Chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên

Chủ nghĩa Mác – Lênin đã chỉ ra vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản, đồng thời cũng nêu lên các phạm trù khác, trong đó có đạo đức. Các Mác, Ph.Ăngghen là những người đầu tiên nêu ra khái niệm đạo đức vô sản. V.I.Lênin là người đầu tiên nêu ra khái niệm đạo đức cộng sản. Hồ Chí Minh là người Việt Nam yêu nước đầu tiên tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin và là người đầu tiên nêu ra khái niệm đạo đức mới, đạo đức cách mạng. Hai khái niệm đạo đức mới, đạo đức cách mạng có ý nghĩa tương đương nhau. Khi nói về phạm trù đạo đức, Hồ Chí Minh thường dùng những khái niệm của đạo đức truyền thống của dân tộc, của Nho giáo, Phật giáo, Thiên chúa giáo và thường đề cao các khái niệm độc lập, tự do, bình đẳng, bác ái của chủ nghĩa nhân văn phương Tây. Nhưng như vậy không có nghĩa là tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh giống tư tưởng đạo đức cũ, đạo đức phong kiến hoặc tư sản. Hồ Chí Minh đã bác bỏ những yếu tố tiêu cực, lạc hậu; những yếu tố tôn giáo, thần bí, không tưởng, tiếp thu có chọn lọc, có sự kế thừa những hạt nhân hợp lý và đặt nó trên lập trường quan điểm của giai cấp công nhân, nhân dân lao động. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Có người cho đạo đức cũ và đạo đức mới không có gì khác nhau. Nói như vậy là lầm to. Đạo đức cũ và đạo đức mới khác nhau nhiều”.

doc19 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2317 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan