Chuyên đề Thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu ở xí nghiệp Long Giang

Hoạt động đấu thầu đặc biệt là đấu thầu xây lắp ở nước ta hiện nay đang ngày càng phát triển và khẳng định được vai trò to lớn của mình đối với nền kinh tế. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành xây dựng hơn bao giờ hết càng trở nên khó khăn hơn, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế như hiện nay. Trong quá trình tìm hiểu thực tế hoạt động đấu thầu ở xí nghiệp Long Giang – Công ty Hà Thành giai đoạn 2001 – 2008, em đã thực hiện những nghiên cứu của mình về tình hình thực hiện đấu thầu của xí nghiệp. Tìm hiểu thực trạng hoạt động, phân tích khả năng cạnh tranh của xí nghiệp trên cơ sở đó đưa ra một vài giải pháp nhằm bổ sung cơ sở lý luận cho việc nâng cao khả năng cạnh tranh của xí nghiệp. Những nghiên này đã được trình bày trong chuyên đề thực tập “Hoạt động tham gia dự thầu ở xí nghiệp Long Giang – Công ty Hà Thành – Bộ quốc phòng. Thực trạng và giải pháp”

doc100 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3663 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu ở xí nghiệp Long Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU 3 DANH MỤC PHỤ LỤC 4 CHƯƠNG I . TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP LONG GIANG – CÔNG TY HÀ THÀNH VÀ CÔNG TÁC THAM GIA DỰ THẦU CỦA XÍ NGHIỆP 5 1.1. Giới thiệu chung về xí nghiệp Long Giang – Công ty Hà Thành 5 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp Long Giang 5 1.1.1.1. Thông tin chung về xí nghiệp 5 1.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 5 1.1.2. Cơ cấu tổ chức của xí nghiệp Long Giang 6 1.1.2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty Hà Thành 6 1.1.2.2. Cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp Long Giang gồm 7 1.1.2.4.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong xí nghiệp Long Giang 8 1.1.3. Ngành nghề kinh doanh 11 1.1.3.1. Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp Hà Thành 11 1.1.3.2. Ngành nghề kinh doanh của Xí nghiệp Long Giang 11 1.2. Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển ở xí nghiệp Long Giang 12 1.2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh ở xí nghiệp 12 1.2.1.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh 12 1.2.2. Hoạt động đầu tư phát triển của xí nghiệp 18 1.2.2.1. Vốn và nguồn vốn cho đầu tư phát triển 18 1.2.2.2. Nội dung vốn đầu tư phát triển 20 1.3. Khái quát công tác tham dự thầu tại xí nghiệp thời gian qua 23 1.3.1. Số lượng gói thầu và hình thức tham dự thầu 23 1.3.2. Đặc điểm chung của các gói thầu mà xí nghiệp tham gia 24 1.3.3. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng tới khả năng thắng thầu của xí nghiệp 27 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM GIA 39 DỰ THẦU CỦA XÍ NGHIỆP 39 2.1. Nhiệm vụ của các phòng ban tham gia công tác dự thầu 39 2.1.1. Nhiệm vụ của Ban giám đốc 39 2.1.2. Nhiệm vụ của các phòng ban chức năng 39 2.2. Qui trình tham dự thầu của xí nghiệp 41 2.2.1. Giai đoạn thu thập thông tin 42 2.2.2. Xem xét hồ sơ mời thầu và ra quyết định dự thầu 43 2.2.3. Lập hồ sơ dự thầu 44 2.2.4. Hoàn thiện và nộp hồ sơ dự thầu 45 2.2.5. Thương thảo và kí hợp đồng 45 2.2.6. Thực hiện hợp đồng 46 2.3. Nội dung cơ bản của Hồ sơ dự thầu và phương pháp tính giá của 47 xí nghiệp 47 2.3.1. Nội dung cơ bản của Hồ sơ dự thầu 47 2.3.2. Phương pháp tính giá dự thầu 52 2.4. Ví dụ về một công trình mà xí nghiệp đã thực hiện 56 2.4.1. Giai đoạn thu thập thông tin, xem xét Hồ sơ mời thầu và ra quyết định dự thầu 57 2.4.2. Giai đoạn lập hồ sơ dự thầu 57 2.4.3. Giai đoạn hoàn thiện và nộp hồ sơ dự thầu 62 2.4.4. Thương thảo, kí hợp đồng và thực hiện hợp đồng 62 2.5. Đánh giá công tác tham gia dự thầu của xí nghiệp 62 2.5.1. Tình hình đấu thầu của xí nghiệp trong thời gian qua 62 2.5.2. Những kết quả xí nghiệp đã đạt được 64 2.5.3. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân 66 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU Ở XÍ NGHIỆP LONG GIANG 69 3.1. Phương hướng phát triển của xí nghiệp 69 3.1.1 Phương hướng chung 69 3.2. Mô hình SWOT với công tác tham dự thầu 70 3.3.1. Các giải pháp nâng cao năng lực 72 3.3.2. Các giải pháp về hoàn thiện công tác đấu thầu 74 3.3.3. Một số giải pháp khác 81 3.4. Một số kiến nghị 82 3.4.1. Kiến nghị đối với Công ty quản lý 82 3.4.1. Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước 83 KẾT LUẬN 87 PHỤ LỤC 88 Danh mục tài liệu tham khảo 100 DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU Hình 1.3. Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2002 – 2008 19 Hình 1.4. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển 20 Bảng 1.2. Báo cáo tình hình tài chính của xí nghiệp 14 Bảng 1.5. Nội dung đầu tư phát triển ở xí nghiệp Long Giang 21 Bảng 1.6. Kết quả tham gia đấu thầu của xí nghiệp Long Giang 23 Bảng 1.7. Cơ cấu nguồn vốn của xí nghiệp 28 Bảng 1.8. Biểu kê khai cán bộ chuyên môn kĩ thuật 31 Bảng 1.9. Biểu kê khai công nhân chuyên môn 32 Bảng 1.10. Hồ sơ kinh nghiệm Xí nghiệp Long Giang 34 Bảng 2.2. Bảng dự toán dự thầu 53 Bảng 2.3. Bù chênh lệch giá 54 Bảng 2.4. Bảng tổng hợp kinh phí 55 Bảng 2.5. Bố trí nhân lực cho gói thâu 58 Bảng 2.6. Tiến độ thi công 59 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 2. Biểu thiết bị kiểm tra chất lượng của xí nghiệp 90 Phụ lục 3. Danh mục các công trình tiêu biểu những năm gần đây 92 Phụ lục 4. Vật liệu sử dụng cho công trình nhà lớp học 3 tầng xã An Thượng – Hoài Đức – Hà Tây 95 Phụ lục 5. Phương án sử dụng máy móc thi công 96 Phụ lục 6. Danh mục các hợp đồng đang tiến hành 97 Phụ lục 7. Danh mục các công trình tiêu biểu những năm gần đây 98 CHƯƠNG I . TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP LONG GIANG – CÔNG TY HÀ THÀNH VÀ CÔNG TÁC THAM GIA DỰ THẦU CỦA XÍ NGHIỆP 1.1. Giới thiệu chung về xí nghiệp Long Giang – Công ty Hà Thành 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp Long Giang 1.1.1.1. Thông tin chung về xí nghiệp Xí nghiệp Long Giang là doanh nghiệp Nhà nước trong quân đội thuộc Xí nghiệp Hà Thành – Quân khu thủ đô, có đăng kí kinh doanh số 0116000149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 19/12/2003. Tên xí nghiệp: Xí nghiệp Long Giang – Xí nghiệp Hà Thành – Bộ Quốc Phòng Trụ sở chính: Số 43/164 Vương Thừa Vũ- Thanh Xuân- Hà Nội Điện thoại: 04.5654931 - 04.5654932 fax: 04.5654945 - Giám đốc: Nguyễn Huy Dũng - Doanh nghiệp cấp trên trực tiếp của xí nghiệp là Xí nghiệp Hà Thành Tên giao dịch nước ngoài: Ha Thanh Company Số đăng kí kinh doanh: 0106000088 ngày 19/12/2003 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Giám đốc: Vũ Văn Cương Địa chỉ trụ sở chính: 99 Lê Duẩn - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội Website: Điện thoại: (04) 9426.608 Fax: (04) 9426.608 1.