Tóm tắt Luận văn - Tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La

Kho bạc Nhà nước Sơn La với vai trò là cơ quan kiểm soát thanh toán vốn đầu tư cần phải nhận biết những hiện tượng thất thoát, lãng phí để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước. Chính vì vậy, việc hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư tại Kho bạc Nhà nước Sơn La sẽ góp phần giảm thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản. Ý thức được điều đó và những hiểu biết thu thập được trong quá trình thực tiễn, Em đã lựa chọn đề tài: “Tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La”. Góp phần giảm thất thoát, lãng phí trong công đoạn giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh do Kho bạc Nhà nước Sơn La quản lý. Luận văn đã phân tích tổng hợp, khái quát, nêu ra được các khái niệm, phạm trù liên quan đến kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước, nhận diện thất thoát, lãng phí trong xây dựng cơ bản thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Phân tích đầy đủ rõ nét thực trạng, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư tại Kho bạc Nhà nước Sơn La thông qua công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư. Đưa ra một số giải pháp, điều kiện liên quan trực tiếp tới Kho bạc, cơ sở có tính khả thi cao nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Sơn La để góp phần giảm thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản.

pdf14 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 13/08/2021 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn - Tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU ............................................................. Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC ............................................ Error! Bookmark not defined. 1.1. Khái quát về vốn đầu tư xây dựng cơ bản .... Error! Bookmark not defined. 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm vốn đầu tư xây dựng cơ bảnError! Bookmark not defined. 1.1.2. Phân loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản .............. Error! Bookmark not defined. 1.1.3. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản .................. Error! Bookmark not defined. 1.2. Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước ................................... Error! Bookmark not defined. 1.2.1. Khái niệm .......................................................... Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Sự cần thiết của công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản Error! Bookmark not defined. 1.2.3. Vai trò của Kho bạc Nhà nước trong kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.2.4. Nội dung kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước ................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.2.5. Tiêu chí đánh giá công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua hệ thống Kho bạc nhà nước ............................... Error! Bookmark not defined. 1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư Xây dựng cơ bản qua hệ thống Kho bạc Nhà nước ....... Error! Bookmark not defined. 1.3.1. Về nhân tố khách quan ...................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.2. Về nhân tố chủ quan .......................................... Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH SƠN LA .................................... Error! Bookmark not defined. 2.1. Vài nét về Kho bạc nhà nước Tỉnh Sơn La ... Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Quá trình hình thành phát triển Kho bạc nhà nước tỉnh Sơn LaError! Bookmark not defined. 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Kho bạc nhà nước Sơn La ... Error! Bookmark not defined. 2.1.3. Kết quả thực hiện Ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn LaError! Bookmark not defined. 2.2. Thực trạng kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước tỉnh Sơn La Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh thời gian qua ............................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Cơ cấu kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh Sơn La ...................... Error! Bookmark not defined. 2.2.3. Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Sơn La .................. Error! Bookmark not defined. 2.3. Đánh giá kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Sơn La .............. Error! Bookmark not defined. 2.3.1. Kết quả đạt được ............................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ................................... Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH SƠN LA ................ Error! Bookmark not defined. 3.1. Định hướng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nướcError! Bookmark not defined. 3.1.1. Mục tiêu chung .................................................. Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Định hướng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước ................................................... Error! Bookmark not defined. 3.2. Giải pháp tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La .... Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Kiện toàn tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh toán vốn đầu tư. ....................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Hoàn thiện quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư tại Kho bạc Nhà nước Sơn La ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.3. Giảm tải áp lực giải ngân vào những thời điểm cuối năm, thời điểm kết thúc niên độ Ngân sách thanh toán vốn đầu tư ................. Error! Bookmark not defined. 3.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộError! Bookmark not defined. 3.2.5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản .............................. Error! Bookmark not defined. 3.2.6. Hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ .................. Error! Bookmark not defined. 3.2.7. Các giải pháp hỗ trợ khác .................................. Error! Bookmark not defined. 3.3. Kiến nghị .......................................................... Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước trung ương ... Error! Bookmark not defined. 3.3.2. Kiến nghị với Bộ Tài chính ............................... Error! Bookmark not defined. 3.3.3. Kiến nghị với các Bộ, ngành, địa phương ......... Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ................................................................. Error! Bookmark not defined. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................. Error! Bookmark not defined. LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Kho bạc Nhà nước Sơn La với vai trò là cơ quan kiểm soát thanh toán vốn đầu tư cần phải nhận biết những hiện tượng thất thoát, lãng phí để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước. Chính vì vậy, việc hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư tại Kho bạc Nhà nước Sơn La sẽ góp phần giảm thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản. Ý thức được điều đó và những hiểu biết thu thập được trong quá trình thực tiễn, Em đã lựa chọn đề tài: “Tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La”. Góp phần giảm thất thoát, lãng phí trong công đoạn giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh do Kho bạc Nhà nước Sơn La quản lý. Luận văn đã phân tích tổng hợp, khái quát, nêu ra được các khái niệm, phạm trù liên quan đến kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước, nhận diện thất thoát, lãng phí trong xây dựng cơ bản thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Phân tích đầy đủ rõ nét thực trạng, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư tại Kho bạc Nhà nước Sơn La thông qua công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư. Đưa ra một số giải pháp, điều kiện liên quan trực tiếp tới Kho bạc, cơ sở có tính khả thi cao nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Sơn La để góp phần giảm thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản. 2. Kết cấu của luận văn: Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm 03 chương: Chương 1: Tổng quan về kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Chương 2: Thực trạng kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La. Chương 3: Giải pháp tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1. Khái quát về vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm vốn đầu tư xây dựng cơ bản - Vốn đầu tư là tiền và các tài sản hợp pháp khác để thực hiện các hoạt động đầu tư xây dựng. Hoặc theo cách định nghĩa khác thì vốn đầu tư là toàn bộ chi phí bỏ ra để thực hiện mục tiêu đầu tư. - Đặc điểm vốn đầu tư xây dựng cơ bản gắn liền với đặc điểm của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và công tác xây dựng cơ bản. - Vai trò vốn đầu tư xây dựng cơ bản: + Đầu tư cơ bản cơ bản cải biến cơ cấu nền kinh tế và góp phần tạo ra cơ cấu kinh tế hợp lý. + Đầu tư cơ bản tạo điều kiện mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. 1.1.2. Phân loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản Phân loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản là việc sắp xếp vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo các tiêu chí khác nhau nhằm phục vụ cho những mục tiêu quản lý nhất định. Trong phạm vi nghiên cứu của luận văn này, luận văn chỉ đề cập đến việc phân loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 1.1.3. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản gồm: Nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nguồn vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước; Nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài 1.2. Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 1.2.1. Khái niệm Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Kho bạc Nhà nước là việc cơ quan cấp phát kinh phí Ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát toàn bộ các hoạt động, các nội dung chi từ Ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng công trình, mua sắm, lắp đặt thiết bị gắn với công trình xây dựng cơ bản 1.2.2. Sự cần thiết của công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước qua hệ thống kho bạc Nhà nước - Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản phải đảm bảo tính tiết kiệm và có hiệu quả. - Do hạn chế của bản thân cơ chế quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản: - Do ý thức của các đơn vị sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản; - Do tính đặc thù của các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản các khoản chi của Ngân sách Nhà nước đều mang tính chất không hoàn trả thực tiếp. - Do yêu cầu mở cửa hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. 1.2.3. Vai trò của Kho bạc Nhà nước trong kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản - Hướng dẫn chủ đầu tư mở tài khoản để tạm ứng và thanh toán vốn; kiểm soát thanh toán vốn kịp thời, đầy đủ cho dự án khi đã có đủ điều kiện và đúng thời gian quy định. - Có ý kiến rõ ràng bằng văn bản cho chủ đầu tư đối với những khoản giảm thanh toán hoặc từ chối thanh toán, trả lời các thắc mắc của chủ đầu tư trong việc thanh toán vốn. - Trường hợp phát hiện quyết định của các cấp có thẩm quyền trái với quy định hiện hành, phải có văn bản đề nghị xem xét lại và nêu rõ ý kiến đề xuất. - Đôn đốc chủ đầu tư thanh toán dứt điểm công nợ khi dự án đã quyết toán và tất toán tài khoản. 1.2.4. Nội dung kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước - Điều kiện thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản - Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 1.2.5. Tiêu chí đánh giá công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua hệ thống Kho bạc nhà nước Công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước là một công việc hết sức phức tạp, khó định lượng và thiếu tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá, bởi hoạt động kiểm soát thanh toán vốn từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước là hoạt động đa dạng, phức tạp và mang tính đặc thù riêng trong từng nội dung kiểm soát. 1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư Xây dựng cơ bản qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Hoạt động xây dựng cơ bản có liên quan đến nhiều tổ chức, đơn vị, nhiều cấp, nhiều ngành cùng tham gia quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Do vậy, công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước chịu tác động của nhiều nhân tố bao gồm cả nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH SƠN LA 2.1. Vài nét về Kho bạc nhà nước Tỉnh Sơn La 2.1.1. Quá trình hình thành phát triển Kho bạc nhà nước tỉnh Sơn La Cùng với quá trình xây dựng và trưởng thành của toàn hệ thống, Kho bạc Nhà nước Sơn La được thành lập và đi vào hoạt động ngày 01/04/1990, theo Nghị định số 155/HĐBT ngày 15/10/1988 được Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quyết định về chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính. Kho bạc Nhà nước Sơn La gồm: Văn phòng Kho bạc Nhà nước tỉnh (có 9 phòng chuyên môn nghiệp vụ), 10 Kho bạc Nhà nước huyện trực thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh. Tổng số cán bộ công chức là 190 người. 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Kho bạc nhà nước Sơn La Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La (giai đoạn 2010 - 2012) 2.1.3. Kết quả thực hiện Ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La Thu Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La ngày một tăng, với mức thu năm 2010, tổng thu đạt được là trên 8.886 tỷ đồng, 2011 là trên 12.158 tỷ đồng, và năm 2012 lớn nhất ở mức trên 16.112 tỷ đồng. Đây có thể coi là thành công của tỉnh Sơn La trong thu Ngân sách nhà nước với mức thu mỗi năm một tăng. Bên cạnh đó, thấy rằng mức thực hiện dự toán thu hàng năm từ 2010 đến 2012 luôn đạt trên 200% so với dự toán được Trung ương phê duyệt. Điều này càng khẳng định thành công của tỉnh Sơn La trong thu Ngân sách nhà nước. Phòng Kho Quỹ Phòng Tổ chức cán bộ Phòng Tin học Phòng thanh tra Phòng giao dịch KBNN tỉnh Phòng Kế toán Phòng Hành chính, Tài vụ, Quản trị KBNN Yên Châu KBNN Sông Mã KBNN Mai Sơn KBNN Mộc Châu KBNN Phù Yên KBNN Bắc yên KBNN Sốp Cộp KBNN Mường La Phòng KSC NSNN KHO BẠC NHÀ NƯỚC SƠN LA KBNN Quỳnh Nhai KBNN Thuận Châu Phòng Tổng hợp 2.2. Thực trạng kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước tỉnh Sơn La 2.2.1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh thời gian qua 2.2.1.1. Tổng Vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản Trong năm 2010 có tổng số là 609 dự án, ước đạt 1.679.242 triệu đồng. Tuy nhiên tổng số vốn đã thanh toán là 1.780.040 triệu đồng, đạt 99% so với kế hoạch. Năm 2011 tăng lên 791 dự án ước đạt 1.705.957 tỷ đồng, số vốn đã thanh toán là 1.607.077 tỷ đồng, đạt 94% so với kế hoạch và năm 2012 là 830 dự án, kế hoạch giao 1.872.962 tỷ đồng và tổng số vốn đã thanh toán là 1.780.800 tỷ đồng, đạt 95% so với kế hoạch. 