Bài giảng Hướng dẫn viết báo cáo thực tập cộng đồng 2

Các thông tin cơbản về địa phương: vị trí, số dân, giao thông, tình hình bệnh tật. -Mục tiêu khảo sát -Trình bày 1 –2 trang -Chú ý: Các thông tin cần xoay quanh mục tiêu

pdf19 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2408 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hướng dẫn viết báo cáo thực tập cộng đồng 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP CỘNG ĐỒNG 2 Ths. Nguyễn Tấn Đạt 2TRANG BÌA - Tên trường - Tên môn học - Tên chủ đề học tập - Thời gian thực hiện - Nhóm sv thực hiện (họ tên và MSSV) - Người hướng dẫn 3- Xác nhận của Trạm y tế: Sinh viên phải trình bày kết quả với TYT và yêu cầu TYT nhận xét về hoạt động thực tập của nhóm - Chú ý: các thông tin ghi nhận trong báo cáo cần được TYT xác nhận là chính xác TRANG PHỤ BÌA 4TÓM TẮT  Mục tiêu  Phương pháp  Kết quả  Khuyến nghị  Trình bày trong 1- 2 trang 5MỤC LỤC  Trình bày chi tiết trong 1 trang 6BẢN ĐỒ NƠI KHẢO SÁT  Sinh viên vẽ bản đồ nơi đến khảo sát 7ĐẶT VẤN ĐỀ - Các thông tin cơ bản về địa phương: vị trí, số dân, giao thông, tình hình bệnh tật... - Mục tiêu khảo sát - Trình bày 1 – 2 trang - Chú ý: Các thông tin cần xoay quanh mục tiêu 8KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Đối tượng khảo sát Cách chọn hộ gia đình để phỏng vấn Các nội dung và chỉ số cần thu thập để đánh giá 10 tiêu chí Các nội dung cần để đánh giá KT, TH Bảng phân công nhiệm vụ Trình bày 2 – 4 trang 9KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Phần 1: Mức độ đạt được các chỉ tiêu của 10 tiêu chí quốc gia về y tế xã (trình bày theo từng tiêu chí, mức độ, nguyên nhân không đạt) 10 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN  Phần 2. Kết quả điều tra người dân về kiến thức, thực hành phòng chống sốt xuất huyết của người dân (Trình bày bằng bảng hoặc biểu) • Thông tin chung • Kiến thức: Về bệnh, vec tơ, phòng bệnh • Thực hành  Chú ý sau mỗi bảng, biểu có nhận xét ngắn gọn 11 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Phần 3: Kế hoạch can thiệp giáo dục sức khoẻ phòng chống sốt xuất huyết • Mục tiêu • Đối tượng GDSK, • Nội dung GDSK cho nhóm • Phương pháp –phương tiện • Chương trình hoạt động cụ thể • Kế hoạch giám sát – đánh giá 12 KẾT LUẬN: 1 trang KIẾN NGHỊ: 3 – 5 đề xuất 13 PHỤ LỤC - Phụ lục 1: Công cụ thu thập số liệu - Phụ lục 2: Phân công viết báo cáo - Danh sách 100 hộ gia đình (có xác nhận của CTV và TYT) (Ñaùnh maùy, nhaèm so saùnh vôùi baûn keát quaû) 14 QUI ĐỊNH HÌNH THỨC CỦA QUYỂN BÁO CÁO - Đánh máy vi tính, giấy A4, 20 – 30 trang - Đóng bìa giấy cứng, không mùi. - Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 - Canh lề trên và dưới là 2 cm - Canh lề trái 3.5 cm; lề phải là 2.5 cm - Dãn dòng 1.2 15 HẠN CUỐI CÙNG NỘP BÁO CÁO Nộp quyển báo cáo, các phiếu thu thập thơng tin, phiếu điều tra HGĐ cho GVHD: từ 8 -10 giơ,ø thứ 6 ngày 28/12/2012. 16 THANG ĐIỂM CHẤM BÁO CÁO Nội dung chấm điểm Thang điểm Điểm thực tế Phần hình thức (6 điểm) 1.Trang bìa đúng qui định 2 2.Format đúng qui định (single, canh lề đúng, ít lỗi chính tả) 2 3.Phù hợp giữa nội dung và hình thức trình bày (vd: bảng, biểu) 2 4.Đặt vấn đề (2 đ): Phù hợp với mục tiêu 2 Phần nội dung (48 điểm) 5. Mười tiêu chí: 2 điểm/ 1 tiêu chí - Đầy đủ - Phù hợp giữa Mục tiêu - Biến số – Công cụ – kết quả - Bàn luận phù hợp 20 6. Nội dung điều tra cộng đồng về sốt xuất huyết -Bảng biểu trình bày hợp lý 4 -Nội dung trình bày đầy đủ 8 -Có nhận xét sau mỗi bảng biểu 2 7. Kế hoạch giáo dục sức khoẻ -Mục tiêu, đối tượng GDSK, nội dung GDSK cho nhóm 4 -Phương pháp –phương tiện 4 -Chương trình hoạt động cụ thể 4 -Kế hoạch giám sát – đánh giá 2 8. Phần kết luận và kiến nghị (4 điểm): Phù hợp với kết quả 4 TỔNG 60 17 QUI ĐỊNH TRÌNH BÀY BÁO CÁO TẠI GIẢNG ĐƯỜNG - File Power-point với 30 – 40 slides - Cỡ chữ từ 28 - 32 - Line spacing 1.2, before paragraph 0.2 - Ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ nội dung. - Trình bày trong 15 -20 phút. 18 THANG ĐIỂM TRÌNH BÀY KẾT QUẢ Stt Nội dung chấm điểm Thang điểm Phần hình thức (10 điểm) Đủ số slide qui định (theo các phần của bài báo cáo, không quá 30 slides) 1 Các slide rõ ràng, xúc tích 2 Phù hợp giữa nội dung và hình thức trình bày (vd: bảng, biểu) 2 Áp dụng các kỹ năng trình bày 4 Thời gian trình bày phù hợp (15-20 phút) 1 Phần nội dung (15 điểm) - 10 chuẩn, nguyên nhân của các chỉ tiêu chưa đạt và hướng khắc phục 5 - Kết quả kiến thức thái độ thực hành phòng chống sốt xuất huyết của người dân 5 - Kế hoạch giáo dục sức khoẻ 5 Phần đặt câu hỏi (5 điểm) Đánh giá tính chuyên cần và thái độ học tập của sinh viên 2 Một số câu hỏi tuỳ theo nội dung trình bày 3 TỔNG 30 19 CÂU HỎI ???????
Luận văn liên quan