Đề tài Các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Trùng Khánh - Tỉnh Cao Bằng

Tập hợp, đoàn kết thanh niên là một nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bởi vì thanh niên có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nên lực lượng chính trị nào tập hợp được đông đảo thanh niên thì lực lượng đó sẽ giành nhiều phần thắng trong sự nghiệp của mình. Trong suốt 80 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không ngừng xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng. Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kế tục trung thành sự nghiệp vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên nhiều về số lượng, nâng cao về chất lượng cũng là nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về công tác thanh niên. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là lớp người trẻ tuổi, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, và là lực lượng xung kích trong sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên có vai trò quyết định đến vận mệnh của đất nước, như Bác Hồ đã nói: "Thanh niên là rường cột của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phần lớn là do thanh niên". Nghị quyết 25 của hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khoá X xác định: "Thanh niên là lực lượng xng kích cách mạng, Đoàn than niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Đồng thời, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Qua mỗi thời kỳ, dù bất cứ hoàn cảnh nào các thế hệ thanh niên đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình". Ở bất cứ thời kỳ nào trong xã hội, thanh niên luôn là lực lượng to lớn và hùng hậu. Hầu hết thanh niên đều tham gia vào các hoạt động, lĩnh vực của xã hội như chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật Chính vì vậy để tiếp tục phát huy cao độ sức mạnh của thanh niên, đa dạng hoá các phương thức tập hợp đông đảo tầng lớp thanh niên vào tổ chức, phải được là nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với sự tồn vong và phát triển của dân tộc. Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thanh niên với phong trào "Năm xung phong", "Ba sẵn sàng", "Ba xung kích làm chủ tập thể" của thanh niên Việt Nam, đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và hàn gắn vết thương sau chiến tranh. Ngày nay đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã và đang đặt ra nhiều vấn đề thách thức đòi hỏi con người phải năng động hơn, sáng tạo hơn đặc biệt là đối với lực lượng trẻ. Chính vì vậy, cần phải tập hợp thanh niên vào tổ chức để đào tạo, giáo dục, rèn luyện thanh niên thành nguồn lực to lớn phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. Thông qua đó tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên tự khẳng định mình trong xã hội, hướng cho thanh niên tới những cái hay, cái đẹp, cái có ích cho đất nước và xã hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hoá và mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động không nhỏ đến đời sống tâm lý thanh niên. Một bộ phận thanh niên sống buông thả, đua đòi, thực dụng, thờ ơ với chính trị, với tổ chức Đoàn, Hội, do vậy, ảnh hưởng rất lớn đến công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên vào tổ chức. Trong yêu cầu đổi mới của cách mạng hiện nay, nhiệm vụ tập hợp đoàm kết thanh niên cần phải có nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng ở từng vùng, từng miền nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh niên. Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Trựng Khỏnh trong những năm qua đã có những chuyển biến rõ rệt; nội dung và hình thức sinh hoạt được đổi mới phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã có sự quan tâm đến công tác tập hợp đoàn kết, thanh niên trên địa bàn; vì vậy mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên được mở rộng thông qua các phong trào thanh niên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào thanh niên tình nguyện đã thu hút đông đảo thanh niên trong toàn huyện tham gia. Tuy nhiên, công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên ở Trựng Khỏnh còn nhiều hạn chế; một bộ phận cán bộ đón, nhất là cấp cơ sở yếu về chuyên môn, nghiệp vụ. Phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên còn dập khuôn máy móc, làm theo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên ở Trựng Khỏnh còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp. ở huyện Trựng Khỏnh luân canh nền kinh tế chưa phát triển còn có sự giao thoa nhiều nền văn hoá khác nhau ở các tỉnh lân cận; Mặt trái của nền kinh tế thị trường, làm gia tăng nhiều tệ nạn xã hội, tác động không nhỏ tới lối sống của thanh niên. Trong khi đó, phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội không thường xuyên thay đổi nội dung, các hình thức tổ chức hoạt động chưa phù hợp với tình hình hiện nay gây cản trở cho quá trình tập hợp, đoàn kết. Xuất phát từ những lý do trên, em chọn chuyên đề: "Các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Trựng Khỏnh - tỉnh Cao Bằng" để nghiên cứu, nhằm đề xuất một số biện pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên ở huyện Trựng Khỏnh - tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới.

doc55 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1904 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Trùng Khánh - Tỉnh Cao Bằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn A: Më ®Çu I. Lý do chän chuyªn ®Ò TËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn lµ mét nhiÖm vô chiÕn l­îc cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. Bëi v× thanh niªn cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong ®êi sèng chÝnh trÞ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n­íc, nªn lùc l­îng chÝnh trÞ nµo tËp hîp ®­îc ®«ng ®¶o thanh niªn th× lùc l­îng ®ã sÏ giµnh nhiÒu phÇn th¾ng trong sù nghiÖp cña m×nh. Trong suèt 80 n¨m qua, §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh kh«ng ngõng x©y dùng, rÌn luyÖn vµ tr­ëng thµnh qua c¸c thêi kú ®Êu tranh c¸ch m¹ng. §oµn ®· tËp hîp ®«ng ®¶o thanh niªn ph¸t huy chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng, cèng hiÕn xuÊt s¾c cho sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc, thèng nhÊt ®Êt n­íc, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. B­íc vµo thêi kú míi, §oµn tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng truyÒn thèng quý b¸u cña d©n téc vµ b¶n chÊt tèt ®Ñp cña m×nh, kÕ tôc trung thµnh sù nghiÖp vÎ vang cña §¶ng vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, kh«ng ngõng më réng mÆt trËn tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn nhiÒu vÒ sè l­îng, n©ng cao vÒ chÊt l­îng còng lµ nh»m thùc hiÖn chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta vÒ c«ng t¸c thanh niªn. Thanh niªn lµ lùc l­îng x· héi to lín, lµ líp ng­êi trÎ tuæi, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, nhiÖt t×nh, vµ lµ lùc l­îng xung kÝch trong sù nghiÖp c¸ch m¹ng x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. Thanh niªn cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn vËn mÖnh cña ®Êt n­íc, nh­ B¸c Hå ®· nãi: "Thanh niªn lµ r­êng cét cña n­íc nhµ, n­íc nhµ thÞnh hay suy, yÕu hay m¹nh, phÇn lín lµ do thanh niªn". NghÞ quyÕt 25 cña héi nghÞ lÇn thø 7 BCH Trung ­¬ng §¶ng kho¸ X x¸c ®Þnh: "Thanh niªn lµ lùc l­îng xng kÝch c¸ch m¹ng, §oµn than niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh lµ ®éi dù bÞ tin cËy cña §¶ng; c«ng t¸c thanh niªn lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña d©n téc. §ång thêi, §¶ng ®· ®Ò ra nhiÒu chñ tr­¬ng gi¸o dôc, ®µo t¹o, båi d­ìng, tæ chøc thanh niªn thµnh lùc l­îng hïng hËu, trung thµnh, kÕ tôc sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña §¶ng vµ d©n téc. Qua mçi thêi kú, dï bÊt cø hoµn c¶nh nµo c¸c thÕ hÖ thanh niªn ®Òu hoµn thµnh xuÊt s¾c sø mÖnh lÞch sö cña m×nh". ë bÊt cø thêi kú nµo trong x· héi, thanh niªn lu«n lµ lùc l­îng to lín vµ hïng hËu. HÇu hÕt thanh niªn ®Òu tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng, lÜnh vùc cña x· héi nh­ chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt … ChÝnh v× vËy ®Ó tiÕp tôc ph¸t huy cao ®é søc m¹nh cña thanh niªn, ®a d¹ng ho¸ c¸c ph­¬ng thøc tËp hîp ®«ng ®¶o tÇng líp thanh niªn vµo tæ chøc, ph¶i ®­îc lµ nhiÖm vô v« cïng quan träng ®èi víi sù tån vong vµ ph¸t triÓn cña d©n téc. Trong sù nghiÖp c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc, thanh niªn víi phong trµo "N¨m xung phong", "Ba s½n sµng", "Ba xung kÝch lµm chñ tËp thÓ" cña thanh niªn ViÖt Nam, ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc vµ hµn g¾n vÕt th­¬ng sau chiÕn tranh. Ngµy nay ®Êt n­íc ta ®ang trong thêi kú ®æi míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ®· vµ ®ang ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò th¸ch thøc ®ßi hái con ng­êi ph¶i n¨ng ®éng h¬n, s¸ng t¹o h¬n ®Æc biÖt lµ ®èi víi lùc l­îng trÎ. ChÝnh v× vËy, cÇn ph¶i tËp hîp thanh niªn vµo tæ chøc ®Ó ®µo t¹o, gi¸o dôc, rÌn luyÖn thanh niªn thµnh nguån lùc to lín phôc vô cho sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña ®Êt n­íc. Th«ng qua ®ã t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho thanh niªn tù kh¼ng ®Þnh m×nh trong x· héi, h­íng cho thanh niªn tíi nh÷ng c¸i hay, c¸i ®Ñp, c¸i cã Ých cho ®Êt n­íc vµ x· héi. Tuy nhiªn, trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ vµ mÆt tr¸i cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn ®êi sèng t©m lý thanh niªn. Mét bé phËn thanh niªn sèng bu«ng th¶, ®ua ®ßi, thùc dông, thê ¬ víi chÝnh trÞ, víi tæ chøc §oµn, Héi, do vËy, ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn vµo tæ chøc. Trong yªu cÇu ®æi míi cña c¸ch m¹ng hiÖn nay, nhiÖm vô tËp hîp ®oµm kÕt thanh niªn cÇn ph¶i cã néi dung vµ h×nh thøc phï hîp víi tõng ®èi t­îng ë tõng vïng, tõng miÒn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c thanh niªn. C«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn trªn ®Þa bµn huyÖn Trùng Khánh trong nh÷ng n¨m qua ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn râ rÖt; néi dung vµ h×nh thøc sinh ho¹t ®­îc ®æi míi phï hîp víi t©m t­ nguyÖn väng cña ®oµn viªn, thanh niªn. C¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ®· cã sù quan t©m ®Õn c«ng t¸c tËp hîp ®oµn kÕt, thanh niªn trªn ®Þa bµn; v× vËy mÆt trËn tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn ®­îc më réng th«ng qua c¸c phong trµo thanh niªn ph¸t triÓn kinh tÕ, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, phong trµo v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao, phong trµo thanh niªn t×nh nguyÖn … ®· thu hót ®«ng ®¶o thanh niªn trong toµn huyÖn tham gia. Tuy nhiªn, c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn ë Trùng Khánh cßn nhiÒu h¹n chÕ; mét bé phËn c¸n bé ®ãn, nhÊt lµ cÊp c¬ së yÕu vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô. Ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn cßn dËp khu«n m¸y mãc, lµm theo c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu niªn ë Trùng Khánh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, phøc t¹p. ë huyÖn Trùng Khánh lu©n canh nÒn kinh tÕ ch­a ph¸t triÓn cßn cã sù giao thoa nhiÒu nÒn v¨n ho¸ kh¸c nhau ë c¸c tØnh l©n cËn; MÆt tr¸i cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, lµm gia t¨ng nhiÒu tÖ n¹n x· héi, t¸c ®éng kh«ng nhá tíi lèi sèng cña thanh niªn. Trong khi ®ã, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña §oµn, Héi, §éi kh«ng th­êng xuyªn thay ®æi néi dung, c¸c h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng ch­a phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn nay g©y c¶n trë cho qu¸ tr×nh tËp hîp, ®oµn kÕt. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn, em chän chuyªn ®Ò: "C¸c ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn trªn ®Þa bµn huyÖn Trùng Khánh - tØnh Cao B»ng" ®Ó nghiªn cøu, nh»m ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p phï hîp ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn ë huyÖn Trùng Khánh - tØnh Cao B»ng trong thêi gian tíi. II. Môc ®Ých nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò: Trªn c¬ së kh¶o s¸t thùc tr¹ng c¸c ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn trªn ®Þa bµn huyÖn Trùng Khánh, tØnh Cao B»ng. Lµm râ nguyªn nh©n cña t×nh h×nh, rót ra bµi häc kinh nghiÖm. Trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p thiÕt thùc, nh÷ng kiÕn nghÞ cô thÓ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn ë Trùng Khánh . III. NhiÖm vô cña chuyªn ®Ò: 1. Lµm râ c¬ së lý luËn vµ ph­¬ng ph¸p luËn vÒ tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn. 2. Kh¶o s¸t thùc tr¹ng c¸c ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn trªn ®Þa bµn huyÖn Trùng Khánh - tØnh Cao B»ng. Lµm râ nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan cña thùc tr¹ng. Tõ ®ã rót ra bµi häc kinh nghiÖm trong c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn. 3. §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p kh¶ thi vµ kiÕn nghÞ cô thÓ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn IV. §èi t­îng vµ kh¸ch thÓ nghiªn cøu: 1. §èi t­îng nghiªn cøu: C¸c ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn. 2. Kh¸ch thÓ ®iÒu tra: - C¸n bé §oµn, Héi c¸c cÊp: HuyÖn - §oµn viªn, thanh niªn trªn ®Þa bµn huyÖn Trùng Khánh . - C¸c cÊp uû, chÝnh quyÒn. - C¸c ban, ngµnh ®oµn thÓ cã liªn quan - D­ luËn x· héi ë c¬ së vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan. V. Ph¹m vi nghiªn cøu: 1.Néi dung: C¸c ph­¬ng thøc tîp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn ë huyÖn Trïng Kh¸nh, tØnh Cao B»ng. 2. Kh«ng gian: C¸c §oµn c¬ së thuéc huyÖn §oµn huyÖn Trùng Khánh - tØnh Cao B»ng . 3. Thêi gian: Tõ n¨m 2008 - 2010. VI. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: 1. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu tµi liÖu: - C¸c v¨n kiÖn cña M¸c, ¡ngghen, Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. - NghÞ quyÕt cña §¶ng, cña §oµn. - C¸c lo¹i tµi liÖu cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn. 2. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra x· héi häc: - To¹ ®µm, héi th¶o, quan s¸t, cïng sinh ho¹t PhÇn B: nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña chuyªn ®Ò Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn vµ ph­¬ng ph¸p luËn vÒ c«ng t¸c thanh niªn vµ tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn I. Mét sè kh¸i niÖm cã liªn quan: 1. Thanh niªn: Thanh niªn lµ mét kh¸i niÖm cã thÓ ®Þnh nghÜa theo nhiÒu c¸ch. C¸ch m¹ng khoa häc nghiªn cøu thanh niªn ®Òu cã tiÕp cËn riªng tuú thuéc vµo néi dung vµ gi¸c ngé nghiªn cøu. + Theo quan ®iÓm t©m lý häc: Thanh niªn lµ líp ng­êi tr­ëng thµnh, b¾t ®µu tõ thêi kú tuæi d¹y th× vµ kÕt thóc vµo thêi kú ®· hoµn thiÖn vÒ thÓ chÊt vµ ®Þnh h×nh nh©n c¸ch, mét kú ph¸t triÓn t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Theo quy ­íc hiÖn nay ®é tuæi thanh niªn ViÖt Nam ®­îc tÝnh tõ 15 - 28 tuæi. + Theo quan ®iÓm x· héi häc: Thanh niªn lµ nhãm nh©n khÈu x· héi ®Æc thï bao gåm nh÷ng ng­êi trong mét ®é tuæi nhÊt ®Þnh kho¶ng tõ 15 - 35 tuæi, cã quan hÖ g¾n bã víi mäi tÇng líp x· héi, cã mÆt trªn mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng x· héi , cã vai trß to lín trong hiÖn t¹i vµ gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh cho sù ph¸t triÓn t­¬ng lai cña x· héi. + Theo luËt thanh niªn: Thanh niªn lµ c«ng d©n ViÖt Nam tõ ®ñ 16 - 30. Nãi tãm l¹i: Thanh niªn lµ mét lùc l­îng x· héi to lín lµ nguån lùc m¹nh mÏ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña x· héi, lµ chñ nh©n cña t­¬ng lai ®Êt n­íc. Thanh niªn cã mèi quan hÖ g¾n bã th©n thiÕt víi tÊt c¶ c¸c tÇng líp trong x· héi, b¶n th©n hä ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn x· héi cña mçi quèc gia, d©n téc. 2. §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh: §oµn TNCS Hå ChÝ Minh lµ tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi cña thanh niªn ViÖt Nam do §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh s¸ng lËp, l·nh ®¹o vµ rÌn luyÖn. §oµn bao gåm nh÷ng thanh niªn tiªn tiÕn phÊn ®Êu v× môc tiªu lý t­ëng cña §¶ng lµ ®éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi CNXH, d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ vµ v¨n minh. 3. TËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn: 3.1.TËp hîp thanh niªn: Lµ qu¸ tr×nh liªn kÕt thanh niªn do §oµn lµm nßng cèt chÝnh trÞ. ViÖc gi¸o dôc lý t­ëng cho thanh niªn vµ ®­a thanh niªn vµo tæ chøc ®­îc tiÕn hµnh ®ång thêi kh«ng t¸ch rêi nhau. 3.2. §oµn kÕt thanh niªn: Lµ qu¸ tr×nh gi¸o dôc thanh niªn vÒ lý t­ëng ®éc lËp d©n téc, chñ nghÜa x· héi, qua ®ã t¹o sù nhÊt trÝ cïng hµnh ®éng, phÊn ®Êu v× môc tiªu: d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. 3.3.. TËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn: Lµ sù liªn kÕt tËp hîp nhiÒu thanh niªn riªng lÎ hoÆc tæ chøc, nhãm thanh niªn ®Ó ®­a thanh niªn vµo mét tæ chøc nhÊt ®Þnh nh»m t­¬ng trî, gióp ®ì lÉn nhau, gi¶i quyÕt nh÷ng c«ng viÖc, nh÷ng khã kh¨n trong cuéc sèng còng nh­ trong ho¹t ®éng. 4. Ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn: Ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn lµ sù liªn kÕt tËp hîp nhiÒu thanh niªn riªng lÎ hoÆc tæ chøc nhãm thanh niªn ®Ó ®­a tanh niªn vµo mét tæ chøc nhÊt ®Þnh nh»m t­¬ng trî, gióp ®ì lÉn nhau, ®Ó gi¶i quyÕt còng nh­ c«ng viÖc riªng. Gióp ®í thanh niªn phÊn ®Êu rÌn luyÖn vµ tr­ëng thµnh, t¹o m«i tr­êng ®Ó thanh niªn tù kh¼ng ®Þnh m×nh. II. Nh÷ng quan ®iÓm c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vµ ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam vÒ tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn: 1. Nh÷ng quan ®iÓm c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin vÒ tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn: Theo C.M¸c, giai cÊp v« s¶n ®­îc h×nh thµnh víi t­ c¸ch mét giai cÊp khi nã ý thøc ®­îc vÞ trÝ vµ t­¬ng lai cña nã. M¸c cho r»ng: "Nh÷ng c«ng nh©n tiªn tiÕn nhÊt hoµn toµn hiÓu râ r»ng, t­¬ng lai cña giai cÊp c«ng nh©n, qua ®ã t­¬ng lai cña loµi ng­êi hoµn toµn phô thuéc vµo viÖc gi¸o dôc thÕ hÖ thanh niªn ®ang lín lªn". ThÕ hÖ c«ng nh©n tiªn tiÕn mµ C.M¸c ®Ò cËp chÝnh lµ thÕ hÖ thanh niªn, víi vÞ trÝ, vai trß hÕt søc quan träng trong cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp v« s¶n trªn toµn thÕ giíi. C.M¸c cho r»ng: "Thanh niªn lµ céi nguån sù sèng cña d©n téc vµ giai cÊp c«ng nh©n lµ bé x­¬ng cña mét c¬ thÓ d©n téc". XuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ, vai trß ®ã cña thanh niªn M¸c cho r»ng cÇn ph¶i gi¸o dôc thanh niªn, ®Ó thanh niªn biÕt ®­îc sø mÖnh lÞch sö cña m×nh. CÇn gi¸o dôc thÕ hÖ c«ng nh©n trÎ ®Ó x©y dùng t­¬ng lai cña loµi ng­êi. Ph.¡ngghen còng ®¸nh gi¸ rÊt cao vai trß cña thanh niªn, «ng cho r»ng: Thanh niªn cã vÞ trÝ, vai trß rÊt quan träng trong ®êi sèng x· héi v× thanh niªn chÝnh lµ ®éi qu©n tiªn phong, ®éi qu©n xung kÝch, ®¹o qu©n v« s¶n quèc tÕ, ®éi hËu bÞ cho §¶ng. ¡ngghen kh¼ng ®Þnh: Thanh niªn kh«ng thÓ ®øng ngoµi chÝnh trÞ, hä lu«n h¨ng h¸i tham gia sinh ho¹t chÝnh trÞ vµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ. Tõ thùc tiÔn nµy, vÊn ®Ò ®Æt ra cho nh÷ng ng­êi lµm céng s¶n vµ c¸c §¶ng céng s¶n lµ ph¶i tæ chøc hä l¹i; môc tiªu cña c«ng viÖc träng ®¹i nµy kh«ng g× kh¸c h¬n lµ lµm cho thanh niªn trë thµnh "®¹o qu©n xung kÝch cña giai cÊp v« s¶n quèc tÕ vµ ®éi hËu bÞ cña §¶ng". ¤ng cßn nhÊn m¹nh r»ng: "Thanh niªn kh«ng bao giê tho¶ m·n víi lý t­ëng tr­íc ®©y, hä muèn ®­îc tù do trong hµnh ®éng, hä khao kh¸t lËp chiÕn c«ng vµ v× sù ®æi míi, hä s½n sµng hiÕn d©ng c¶ m¸u vµ cuéc ®êi m×nh …". V× thÕ, theo ¡ngghen th× ph¶i ®­a thanh niªn vµo ho¹t ®éng chÝnh trÞ. §Ó thanh niªn cã thÓ trë thµnh ®¹o qu©n xung kÝch, trë thµnh nguån lùc trÎ bæ sung lùc l­îng dåi dµo cho c¸c §¶ng Céng s¶n. ChÝnh v× thÕ, c¸c §¶ng Céng s¶n cÇn ph¶i th­êng xuyªn ch¨m lo, gi¸o dôc c¸c thanh niªn, båi d­ìng thanh niªn ®Ó thanh niªn ph¸t triÓn toµn diÖn. Tuy nhiªn, thanh niªn kh«ng thÓ chØ tr«ng chê û l¹i, mµ b¶n th©n mçi thanh niªn cÇn ph¶i tù m×nh häc tËp rÌn luyÖn mét c¸ch kiªn tr× vµ cã hÖ thèng. Th­êng xuyªn tù häc vµ vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· lÜnh héi ®­îc vµo cuéc sèng, ®Ó x©y dùng ®Êt n­íc giµu m¹nh. Ph¸t triÓn häc thuyÕt M¸c - ¡ngghen trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cña chñ nghÜa ®Õ quèc. Lªnin cßn kh¼ng ®Þnh sù cÇn thiÕt tÊt yÕu ph¶i tËp hîp thanh niªn vµo tæ chøc, gi¸o dôc rÌn luyÖn hä thµnh ®éi qu©n hïng m¹nh cña c¸ch m¹ng v« s¶n th× sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n míi ®i ®Õn thµnh c«ng; trong ®ã Ng­êi kh¼ng ®Þnh nhiÖm vô tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn lµ cña §oµn Thanh niªn. V.I. Lªnin ®· kh¼ng ®Þnh luËn ®iÓm nµy khi bµn vÒ nhiÖm vô cña §oµn thanh niªn, «ng cho r»ng: "lµ ng­êi céng s¶n tøc lµ ph¶i tæ chøc vµ ®oµn kÕt toµn thÓ thÕ hÖ thanh niªn …", bëi v×: "Ph¶i tõ hµng triÖu, hµng chôc triÖu con ng­êi sèng lÎ loi, rêi r¹c, ph©n t¸n … mµ x©y dùng nªn mét ý chÝ thèng nhÊt". §ång thêi Lªnin còng kh¼ng ®Þnh: "Kh«ng cã sù ®oµn kÕt ®ã, kh«ng cã sù kû luËt tù gi¸c ®ã th× sù nghiÖp cña chóng ta sÏ kh«ng cã hy väng g× c¶". ¤ng lu«n tin vµo thanh niªn vµ ®Æt hy väng vµo thanh niªn vµ rÊt quan t©m ®Õn c¸c lo¹i h×nh tæ chøc ®Ó tËp hîp nh÷ng thanh