2.2.1.2. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản và Thanh toán vốn vốn đầu tư xây dựng cơ bản phân theo nguồn Ngân sách Chi Ngân sách trung ương năm 2010 theo kế hoạch là 169.286 tỷ đồng, tuy nhiên tổng số vốn đã thanh toán là 274.709 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch 105.423 tỷ đồng, đạt 162%. Nguyên nhân là do có những sự điều chỉnh về dự toán vốn so với thực tế; Năm 2011 theo kế hoạch là 309.099 tỷ đồng và tổng số vốn đã thanh toán là 294.531 tỷ đồng, đạt 95% so với kế hoạch giao, nguyên nhân là do một số dự án điều chỉnh vốn giao vào thời điểm cuối năm mặc dù khối lượng đã thực hiện xong, nhưng chưa kịp giải ngân nên còn số dư chuyển thanh toán năm sau. Năm 2012 theo kế hoạch là 307.791 tỷ đồng và tổng số vốn đã thanh toán là 296.200 tỷ đồng, đạt 96% so với kế hoạch. Nguyên nhân do một số dự án phê duyệt chậm vào thời điểm cuối năm nên chưa kịp giải ngân. 2.2.1.3. Tình hình từ chối thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Sơn La Qua kết quả kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Sơn La những năm gần đây cho thấy Kho bạc Nhà nước tỉnh có vai trò hết sức quan trọng trong việc kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 2.2.2. Cơ cấu kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh Sơn La Việc phân cấp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước được phân công cho vụ (phòng) kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước thực hiện kiểm soát theo nguyên tắc tập trung, thống nhất thành hệ thống từ trung ương đến địa phương theo đơn vị hành chính, theo địa bàn hoạt động. 2.2.3 Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Sơn La - Các nguyên tắc thực hiện một cửa trong kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước - Về tổ chức bộ máy thực hiện cơ chế giao dịch một cửa trong kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2.3 Đánh giá kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Sơn La 2.3.1 Kết quả đạt được Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, Kho bạc Nhà nước Sơn La đã chủ động tổ chức triển khai nghiệp vụ theo đúng các chế độ quy định, đã loại bỏ những chi phí bất hợp lý trong hồ sơ thanh toán, góp phần quản lý hiệu quả và tiết kiệm nguồn vốn Ngân sách dành cho đầu tư xây dựng cơ bản. Để phát huy hơn nữa những thắng lợi của ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước và đáp ứng kịp thời những yêu cầu đổi mới của kinh tế thị trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La nói chung và cán bộ thanh toán vốn đầu tư nói riêng sẽ sớm triển khai việc điều chỉnh, hoàn thiện quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn Ngân sách Nhà nước.. 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 2.3.2.1. Hạn chế - Hạn chế trong việc áp dụng quy trình giao dịch 1 cửa trong kiểm soát thanh toán vốn đầu tư vốn xây dựng cơ bản. - Hạn chế trong cơ chế kiểm soát chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng - Chưa qui định rõ các loại dự toán làm căn cứ thanh toán khối lượng hoàn thành - Hạn chế trong thanh toán tạm ứng và thu hồi tạm ứng - Hạn chế về ứng dụng tin học trong kiểm soát thanh toán vốn 2.3.2.2. Nguyên nhân: Nguyên nhân khách quan; Nguyên nhân chủ quan. CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH SƠN LA 3.1 Định hướng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 3.1.1 Mục tiêu chung Triển khai quy trình kiểm soát cam kết chi, thực hiện nguyên tắc thanh toán trực tiếp cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ Từng bước thực hiện quản lý, kiểm soát chi theo kết quả đầu ra, theo các nhiệm vụ và chương trình ngân sách. Cải cách công tác kiểm soát chi NSNN theo hướng phân cấp gắn liền với định hướng phát triển kiểm toán rõ các chi phí và hiệu quả chi của NSNN. Thống nhất quy trình và tập trung đầu mối kiểm soát các khoản chi của NSNN, gắn với việc phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan tài chính, cơ quan chủ quản, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị sử dụng NSNN. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi, đảm bảo đơn giản rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soátthực hiện kiểm soát chi một cửa. Xây dựng và áp dụng quy trình kiểm soát chi điện tử. 3.1.2 Định hướng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước Thứ nhất, tất cả các khoản TTVĐT XDCB thuộc nguồn vốn NSNN phải được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đúng mục đích, nằm trong dự toán NSNN và trong tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt và phải chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các văn bản ph
Luận văn liên quan