Bài thuyết trình Bệnh động mạch vành mạn 2009: chẩn đoán, điều trị nội, can thiệp, phẫu thuật và phòng ngừa

Loại IIa 1. Trắc nghiệm dung nạp glucose qua đường uống (mức chứng cứ B) Loại IIb 1. Hs CRP (B) 2. Lipoprotein a, ApoA và ApoB (B) 3. Homocysteine (B) 4. HbA1c (B) 5. NT – BNP (B)

pdf48 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2033 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài thuyết trình Bệnh động mạch vành mạn 2009: chẩn đoán, điều trị nội, can thiệp, phẫu thuật và phòng ngừa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH MẠN 2009: CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NỘI, CAN THIỆP, PHẪU THUẬT VÀ PHÒNG NGỪA PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh Bệnh Viện Tim Tâm Đức Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Viện Tim Tp.HCM 1 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Caùc theå laâm saøng BÑMV „ Bệnh ĐMV mạn: * Cơn đau thắt ngực ổn định (CĐTN/ÔĐ) * CĐTN Prinzmetal * Thiếu máu cơ tim yên lặng (TMCT) * Bệnh cơ tim TMCB * Hở van 2 lá do BĐMV „ Hội chứng ĐMV cấp: * NMCT có ST chênh lên * NMCT không ST chênh lên * CĐTN không ổn định (CĐTNKÔĐ) 2 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Bệnh nhân đến khám vì đau ngực : … Hỏi bệnh sử … Khám thực thể … Lượng giá yếu tố nguy cơ => Khả năng bệnh ĐMV (TD : thấp, trung bình, cao) Tài liệu : ACC/AHA/ACP - ASIM Chronic Stable Angina Guidelines JACC Vol 33, No 7 1999, p.2098 3 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa PHAÂN LOAÏI LAÂM SAØNG CÑTN ° CÑTN ñieån hình (chaéc chaén) 1. Ñau, töùc sau xöông öùc vôùi tính chaát côn ñau vaø thôøi gian ñieån hình 2. Xaåy ra khi gaéng söùc hoaëc stress tình caûm 3. Giaûm khi nghæ hoaëc söû duïng Nitroglycerine ° CÑTN khoâng ñieån hình (coù theå coù beänh) : Chæ 2 trong 3 tieâu chuaån treân ° Ñau ngöïc khoâng do tim : Chæ moät hay khoâng coù tieâu chuaån treân ° TL : Diamond, JACC, 1983 (45) 4 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa KHẢ NĂNG BỊ BĐMV CHỈ DỰA VÀO TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG, THEO TUỔI VÀ GIỚI TÍNH Tuổi Đau ngực CĐTN không CĐTN (Năm) không do BĐMV điển hình điển hình Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 30 - 39 4 2 34 12 76 26 40 - 49 13 3 51 22 87 55 50 - 59 20 7 65 31 93 73 60 - 69 27 14 72 51 94 86 * Mỗi trị số biểu hiện phần trăm của BĐMV có ý nghĩa phát hiện khi thông tim. Tài liệu: N.Eng J Med 1979; 300:1350-8 Circulation 1981; 64:360-7 5 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Quy trình chẩn đoán BĐMV tại Viện Tim TP HCM và BV Tim Tâm Đức LS: - Trieäu chöùng cô naêng vaø thöïc theå - Tieàn söû baûn thaân vaø gia ñình - Yeáu toá nguy cô - ECG luùc nghæ ECG gaéng söùc vaø/hoaëc Echo - Xquang ngöïc Dobutamin, Xaï kyù cô tim, MSCT ñoäng maïch vaønh - Sieâu aâm tim luùc nghæ - Huyeát ñoà, Hoäi chaån noäi Cholesterol, TG, HDL-C, LDL-C, Ñöôøng maùu, Chuïp Ñoäng maïch vaønh CRP, Fibrinogen 6 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Độ nhậy và độ đặc hiệu của trắc nghiệm chẩn đoán ĐTN ổn định „ TL: Morrow DA, Gersh BJ. Chronic Coronary Artery Disease. In Braunwald’s Heart Disease, Saunders Elsevier, 8th ed 2008, p. 1353-1401 7 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Các xét nghiệm cần thực hiện nhằm khảo sát ban đầu bệnh nhân đau thắt ngực (1) Loaïi I (cho moïi beänh nhaân) 1. Cholesterol maùu, triglyceride maùu, HDL – C, LDL – C (möùc chöùng cöù B) 2. Ñöôøng maùu/ ñoùi (möùc chöùng cöù B) 3. Huyeát ñoà (B) 4. Creatinine maùu (C) Loaïi I (tuøy theo löôïng ñònh laâm saøng) 1. Chaát chæ ñieåm toån thöông cô tim neáu nghi ngôø H/C ÑMV caáp (möùc chöùng cöù A) 2. Chöùc naêng tuyeán giaùp neáu laâm saøng nghi ngôø (möùc chöùng cöù C) TL:TL: FoxFox KK etet al.al. GuidelinesGuidelines onon ththee managementmanagement ofof stablestable anginaangina ppectoris.ectoris. Eur.Eur. HearHear -- 13811381 8 tt JournalJournal 2006;2006; 27:27: 13411341 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Các xét nghiệm cần thực hiện nhằm khảo sát ban đầu bệnh nhân đau thắt ngực (2) Loaïi IIa 1. Traéc nghieäm dung naïp glucose qua ñöôøng uoáng (möùc chöùng cöù B) Loaïi IIb 1. Hs CRP (B) 2. Lipoprotein a, ApoA vaø ApoB (B) 3. Homocysteine (B) 4. HbA1c (B) 5. NT – BNP (B) TL:TL: FoxFox KK etet al.al. GuidelinesGuidelines onon ththe management of stable angina pectoris.ectoris. Eur.Eur. HeartHeart JournalJournal 2006;2006; 27:27: 13411341 -- 13811381 9 e management of stable angina p Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa ECG gắng sức/ chẩn đoán đau thắt ngực Loaïi I 1. Coù trieäu chöùng ñau thaét ngöïc keøm khaû naêng bò BÑMV trung bình ñeán cao döïa theo tuoåi, giôùi tính vaø trieäu chöùng (möùc chöùng cöù B) Loaïi IIb 1. Beänh nhaân coù ST cheânh xuoáng > 1mm treân ECG luùc nghæ hay ñang uoáng digoxin (möùc chöùng cöù B) 2. Beänh nhaân coù khaû naêng BÑMV thaáp (< 10%) döïa theo tuoåi, giôùi tính vaø trieäu chöùng (möùc chöùng cöù B) TL:TL: FoxFox KK etet al.al. GuidelinesGuidelines onon ththee managementmanagement ofof stablestable anginaangina ppectoris.ectoris. Eur.Eur. HeartHeart JournalJournal 2006;2006; 27:27: 13411341 -- 13811381 10 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Khuyến cáo sử dụng trắc nghiệm gắng sức bằng hình ảnh (siêu âm hoặc xạ ký) nhằm khảo sát ban đầu đau thắt ngực (1) Loaïi I 1. Beänh nhaân coù baát thöôøng ECG luùc nghæ, bloác nhaùnh traùi, ST suïp xuoáng > 1mm, nhòp maùy hoaëc hoäi chöùng Wolf – Parkinson – White (möùc chöùng cöù B) 2. Beänh nhaân maø ECG gaéng söùc khoâng keát luaän ñöôïc, chaån ñoaùn coøn nghi ngôø (möùc chöùng cöù B) TL:TL: FoxFox KK etet al.al. GuidelinesGuidelines onon thth ectoris.ectoris. Eur.Eur. HeartHeart JournalJournal 2006;2006; 27:27: 13411341 -- 13811381 11 ee managementmanagement ofof stablestable anginaangina pp Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Khuyến cáo sử dụng siêu âm tim nhằm khảo sát ban đầu đau thắt ngực Loaïi I 1. Nghe tim thaáy baát thöôøng, nghi coù beänh van tim hoaëc beänh cô tim phì ñaïi (möùc chöùng cöù B) 2. Nghi coù suy tim (möùc chöùng cöù B) 3. Coù tieàn söû NMCT (möùc chöùng cöù B) 4. Coù bloác nhaùnh traùi, coù soùng Q hoaëc coù bieán ñoåi beänh lyù ECG bao goàm bloác phaân nhaùnh traùi tröôùc (C) TL:TL: FoxFox KK etet al.al. GuidelinesGuidelines onon ththe management of stable angina pectoris.ectoris. Eur.Eur. HeartHeart JournalJournal 2006;2006; 27:27: 13411341 -- 13811381 12 e management of stable angina p Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Khuyến cáo sử dụng Holter ECG (ECG di động) nhằm khảo sát ban đầu đau thắt ngực Loaïi I 1. Ñau thaét ngöïc treân beänh nhaân nghi coù loaïn nhòp tim (möùc chöùng cöù B) Loaïi IIa 1. Nghi ñau thaét ngöïc do co maïch (möùc chöùng cöù C) TL:TL: FoxFox KK etet al.al. GuidelinesGuidelines onon ththe management of stable angina pectoris.ectoris. Eur.Eur. HeartHeart JournalJournal 2006;2006; 27:27: 13411341 -- 13811381 13 e management of stable angina p Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Khuyến cáo sử dụng chụp ĐMV nhằm chẩn đoán đau thắt ngực ổn định (1) Loaïi I 1. Ñau thaét ngöïc oån ñònh, naëng (CCS > 3) keøm khaû naêng beänh ÑMV cao; ñaëc bieät khi ñieàu trò noäi khoâng kieåm soaùt ñöôïc trieäu chöùng (chöùng cöù B) 2. Soáng soùt sau ñoät töû (chöùng cöù B) 3. Loaïn nhòp thaát naëng (chöùng cöù C) 4. Beänh nhaân coù tieàn söû taùi löu thoâng ÑMV (PCI, BCÑMV), coù xuaát hieän ñau thaét ngöïc naëng hay vöøa (C) TL:TL: FoxFox KK etet al.al. GuidelinesGuidelines onon ththe management of stable angina pectoris.ectoris. Eur.Eur. HeartHeart JournalJournal 2006;2006; 27:27: 13411341 -- 13811381 14 e management of stable angina p Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Lượng định nguy cơ (risk stratification) rất cần thiết để có chỉ định điều trị và tiên lượng bệnh 15 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Chæ soá thaûm laên (Treadmill score) Duke Treadmill score = Thôøi gian gaéng söùc - (5 x ST cheânh) - (4 x chæ soá ñau ngöïc) Thôøi gian gaéng söùc : tính theo phuùt ST cheânh : tính theo mm 0 : khoâng ñau ngöïc 1 : coù 2 : ñau laøm ngöng vaän ñoäng TD : 4 - (5x2) - (4x2) = -14 Nguy cơ cao: ≤ -11; Nguy cơ trung bình:[(-11)-(+4)] Nguy cơ thấp ≥ 5 16 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Lượng định nguy cơ dựa vào trắc nghiệm không xâm nhập (1) Nguy cô cao (töû vong haøng naêm > 3%) 1. PXTM < 35% 2. Chæ soá thaûm laên nguy cô cao (< -11) 3. Roái loaïn chöùc naêng thaát traùi naëng khi gaéng söùc (< 35%) 4. Vuøng khieám khuyeát töôùi maùu roäng khi coù stress (ñaëc bieät ôû vuøng tröôùc) 5. Nhieàu vuøng khieám khuyeát töôùi maùu vöøa phaûi khi coù stress 6. Roái loaïn vaän ñoäng vuøng treân sieâu aâm (> 2 vuøng) ôû lieàu thaáp dobutamine (< 10mg/kg/phuùt) hoaëc ôû taàn soá tim thaáp (< 120 phuùt) Nguy cô cao: ñieàu trò noäi vaø chuïp ÑMV TL:TL: GibbonsGibbons RJRJ etet al.al. ACC/AHAACC/AHA 20022002 GuidelineGuideline updateupdate forfor thethe manamanagementgement ofof patientspatients withwith chronicchronic stablestable 17 angina.angina. www.acc.orgwww.acc.org Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Các vấn đề về điều trị bệnh động mạch vành mạn „ Thế nào là điều trị nội khoa tối ưu? „ PCI động mạch vành có kéo dài đời sống bệnh nhân? „ Khi nào cần tái lưu thông ĐMV: PCI hoặc BCĐMV? „ Lợi điểm và chi phí? 18 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Điều trị nội khoa tối ưu: điều trị toàn diện, thuốc cải thiện tiên lượng 19 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa ĐIỀU TRỊ CĐTN ỔN ĐỊNH : ĐIỀU TRỊ KHÔNG THUỐC „ Giảmmỡ „ Thuốclá : ngưng „ Rượu: vừaphải „ Vận động thể lực+++ „ Bớtstress tìnhcảm „ Hạnchế muốiNatri/ THA „ Giảmcânnặng 20 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Chếđộdinh dưỡng dựa theo Mediterranean diet TL : Sacks FM, McManus K. In Cardiovascular Therapeutics ed. E. Antman, Saunders 2007, 3rd ed, p.548 21 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Khuyếncáosử dụng thuốc điềutrị nhằmcảithiện tiên lượng bệnh nhân đau thắtngực ổn định (1) LoạiI „ Aspirin 75mg/ngày trừ phi có CCĐ (chứng cớ A) „ Statin: tấtcả bệnh nhân (chứng cớ A) „ UCMC: b/n có kèm THA, suy tim, rốiloạnchứcnăng TT, tiềnsử NMCT kèm RLCN TT hoặc ĐTĐ (chứng cớ A) „ Chẹn bêta: b/n sau NMCT hoặckèmsuytim(chứng cớ A) TL:TL: FoxFox KK etet al.al. GuidelinesGuidelines onon thethe managementmanagement ofof stablestable anginaangina ppectoris.ectoris. EurEur.. HeartHeart JournalJournal 2006;2006; 27:27: 13411341 -- 13811381 22 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Thuốclá III IIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIII „ Ngưng thuốc lá. Tránh ở nơicó hút thuốc „ Chương trình cai thuốclá „ Chiếnlượctừng bước 5A (Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange) TL : Fraker TD, Fihn SD et al. JACC 2007, 23 : 2264-2274 23 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Kiểm soát lipid III IIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIII „ Sử dụng omega – 3 1g/ngày từ viên nang hoặctừ cá. III IIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIII „ Liều omega – 3 cao hơnnếu b/ncótăng triglyceride máu TL : Fraker TD, Fihn SD et al. JACC 2007, 23 : 2264-2274 24 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Kiểm soát lipid Các lựachọngiảm non- HDL-C: III IIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIII „ Niacin „ Fibrate „ Statins III IIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIII NếuTG >500 mg/dL: „ GiảmTG trướcbằng fibrates hoặc niacin; sau đó statins „ Mục tiêu: non – HDL – C < 100mg/dL TL : Fraker TD, Fihn SD et al. JACC 2007, 23 : 2264-2274 25 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Chẹnhệ thống Renin-Angiotensin-Aldosterone III IIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIII UCMC : tấtcả bệnh nhân PXTM < 40% và ở bệnh nhân ĐTĐ, bệnh thậnmạn III IIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIII UCMC : tấtcả bệnh nhân ở nhóm nguy cơ thấp (nguy cơ thấp : PXTM bình thường, YTNC kiểm soát tốtvàđãtáilưu thông ĐMV) TL : Fraker TD, Fihn SD et al. JACC 2007, 23 : 2264-2274 26 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa ĐiềutrịĐái tháo đường III IIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIII Thay đổilốisống Điềutrị bằng thuốc, giữ HbA1C# bình thường III IIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIII Cảithiệntíchcực các YTNC (TD : vận động, cân nặng, huyết