êng xuÊt khÈu chñ yÕu cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ®Æc biÖt lµ hµng c«ng nghiÖp chÕ t¹o v× Hoa Kú chØ ®øng thø hai sau EU vÒ quy m« (®­îc x¸c ®Þnh b»ng GNP tæng thu nhËp quèc gia). Tuy nhiªn ®èi víi hµng xuÊt khÈu Ch©u ¸, Hoa Kú cßn lín h¬n EU. Theo b¶ng 1 d­íi ®©y, nhËp khÈu hµng ho¸ cña Hoa Kú tõ Ch©u ¸ n¨m 2000 lµ 422 tû USD, nhiÒu h¬n 50% so víi nhËp khÈu EU tõ Ch©u ¸ B¶ng 1: XuÊt khÈu cña Ch©u ¸ vµo Hoa Kú vµ EU n¨m 2000 §¬n vÞ tÝnh: tû USD MÆt hµng XuÊt khÈu vµo Hoa Kú XuÊt khÈu vµo EU Tû lÖ Hoa Kú/EU  N«ng s¶n 13,9 14,8 0,9  Kho¸ng s¶n 6,6 7,2 0,9  Nhiªn liÖu 3,4 3,2 1,1  Hµng c«ng nghiÖp chÕ t¹o 396 249,4 1,6  S¶n phÈm « t« 54,7 19,8 2,8  ThiÕt bÞ v¨n phßng vµ viÔn th«ng 131,9 88,9 1,5  ThiÕt bÞ vËn t¶i vµ m¸y mãc kh¸c 63,1 47,6 1,3  May mÆc 35,8 20,8 1,7  Hµng tiªu dïng kh¸c 59,7 33,5 1,8  Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng ho¸ 422,7 277,6 1,5  Nguån: Sè liÖu thèng kª cña Bé Th­¬ng m¹i - 2001 PhÇn lín hµng nhËp khÈu cña Hoa Kú tõ Ch©u ¸ ®Òu lµ hµng c«ng nghiÖp chÕ t¹o, tæng kim ng¹ch lªn tíi gÇn 400 tû USD trong n¨m 2000, nhiÒu h¬n 60% vÒ gi¸ trÞ so víi kim ng¹ch nhËp khÈu t­¬ng øng cña EU tõ Ch©u ¸. VÒ c¸c mÆt hµng sö dông nhiÒu lao ®éng (vÝ dô nh­ hµng may mÆc vµ hµng c«ng nghiÖp chÕ t¹o tiªu dïng c¸c lo¹i), nhËp khÈu cña Hoa Kú tõ Ch©u ¸ cao h¬n nhËp khÈu cña EU tõ Ch©u ¸ tõ 70 ®Õn 80%. May mÆc lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng chñ yÕu mµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn xuÊt khÈu víi khèi l­îng lín, vµ ®èi víi hÇu hÕt c¸c n­íc, Hoa Kú lµ thÞ tr­êng chñ yÕu tr­íc tiªn. Víi søc tiªu thô khæng lå, Hoa Kú lu«n lµ thÞ tr­êng hÊp dÉn vµ quan träng cña ngµnh may mÆc c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn trong ®ã cã ViÖt Nam. B¶ng 2: NhËp khÈu hµng dÖt may cña Hoa Kú theo xuÊt xø, n¨m 2000 (triÖu USD). Quèc gia Tæng  Trung Quèc 10.536  Hång K«ng 4.816  Hµn Quèc 3.518  §µi Loan 3.065  Ên §é 3.056  Th¸i Lan 2.541  In®«nªsia 2.440  Philippine 2.316  Bangla®Ðt 2.230  Pakixtan 1.865  Xrilanca 1.708  Macao 1.168  Malaysia 895  Singapore 365  ViÖt Nam 50  C¸c n­íc kÐm ph¸t triÓn nhÊt ch©u ¸ 40.518  C¸c n­íc kh¸c 40.920  ThÕ giíi 81.438  Nguån: W.T.O-2001 Cã thÓ nãi r»ng kinh tÕ Mü lµ nÒn kinh tÕ hµng ®Çu thÕ giíi, ®ã lµ ®iÒu kh«ng thÓ phñ nhËn. Nã lín gÊp 2,5 lÇn so víi nÒn kinh tÕ cña NhËt B¶n, 6 lÇn so víi §øc vµ 8 lÇn so víi Trung Quèc - Víi thÞ tr­êng tiªu thô hµng hãa rÊt ®a d¹ng vµ phong phó - Hoa Kú ®· trë thµnh "miÒn ®Êt høa" cho bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng nh­ bÊt kú quèc gia nµo trªn thÕ giíi muèn xuÊt khÈu hµng ho¸ vµo Hoa Kú. HiÖn nay, ViÖt Nam chóng ta còng ®· trë thµnh b¹n hµng th­¬ng m¹i lín thø 44 cña Hoa Kú vµ lµ n­íc xuÊt khÈu lín thø 38 vµo thÞ tr­êng nµy, trong ®ã hµng dÖt may xuÊt khÈu t¨ng rÊt nhanh. DÖt may lµ mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng Hoa Kú n¨m 2004 ®¹t 2,7 tØ USD chiÕm h¬n 50% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng nµy vµ t¨ng 5,56% so víi cïng kú n¨m tr­íc. Mü lµ thÞ tr­êng tiªu thô lín cho hµng ho¸ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng 4 d­íi ®©y: B¶ng 4: XuÊt khÈu cña ViÖt Nam. N­íc N¨m 2003 N¨m 2004 Tû träng  Mü 4,5 5.5 22.4%  EU 3.4 3.4 13.8%  ASEAN 3 3.2 13.0%  NhËt 2.9 3 12.2%  Trung Quèc 1.7 1.9 7.7%  óc 1.4 1.6 6.5%  C¸c n­íc kh¸c 4 6 24.4%  Tæng sè 20.9 24.6 100.0%  Nguån: B¸o c¸o Tæng kÕt Bé Th­¬ng m¹i - 2004 2. Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam khi th©m nhËp thÞ tr­êng Hoa Kú. a. Nh÷ng c¬ héi. Nh×n chung, kÕt qu¶ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Hoa Kú lµ rÊt kh¶ quan vµ ®· t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn ph­¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp dÖt may, ®· më ra cho hä mét tÇm nh×n míi, mét h­íng ®i míi, kh«ng nh÷ng ph¸t huy c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng nh­ NhËt B¶n vµ EU mµ cßn h­íng tíi thÞ tr­êng míi ®Çy tiÒm n¨ng nh­ Hoa Kú bëi c¸c yÕu tè sau: Thø nhÊt, Hoa Kú lµ mét quèc gia ®a s¾c téc, ®a nÒn v¨n hãa, sù ph©n hãa giµu nghÌo kh¸ râ…. ®iÒu nµy t¹o nªn nhu cÇu hÕt søc phong phó, nhÊt lµ nhu cÇu hµng tiªu dïng (dÖt may, giµy dÐp…) rÊt ®a d¹ng vµ do ®ã hµng ho¸ cña ViÖt Nam vÉn cã nhiÒu c¬ héi chiÕm lÜnh thÞ tr­êng khæng lå nµy, ®Æc biÖt lµ hµng dÖt may mét mÆt hµng nhËp khÈu víi khèi l­îng lín cña Hoa Kú. C¸c ®¬n ®Æt hµng tõ Hoa Kú cã qui m« lín h¬n nhiÒu so víi c¸c thÞ tr­êng kh¸c, kÓ c¶ Ch©u ¢u vµ NhËt B¶n, mét phÇn v× Hoa Kú cã l­îng d©n sè ®«ng trªn 293 triÖu ng­êi, mét phÇn lµ do ®Æc ®iÓm vµ tÝnh c¸ch cña ng­êi Mü lµ "cµng lín cµng tèt" kh¸c h¼n víi cung c¸ch kinh doanh cña ng­êi Ch©u ¸ th­êng ban ®Çu míi quan hÖ bu«n b¸n hä chØ ®Æt ®¬n hµng víi khèi l­îng nhá sau ®ã nÕu tèt th× míi ®Æt víi sè l­îng lín. Nãi nh­ thÕ kh«ng cã nghÜa lµ ng­êi Mü dÔ dµng trong chuyÖn mua b¸n mµ hä rÊt chÆt chÏ vµ kh¾t khe trong viÖc so¹n th¶o vµ ký kÕt hîp ®ång. V× thÕ khi lµm ¨n víi c¸c doanh nghiÖp Mü, cÇn ph¶i xem xÐt c¸c hîp ®ång mét c¸ch cÈn thËn. ë Mü, mét hîp ®ång ®­îc ký kÕt bëi c¸c bªn liªn quan sÏ cã søc m¹nh toµn n¨ng, trong khi ®ã mét tháa thuËn miÖng th× hÇu nh­ kh«ng cã gi¸ trÞ Thø hai, hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i song ph­¬ng gi÷a ViÖt Nam vµ Hoa Kú (Bilateral Trade agreement - BTA) ®­îc ký kÕt th¸ng 7/2000 ®· gãp phÇn tÝch cùc thóc ®Èy xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng Hoa Kú t¨ng nhanh. ChØ qua h¬n 1 n¨m thùc hiÖn BTA, thÞ tr­êng Hoa Kú ®· trë thµnh thÞ tr­êng xuÊt khÈu sè mét cña ViÖt Nam . Hoa Kú ®ang nhËp trªn 22% hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam . Hoa Kú võa lµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu sè 1 võa lµ thÞ tr­êng xuÊt siªu lín nhÊt cña ViÖt Nam.C¸c ngµnh kinh tÕ ViÖt Nam ®ang t¹o ®­îc ®µ ph¸t triÓn míi nh­ may mÆc, giµy dÐp, thñy s¶n, ®å gç, hµng ®iÖn tö, thñ c«ng mü nghÖ… BTA võa rµng buéc, võa lµm c¬ së ®Ó ViÖt Nam bæ sung, ®iÒu chØnh vµ hoµn thiÖn toµn bé hÖ thèng luËt ph¸p cña m×nh, lµm cho hÖ thèng luËt ph¸p ViÖt Nam ®ång bé, thèng nhÊt, æn ®Þnh vµ t­¬ng thÝch víi hÖ thèng luËt ph¸p quèc tÕ hiÖn ®¹i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc trao ®æi bu«n b¸n hµng ho¸ gi÷a hai n­íc nãi riªng vµ quèc tÕ nãi chung dÔ dµng h¬n. H¬n thÕ n÷a BTA sÏ t¹o cho ViÖt Nam nh÷ng b­íc ®i trong héi nhËp quèc tÕ v÷ng vµng, tù tin vµ hiÖu qu¶ h¬n vµ khai th¸c tèt h¬n kh¶ n¨ng cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, gióp ViÖt Nam sím gia nhËp W.T.O . ViÖc ¸p dông qui chÕ MFN (Most Favoured Nation) trong hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Hoa Kú ®· thóc ®Èy xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng Hoa Kú t¨ng lªn nhanh chãng. ThuÕ nhËp khÈu hµng ho¸ ViÖt Nam gi¶m b×nh qu©n tõ 40 - 70% xuèng cßn 3-7%, kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may ®· t¨ng ngo¹n môc: tõ 50 triÖu USD n¨m 2001 lªn 2,5 tû USD n¨m 2003 vµ 2004. ¦u ®·i lín nhÊt cña qui chÕ MFN lµ gi¶m vµ miÔn thuÕ c¸c s¶n phÈm tõ nh÷ng n­íc ch­a ®­îc h­ëng qui chÕ MFN vµo Hoa Kú chÞu thuÕ xuÊt - nhËp khÈu gÇn 6 ®Õn 12 lÇn s¶n phÈm xuÊt khÈu cña c¸c n­íc ®­îc h­ëng qui chÕ nµy. Nhê ®­îc h­ëng quy chÕ MFN nªn nhiÒu n­íc vµ l·nh thæ ®ang ph¸t triÓn ë Ch©u ¸ ®· thµnh c«ng trªn cßn ®­êng ph¸t triÓn kinh tÕ víi tiÕn ®é rÊt nhanh, ®iÓn h×nh lµ Singapore, Th¸i Lan, Hµn Quèc, §µi Loan,….. ViÖc dµnh ®­îc quy chÕ MFN trong hiÖp ®Þnh BTA ®· më ra triÓn väng cho ViÖt Nam ®­îc h­ëng quy chÕ GSP (Generalized System of Preferences) cña Hoa Kú .C¸c n­íc ®­îc h­ëng quy chÕ GSP cña Hoa Kú sÏ ®­îc phÐp xuÊt khÈu mét sè s¶n phÈm vµo thÞ tr­êng Hoa Kú víi ­u ®·i thuÕ quan b»ng O. HiÖn cã h¬n 100 n­íc ®­îc h­ëng quy chÕ GSP cña Hoa Kú trong ®ã cã Th¸i Lan, Malaysia, Philipine, Ên §é,… Vµ nÕu ViÖt Nam ®­îc h­ëng GSP th× hµng dÖt may ViÖt Nam sÏ cã c¬ héi ®Ó c¹nh tranh víi hµng dÖt may cña Trung Quèc, Hång K«ng, §µi Loan…trªn thÞ tr­êng Hoa Kú. Thø ba, Hoa Kú hiÖn t¹i lµ mét thÞ tr­êng lín cho ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ViÖt Nam, ®©y lµ triÓn väng kh¸ s¸ng sña bëi v× nhu cÇu nhËp khÈu hµng dÖt may cña Hoa Kú rÊt lín. Tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu hµng dÖt may cña Hoa Kú vµo n¨m 2002 lµ 72.18 tØ USD, vµo n¨m 2003 lµ 77.43 tØ USD… Hoa Kú lµ n­íc nhËp khÈu hµng ho¸ víi khèi l­îng vµ quy m« lín, quan ®iÓm trong chÝnh s¸ch kinh tÕ cña hä lµ nhËp siªu hµng ho¸ vµ xuÊt siªu dÞch vô. Do vËy, ViÖt Nam chóng ta cÇn ph¶i tÝch cùc h¬n n÷a trong viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn l­îc ®Ó th©m nhËp vµ më réng thÞ tr­êng nµy ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp dÖt may - dù ®Þnh biÕn Hoa Kú thµnh thÞ tr­êng xuÊt khÈu chÝnh trong t­¬ng lai. b. Nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp dÖt may khi th©m nhËp thÞ tr­êng Hoa Kú. * C¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña ViÖt Nam rÊt lín nh­: Trung Quèc, Hång K«ng, §µi Loan, Ên §é… ®©y lµ nh÷ng quèc gia dÉn ®Çu vÒ xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ tr­êng Hoa Kú còng nh­ EU… kÓ tõ ngµy 1/1/2005, c¸c n­íc Trung Quèc, Ên §é… ®­îc b·i bá h¹n ng¹ch khi xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo Hoa Kú. Ngoµi ra c¸c n­íc nµy cßn ®­îc h­ëng ­u ®·i thuÕ quan phæ cËp GSP (Generalized System of Preferences) cña Hoa Kú nªn søc c¹nh tranh hµng dÖt may cña hä rÊt lín, mµ ®iÓn h×nh lµ Trung Quèc cã sè l­îng hµng dÖt may xuÊt khÈu vµo Hoa K
Luận văn liên quan