Các tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt điện và chiếu sáng công trình

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, cải tạo và quản lí hệthống chiếu sáng nhân tạo bên trong nhà ở và công trình công cộng. Khi thiết kế chiếu sáng, ngoài việc tuân theotiêu chuẩn này còn phải tuântheo các tiêu chuẩn, quy phạm hiệnhành có liên quan. Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế chiếu sáng các công trình dân dụng đặc biệt (công trình ngầm x|ởng phim, sân khấu nhà hát, cảng sông, cảng biển nhà ga, sân bay v. v.), công trình công nghiệp, các ph|ơng tiện giao thông, kho tàng. Những thuật ngữ kĩ thuật chiếu sáng dùng trong tiêu chuẩn này đ|ợc định nghĩa ở phụ lục l

doc4 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 4615 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt điện và chiếu sáng công trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhãm T HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ – KÝ hiÖu b»ng h×nh vÏ trªn s¬ ®å ®iÖn, thiÕt bÞ ®iÖn vµ d©y dÉn trªn mÆt b»ng System documents for building – Graphical sysmbols for electrical layout electric equipments and wiring on plans. Tiªu chuÈn nµy thay thÕ cho TCVN 185 – 74 vµ hoµn toµn phï hîp víi ST SEV 3217- 81 1. KÝ hiÖu c¸c thiÕt bÞ rÏ nh¸nh, thiÕt bÞ nèi, chØ dÉn chiÒu vµ ph­ng ph¸p ®Æt d©y dÉn phi phï hîp víi bng 1. 3. KÝ hiÖu quy ­íc cña æ c¾m tiÕp xóc nh­ b¶ng 3  

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTCVN-185-1986Hệ thống tài liệu thiết kế - Kỹ thuật bằng hình vẽ trên sơ đồ điện - Thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng.doc
 • pdfTCVN-16-1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng.pdf
 • pdfTCVN-29-1991 Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế.pdf
 • pdfTCVN-95-1983 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng.pdf
 • pdfTCVN-3743 -1983 Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp.pdf
 • docTCVN-5176-1990(bi loi)Chiếu sáng nhân tạo - Phương pháp đo độ rọi.doc
 • docTCVN-5681-1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng điện công trình phần ngoài nhà - Hồ sơ bản vẽ thi công.doc
 • docTCVN-5828-1994 Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung.doc
 • pdfTCXD-25-1991Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.pdf
 • pdfTCXD-27-1991 Đặt thiết bị trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.pdf
 • docTCXDVN-319-2004 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung.DOC
 • docTCXDVN-333-2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và - Hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết.doc