áp, cholesterol) TL : Fraker TD, Fihn SD et al. JACC 2007, 23 : 2264-2274 27 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Chống kếttậptiểucầu/kháng đông III IIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIII ASA 75-162mg/ngày Suốt đời III IIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIII Warfarin + ASA và/hoặc clopidogrel : khả năng tăng xuất huyết, cầntheodõisát TL : Fraker TD, Fihn SD et al. JACC 2007, 23 : 2264-2274 28 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Điều trị chống kết tập tiểu cầu trên bệnh nhân có triệu chứng tiêu hoá do aspirin - Thay bằng clopidogrel - Trường hợp cần kết hợp aspirin và clopidogrel: ƒ Thuốc ức chế tiết acid dạ dầy: TD: Pantoprazole hoặc Ranitidine ƒ Diệt Helicobacter Pylori ƒ Liều thấp aspirin 75-81 mg/ngày 29 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Chẹn bêta III IIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIII Chẹn bêta : tấtcả bệnh nhân NMCT, hc/ĐMV cấphoặc RLCN TT có hay không triệuchứng cơ năng TL : Fraker TD, Fihn SD et al. JACC 2007, 23 : 2264-2274 30 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Hậu quả của chẹn bêta trên bệnh nhân TMCB „ TL: Morrow DA, Gersh BJ. Chronic Coronary Artery Disease. In th Braunwald’s Heart Disease, Saunders Elsevier, 8 ed 2008, p. 1353-1401 31 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Cơ chế tác dụng của Nitrate „ TL: Morrow DA, Gersh BJ. Chronic Coronary Artery Disease. In th Braunwald’s Heart Disease, Saunders Elsevier, 8 ed 2008, p. 1353-1401 32 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Phòng ngừacúm III IIaIIaIIa IIbIIbIIb IIIIIIIII Thựchiệnhằng nămtrêntấtcả bệnh nhân tim mạch TL : Fraker TD, Fihn SD et al. JACC 2007, 23 : 2264-2274 33 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Tái lưu thông động mạch vành „ Phẫuthuậtbắccầu ĐMV (CABG) „ Can thiệp ĐMV qua da (PCI) 34 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Chỉđịnh tái lưu thông ĐMV 1. Điềutrị nội không đủ kiểmsoáttriệuchứng 2. Trắc nghiệm không xâm nhập: nhiềuvùngcơ tim có nguy cơ 3. Khả năng thành công cao; nguy cơ tậtbệnh và tử vong chấpnhận được 4. Bệnh nhân muốn can thiệpdùđã đượccắtnghĩa nguy cơ TT can thiệp TL:TL: FoxFox KK etet al.al. GuidelinesGuidelines onon thethe managementmanagement ofof stablestable anginaangina ppectoris.ectoris. EurEur.. HeartHeart JournalJournal 2006;2006; 27:27: 13411341 -- 13811381 35 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Chống chỉđịnh tái lưu thông động mạch vành 1. Tổnthương 1 hoặc 2 nhánh ĐMV không ở phầngần LTT, có ít hay không TCCN và chưa điềutrị nội đủ hoặc vùng TMCB ít 2. Hẹptương đối (50-70%) không ở thân chung ĐMV và không TMCB /TNGS 3. Hẹp không có ý nghĩa(<50%) 4. Thủ thuật nguy cơ cao (>10-15% tử vong) LTT = nhánh liên thấttrước; TCCN = triệuchứng cơ năng TL: Fox K et al. Guidelines on the management of stable angina pectoris. Eur. Heart Journal 2006; 27: 1341 - 1381 36 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa PCI có lợihơn điềutrị nộibệnh ĐMV mạn không? 37 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Hậu quả trên tử vong do NMCT và do mọi nguyên nhân / điều trị nội tối ưu so sánh với PCI: n/c COURAGE 38 „ TL: Boden WE et al. N. Engl J Med 2007: 356:1503 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa J Am Coll Cardiol Intern 2008; 1: 34 - 43 39 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Nghieân cöùu goäp so saùnh PCI vôùi ñieàu trò noäi TL : Holmes DR et al. J Am Coll Cardiol Interv 2008 ; 1 : 34 - 43 40 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành TL:TL: TectorTector AJAJ etet al.al. JJ ThoracThorac CardiovascCardiovasc Surg Surg 1986; 1986; 91:9 91:9 41 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Khuyến cáo điều trị tái lưu thoâng mạch nhằm cải thiện tiên lượng b/n đau thắt ngực ổn định (1) Loaïi I 1. BCÑMV/ heïp coù yù nghóa thaân chung ÑMV hoaëc töông ñöông (heïp naëng phaàn gaàn nhaùnh xuoáng tröôùc hoaëc nhaùnh muõ (chöùng côù A) 2. BCÑMV/ heïp coù yù nghóa phaàn gaàn 3 nhaùnh ÑMV (chöùng côù A) 3. BCÑMV/ heïp naëng phaàn gaàn nhaùnh xuoáng tröôùc ÑMV/ TMCB caûi thieän ñöôïc khi traéc nghieäm khoâng xaâm nhaäp (chöùng côù A) 4. BCÑMV/ heïp coù yù nghóa ÑMV keøm roái loaïn chöùc naêng thaát traùi/ coøn caûi thieän ñöôïc (chöùng côù B) BCÑMV = baéc caàu ñoäng maïch vaønh; TMCB = thieáu maùu cuïc boä TL:TL: FoxFox KK etet al.al. GuidelinesGuidelines onon thth ectoris.ectoris. Eur.Eur. HeartHeart JournalJournal 2006;2006; 27:27: 13411341 -- 13811381 42 ee managementmanagement ofof stablestable anginaangina pp Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Ảnh hưởng của phẫu thuật BC ĐMV trên sống còn „ TL: Morrow DA, Gersh BJ. Chronic Coronary Artery Disease. In Braunwald’s Heart Disease, Saunders Elsevier, 8th ed 2008, p. 1353-1401 43 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Chỉ định tái thông ĐMV bằng phẫu thuật hay bằng PCI (2009) „ TL:Patel MR et al. ACCF/SCAI/ AATS/ AHA/ ASNC 2009 Appropriateness Criteria for Coronary Revascularization. J Am Coll Cardiol 2009; 53: xxx- xx „ A= appropriate (phù hợp); U : Uncertain (không chắc chắn) I = Inappropriate(không phù hợp) 44 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Phòng ngừa tiên phát và thứ phát bệnh ĐMV mạn: hiệu quả cao 45 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Tiến triển của xơ vữa động mạch TL: Gaziano JM et al. Primary and secondary Prevention of Coronary Heart Disease. In Braunwald’s 46 Heart Disease, ed by Libby, Bonow, Mann, Zipes Saunders Elsevier 2008, 8th ed p. 1119-1145 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Các yếu tố nguy cơ can thiệp được hay không can thiệp được TL: Gaziano JM et al. Primary and secondary Prevention of Coronary Heart Disease. In Braunwald’s 47 Heart Disease, ed by Libby, Bonow, Mann, Zipes Saunders Elsevier 2008, 8th ed p. 1119-1145 Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đtnội, can thiệpphẫuthuật và phòng ngừa KếtLuận „ Chẩn đoán BĐMV: lâm sàng, cận lâm sàng không xâm nhập, MSCT angio, chụp ĐMV. „ Chú ý: chỉđịnh MSCT angio: II b „ Điềutrị BĐMV mạn -Nộikhoacơ bản -Táilưu thông ĐMV: cần cân nhắckỹ „ Phòng ngừa tiên phát và thứ phát: rấtcầnthiết 48
Luận văn liên quan