niªn ­u tó vµo §¶ng. Lªnin kh¼ng ®Þnh: "Ph¶i tuyÓn mé nh÷ng chiÕn sü trÎ tuæi m¹nh d¹n h¬n, réng r·i h¬n vµ nhanh chãng h¬n vµo hµng ngò tÊt c¶ mäi tæ chøc cña chóng ta. Nh»m môc ®Ých Êy, ph¶i x©y dùng hµng tr¨m tæ chøc míi kh«ng mét phót chËm trÔ". §ång thêi ph¶i "tæ chøc" thanh niªn l¹i ®Ó "®oµn kÕt" ®Ó chØ ®¹o qu¸ tr×nh tËp hîp, tæ chøc réng r·i thanh niªn b»ng "TÊt c¶ mäi lo¹i tæ chøc", b»ng "hµng tr¨m tæ chøc míi" cña chóng ta. Tõ nh÷ng luËn ®iÓm nªu trªn cho thÊy Lªnin rÊt quan t©m ®Õn thÕ hÖ trÎ; quan t©m ®Õn lîi Ých chÝnh ®¸ng cña thanh niªn. ¤ng kh«ng coi nhÑ thanh niªn còng nh­ kh«ng tuyÖt ®èi ho¸ thanh niªn. Lªnin kh¼ng ®Þnh §¶ng cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho thanh niªn ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ mäi mÆt vµ «ng còng cho r»ng: mçi thanh niªn ph¶i cã tinh thÇn, nghÞ lùc, ý chÝ ®Ó tù gi¶i tho¸t b¶n th©n vµ x· héi khái ¸p bøc, bãc lét ®em l¹i cuéc sèng Êm no, tù do, h¹nh phóc cho b¶n th©n vµ x· héi. Nh÷ng quan ®iÓm cña M¸c-¡ngghen vµ Lªnin lµ nh÷ng quan ®iÓm v« gi¸ vµ h÷u Ých; mét mÆt nh÷ng quan ®iÓm ®ã gióp cho thanh niªn thÊy ®­îc tÇm quan träng vµ søc m¹nh cña tuæi trÎ. MÆt kh¸c còng lµm cho thanh niªn kh«ng tù ®¸nh gi¸ qu¸ cao vÒ b¶n th©n m×nh tõ ®ã tr«ng chê, û l¹i mµ ph¶i biÕt tiÕp thu häc hái, thÊm nhuÇn nh÷ng quan ®iÓm Êy ®Ó x©y dùng s¸ng t¹o vµo hoµn c¶nh cô thÓ cña phong trµo thanh niªn hiÖn nay. 2. T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn: * Hå ChÝ Minh ®¸nh gi¸ vÒ vÞ trÝ, vai trß cña thanh niªn trong x· héi KÕ thõa nh÷ng di s¶n t­ t­ëng quý b¸u cña M¸c - ¡ngghen, Lªnin ®· vËn dông s¸ng t¹o quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ tîp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn t¹o ®iÒu kiÖn cô thÓ ë ViÖt Nam; Ng­êi lu«n lu«n thÊy ®­îc vai trß c¸ch m¹ng to lín cña thanh niªn trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. Hå ChÝ Minh sím nhËn biÕt ®­îc vÞ trÝ, vai trß cña thanh niªn trong c«ng cuéc ®Êu tranh giµnh ®éc lËp d©n téc vµ c«ng cuéc x©y dùng, b¶o vÖ Tæ quèc. §Êt n­íc ta sau 80 n¨m n« lÖ bÞ bãc lét vµ khai th¸c tµn b¹o cña chñ nghÜa ®Õ quèc vµ chñ nghÜa thùc d©n, B¸c chØ râ r»ng: Trong cuéc kiÕn thiÕt ®ã n­íc nhµ tr«ng mong, chê ®îi ë c¸c thÕ hÖ thanh niªn ®ang lín lªn ®æi míi ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. "Non s«ng ViÖt Nam cã ®­îc vÎ vang s¸nh vai cïng víi c¸c c­êng quèc n¨m ch©u hay kh«ng, chÝnh lµ nhê mét phÇn rÊt lín ë c«ng häc tËp cña c¸c ch¸u". Thanh niªn lu«n lµ lùc l­îng x· héi ®«ng ®¶o, ®Çy nhiÖt huyÕt, nh¹y c¶m víi thêi cuéc, cã ­íc m¬ hoµi b·o, cã nghÞ lùc s½n sµng hy sinh v× môc tiªu vµ lý t­ëng cña §¶ng vµ d©n téc. Do vËy "Thanh niªn lµ bé phËn quan träng cña d©n téc", lµ "lùc l­îng nßng cèt ®Ó x©y dùng x· héi míi". V× thÕ ”håi sinh thanh niªn lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó håi sinh d©n téc vµ thanh niªn lµ ®éng lùc chñ yÕu cña c¸ch m¹ng, lµ ng­êi chñ t­¬ng lai cña ®Êt n­íc". Kh¼ng ®Þnh vai trß to lín cña thanh niªn trong sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc. Hå ChÝ Minh nªu lªn luËn ®iÓm Muèn håi sinh d©n téc tr­íc hÕt ph¶i håi sinh thanh niªn. Qu¸n triÖt luËn ®iÓm ®ã trong toµn bé tiÕn tr×nh cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam B¸c Hå lu«n coi thanh niªn lµ ®éng lùc cña c¸ch m¹ng, lµ nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. B¸c kh¼ng ®Þnh: NÕu chóng ta khÐo lÐo lùa chän, khÐo lÐo dïng th× nh©n tµi ngµy cµng ph¸t triÓn thªm nhiÒu vµ "kiÕn thiÕt cÇn cã nh©n tµi, nh©n tµi ë trong thanh niªn trong thÕ hÖ trÎ". Ng­êi chØ râ: "Thanh niªn lµ ng­êi chñ t­¬ng lai cña n­íc nhµ, thËt vËy, n­íc nhµ thÞnh hay suy, yÕu hay m¹nh mét phÇn lín lµ do c¸c thanh niªn". ThËt vËy, thanh niªn lµ lùc l­îng xung phong, xung kÝch, t×nh nguyÖn ®i ®Çu trong mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng; "Trong mäi viÖc, thanh niªn ph¶i ®Çu tµu, xung phong g­¬ng mÉu ph¸t huy vai trß Êy"; v× thÕ B¸c Hå nh¾c nhë: "§oµn thanh niªn ph¶i cñng cè vµ ph¸t huy h¬n n÷a", ®Ó t¹o thµnh m«i tr­êng tèt mµ rÌn luyÖn thanh niªn, ph¸t huy vai trß to lín cña thanh niªn. Bëi v× theo Chñ tÞch Hå ChÝ Minh: "N¬i nµo ng­êi ta lµm ch­a tèt thanh niªn h·y ®Õn ®ã lµm cho tèt theo s¸ng kiÕn cña m×nh". Trong cuéc ®Êu tranh b¶o vÖ Tæ quèc theo tiÕng gäi cña §¶ng vµ B¸c Hå bao líp thanh niªn xung kÝch t×nh nguyÖn, s½n sµng hiÕn d©ng c¶ tuæi trÎ cho sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc bao thÕ hÖ thanh niªn ®· "c¶m tö cho Tæ quèc quyÕt sinh" ®Ó xÎ däc Tr­êng S¬n ®i cøu n­íc. Líp líp thÕ hÖ thanh niªn ®ang tiÕp nèi cha anh v©ng lêi d¹y cña B¸c Hå, ®i ®Õn nh÷ng n¬i khã kh¨n ®Ó cèng hiÕn søc trÎ vµ tuæi thanh xu©n cho sù nghiÖp b¶o vÖ vµ x©y dùng ®Êt n­íc. Kh¼ng ®Þnh vai trß, vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng cña thanh niªn ®èi víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña §¶ng, trong di chóc thiªng liªng ®Ó l¹i cho toµn §¶ng, toµn d©n, toµn qu©n ta, Ng­êi c¨n dÆn "båi d­ìng thÕ hÖ c¸ch m¹ng cho ®êi sau lµ mét viÖc rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt". §Ó thùc hiÖn ®­îc nhiÖm vô to lín ®ã Ng­êi giao cho §oµn ph¶i nghiªn cøu t×m ra nh÷ng h×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p thÝch hîp ®Ó ®oµn kÕt vµ tæ chøc thanh niªn mét c¸ch réng r·i vµ v÷ng ch¾c. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh: "Muèn cñng cè vµ ph¸t triÓn, §oµn ph¶i liªn hÖ réng r·i vµ chÆt chÏ víi c¸c tÇng líp thanh niªn, ph¶i quan t©m ®Õn ®êi sèng c«ng t¸c, häc tËp cña thanh niªn. Muèn cñng cè, ®oµn kÕt th× tÊt c¶ thanh niªn ph¶i g­¬ng mÉu". Do vËy tæ chøc §oµn cÇn ph¶i thu hót ®­îc nhiÒu thanh niªn tham gia, v× thÕ c«ng t¸c tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn cña tæ chøc §oµn lµ rÊt quan träng. §Æc biÖt trong t×nh h×nh ®Êt n­íc ta hiÖn nay, khi c¸c thÕ lùc thï ®Þch vµ c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng ®ang muèn giµnh giËt lÊy thanh niªn. Khi ®Êt n­íc ta ®ang tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc th× c«ng t¸c tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn l¹i cµng trë nªn cÊp thiÕt. 3. Quan ®iÓm cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam vÒ tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn. Ngay tõ khi míi ra ®êi, trong suèt qu¸ tr×nh tæ chøc l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· lu«n coi träng c«ng t¸c vËn ®éng thanh niªn, coi ®©y lµ mét néi dung ®Æc biÖt quan träng. Héi nghÞ lÇn thø nhÊt Ban ChÊp hµnh TW §¶ng th¸ng 10 n¨m 1930 ®Ò ra: "¸n NghÞ quyÕt vÒ céng s¶n thanh niªn vËn ®éng" Héi nghÞ lÇn thø hai cña TW §¶ng n¨m 1931 ®· nhÊn m¹nh: "Tæ chøc ra céng s¶n thanh niªn ®oµn lµ mét vÊn ®Ò cÇn kÝp mµ §¶ng ph¶i gi¶i quyÕt". Cïng víi qu¸ tr×nh x©y dùng ®­êng lèi l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam, c«ng t¸c thanh niªn lu«n ®­îc §¶ng quan t©m vµ chó träng. Bé ChÝnh trÞ vµ Ban BÝ th­ TW §¶ng ®· nhiÒu lÇn cã nghÞ quyÕt, chØ thÞ vÒ c«ng t¸c thanh niªn, kh¼ng ®Þnh: "§æi míi c«ng t¸c thanh niªn ®ang lµ vÊn ®Ò quan träng ®èi víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë n­íc ta. Bªn c¹
Luận văn liên quan