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Xí nghiệp Hà Thành được thành lập năm 1988 với tiền thân là xí nghiệp Thăng Long thuộc quân khu Thủ đô. Ngày 29 tháng 9 năm 2003, theo quyết định số 245/2003/QĐ-CP của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng xí nghiệp Thăng Long đổi tên thành xí nghiệp Hà Thành và sáp nhập Xí nghiệp Long Giang vào xí nghiệp Hà Thành. Xí nghiệp Long Giang có tiền thân là xí nghiệp xây lắp X55 – Quân khu Thủ đô. Ngày 03 tháng 8 năm 1993, theo quyết định số 435/QĐ-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, xí nghiệp xây lắp X55 được đổi tên thành Xí nghiệp Long Giang thuộc Quân khu thủ đô. Xí nghiệp Long Giang có trụ sở chính tại 15B Trần Khánh Dư, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội với vốn kinh doanh do ngân sách cấp và tự bổ sung là 422 triệu đồng. Các ngành nghề kinh doanh chủ yếu của xí nghiệp khi đó là + Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông thuỷ lợi; + Kinh doanh nhà; kinh doanh ăn uông giải khát; + Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; + Đại lý kinh doanh và vận tải xăng dầu; + Dịch vụ khách sạn du lịch. Theo quyết định số 245/2003 QĐ-QP ngày 29 tháng 09 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, xí nghiệp Long Giang được sáp nhập vào Xí nghiệp Hà Thành và đổi tên thành Xí nghiệp Long Giang – Xí nghiệp Hà Thành – BQP. 1.1.2. Cơ cấu tổ chức của xí nghiệp Long Giang 1.1.2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty Hà Thành Giám đốc và các Phó Giám đốc Các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ Các đơn vị trực thuộc: + Xí nghiệp Long Giang + Xí nghiệp X18 ( đổi tên từ X81) + Xí nghiệp 54 + Xí nghiệp 56 + Xí nghiệp 99 + Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh + Chi nhánh Quảng Ninh + Chi nhánh Hải Dương 1.1.2.2. Cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp Long Giang gồm Ban giám đốc Cơ quan chức năng: Ban kinh tế kĩ thuật và dự án, Ban tài chính kế toán, ban hành chính, các đội xây dựng Hình 1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp Long Giang Nguồn: Ban hành chính 1.1.2.4.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong xí nghiệp Long Giang Ban giám đốc gồm có : giám đốc và 2 phó giám đốc - Giám đốc : trực tiếp điều hành xí nghiệp, thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch xí nghiệp cấp trên trực tiếp giao. Giám đốc có trách nhiệm, quyền hạn cao nhất trong các hoạt động của xí nghiệp. Giám đốc là người chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh và phương hướng của xí nghiệp, cũng như nâng cao đời sống người lao động. Giám đốc xí nghiệp là người trực tiếp chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của xí nghiệp; đồng thời là người có quyền trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo mọi mặt các hoạt động trong xí nghiệp. - Phó giám đốc kinh doanh : chịu trách nhiệm chỉ đạo, báo cáo trước giám đốc về tình hình kinh doanh của xí nghiệp. Phó giám đốc kinh doanh trực tiếp theo dõi các hợp đồng kinh tế, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Phó giám đốc kinh doanh chịu trách nhiệm chỉ đạo thanh quyết toán các công trình với chủ đầu tư và thanh quyết toán trong nội bộ xí nghiệp. - Phó giám đốc kỹ thuật : phụ trách về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm. đề ra các quy định về sử dụng, bảo quản máy móc. Phó giám đốc kỹ thuật trực tiếp chỉ đạo việc thi công các công trình. Thực hiện bố trí vật tư, máy móc thiết bị và nhân lực cho các công trình theo kế hoạch của xí nghiệp. Phó giám đốc kĩ thuật chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng của các công trình trong toàn xí nghiệp. Các phòng ban chức năng Chịu sự chỉ đạo trực tiếp và giúp việc cho giám đốc, được phân công chuyên môn hoá theo các chức năng quản lý. Có nhiệm vụ giúp ban giám đốc đề ra các quy định; theo dõi, hướng dẫn các bộ phận sản xuất và cấp dưới thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đảm bảo cho sản xuất thông suốt. Các phòng chức năng bao gồm : Ban kinh tế kĩ thuật của dự án: Cơ cấu gồm một trưởng ban và các cán bộ kĩ sư làm công tác chuyên môn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của trưởng ban. Chức năng của phòng gồm: + Tham mưu cho ban giám đốc trong lĩnh vực kinh tế hợp đồng, kế hoạch sản xuất; thiết bị vật tư. + Thực hiện các kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư thiết bị. + Là đầu mối cho công tác tiếp thị và tìm kiếm gói thầu; tham dự chủ yếu vào công tác lập hồ sơ dự thầu; đấu thầu; và các công việc cần thiết để thực hiện gói thầu. + Tham gia xây dựng đơn giá tiền lương cho công nhân tại công trình. + Chuyên trách về các công tác kỹ thuật, đề ra các phương án quản kỹ thuật công nghệ. Quản lý xây lắp, giám sát chất lượng công trình và các biện pháp thi công an toàn lao động. + Thiết kế các phương án kỹ thuật. Ban kế toán tài chính: Cơ cấu ban kế toán tài chính gồm một kế toán trưởng và các kế toán viên làm việc dưới sự điều hành trực tiếp của kế toán trưởng Chức năng của ban kế toán tài chính gồm: + Tham mưu cho ban giám đốc về nghiệp vụ công tác tài chính kế toán, hướng dẫn hoạt động tài chính kế toán của xí nghiệp; kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính của xí nghiệp. Xây dựng các kế hoạch tài chính ngắn và dài hạn theo kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt. + Đảm bảo cung cấp đủ vốn cho sản xuất kinh doanh. Phân tích các hoạt động tài chính, lập báo cáo quyết toán, theo dõi công nợ. Tăng vòng quay đồng vốn để phục vụ cho sản xuất kinh doanh có hiệu quả. + Báo cáo tài chính thường kỳ và đột xuất một cách kịp thời để giám đốc biết và có biện pháp chỉ đạo đúng hướng. + Kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, sử dụng kinh phí phát triển, kịp thời ngăn ngừa những sai phạm về quản lý kinh tế tài chính. + Thực hiện đúng pháp lệnh kế toán thống kê, các quy định của Xí nghiệp, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các luật thuế của Nhà nước. Ban hành chính: Cơ cấu gồm một trưởng ban và các cán bộ nhân viên làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của trưởng ban Chức năng của ban hành chính gồm + Tham mưu cho ban giám đốc trong lĩnh vực quản lý nhân sự, sắp xếp tổ chức cán bộ và thực hiện các chính sách của nhà nước đối với người lao động. + Tổ chức sắp xếp lao động của xí nghiệp, trên cơ sở gọn nhẹ hợp lý đảm bảo yêu cầu quản lý và phù hợp với trình độ, năng lực của từng người nhằm phát huy năng lực của cán bộ công nhân viên, tăng năng suất lao động. + Xây dựng kế hoạch lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. + Theo dõi và thực hiện công tác đào tạo tay nghề cho công nhân. + Đôn đốc kiểm tra việc người lao động chấp hành các chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước; cũng như các nghị quyết, nội dung của xí nghiệp và chế độ. + Đôn đốc việc duy trì công tác bảo vệ. + Phụ trách việc tiếp khách, hội nghị. Ban giám đốc và các phòng ban chuyên môn của xí nghiệp trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các đội xây dựng Xí nghiệp có 6 đội xây dựng, 1 đội thi công cơ giới, 2 chi nhánh ở Lạng Sơn và Hải Dương, 1 trạm kinh doanh nguyên vật liệu chịu trách nhiệm trực tiếp sản xuất và thực hiện các hợp đồng xây dựng của xí nghiệp. Các đội xây dựng và chi nhánh của xí nghiệp có trách nhiệm liên hệ với ban giám đốc và các phòng ban để lập, triển khai và kiểm tra tiến độ, biện pháp và dự toán thi công; tổ chức thi công công trình theo đúng thiết kế; đảm bảo về kỉ luật lao động, an toàn trong thi công; kịp thời báo cáo những vướng mắc trong quá trình xây dựng để có biện pháp khắc phục. 1.1.3. Ngành nghề kinh doanh 1.1.3.1. Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp Hà Thành Xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông thuỷ lợi Đầu tư phát triển hạ tầng và kinh doanh nhà Sản xuất cơ khi tiêu dùng, phụ tùng xe gắn máy Sản xuất kinh doanh gốm sứ, vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất Dịch vụ nhà khách và bán hàng tại nhà khách Sản xuất, kinh doanh hàng may, đồ gỗ, lâm sản, hàng mỹ nghệ, các loại tinh dầu, các loại bao bì, hàng nhựa, thực phẩm. Đại lý bán hàng và đại lý xăng dầu, chất đốt Vận tải đường bộ, đường thuỷ Sản xuất, kinh doanh thiết bị tin học, đồ điện, đồ dân dụng, điện tử và điện lạnh Sản xuất kinh doanh thức ăn thuỷ hải sản, gia súc, gia cầm Xuất nhập khẩu phục vụ sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. Trong đó, sản phẩm truyền thống bao gồm hàng may, đồ gỗ, lâm sản, gốm sứ mỹ nghệ, các loại tinh dầu, bao bì, nhựa, thực phẩm, đại lý bán hàng, xuất nhập khẩu. 1.1.3.2. Ngành nghề kinh doanh của Xí nghiệp Long Giang Xây dựng công trình công nghiệp dân dụng, giao thông, thuỷ lợi. Đầu tư phát triển hạ tầng và kinh doanh nhà, dịch vụ nhà khách và bán hàng tại nhà khách. Vận tải đường bộ và đường thuỷ Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất, thiết bị văn phòng. Đại lí bán hàng và đại lí xăng dầu chất đốt. Trong đó hoạt động chủ yếu của xí nghiệp tập trung vào xây dựng công trình công nghiệp dân dụng và giao thông thuỷ lợi. 1.2. Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển ở xí nghiệp Long Giang 1.2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh ở xí nghiệp 1.2.1.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh Sau quá trình thực hiện việc sắp xếp, thu gọn lại đầu mối, hiện nay Xí nghiệp Long Giang chịu sự quản lý trực tiếp của Xí nghiệp Hà Thành, đây là xí nghiệp hoạt động đa ngành nghề, đội hình sản xuất phân tán trên nhiều địa bàn. Để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho người lao động, thời gian qua xí nghiệp đã khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Hiện nay, hoạt động của xí nghiệp Long Giang tập trung chủ yếu vào lĩnh vực xây dựng cơ bản. Trong lĩnh vực này, xí nghiệp đã tập trung bổ sung, hoàn thiện hồ sơ năng lực nội tại đáp ứng yêu cầu Luật đấu thầu mới. Công ty Hà Thành và cụ thể là Xí nghiệp Long Giang đã trúng thầu xây dựng nhiều công trình như cho tỉnh Thái Nguyên, Đoàn nghi lễ 781, Bộ tư lệnh Đặc công, Đoàn B01, Kho 91 v.v. bảo đảm việc bàn giao đúng thời gian, chất lượng, mỹ thuật. Đồng thời, từ đầu năm đến nay xí nghiệp đã ký được hợp đồng xây dựng tại tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Hà Tây, ... Hoạt động sản xuất kinh doanh ở xí nghiệp Long Giang hiện nay chủ yếu là tìm kiếm và thực hiện các gói thầu xây dựng. Trước năm 2004, hoạt động của xí nghiệp tập trung chủ yếu vào việc thực hiện các công trình do Bộ Quốc phòng và các cơ quan quân đội giao cho. Đây là những công trình mang tính chất bí mật quân sự và lợi nhuận kinh tế từ những hoạt động này không cao. Tuy nhiên trong năm năm trở lại đây, xí nghiệp bắt đầu thực hiện các gói thầu do tư nhân và các tổ chức ngoài quân đội đầu tư. Sự chuyển hướng này đã mang lại tác động tích cực tới hoạt động sản xuất của xí nghiệp, doanh thu và lợi nhuận của xí nghiệp từ năm 2004 trở lại đây đều có sự tăng trưởng vượt bậc. Xí nghiệp đang từng bước trở thành đơn vị hoạt động kinh tế độc lập với công ty và đạt được sự trưởng thành vượt bậc. Xí nghiệp đã và đang tham gia dự thầu, đấu thầu và thắng thầu nhiều công trình trong và ngoài quân đội với qui mô công trình từ 2- 11 tầng, giá trị công trình đến 30 tỷ đồng. Sau khi tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp theo chủ trương của Nhà nước, Xí nghiệp Long Giang đã từng bước hoàn chỉnh sắp xếp lại tổ chức lãnh đạo và quản lý sản xuất kinh doanh. Xí nghiệp đã thực hiện quá trình sản xuất đạt hiệu quả cao, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, được xí nghiệp biểu dương, khen thưởng. Trong quá trình thực hiện các công trình Xí nghiệp Long Giang đã nhận được nhiều danh hiệu trong đó phải kể đến 2 huy chương vàng cho công trình đạt chất lượng cao do Công đoàn xây dựng Việt Nam trao tặng xí nghiệp. Tuy nhiên việc tham gia cạnh tranh của xí nghiệp trên thương trường còn chưa mạnh mẽ, các công trình xí nghiệp nhận được chưa đa dạng, chủ yếu tập trung vào những khách hàng quen thuộc mà xí nghiệp đã khẳng định được uy tín. Do đó trong thời gian tới Xí nghiệp Long Giang cần phải điều chỉnh và mở rộng phạm vi hoạt động trong cả nước để phát huy và khai thác với khả năng cao nhất nội lực của xí nghiệp nhằm đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. Để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp Long Giang, ta phân tích báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính của xí nghiệp trong những năm gần đây. 1.2.1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở xí nghiệp Long Giang Bảng 1.2. Báo cáo tình hình tài chính của xí nghiệp Đơn vị: triệu đồng 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  1. Tổng doanh thu 579878 65285 73400 84706 87751 89544 81483  2. Tổng chi phí 57084 63240 71742 81837 84646 85712 80169  3. Lợi nhuận doanh nghiệp 903,6 1045 1158 1668,8 1704,6 1831,3 1314,2  4. Lợi nhuận/ Doanh thu 0,016 0,016 0,016 0,020 0,019 0,020 0,016  Đơn vị: % NỘI DUNG TỈ LỆ THỰC HIỆN/ KẾ HOẠCH  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  1. Tổng doanh thu 97 97 97 103 96 100 101  2. Tổng chi phí 97 97 97 102 97 101 102  3. Lợi nhuận doanh nghiệp 91 92 88 126 107 105 101  TỈ LỆ THỰC HIỆN  03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07  1. Tổng doanh thu 113 112 115 103 102 91  2. Tổng chi phí 111 113 114 103 101 94  3. Lợi nhuận doanh nghiệp 116 111 144 102 107 71  (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh – Ban Kế toán tài chính xí nghiệp Long Giang) Xem xét báo cáo kết quả kinh doanh của Xí nghiệp Long Giang ta thấy về sơ bộ doanh thu của xí nghiệp trong những năm gần đây tăng, lợi nhuận của xí nghiệp là dương và đạt trên kế hoạch năm, bảo đảm nộp ngân sách và thu nhập cho người lao động. Sự biến động của các chỉ tiêu phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp được thể hiện như sau: Về doanh thu: doanh thu trong những năm gần đây của xí nghiệp có xu hướng tăng phản ánh xí nghiệp đã thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đặt ra đồng thời khẳng định khả năng tìm kiếm các gói thầu khá ổn định của xí nghiệp. Mức doanh thu đạt từ 58 tỉ đồng năm 2002 lên tới 89,5 tỉ đồng năm 2008. Tốc độ tăng doanh thu trung bình đạt gần 6%/ năm là một kết quả khá khả quan. Doanh thu của xí nghiệp tăng do hai nguyên nhân cơ bản là: thứ nhất là số lượng các hợp đồng mà xí nghiệp thực hiện tăng. Mỗi năm xí nghiệp thực hiện trung bình 8 hợp đồ
Luận văn liên quan