Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhiệm vụ và trọng tâm của nước ta hiên nay

Toàn cầu hoá làtt yu đưỵc d đoán t lâu. VỊ logic, xu hướng này bắt ngun t nỊn kinh t thị trưnglà hƯ thng '' ,không bị giới hạn bi các đưng biên giới quc gia và gianh giới dân tc,chđng t và tôn giáo. S gia tăng mạnh m cđa toàn cầu hoá kinh t đỈt yêu cầu đòi hi các quc gia phải c chin lưỵc ph hỵp vào nỊn kinh té khu vc và th giới . ViƯt nam cịng không ngoại lƯ, sau hai cuôc chin tranh tàn khc nỊn kinh t nước ta lâm vao khđng hoảng ngiêm trng, t năm1986 đảng và nhà nước ta đã thc hiƯn chính sách đỉi mới, đưa nỊn kinh t nước ta phát triĨn theo con đưng XHCN bắt kịp s phát triĨn cđa các nước trên th giới. Là sinh viên cđa trưng đại hc KTQD nhn thy toàn cầu hoá là mt xu th khách quoan , ngày càng cun hĩt nhiỊu nước trên th giới tham gia với những mc đ không gingnhau . Nước ta đang xây dng CNXHtrong bi cảnh toàn cầu hoá vỊ kinh t do CNTB chi phi n s tác đng như th nào đn chính trị , văn hoá ,xã hi cđa nước ta, đng thi em cịng mun tìm hiĨu những chđ trương ,chính sách cđa đảng và nhà nước ta Trong tình hình mới. Tìm hiĨu vỊ vn đỊ toàn cầu hoá , quá trình hi nhp cđa viƯt nam nhầm định hướnh cho em vỊ cái nhìn tỉng thĨ vỊ tình hình trong nước và th giới , trước mắt là phơc vơ cho công viêc hc tâp , sau nữa viƯc định hướng công viƯc ph hỵp với nhu cầu tình hình cđa nước ta khi em ra trưng . chính vì th em chn đỊ tài : Chđ đng hi nhp kinh t quc t ,nhiƯm vơ và trng tâm cđa nước ta hiên nay .

doc32 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3130 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhiệm vụ và trọng tâm của nước ta hiên nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan